Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Budsjettet på 1-2-3

Prosessen i Klepp

Budsjettet og økonomiplanen i Klepp vert lagt fram av økonomiutvalet med bakgrunn i ei skisse frå rådmannen.  Rådmannen si budsjettskisse vert presentert 22. oktober og økonomiutvalet drøftar budsjett og økonomiplanen 22. oktober, 5. november og gjer si salderte innstilling den 12. november..  Forslag frå økonomiutvalet vert sendt på høyring til hovudutvala og andre.  Formannskapet si innstilling til kommunestyret vert gjort 26. november som vedtek budsjett og økonomiplanen 17. desember.

Saksganga kan følgjast på første sida i økonomiplanen.  Nettsida vert oppdatert undervegs i prosessen.

Økonomisk status

Budsjett og økonomiplanen er prega av stramme økonomiske rammar.  Det er i regjeringa sitt forslag ikkje lagt inn nye middel som kan disponerast lokalt, samtidig er det omlegginger i andre tilskot som medfører mindre disponible middel.  Skatteinntektene viser små tekn til betring, og folketalsveksten ser ut til å betre seg litt.  

Rekneskapen for 2018 vil truleg gje eit mindreforbruk samla på om lag 11 millionar mellom anna fordi skatteinntektene i Klepp og for landet vert høgare enn budsjettert.  Auka i nasjonal skattevekst som ble varsla i statsbudsjettet 8. oktober vert ikkje vidareført i 2019, og mindreforbruket gjer difor ikkje rom for auke i driftsutgiftene.  Tenesteområda merkar no innsparingane som har vært gjort dei siste åra, og det er venta meirforbruk for fleire av desse, men ikkje større enn at dei i 2018 vert dekka av fond/mindreforbruk frå tidlegare år.

Investeringsplanen er prega av skuleutbyggingar på Bore, Kleppe, Vardheia og «Kleppeloen», samt avlastningsbustad og «Foreldreinitiativet». Kyrkje/«Kommunehuset» er forskjøvet til 2022-24, men at planlegginga held fram, og at det vert tatt ein investeringsbeslutning våren 2019.

Drifta er prega av stramme prioriteringar og tilpassing av kapasitet til endra folketal i ulike brukargrupper.  Barnehagekapasiteten er redusert og talet på tilsette er tilpassa nytt forslag til norm for tilsette.  Auka tal og behov til brukarar av omsorgstenestene medfører styrking av tilbod og kapasitet.

For å løyse dette vert omstillingar nødvendige.  Det er mellom anna lagt om til omstilling og frigjere ressursar i omsorgstenestene og administrasjon.  Nedlegging av Horpestad og Vasshus skule vil og gje innsparingar i planperioden.

Økonomiske mål

Lånegjelda veks høgare enn målsettinga, mens driftsresultat, lånefinansieringsdelen og disposisjonfonda er betre enn målsettinga.


Ordføreren si innleiing

Klepp kommune er i ein ny situasjon. Og den kan beskrivast med eit ord: ENDRING

Me har hatt fleire år med lågare stigning i skatteinntekter enn før. Me har hatt fleire arbeidsledige enn før. Og færre har flytta te Klepp en årå før. 

Så oppleve me endring igjen. Skatteinntektene steig meir enn venta i 2018. Ledigheten gjekk ned i frå 500 ledige i januar 2017 til under 200 i november 2018.  Men fødsestala går ned, og me ser ikkje noko klar trend for innflytting. 

Me veit me som befolkning vert eldre. At me lever lenger. At me kjem til å trenga meir hjelp lenger frå kommunen. Og at me ikkje på noko vis kan ha nok tilsette til å yte slik hjelp som me gjer i dag til alle som treng hjelp framover. Me må endra kommunen for å kunne hjelpe alle desse likevel. 

Me opplever stadig nye endringer. Både positive og negative. Og kommunen må tilpassast til den nye situasjonen. Igjen og igjen. 

Me som driv med politikk i Klepp og alle dei som arbeider for oss står overfor det same. Me må henga med i stadige endringer. Det er like greit å venne seg til tanken.

Og så må me passe på å snakkast om endringane undervegs, sånn at alle involverte er førebudde på det som kjem. 

Økonomiplanen legg til grunn ei moderat auke i skatteinntekter og ein folkevekst på om lag 1,2 % dei neste åra. Noko må me velja å tru om framtida. Fasiten kjem etterpå. Kvart år justerer me økonomiplanen for å tilpasse kommunen til endå ein endra situasjon. Det skal me gjera framover og.  

Situasjonen akkurat no er slik: 

Talet på barn i barnehage har gått ned dei siste åra, mens talet på skulebarn stig. Talet på eldre aukar også, og vil auka ennå meir etter 2022. Klepp har meir enn nok plassar i barnehage og institusjon, men treng auka skulekapasitet.

Dei neste 4 åra planlegg me i denne økonomiplanen å investere for 861 millionar.

Hovudsatsinga er skular, med 407 millionar. Bore skule vert ferdig påbygd sommaren 2019, utvidinga av Kleppe skule i 2020, ny ungdomsskule i Vardheia skal stå ferdig i 2021 og Kleppeloen skule skal vera klar i 2022.  

Det vert investert 84 millionar i vatn, avløp og overvatn, mellom anna for å gjere Klepp mindre sårbar for flaum i samband med store nedbørsmengdar. 

Me investerer 68 millionar i barne- og avlastningsbustader og bustadar som brukarar i gruppa kan eiga sjølv.

På driftssida blir tilbodet auka med 8 millionar til bukollektivet/avlastningsbustaden og 7,7 millionar til fleire plasser i sjukeheim frå 2020/21. Når me snakker om endringer, er det fort dei negative det blir mest oppmerksomhet rundt. Då er det fort gjort å tru at me kutter i budsjettet. Det gjer me ikkje. Alle etater får meir pengar enn i fjor. Men med ei forventning om at pengane skal fordelast noko annleis enn i fjor. Fordi kommunen er i endring. 

Klepp har ein balansert og sunn økonomi. Budsjettrammene blir holdt. Men innstramminger kvart år dei siste åra har gitt etatane mindre handlingsrom. 

Klepp blir rekna for å ha ei nøktern drift. Men me skal vite at innan enkelte område - som for eksempel eldreomsorg - så er det knapt ein kommune i landet som bruker meir pengar enn Klepp. Det er gjenstand for endring. 

Mange nye tiltak skal i gang for å gje innbyggjarane det dei treng. Men då kan me ikkje gjera både alt det nye og alt det gamle. 

Færre barnehagebarn har ført til at me har tatt ned kapasiteten i barnehage. Det er ein fin måte å seia at me har færre tilsette der akkurat no. For me treng ikkje fleire akkurat no.

Det er sett igang arbeid for å frigjera ressurser innan tenesteområda helse og velferd, barn og unge og i administrasjonen. Så fleire endringar kjem.

Det blir uendeleg viktig å høyre etter, informere, høyre etter igjen og informere endå meir i dei prosessane som kjem. Endringer treng ikkje å vera så vondt om alle involverte forstår kva som ska skje, kvifor det må skje og kjenner at dei har fått seia sitt om korleis det bør bli. 

Me folkevalde har heilheten som ansvar. Heile kommunen skal drivast vidare i uendeleg mange år. Samtidig som me skal grave oss ned i detaljer i små og store saker, så må me ikkje gløyme heilheten og langsiktigheten. Det er vårt ansvar. 

Ei stram styring vil gjera kommunen i stand til å ta dei utfordringane som kjem, og det vil gje innbyggjarane trygghet for at dei får hjelp når dei treng det.

I dette budsjettet blir det fordelt 1,4 mrd kroner til drift av kommunen sine tenester.   Om lag halvparten av dette går til tenesteområde barn og unge. 

