Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Vatn, avløp og renovasjon

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Abonnentar til kommunale tenester innan vatn, avlaup og renovasjon.
 • Lovverk:
  Plan- og bygningsloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og Forurensingsloven.
  Formålsparagrafen i forureningslova lyder:
  "Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse."
 • Kommunale mål:
  • Eit velfungerande ledningsnett som sikrer abonnentene tilfredsstillande brannvannsdekning, nok drikkevatn av godkjent kvalitet, sikker handtering av avlaupsvatn til godkjent renseløysing og system for å handtera regnvatn og grunnvatn slik at det ikkje gjer skade på private og offentlege eigedomar og installasjonar. 
  • Eit velfungerande system for innsamling av avfall som sikrer god materialgjenbruk og hindrer forsøpling og ressursar på avvege.

 

Status
 • 213 km vassleidningar, 168 km spillvassleidningar og 103 km overvassleidningar. 50 større avlaupspumpestasjonar.
 • Samla for VAR-området har Klepp blant dei lågaste gebyra i landet. For vatn kjem Klepp kommune ut blant dei beste i landet når det gjeld kvalitet og leveringstryggleik. På avlaupsida trekk IVAR sitt mekaniske reinseanlegg på Bore kommunen noko ned på kvalitetsrangeringa. På sikt vil dette bli ombygd til eit fullverdig reinseanlegg.
 • Returpunkt for mottak av glas og metall er etablert i alle tettstadane. For desse fraksjonane har sorteringsgraden og gjenvinningsgraden blitt betre. 
 • Det er utført omfattande analysearbeid for Kleppekrossen med omsyn på overvatn og flaum. Arbeidet syner at det må gjerast betydelege investeringar i overvannsnettet for å møta klimautfordringane og kunne handtera 200 års nedbøren. Tilsvarande analyse er under utarbeiding for områdene Orstad og Klepp Stasjon.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet  Vatn - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 1,1 2,4 4,5 2,6
Nye berekningar tyder på at vannlekkasje i Klepp 2017 var på 2,04 m3 pr m pr år
  Renovasjon - Hushaldningsavfall per innbyggar (kommune) 368 439 371 372
  E.coli: Andel innbyggarar tilknytta kommunalt 
vassverk med tilfredsstillende prøveresultat
100% - 100% 100%
Dekningsgrad Vatn - Andel av befolkninga som er tilknytta privat eller kommunalt vassverk 97,8% - 96,0% 87,1%
  Vatn - Andel av hushaldningsabonnentene som har installert vassmålar 98% - 75% 99%
Enhetskostnader Vatn - Årsgebyr for vassforsyning (gjeld 2018) 1875 2120 1856 1359
  Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesta (gjeld 2018) 3123 4586 3000 3003
  Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesta (gjeld 2018) 2372 2507 2152 1980
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2018 33 141 5 72

 

Budsjett VANN R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Gebyrinntekt 17258 17444 20762 21636 22865 23149
Gebyrgrunnlag 17755 22766 20762 21636 22365 23149
Overskot/underskot (-) -497 -5322 0 0 500 0
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) 5576 254 254 254 754 754
      
Budsjett AVLØP R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Gebyrinntekt 18205 22624 27619 29261 30129 30886
Gebyrgrunnlag 22357 28365 26119 27761 28629 29386
Overskot/underskot (-) -4153 -5741 1500 1500 1500 1500
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) -1185 -6926 -5426 -3926 -2426 -926
      
Budsjett SLAM R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Gebyrinntekt 625 650 477 477 477 477
Gebyrgrunnlag 504 588 477 477 477 477
Overskot/underskot (-) 121 62 0 0 0 0
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) 212 274 274 274 274 274
      
Budsjett RENOVASJON R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Gebyrinntekt 16912 17638 18510 17660 17660 17660
Gebyrgrunnlag 16322 16594 17660 17660 17660 17660
Overskot/underskot (-) 590 1044 850 0 0 0
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) -1607 -563 287 287 287 287

  

