Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt balanse 2017

Oversikt - balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016
EIENDELER    
Anleggsmidler 3225131548 3141738743
Herav:    
Faste eiendommer og anlegg 1617809916 1630679563
Utstyr, maskiner og transportmidler 46820319 42538824
Utlån 228214194 235731123
Konserninterne langsiktige fordringer 1 1
Aksjer og andeler 100720265 97734444
Pensjonsmidler 1231566853 1135054788
Omløpsmidler 509723774 414840782
Herav:    
Kortsiktige fordringer 75913366 74984275
Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0
Premieavvik 56035137 63166843
Aksjer og andeler 3225623 2748839
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 20368050 22913608
Derivater 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 354181598 251027216
SUM EIENDELER 3734855322 3556579525
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital 1122828558 1068525649
Herav:    
Disposisjonsfond 185042172 158057086
Bundne driftsfond 24469209 31684052
Ubundne investeringsfond 7171819 7568866
Bundne investeringsfond 13675320 9057363
Regnskapsmessig mindreforbruk 16574405 17865379
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i inv.regnskap 0 0
Udekket i inv.regnskap 0 0
Kapitalkonto 873734486 842131757
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 10973528 10973528
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves -8812381 -8812381
Langsiktig gjeld 2433604065 2321467875
Herav:    
Pensjonsforpliktelser 1482689909 1398871470
Ihendehaverobligasjonslån 130000000 130000000
Sertifikatlån 209310000 159910000
Andre lån 533661745 557153190
Konsernintern langsiktig gjeld 77942410 75533215
Kortsiktig gjeld 178422699 166586000
Herav:    
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181026416 168719613
Derivater 0 0
Konsernintern kortsiktig gjeld -2603716 -2133613
Premieavvik 0 0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3734855322 3556579525
MEMORIAKONTI    
Memoriakonto 88462534 27340065
Herav:    
Ubrukte lånemidler 82206993 21860879
Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0
Andre memoriakonti 6255541 5479186
Motkonto til memoriakontiene -88462534 -27340065

 

Oversikt - balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016
EIENDELER    
Anleggsmidler 3225131548 3141738743
Herav:    
Faste eiendommer og anlegg 1617809916 1630679563
Utstyr, maskiner og transportmidler 46820319 42538824
Utlån 228214194 235731123
Konserninterne langsiktige fordringer 1 1
Aksjer og andeler 100720265 97734444
Pensjonsmidler 1231566853 1135054788
Omløpsmidler 509723774 414840782
Herav:    
Kortsiktige fordringer 75913366 74984275
Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0
Premieavvik 56035137 63166843
Aksjer og andeler 3225623 2748839
Sertifikater 0 0
Obligasjoner 20368050 22913608
Derivater 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 354181598 251027216
SUM EIENDELER 3734855322 3556579525
EGENKAPITAL OG GJELD    
Egenkapital 1122828558 1068525649
Herav:    
Disposisjonsfond 185042172 158057086
Bundne driftsfond 24469209 31684052
Ubundne investeringsfond 7171819 7568866
Bundne investeringsfond 13675320 9057363
Regnskapsmessig mindreforbruk 16574405 17865379
Regnskapsmessig merforbruk 0 0
Udisponert i inv.regnskap 0 0
Udekket i inv.regnskap 0 0
Kapitalkonto 873734486 842131757
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 10973528 10973528
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves -8812381 -8812381
Langsiktig gjeld 2433604065 2321467875
Herav:    
Pensjonsforpliktelser 1482689909 1398871470
Ihendehaverobligasjonslån 130000000 130000000
Sertifikatlån 209310000 159910000
Andre lån 533661745 557153190
Konsernintern langsiktig gjeld 77942410 75533215
Kortsiktig gjeld 178422699 166586000
Herav:    
Kassekredittlån 0 0
Annen kortsiktig gjeld 181026416 168719613
Derivater 0 0
Konsernintern kortsiktig gjeld -2603716 -2133613
Premieavvik 0 0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3734855322 3556579525
MEMORIAKONTI    
Memoriakonto 88462534 27340065
Herav:    
Ubrukte lånemidler 82206993 21860879
Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0
Andre memoriakonti 6255541 5479186
Motkonto til memoriakontiene -88462534 -27340065