Av dei 861 millionane som skal investerast dei neste 4 åra er det verdt å nevne at det inneber ei stor satsing på idrettsflater. Det skal byggjast ny idrettshall i Kleppe sentrum, ein turnhall og idrettshall i Vardheia, gymsalen på Bore vert bytta ut med ein fullverdig idrettshall og det skal byggjast ein gymhall ved Kleppeloen skule. Dette vil gje ei markant kapasitesauke og gje oss innbyggjarane endå fleire muligheter til å halda oss aktive og i form. 

Det som er aller jillast å fortjelja både vaksne og unge om for tida, er aktivitetsparken. Norges råaste aktivitetspark som skal byggjast midt i Kleppe sentrum. Den skal skape live og røre for folk i alle aldrar. Her skal det vera trygt, spennande, avslappende og godt og vera. Og den skal me byggja så fort me kan. Arbeidet starter rett over nyttår. 

I slutten av 4 års perioden skal resten av sentrumsområdet fullførast med ei ny kyrkje og eit nytt kommunehus. Dette området skal vera innbyggjarane sitt sentrum. Innbyggjarane skal vera i sentrum. Det er innbyggjarane sine behov som skal vera styrande for korleis dette skal utformast. 

 

For formannskapet

Ane Mari Braut Nese

Ordførar i Klepp


Rådmannen sin kommentar til budsjettskissa

Økonomiplanen for 2019-2022 er framleis prega av nokre av trendane vi har sett dei siste åra. Redusert skatteinntekt, lave fødselstal og låg tilflytting. 

Skatteinntekta for kvar innbyggjar har gått ned frå 105 % av landsgjennomsnittet i 2013, til 93 % i 2018. Årsaka er fleire arbeidsledige og nedgang i løn som følgje av mange har gått frå gode løner i oljeindustrien til anna næring. Talet på ledige er redusert vesentleg det siste år, og skatteinntektene viser noko teikn til betring, men er ikkje på dei nivå vi hadde nokre år tilbake.  Utviklinga i planperioden ser noko betre ut, men skal vi finansiere vedtekne investeringar og veksten i talet på eldre så må både kapasitet og kvalitet reduserast på eksisterande tenester og arbeid med omstilling og digitalisering ha stort fokus. 

Den kraftige folketalsveksten Klepp har hatt etter århundreskiftet er redusert vesentleg, og utviklinga dei neste åra vert vanskeleg å rekna ut, spesielt for barn i barnehagealder. Årleg revidering av økonomiplanen er difor viktig for å tilpasse tenestetilbod og økonomi til endringane som Klepp-samfunnet går gjennom.

For skule og barnehage er Klepp tilpassa nye nasjonale normer.  Klepp er truleg den kommunen i landet med flest grupper/klasser som følge av språkdeling.  Kostnaden til dette er anslått til 18 millionar.  Klepp fekk i 2018 3,8 millionar i skjønnsmiddel frå fylkesmannen til dette. Regjeringa sin kompensasjon for nye nasjonale normer medfører at Klepp går glipp av om lag 1,7 millionar i kompensasjon som følge av språkdelinga.

Eldrebølga er i ferd med å koma til Klepp også. Gjennomgang viser at ein har god kapasitet i bygga i denne planperioden og fram mot 2025. Gjennomgang viser og at Klepp har høg ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstenesta. Det er sett i gang arbeid med meir detaljert gjennomgang av ressursbruken for å rusta tenesta for vekst i brukarar dei neste åra. Samtidig som utgiftene til nye eksisterande tenester må ned må kapasiteten i drifta aukast i planperioden.

Tida vi er inne i er prega av auka fokus på digitalisering. Samarbeid med andre kommunar og staten er viktig i dette. Digitaliseringa vil også påverka arbeidsmåtar og kapasitet i organisasjonen. Rådmannen legg til grunn at ein kan redusere ressursbruk i mellom anna administrasjon. Flytting og samordning av oppgåver må då sjåast på og ein legg opp til å redusere administrative årsverk gjennom naturleg avgang.

Investeringsplanen er krevjande og vil bryte målsettinga om at låna ikkje skal være høgare enn 70 % av driftsinntekta. Gjelda vert vanskelegare å bera når inntekta ikkje veks like mykje. I tillegg legg tidlegare val i utbygging av skular og bustader sterke føringar på kva det er rom for å prioritera i planperioden. Bore skule, Kleppe skule, Vardheia skule og «Kleppelunden» skule er vedteke for å løyse kapasitetsbehova.

Rådmannen ønskjer økonomiutvalet lykke til i arbeidet med økonomiplanen og håpar budsjettskissa er eit god grunnlag for det vidare arbeidet.


Økonomiutvalets mandat til rådmannen

Økonomiutvaleg gjorde følgjande vedtak i møte den 11. juni 2018

Omforent oppsummering og bestilling fra økonomiutvalet til rådmannen fram til oktober 2018:

1. Synliggjøre langsiktig behov og tilpasninger som følge av endringer i:

 •  Demografi
 •  Statlege satsingar
 •  Andre utfordringer


2. Vise realistiske innsparingsmuligheter

 • Mulige inntektsøkninger
 • Effektiviseringer
 • Reduserte lovpålagte tjenester
 • Strukturelle grep

3. Realistisk budsjettering og fremdriftsplan på investeringer ink. oppdaterte kalyler på tidlegee vedtatte investeringar


4. Syne alternativ saldering innan ramma av kommuneplanens økonomiske målsettingar


5. Fastsettelse av rammene

 • Baseres på vedtatte rammer for 201
 • Justeres for lønn og prisvekst
 • Reduseres med 0,5 % årlig i brutto ramme
 • Rådmann får fullmakt til å justere rammene i samsvar med administrative endringer

Økonomiutvalet ønskjer følgjande orienteringar/utgreiingar:

 1. Orientering om kommunen sin kapasitet og evne til å gjennomføre dei planlagde byggjeprosjekta. Og ein oversikt over muligheiter for å evt gjera kommunen i stand til det.
 2. Oversikt over bustadmassen med tanke på sal frå den eldste/dårlegaste enden, kjøpe meir «rette bustader» for framtidig behov.
 3. Sak om status på innføring av digitale hjelpemiddel.
 4. Demens: Oversikt over framtidig behov og utvikling innan demensomsorg. Oversikt over kompetanse på dei ulike gruppene demente. Synleggjere framtidig behov for dagplasser og ein plan for opptrapping av dagplasser.
 5. Vegstandard – status for vegvedlikehald og etterslep på dette.
 6. Barnevern – status overgang barn/vaksen, behov for treningsbustader sett i samanheng med saken «ledige lokale» og bustadsosial handlingsplan.
 7. Administrasjonen blir bedt om å arrangera synfaring til Sandnes legevakt for kommunestyret, før arbeidet med økonomiplanen starter i haust


Planer

Kommuneplanen sine målsettinger

Planstratgi - status


  Kommuneplanen sine målsettinger

  Eit sunt og inkluderande lokalsamfunn

  Klepp kommune skal vere eit samfunn der innbyggjarane kjenner seg trygge. Inkludering og integrering er viktig. For at innbyggjarane skal oppleva tilhørighet, må alle kjenna at det er bruk for dei. Slike ikkje-materielle verdiar, saman med god fysisk planlegging og utforming, vil danna basis for trivelege og gode oppvekst- og bumiljø. Frivillig arbeid er ein viktig bærebjelke i lokalsamfunnet.

  Slik vil me ha det:
  • God oversikt over dei faktorane i kommunen som påverkar helsetilstanden til innbyggjarane.
  • Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar.
  • Kommunale tenester skal bygga på prinsippet om sosial utjamning.
  • Rekruttera godt og ha mange frivillige samarbeidspartnarar.

  Barn og unge i første rekke

  Barn og unge skal prioriterast jf kommunevisjonen. Dette inneber at barn og unge skal ha gode oppvekst- og læringsvilkår og gode fritidstilbod. Kommunen skal særleg via merksemd til barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å utvikla vanskar. Tidleg oppdaging og tidlege tiltak er viktig.