Utfordringar
 • Det er litt låg brannvannsdekning og forsyningssikkerhet i deler av kommunen. I tillegg er det litt for høg lekkasje på vannettet og deler av vannettet består av eldre asbestleidningar.
 • På avløp er det litt for høg innlekking av framandvatn i avløpsnettet. I tillegg er det over 700 private renseanlegg av usikker kvalitet. Desse bidreg negativt til vassmiljøet i vassdraga.
 • Tiltak for å betra status innanfor VA området er belyste i hovedplan vatn, avløp og vassmiljø, som vert lagd fram til behandling i hovedutvalg LU i møte 23.oktober. Tiltaka i denne planen vil verta innarbeida i økonomiplan og budsjett for den komande perioden.
 • Tilpassa vannledningsnettet til IVAR sin nye planlagte hovedledning.
 • Auka satsing på å hente inn etterslep på vedlikehald VA, samt styrke vassforsyninga og ta høgde for flaum/klimaendringar medfører ei relativt kraftig auke i investeringsnivået i komande periode. Dette medfører og ei større auke i kommunale gebyr. Ei auke i gebyr frå IVAR IKS medverkar og til dette.
 • Innan renovasjon legg ein opp til å imøtekoma endringar som følgje av at IVAR etablerer nytt sorteringsanlegg og mottak av biologisk avfall.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Låg lekkasjeprosent på vatn. Måling 17,5% Under 15% Under 15%
Vassleidningsnettet skal ha god materialkvalitet. Utskifting 0,55% pr år. 3,2 km 1,1 km 1,1 km
HMS-tiltak på avlaupspumpe-stasjonar. Bygge om pumpe-stasjonar. 2 2 2 årleg
Redusere fremmedvann i avløpsnettet Egne og IVAR sine målinger. 50% 50% 35%
Avlaupsledningsnettet skal ha god materialkvalitet Utskifting 0,6% pr år 1,2 km 1,0 km 1,0 km

 

Kvalitative mål
 • Førebygging mot flaum.
 • Betre oversyn over olje- og fettavskiljarar.
 • Sanering av kommunale pumpestasjonar.
 • Ha lovpålagt overvåking av planalgte overløp på spillvannsnettet
 • Sanering av asbestledningar
 • Redusere lekkasjeprosenten på vann og spillvansledningar.
 • Gjennomføre tiltak i henhold til hovedplan vann, avløp og vassmiljø.

 

Virkemiddel
 • Modellering av overvannsnettet og beskriva tiltak mot flaum.
 • Etablera database for olje- og fettutskiljarar og rutinar for tilsyn/kontroll.
 • Etablere måling av planlagte overløp på spillvannsnettet.
 • Følgje opp mål og tiltak i hovedplan for vann, avløp og vassmiljø.

 

Betalingssatsar
Frå 2018 til 2019 aukar årsgebyra for vatn variabel del med 20% og fast del med 15%, for renovasjon aukar det med 4 %, for avlaup aukar fast del med 20 % og variabel del med 15 %. Gebyret for slamtømming etter rute reduserast med 20%.
Tilknytningsgebyr vatn
2018 2019 inkl mva
Låg sats  4390 4460 5575
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 23186 23557 24672
Tilknytningsgebyr avløp 2018 2019 inkl mva
Låg sats  6819 6928 8660
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 29349 29818 31550
Årsgebyr vatn 2018 2019 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 750 875
Pris pr m³ 6,03 7,24 9,05
Leige av ekstra målar 320 320 400
Årsgebyr avlaup 2018 2019 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 1000 1200 1500
Pris pr m³ 14,15 16,27 20,34
Frådrag for pumpe -2000 -2000 -2500
Avlaupseining (stipulert 250 m³) 3804 4375 5469
Gebyr for manglande målaravlesing 2018 2019 inkl mva
Gebyr for manglende målaravlesing 1500 1500 1875
Gebyr for tapt vassmåler 1500 1500 1875
Renovasjonsgebyr
2018 2019 inkl mva
120 liter 2372 2467 3084
240 liter 3566 3708 4635
660 liter 8986 9345 11682
Nedgravd container 1580 1643 2054
Container 4,0 m³ 47466 49365 61706
Container 8,0 m³ 69747 72537 90671
Hytte 1714 1783 2228
Bytte av beholdar 371 386 482
Salg av 240 l plastbeholdar 359 373 467
Salg av 80 l bleiedunk 296 308 385
Slamgebyr 2018 2019 inkl mva
Tank 1-4 m³ 806 645 806
Tank 4-8 m³ 1417 1134 1417
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1461 1169 1461
Pr m³ over 8 m³ 184 147 184
Tømming utanom rute, 1-4 m³   2392 2392 2990
Tømming utanom rute, større enn 4 m³  2789 2789 3486
Frammøte 358 358 448