  Slik vil me ha det:

  • Tidleg oppdaging og tilpassa tiltak er på plass med god samhandling med dei føresette.
  • Oppvekstvilkåra til born og unge i kommunen er gode.
  • Læringsresultata syner framgang.
  • Kultur og fritidstilboda har breidde og kvalitet.

  Tydeleg miljøprofil

  Livsgrunnlag og trivsel er avhengig av miljøet rundt oss. Produksjon av matvarer med høg kvalitet er vikig i kommunen. Vern av matjord skal difor vega tungt i arealforvaltinga.
  Klimautfordringane og tap av biologisk mangfald er blant dei største globale utfordringane i dag. Klepp skal gjennom si planlegging og forvaltning vera med på å ta sin del av ansvaret for desse utfordringane. Klepp skal vere bevisst sin rolle som forbrukar med tanke på ressursbruk og berekraft.

  Slik vil me ha det:

  • Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid.
  • Produksjonen av matvarer frå landbruket i Klepp skal auka.
  • Gode innsamlings- og gjenvinningsordningar for avfall.
  • Energiforbruket i kommunale bygg skal reduserast pr. m2.

  Ein sunn økonomi som sikrar handlingsrom

  Økonomi er eit middel for å kunna etablera og oppretthalda dei kommunale tenestetilboda til innbyggarar og brukarar. Å ha ein sunn økonomi inneber m.a. at kommunen kan tåla svingingar i inntekts- og utgiftsgrunnlaget - utan at det truer tenestetilbodet. Å styra økonomien og ressursbruken er ein nøkkelfaktor, gjennom løpande rapportering og måling av kostnadseffektivitet. Stram styring og kloke økonomiske val gir handlingsrom. 

  Slik vil me ha det:
  • Netto driftsresultat på minst 1,5 % av driftsinntektene.
  • Mindre enn 70 % av investeringane vert finansiert med lån.
  • Lånegjelda skal vera mindre enn 60 % av driftsinntektene.
  • Disposisjonsfonda skal vera meir enn 5 % av driftsinntektene.

  Nyskaping og samhandling

  Ein effektiv kommune bør vera nytenkande og ta i bruk ny teknologi i jakta på gode løysingar. Dei gode løysingane finn ein og saman med gode samarbeidspartnarar i interkommunalt og regionalt samarbeid.

  Slik vil me ha det:

  • Innbyggarane får raskt svar på sine henvendingar på nett og e-post.
  • Kommunen sine e-tenester skal opplevast som effektive og gode av både innbyggarar og tilsette.
  • Kommunen hentar idear og utviklar tenestetilbodet i samarbeid med andre aktørar.


  Planstrategi

  Planstrategen er vedtatt av kommunestyret og gjeld for perioden 2015-2019.  Tabellane under vis vedteke plan og forventa endringar i framdrifta.

   

  Planstrategi

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Planstrategi

  Felles/LU

  Revisjon

  Slutt

   

   

  Start

   

  Kommuneplan

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Kommuneplan arealdel

  SA/LU

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Kommuneplan Samfunnsdel

  Felles/LU

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

   

  Kommunedelplanar

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Kommunedelplan Kleppe

  LU

  Revisjon

  Slutt

   

   

   

  Kommunedelplan for fysisk aktivitet

  Felles/LU

  Revisjon

  Årleg handlingsplan

  Start

   

  Slutt

   

   

  Områdeplanar

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Områdeplan Orstad

  LU

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Områdeplan Tjøtta

  LU

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

    

  Planar og styringsdokument etter kommunelova

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  Økonomiplan og årsbudsjett

  Felles/SA

  Årlig revisjon

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

    

  Temaplanar

  Initiativ

  Status

  Forventa framdrift

  2016

  2017

  2018

  2019

  KommuneROS

  Felles/LU

  Revisjon

   

  Start

  Slutt

   

  Overordna beredskapsplan

  Felles/LU

  Revisjon

   

  Start

   

  Slutt

  Folkehelseoversikt

  Felles/HV

  Revisjon

   

   

  Start

  Slutt

  Handlingsplan for folkehelse

  Felles/HV

  Årleg revisjon

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Start
  Slutt

  Handlingsplan mot barnefattigdom

  Felles/HV

  Revisjon

  Tema tatt inn i plan for oppvekst

  Plan mot vald i nære relasjonar

  Felles/HV

  Revisjon

  Tema tatt inn i plan for oppvekst

  Landbruksplan

  LU

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Energi- og klimaplan

  LU

  Revisjon

   

  Start

   

  Slutt

  Overordna plan for avløp

  LU

  Revisjon

  Start

   

  Slutt

   

  Overordna plan for vann

  LU

  Revisjon

  Start

   

  Slutt

   

  Kulturplan

  LU

  Utarbeiding

   

   

   

  Slutt

  Kulturminneplan

  LU

  Revisjon

  Start

   

   

  Slutt

  Plan for trafikksikkerhet

  LU

  Utarbeiding

  Start

  Slutt

   

   

  Barnehagebruksplan

  SB

  Revisjon

   

  Start

  Slutt

   

  Plattform for samhandling med frivillige

  Felles/LU

  Utarbeiding

  Blir sett i samanheng med revisjon av kommuneplan

  Plan for rekruttering

  SB

  Utarbeiding i regi av Jærskulen

   

  Start

   

  Slutt

  Plan for kvalitet i tilbodet til barn med minoritetsspråkleg/fleirkulturell bakgrunn

  SB

  Utarbeiding

  Planarbeidet er ikkje starta opp

  Kvalitetsplan barnehage

  SB

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Skulebruksplan

  SB

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Plan for gode overgangar og samanhengar barnehage-skule

  SB

  Revisjon

   

  Start

  Slutt

   

  Plan mot skulevegring

  SB

  Revisjon pågår

  Tema tatt inn i plan for oppvekst

  IT-plan for barnehage og skule

  SB

  Revisjon

   

  Start

   

  Slutt

  Taktskifte – strategiplan for helse og velferd

  HV

  Revisjon

  Årleg revisjon handlingsplan

   

   

  Start

  Slutt

  Strategi digitalisering/velferdsteknologi

  HV

  Blir vidareført

  Blir ikkje revidert i kommunestyreperioden

  Bustadsosial handlingsplan

  HV/LU

  Revisjon

   

  Start

  Slutt

   

  Plan for barn og unges psykiske helse

  HV/SB

  Utarbeiding

  Tema tatt inn i plan for oppvekst

   

  Forklaring

  SA – sentraladministrasjonen

  LU – etat for lokal utvikling

  HV – etat for helse og velferd

  SB – etat for skule og barnehage

  Sort tekst = ingen endring

  Blå tekst = endring (forklaring i forklaringsfelt finnes ved å klikke på teksten)

  Planstrategien er tilgjengeleg her.


Samfunnet Klepp

Prognosar folketal

Fordeling av arbeidsplassar

Folketal historikk (ekstern lenke)

Arbeidsmarknad (ekstern lenke)

Folkehelse (ekstern lenke)

Bustadbygging (ekstern lenke)


  Prognosar folketalsutvikling

  Folketalsvekst og prognose Klepp 2000-2022

   

  Folketalsvekst Klepp 2000-2022

   

  Folketal brukt i berekning for rammetilskot 2019-2022
  Folketal pr 1.juli 2018 2019 2020 2021
  Innbyggarar 0-1 år 477 481 492 503
  Innbyggarar 2-5 år 1105 1076 1057 1048
  Innbyggarar 6-15 år 2814 2855 2867 2890
  Innbyggarar 16-22 år 1871 1868 1874 1858
  Innbyggarar 23-66 år 10840 10976 11128 11302
  Innbyggarar 67-79 år 1687 1733 1765 1798
  Innbyggarar 80-89 år 441 472 501 526
  Innbyggarar 90 år og over 92 92 96 101
  Innbyggarar totalt pr 1.juli 19327 19552 19780 20026
  Innbyggarar totalt pr 31.des 19437 19668 19893 20160
  Auke % siste år pr 1.juli 1,14 % 1,16 % 1,17 % 1,24 %
  Folketal 1. juli vert lagt til grunn for utrekning av rammetilkot året etter.

   

  Prognosar folketal totalt
  Folketal totaltLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
  1985 11358 11358 11358 11358
  1986 11565 11565 11565 11565
  1987 11688 11688 11688 11688
  1988 11796 11796 11796 11796
  1989 11788 11788 11788 11788
  1990 11871 11871 11871 11871
  1991 11953 11953 11953 11953
  1992 12202 12202 12202 12202
  1993 12381 12381 12381 12381
  1994 12605 12605 12605 12605
  1995 12757 12757 12757 12757
  1996 12950 12950 12950 12950
  1997 13240 13240 13240 13240
  1998 13548 13548 13548 13548
  1999 13789 13789 13789 13789
  2000 13884 13884 13884 13884
  2001 14009 14009 14009 14009
  2002 14135 14135 14135 14135
  2003 14313 14313 14313 14313
  2004 14536 14536 14536 14536
  2005 14832 14832 14832 14832
  2006 15271 15271 15271 15271
  2007 15839 15839 15839 15839
  2008 16350 16350 16350 16350
  2009 16918 16918 16918 16918
  2010 17397 17397 17397 17397
  2011 17746 17746 17746 17746
  2012 18227 18227 18227 18227
  2013 18485 18485 18485 18485
  2014 18741 18741 18741 18741
  2015 18970 18970 18970 18970
  2016 19042 19042 19042 19042
  2017 19240 19328 19421 19217
  2018 19437 19437 19437 19317
  2019 19593 19668 19743 19443
  2020 19777 19938 20100 19606
  2021 19923 20160 20399 19810
  2022 20070 20385 20704 20047
  2023 20213 20608 21009 20309
  2024 20359 20839 21325 20566
  2025 20544 21123 21710 20832
  2026 20739 21423 22118 21082
  2027 20922 21710 22511 21331
  2028 21083 21969 22872 21586
  2029 21244 22231 23237 21833
  2030 21392 22478 23585 22071


   Innbyggarar 0 år

   Prognosar innbyggarar 0 år
   0 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
   1985 190 190 190 190
   1986 192 192 192 192
   1987 188 188 188 188
   1988 204 204 204 204
   1989 189 189 189 189
   1990 233 233 233 233
   1991 215 215 215 215
   1992 241 241 241 241
   1993 206 206 206 206
   1994 243 243 243 243
   1995 242 242 242 242
   1996 220 220 220 220
   1997 257 257 257 257
   1998 267 267 267 267
   1999 245 245 245 245
   2000 228 228 228 228
   2001 222 222 222 222
   2002 188 188 188 188
   2003 225 225 225 225
   2004 199 199 199 199
   2005 215 215 215 215
   2006 231 231 231 231
   2007 244 244 244 244
   2008 238 238 238 238
   2009 293 293 293 293
   2010 285 285 285 285
   2011 269 269 269 269
   2012 291 291 291 291
   2013 270 270 270 270
   2014 243 243 243 243
   2015 266 266 266 266
   2016 240 240 240 240
   2017 243 243 243 243
   2018 231 231 231 234
   2019 232 247 262 235
   2020 233 250 267 237
   2021 234 252 272 240
   2022 233 254 275 245
   2023 233 255 278 250
   2024 232 256 281 256
   2025 233 258 285 261
   2026 234 261 290 267
   2027 236 265 296 272
   2028 237 268 301 276
   2029 238 270 305 280
   2030 239 273 309 282


   Innbyggarar 1-5 år

   Prognosar innbyggarar 1-5 år
   1-5 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
   1985 875 875 875 875
   1986 885 885 885 885
   1987 887 887 887 887
   1988 887 887 887 887
   1989 914 914 914 914
   1990 952 952 952 952
   1991 987 987 987 987
   1992 1049 1049 1049 1049
   1993 1114 1114 1114 1114
   1994 1131 1131 1131 1131
   1995 1191 1191 1191 1191
   1996 1225 1225 1225 1225
   1997 1241 1241 1241 1241
   1998 1253 1253 1253 1253
   1999 1303 1303 1303 1303
   2000 1301 1301 1301 1301
   2001 1274 1274 1274 1274
   2002 1269 1269 1269 1269
   2003 1199 1199 1199 1199
   2004 1155 1155 1155 1155
   2005 1131 1131 1131 1131
   2006 1147 1147 1147 1147
   2007 1192 1192 1192 1192
   2008 1286 1286 1286 1286
   2009 1300 1300 1300 1300
   2010 1400 1400 1400 1400
   2011 1439 1439 1439 1439
   2012 1422 1422 1422 1422
   2013 1475 1475 1475 1475
   2014 1482 1482 1482 1482
   2015 1408 1408 1408 1408
   2016 1366 1366 1366 1366
   2017 1363 1363 1363 1363
   2018 1336 1336 1336 1320
   2019 1295 1300 1305 1273
   2020 1279 1304 1329 1256
   2021 1256 1300 1343 1239
   2022 1245 1306 1369 1240
   2023 1235 1315 1397 1250
   2024 1236 1335 1436 1271
   2025 1240 1348 1460 1295
   2026 1244 1363 1485 1323
   2027 1249 1376 1509 1348
   2028 1252 1388 1530 1375
   2029 1256 1400 1552 1402
   2030 1260 1413 1573 1423


   Innbyggarar 6-12 år

   Prognosar innbyggarar 6-12 år
   6-12 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
   1985 1453 1453 1453 1453
   1986 1410 1410 1410 1410
   1987 1380 1380 1380 1380
   1988 1360 1360 1360 1360
   1989 1325 1325 1325 1325
   1990 1277 1277 1277 1277
   1991 1249 1249 1249 1249
   1992 1233 1233 1233 1233
   1993 1239 1239 1239 1239
   1994 1264 1264 1264 1264
   1995 1290 1290 1290 1290
   1996 1374 1374 1374 1374
   1997 1468 1468 1468 1468
   1998 1553 1553 1553 1553
   1999 1612 1612 1612 1612
   2000 1667 1667 1667 1667
   2001 1743 1743 1743 1743
   2002 1804 1804 1804 1804
   2003 1824 1824 1824 1824
   2004 1870 1870 1870 1870
   2005 1871 1871 1871 1871
   2006 1898 1898 1898 1898
   2007 1892 1892 1892 1892
   2008 1856 1856 1856 1856
   2009 1884 1884 1884 1884
   2010 1836 1836 1836 1836
   2011 1814 1814 1814 1814
   2012 1861 1861 1861 1861
   2013 1877 1877 1877 1877
   2014 1911 1911 1911 1911
   2015 2017 2017 2017 2017
   2016 2000 2000 2000 2000
   2017 2004 2004 2004 2004
   2018 2042 2042 2042 2035
   2019 2034 2038 2041 2022
   2020 2035 2044 2052 2013
   2021 2024 2038 2051 1995
   2022 1972 1991 2011 1933
   2023 1959 1985 2011 1913
   2024 1945 1978 2012 1897
   2025 1915 1967 2020 1862
   2026 1888 1961 2033 1836
   2027 1880 1972 2066 1833
   2028 1867 1980 2094 1831
   2029 1862 1995 2131 1841
   2030 1859 2013 2169 1862


   Innbyggarar 13-15 år

   Prognosar innbyggarar 13-15 år
   13-15 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
   1985 685 685 685 685
   1986 683 683 683 683
   1987 672 672 672 672
   1988 643 643 643 643
   1989 601 601 601 601
   1990 600 600 600 600
   1991 590 590 590 590
   1992 604 604 604 604
   1993 598 598 598 598
   1994 583 583 583 583
   1995 551 551 551 551
   1996 526 526 526 526
   1997 493 493 493 493
   1998 506 506 506 506
   1999 532 532 532 532
   2000 580 580 580 580
   2001 598 598 598 598
   2002 603 603 603 603
   2003 665 665 665 665
   2004 708 708 708 708
   2005 794 794 794 794
   2006 786 786 786 786
   2007 816 816 816 816
   2008 804 804 804 804
   2009 839 839 839 839
   2010 849 849 849 849
   2011 863 863 863 863
   2012 860 860 860 860
   2013 836 836 836 836
   2014 820 820 820 820
   2015 771 771 771 771
   2016 793 793 793 793
   2017 776 776 776 776
   2018 808 808 808 808
   2019 820 822 823 823
   2020 836 839 842 839
   2021 864 868 872 871
   2022 886 892 898 897
   2023 892 900 907 906
   2024 875 885 895 888
   2025 851 863 875 858
   2026 863 878 893 866
   2027 866 883 901 862
   2028 855 876 897 844
   2029 837 862 887 823
   2030 833 862 891 815


   Innbyggarar 16-22 år

   Prognosar innbyggarar 16-22 år
   16-22 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
   1985 1594 1594 1594 1594
   1986 1668 1668 1668 1668
   1987 1658 1658 1658 1658
   1988 1638 1638 1638 1638
   1989 1628 1628 1628 1628
   1990 1582 1582 1582 1582
   1991 1573 1573 1573 1573
   1992 1482 1482 1482 1482
   1993 1463 1463 1463 1463
   1994 1465 1465 1465 1465
   1995 1432 1432 1432 1432
   1996 1376 1376 1376 1376
   1997 1368 1368 1368 1368
   1998 1347 1347 1347 1347
   1999 1349 1349 1349 1349
   2000 1283 1283 1283 1283
   2001 1264 1264 1264 1264
   2002 1207 1207 1207 1207
   2003 1227 1227 1227 1227
   2004 1275 1275 1275 1275
   2005 1323 1323 1323 1323
   2006 1425 1425 1425 1425
   2007 1546 1546 1546 1546
   2008 1655 1655 1655 1655
   2009 1723 1723 1723 1723
   2010 1766 1766 1766 1766
   2011 1815 1815 1815 1815
   2012 1929 1929 1929 1929
   2013 1901 1901 1901 1901
   2014 1931 1931 1931 1931
   2015 1947 1947 1947 1947
   2016 1932 1932 1932 1932
   2017 1909 1909 1909 1909
   2018 1858 1858 1858 1836
   2019 1869 1878 1887 1849
   2020 1854 1872 1890 1832
   2021 1823 1847 1871 1806
   2022 1842 1870 1899 1839
   2023 1844 1877 1911 1853
   2024 1864 1903 1942 1888
   2025 1936 1982 2028 1976
   2026 1942 1996 2050 1986
   2027 1950 2010 2071 2000
   2028 1968 2034 2101 2027
   2029 1968 2040 2112 2021
   2030 1964 2042 2121 2016


   Innbyggarar 23-66 år

   Prognosar innbyggarar 23-66 år
   23-66 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
   1985 5735 5735 5735 5735
   1986 5875 5875 5875 5875
   1987 6008 6008 6008 6008
   1988 6130 6130 6130 6130
   1989 6181 6181 6181 6181
   1990 6278 6278 6278 6278
   1991 6354 6354 6354 6354
   1992 6598 6598 6598 6598
   1993 6751 6751 6751 6751
   1994 6882 6882 6882 6882
   1995 6992 6992 6992 6992
   1996 7169 7169 7169 7169
   1997 7323 7323 7323 7323
   1998 7507 7507 7507 7507
   1999 7624 7624 7624 7624
   2000 7683 7683 7683 7683
   2001 7739 7739 7739 7739
   2002 7868 7868 7868 7868
   2003 7950 7950 7950 7950
   2004 8078 8078 8078 8078
   2005 8209 8209 8209 8209
   2006 8447 8447 8447 8447
   2007 8762 8762 8762 8762
   2008 9100 9100 9100 9100
   2009 9402 9402 9402 9402
   2010 9699 9699 9699 9699
   2011 9908 9908 9908 9908
   2012 10135 10135 10135 10135
   2013 10308 10308 10308 10308
   2014 10454 10454 10454 10454
   2015 10550 10550 10550 10550
   2016 10584 10584 10584 10584
   2017 10727 10727 10727 10727
   2018 10895 10895 10895 10820
   2019 11017 11056 11096 10925
   2020 11144 11232 11321 11051
   2021 11272 11403 11534 11226
   2022 11373 11547 11724 11388
   2023 11458 11677 11900 11557
   2024 11556 11823 12093 11728
   2025 11635 11961 12289 11845
   2026 11753 12139 12529 11992
   2027 11867 12312 12762 12134
   2028 11952 12453 12960 12263
   2029 12052 12610 13174 12404
   2030 12147 12761 13381 12538


   Innbyggarar 67-79 år

   Prognosar innbyggarar 67-79 år
   67-79 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
   1985 648 648 648 648
   1986 657 657 657 657
   1987 680 680 680 680
   1988 698 698 698 698
   1989 714 714 714 714
   1990 702 702 702 702
   1991 738 738 738 738
   1992 735 735 735 735
   1993 755 755 755 755
   1994 768 768 768 768
   1995 777 777 777 777
   1996 771 771 771 771
   1997 789 789 789 789
   1998 804 804 804 804
   1999 807 807 807 807
   2000 822 822 822 822
   2001 831 831 831 831
   2002 842 842 842 842
   2003 869 869 869 869
   2004 872 872 872 872
   2005 903 903 903 903
   2006 942 942 942 942
   2007 965 965 965 965
   2008 982 982 982 982
   2009 1045 1045 1045 1045
   2010 1117 1117 1117 1117
   2011 1183 1183 1183 1183
   2012 1275 1275 1275 1275
   2013 1353 1353 1353 1353
   2014 1433 1433 1433 1433
   2015 1525 1525 1525 1525
   2016 1628 1628 1628 1628
   2017 1681 1681 1681 1681
   2018 1721 1721 1721 1716
   2019 1744 1744 1745 1738
   2020 1783 1785 1787 1775
   2021 1808 1811 1813 1802
   2022 1830 1834 1838 1826
   2023 1848 1854 1859 1850
   2024 1857 1864 1870 1864
   2025 1878 1887 1896 1891
   2026 1900 1910 1921 1919
   2027 1899 1912 1925 1925
   2028 1916 1931 1947 1949
   2029 1932 1951 1969 1982
   2030 1954 1975 1996 2021


   Innbyggarar 80-89 år

   Prognosar innbyggarar 80-89 år
   80-89 årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
   1985 158 158 158 158
   1986 174 174 174 174
   1987 190 190 190 190
   1988 208 208 208 208
   1989 206 206 206 206
   1990 216 216 216 216
   1991 211 211 211 211
   1992 227 227 227 227
   1993 232 232 232 232
   1994 246 246 246 246
   1995 260 260 260 260
   1996 260 260 260 260
   1997 265 265 265 265
   1998 269 269 269 269
   1999 272 272 272 272
   2000 275 275 275 275
   2001 295 295 295 295
   2002 308 308 308 308
   2003 311 311 311 311
   2004 332 332 332 332
   2005 335 335 335 335
   2006 341 341 341 341
   2007 362 362 362 362
   2008 368 368 368 368
   2009 365 365 365 365
   2010 368 368 368 368
   2011 376 376 376 376
   2012 366 366 366 366
   2013 380 380 380 380
   2014 390 390 390 390
   2015 400 400 400 400
   2016 415 415 415 415
   2017 423 423 423 423
   2018 454 454 454 455
   2019 490 490 490 485
   2020 513 513 513 507
   2021 539 539 539 531
   2022 584 585 585 578
   2023 634 634 635 622
   2024 678 679 680 665
   2025 737 738 739 727
   2026 791 793 794 776
   2027 849 851 853 835
   2028 898 901 903 882
   2029 946 949 952 929
   2030 972 975 979 956


   Innbyggarar 90 år og over

   Prognosar innbyggarar 90 år og over
   90+ årLågMiddelsHøgSSB MMMM frå 2018
   1985 20 20 20 20
   1986 21 21 21 21
   1987 25 25 25 25
   1988 28 28 28 28
   1989 30 30 30 30
   1990 31 31 31 31
   1991 36 36 36 36
   1992 33 33 33 33
   1993 23 23 23 23
   1994 23 23 23 23
   1995 22 22 22 22
   1996 29 29 29 29
   1997 36 36 36 36
   1998 42 42 42 42
   1999 45 45 45 45
   2000 45 45 45 45
   2001 43 43 43 43
   2002 46 46 46 46
   2003 43 43 43 43
   2004 47 47 47 47
   2005 51 51 51 51
   2006 54 54 54 54
   2007 60 60 60 60
   2008 61 61 61 61
   2009 67 67 67 67
   2010 77 77 77 77
   2011 79 79 79 79
   2012 88 88 88 88
   2013 85 85 85 85
   2014 77 77 77 77
   2015 86 86 86 86
   2016 84 84 84 84
   2017 91 91 91 91
   2018 92 92 92 93
   2019 93 93 93 93
   2020 99 99 99 96
   2021 103 103 103 100
   2022 105 105 105 101
   2023 112 112 112 108
   2024 116 116 116 109
   2025 119 119 119 117
   2026 123 123 123 117
   2027 128 128 128 122
   2028 139 139 140 139
   2029 154 154 154 151
   2030 164 165 165 158


  Fordeling av arbeidsplassar

  Fordeling av arbeidsplasser i Klepp (Kilde: SSB, 4. kvartal 2017)
  sektorandel
  Jord/skogbruk/fiske 6,9%
  Industri og olje 27,0%
  Byggevirksomhet 12,3%
  Varehandel 12,0%
  Overnatting og servering 1,8%
  Offentlig administrasjon; 2,4%
  Undervisning 7,4%
  Helse-sosial 16,3%
  Tjenester 13,9%


Organisasjonen Klepp

Organisasjonsendring

Organisasjonen Klepp kommune har endra seg i fleire rundar dei siste året. Frå hausten 2018 trer verksemdsområdet «Oppvekst» i det nye tenesteområde Barn og unge i kraft. Dette vil bidra til å styrke tenestene til barn og unge i kommunen gjennom ei samordning av og felles leiing for tenester som tidlegare har vært delt mellom tenesteområda Skule og barnehage og Helse og velferd.
Med dette grepet vil det også være etablert eit formelt verksemdsleiar nivå i alle dei tre tenesteområde. Rådmannen er av den oppfatning at desse grepa mellom anna vil kunne bidra til å tydeleggjere ansvar på sentrale områder av tenestetilbodet og samtidig gje både meir effektiv drift og betre leiarstøtte.

 

Årsverk og tal på tilsette 2014-2017
Årsverk og tilsette 2014 2015 2016 2017
Antall aktive årsverk pr 31.12 (fast og midlertidig) 1036 1100 1169 1179
Antall ansatte 31.12 (inkl vikarer) 1522 1585 1611 1613
Antall fast ansatte 1335 1397 1434 1456
Antall ansatte kvinner fast 1129 1176 1208 1223
Antall ansatte menn fast 206 221 226 233
Andel ansatte kvinner fast 84,6 % 84,2 % 84,2 % 84,0 %
Andel ansatte menn fast 15,4 % 15,8 % 15,8 % 16,0 %
Antall kvinner i leiande stillinger 42 47 51 55
Antall menn i leiande stillinger 18 22 22 22
Årsverk Sentraladministrasjonen (fast og midl) 24,8 28,6 29,5 30,1
Ansatte Sentraladministrasjonen (fast og midl) 32 34 35 36
Årsverk Skule og barnehage (fast og midl.) 536,3 566,6 605,8 614,2
Ansatte Skule og barnehage (fast og midl.) 631 670 715 719
Årsverk Helse og velferd (fast og midl.) 364,4 393,5 420,5 421,2
Ansatte Helse og velferd (fast og midl.) 580 605 632 634
Årsverk Lokal utvikling (fast og midl.) 111 111,5 113,5 113,6
Ansatte Lokal utvikling (fast og midl.) 129 131 134 134

 

Heiltid og deltid

KS, Fagforbundet, Delta og NSF har på sentralt hold gått saman om «det store heiltidsløftet». For 2019 er det eit siktemål for både administrasjonen og fagforeiningane i Klepp å redusere omfanget av deltidsstillingar i kommunen ytterlegare. Slik tabellen synar har andelen deltidstilsette gått ned med nokre desimalar kvart år dei fire siste åra. Forhåpentlegvis vil eit særskilt fokus på dette i 2019 bidra til å fortsette denne trenden og samstundes auka tempoet i den.

Fordeling heiltid/deltid
Fordeling heltid/deltid 2014 2015 2016 2017
Antall ansatte i deltidsstillingar fast 616 631 629 620
Antall kvinner i deltidsstillingar fast 569 580 580 569
Antall menn i deltidsstillingar fast 47 51 49 51
Andel tilsette i deltidsstillingar (fast og midl.) 46,3 % 45,5 % 44,8 % 43,5 %
Andel kvinner i deltidsstillingar (fast og midl.) 50,7 % 49,7 % 48,7 % 47,3 %
Andel menn i deltidsstillingar (fast og midl.) 22,9 % 23,0 % 23,9 % 23,4 %
Kvinners andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 92,2 % 92,0 % 91,5 % 91,5 %
Menns andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 7,8 % 8,0 % 8,5 % 8,5 %

 

Sjukefråvær

Det er viktig å få redusert sjukefråværet av omsyn til både økonomi og kvaliteten på tenestene. Dette omhandlar både å etablere gode og lett tilgjengelege rutinar, trygge leiarane i regelverk og forventningar i oppfølginga av einskilde sjukemelde, samt tydeleggjere ansvaret til dei tilsette for å bidra til å gjere sjukefråværet så kort som mogleg.
I løpet av 2018 har det vært et fokus på å forbetre og tydeleggjera rutinar og forventningar knytt til sjukefråværsarbeidet. En del av dette har vært digitalisering av både eigenmeldingar og oppfølgingskrav samt fleire interne kurs. Dette arbeidet fortsett i 2019 med mellom anna digitalisering av sjukemeldingar og auka fokus på IA.

Sjukefråvær
Sjukefråvær 2014 2015 2016 2017
Sjukefråvær heile kommunen 6,9% 6,9% 7,2% 7,2%
Sentraladministrasjonen 2,9% 2,2% 3,8% 2,6%
Skule og barnehage 6,1% 7,2% 6,8% 7,2%
Helse og velferd 7,5% 7,1% 8,5% 7,5%
Lokal utvikling 7,5% 5,5% 5,9% 6,7%

 

Lærlingar

Det vert arbeida godt med å nå målet om 2 lærlingar per tusen. I tillegg til dei ordinære lærlingane har kommunen inngått ein avtale knytt til satsinga «Menn i helse» og tek inn 3 vaksne lærlingar i 2019.

Lærlingar
Lærlingar 2014 2015 2016 2017
Tal på lærlingar totalt i kommunen 32 32 34 35
Sentraladministrasjonen 1 2 2 1
Skule og barnehage 15 14 13 14
Helse og velferd 16 16 19 20
Lokal utvikling 0 0 0 0
Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,7 1,7 1,8 1,8

 

Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
Tal på tilsette (seniorar) fordelt på aldersgrupper Menn Kvinner
60-61 år 12 55
62-64 år 21 43
65-67 år 7 14
over 67 2 6


Økonomiske føresetnader

Makroøkonomiske føresetnader

I nasjonalbudsjettet for 2019 har regjeringa lagt anlsage i tabellen under grunn.  Veksten i offentlig sektor viser ein nedgang i volumvekst frå 1,6 til 1,5 %.  Det er venta ein vekst i sysselsetting på 1,3 %, ein ledighetsrate på 3,7 %, og ein årslønnsvekst på 3,25 %.  Det siste er ei auke frå 2,8 % i 2018.  Konsumprisveksten er anslått til 1,5 % og pengemarknadsrenta er venta å bli 1,4 % i 2019, litt høgare enn anlag i marknaden og innarbeida i kommunens anslag.

Hovedtall nasjonalbudsjett

 

Rente

Rentenivået har dei siste åra vore historisk lågt både ut frå kort historikk og i et perspektiv på fleire 100 år.  Nedgangen skuldast både lågare inflasjon dei siste 10-åra og endra demografiske forhold. Sentralbankane i mellom anna USA og Europa har i etterkant av finanskrisa i 2008 brukt ekstraordinære verkemiddel for å redusere rentenivået og stimulere veksten i økonomien.

Lange fastrenter i var på det lågaste sommaren 2016. Norsk 10-årsrente er no på 2,4 % og amerikansk 10-årsrente er på 3,28 %

Noregs bank heva styringsrenta i september, og har varsla fleire aukingar dei neste åra. Styringsrenta er pt. på 0,75 % 

Marknaden prisar 8. oktober 2018 ein oppgang i Nibor frå 1,05 % i dag til 1,97 % i 2022 og 2,4 % i 2028.  Dette er ei auke i frå sist økonomiplan.  Det må difor leggjast eit høgare anslag til grunn for lånegjelda.

Renter er budsjettert ut frå følgjande forutsetningar:

 • Sist kjente og forventa markadsrente.
 • Fastrente på lån med fast rente, overgang til flytande rente ved utgang av fastrenteperiode.
 • For lån i Kommunalbanken og KLP er gjeldande marginpåslag lagt til grunn.
 • For lån i Husbanken er gjeldande rente i husbanken justert for forventa renteauke i perioden.

Forventa marknadsrente ved utgangen av året:

2019

2020

2021

2022

1,38 %

1,62 %

1,82 %

1,97 %

 

Figuren under viser Norges bank sin prognose for styringsrenta og "sannsynlighetsvifte".

Norges Bank renteprognose

Figuren under viser marknadsforventningane på lange renter samt ending siste år.

Renteutvikling

 

Statsbudsjett

Regjeringa har lagt fram eit kommuneopplegg for 2018 slik tabellen frå statsbudsjettet viser.

Kommuneopplegget

Nokre hovudpunkt i budsjettforslaget:

 • Det blir lagt opp til ein realvekst i frie inntekter for kommunesektoren på bortimot 2,6 mrd. kr eller 0,7 %. Alt går til (primær)kommunane. Veksten er rekna frå anslått inntektsnivå i 2018 i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2018.
 • Veksten i kommunesektorens samla inntekter  i 2019 er rekna til 1,9 mrd. kr, tilsvarande 0,4 %. 
 • Realveksten byggjer på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2019 på 2,8 %.
 • Skatteøyret blir sett ned frå 11,8 til 11,55 %.
 • Skatteoverslaget for 2018 er oppjustert med 2,1  mrd. for kommunane i høve til Kommuneproposisjonen/RNB i vår.

Veksten på 2,6 milliarder i frie inntekter fordeler seg slik (2018):

 • 1,6 (2,2) mrd. til dekning av meirutgifter til demografi/folketal.
 • 0,5 (0,4) mrd. til auka pensjonskostnadar.
 • 0,6 (0,8) mrd. satsingar.
 • 0,0 (0,4) mrd. i auka lokalt handlingsrom.

Inntekta er i nedre del av signala gitt i kommuneproposisjonen i mai.

Regjeringa ventar meirskattevekst på 2,1 milliardar for kommunane i 2018 samanlikna med anslaga i mai.  Meirskatteveksten vert forklart med ekstraordinært store uttak av utbytte og som truleg skuldast tilpassing til skattereforma.  Det er vanleg praksis at meirskattevekst frå mai og ut året ikkje blir vidareført året etter, og veksten «trekkes» difor inn.

Regjerina sine satsingar

Helse og omsorg

Det blir føreslått 50 mill. nye kroner til rekruttering av psykologar i kommunane —tilsv. 125 nye psykologar. Totalt 205 mill. kr. Frå 1. januar 2020 er det lovfesta at alle kommunar skal ha psykologkompetanse. Det har vore ein solid auke i rekrutteringa av psykologar i kommunane frå 2013-2018. I 2013 hadde 95 kommunar psykolog, i dag er talet 287. Talet på psykologar i norske kommunar har auka frå 130 til 503 i løpet av 5 år. Dette har gitt etablering av fleire lågterskeltilbod, betre førebyggjande helsearbeid og meir samarbeid med andre kommunale tenester og med spesialist-helsetenesta.

Regjeringa føreslår 25 mill. kroner til å styrkja rekrutteringa til og stabiliteten i allmennlegetenesta, til saman 39 mill. kr i 2019. Det skal kunna gis tilskot både til nyoppretta avtaleheimlar, faste stillingar og eksisterande heimlar/stillingar der det er rekrutteringsutfordringar.

Regjeringa føreslår 50 mill. kr for å leggja til rette for oppretting av 450 nye plassar i dagaktivitetstilbod for demente, inkl. auka tilskotssats i 2019. Som oppfølging av Stortingets vedtak 463 (2017-2018) har regjeringa heva tilskotssatsen frå 30 % til 50 % ved oppretting av nye plassar i 2019. Målet er å byggja ut tenestetilbodet før plikta for kommunane til å tilby eit dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens tek til å gjelda frå 1. januar 2020.

Det skal innførast betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar i psykisk helsevern og TSB (Tverrfagleg Spesialisert Behandling av ruslidingar) i 2019. Det blir derfor føreslått å flytta 185 mill. kr frå regionale helseføretak til kommuneramma. Når kommunane får plikt til å betala for utskrivingsklare pasientar også frå desse fagområda, blir psykisk helse og rus likestilt med somatikk. Forskrifta blir endra slik at betalingsplikta vil gjelda for opphaldskommunen.

Det blir føreslått 281 mill. kr til Opptrappingsplan for rusfeltet. Av dette 200 mill. kr gjennom styrking av kommunanes frie inntekter og 81 mill. kr gjennom ein tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen.

Regjeringa føreslår 100 mill. kroner til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som ein del av kommunanes frie inntekter. Med dette så har Regjeringa følgt opp målsetjinga om 300 mill. kr i stimuleringsmidlar til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019.

Barnehage og skule

Tidleg innsats i barnehage og skole er langt meir føremålstenleg enn å kompensera forskjellar seinare i opplæringsløpet. Regjeringa satsar derfor vidare på dette feltet.

Barnehage

Regjeringa føreslår å utvida dagens ordning med gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer til også å omfatta 2-åringar. Forslaget vil gi familiar med låg inntekt eit rimelegare barnehagetilbod og bidra til auka barnehagebruk for familiar med låg inntekt, og betra integreringa og språkopplæringa blant minoritetsspråklege barn.

I tillegg foreslår regjeringa om lag 10 mill. kr til å oppretta nye studieplassar for barnehagelærarar. Dette vil bidra til å auka tilgangen på barnehagelærarar.

Maksimal foreldrebetaling aukar med 50 kr per månad frå 1. aug. 2019.

Lærarnorm

Sidan 2015 er det løyvt betydelege øyremerka midlar som har sikra fleire lærarar i grunnskulen. Hausten 2018 blei lærarnorma i grunnskolen innført, og totalt blei det løyvt 1,4 mrd. i 2018. I 2019 føreslår regjeringa å vidareføra den øyremerka løyvinga til fleire lærarårsverk med 1 468 mill. kroner. I tillegg er 200 mill. kroner av veksten i dei frie inntektene til kommunane grunngitt med ei særskilt satsing på tidleg innsats i skulen, som blant anna kan nyttast til fleire lærarårsverk ved opptrappinga av lærarnorma hausten 2019.

Både dei 200 mill. kronene av veksten i frie inntekter og om lag 1 mrd. kr av den øyremerka løyvinga vil bli fordelt til kommunane etter grunnskolenøkkelen. Dette gjer det mogleg å auka lærartettleiken også i kommunar som alt oppfyller kravet i lærarnorma.  Klepp vil truleg mistra 1,7 millionar i tilskot som følge av denne fordelinga av tilskota.

Dei 200 millionane i rammetilskotet er i forlik med Krf flytt over til den øyremerka delen.  Komite behandlinga vil truleg avgjere om Klepp då får ein del av dei.

 

Skatt

 Skatteutvikling

 

Rammetilskot

Rammetilskotet er utrekna med grunnlag i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett og prognosar på folketal slik det er omtalt under folketalsutviklinga. For nasjonal folkevekst er SSB sine utrekningar for KS lagt til grunn.

Utgiftsutjamninga er betra noko i samband med nye kriteriedata og ligg på om lag 98 % av landssnittet.

Regjeringa sine satsingar, verknad for Klepp og disponering er vist i tabell over prioriterte driftstiltak.  I tillegg er årsverknad av tilskot vedtatt i 2018 innarbeidd i rammene.  Endringar mindre enn 100.000,- i statsbudsjettet er ikkje innarbeidd i rammene.  Mindre tiltak er heller ikkje ført opp som driftstiltak.

Klepp får 1,3 millionar av skjønnsmiddel frå fylkesmannen i samband med høge utgifter til ressurskrevjande tenester. Samtidig medfører endringa i ordninga eit bortfall av tilskot på 2 millionar.

For inntektsutjamninga er følgjande lagt til grunn i utrekninga:

 • Skatteanslag for Klepp slik det er omtalt.
 • Skatteanslag for landet i samsvar med regjeringa sitt forslag til statsbudsjett.
 • Prognose på folketal 1. januar i budsjettåra.

Nasjonalt folketal i prognosar frå SSB/KS. 

 

Risiko

Skatt og rammetilskot
For skatt er det lagt til grunn regjeringa sine utrekningar av forventa skatt for heile landet basert på kjente tal for skatteinntekter ved utgangen av september 2018 og forslag til endringar i skattesatsar og system lagt frem i statsbudsjettet for 2019.  Risiko til nasjonalt anslag er mellom anna: 

 • Endringar som følgje av stortinget si behandling av statsbudsjettet.
 • Endra vekst i sysselsetting og lønsvekst.
 • Korrigeringar på tidlegare skatteår, spesielt skatteoppgjer i november 2018.    

Dei same forholda vil også påverka Klepp sitt eige skatteanslag.  Klepp har dei siste åra opplevd redusert sysselsetting og truleg lågare redusert lønsnivå hjå dei som har bytta arbeid. 

Folkeveksten i 2. halvår 2018 er den faktoren som er mest usikker i anslaget for rammetilskotet for 2019.  Talet på innbyggjarar 1. januar 2019 er grunnlaget for utrekning av skatteutjamninga i rammetilskotet.

Lønsutgifter
Anslaga for løn er basert på regjeringa sitt anslag i nasjonalbudsjettet for 2019.  Resultatet av sentrale lønsforhandlingar for 2019 er ferdig i april/mai.  Klepp har tradisjonelt hatt litt høgare lønsvekst enn kommunane samla grunna ulik samansetnad av yrkesgrupper og sektorar (fleire barn og færre eldre).  Endra lønsvekst vil også påverka skatteinntektene og rammetilskotet.  For å redusere risiko er derfor same føresetnadar lagt til grunn.

Renter og finans
Klepp har liten finansiell risiko til plasseringar. Lån, innskot og plasseringar er i hovudsak knytt opp mot pengemarknadsrenta Nibor.  Med historisk låge renter er truleg risikoen at renta stig meir enn marknadsforventningane tyder på i oktober 2018.  Netto er det venta at ei auke på 1 % vil gje om lag 1,5 millionar i auka rentekostnad for Klepp.  Rådmannen har auka delen av låna som har fastrente siste året i samsvar med fullmaktar.  Truleg verd delen av låna som har fastrente auka meir i 2019.

Pensjon
Utrekningane   for pensjon er basert på opplysningar frå KLP og SPK.  Desse er basert på ei rekke føresetnader frå offentlege reguleringar og eigne vurderingar.  Klepp har ikkje overprøvd desse. Endringar i følgjande faktorar kan gje endring i pensjonsutgifter/kostnadar: 

 • Endra lønnsvekst og G-regulering
 • Avkastning på plasserte middel
 • Endra tal på tilsette/medlemmer av ordninga i Klepp
 • Endringar i offentlege reguleringar

Folketal
Endringar i folketalet i Klepp påverkar inntekter som skatt, rammetilskott, eigenbetalingar m.m.  Det påverkar også etterspørsel/behov for kommunale tenester.  Klepp er inne i ein periode med vesentleg lågare vekst enn dei siste 10-åra.  Spesielt er talet på barn under skulealder usikkert.  Utviklinga dei neste åra er svært usikre og konsekvensane vert vurdert løpande.

Flyktningar
Klepp har ikkje fått førespurnad om mottak av flyktningar neste år.  Det er signalisert vesentleg reduksjon for landet, og at ikkje alle kommunar blir spurt om å ta i mot.  Flyktningetenesta vert finansiert av eigne tilskot til flyktningar.  Vesentleg nedgang i mottak av flyktningar vil medføre behov for vesentleg endring i dette arbeidet.  Det vert lagt fram sak om organisering av dette arbeidet hausten 2018.


Økonomiske målsettingar og analysar

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 

Netto driftsresultat held seg kring målsettinga i planperioden.  Resultatet er noko betre enn målsettinga i 2019 og 2020, og ligg noko under i 2021 og 2022 når driftsutgiftane, renteutgiftane og avdraga stig.  Det meste av netto driftsresultat er nytta til finansiering av investeringar for å begrense låneveksten.

Dei siste åra har resultata betra seg og blitt betre enn budsjettert.  Dette skuldast i stor grad at nasjonale skatteinntektar har blitt oppjustert i løpet av budsjettåret som følgje av endra anslag frå finansdepartementet.

Historisk har driftsresultata i kommunane variert ein del frå år til år.  Det skuldast både variasjonar i inntektar, men rekneskapstala vert også påvirka av om avdelingane i har middel til gode som vert avsett til fond (styrkar resultatet) eller brukar av desse fonda (svekkar resultatet).

Lånefinansiering

 Lånefinasiering i % av finansieringsbehov

Som følgje av gode driftsresultat og overføring til investeringar i starten av planperioden vert lånefinansieringa sin del av samla finansiering betre enn målsettinga i hele perioden. 

Klepp har historisk hatt ein høgare del av invisteringane finansiert med lån enn Hå, Time og Gjesdal. På den andre sida har Klepp hatt raskare nedbetaling av låna.

 

Netto lånegjeld

 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntektar

Netto lånegjeld stig over "taket" som er vedteke. Årsaka er investeringsnivået i perioden.  Auka lån medførar auka utgiftar til renter og avdrag og svekka driftsresultat mot slutten av perioden.

Samanlikna med gjelda i Hå, Time og Gjesdal er netto gjeld lågare i 2018, men aukar opp mot dagens nivå i dei andre kommunane.  Gjesdal har vore ein av kommunane i regionen med høgast gjeld og som difor har redusert gjeldsnivået dei siste åra.

 

Disposisjonsfond

 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

Disposisjonfonda er høgare enn målsettinga på 5 %.  Årsaka er mindreforbruk i avdelingane som har blitt avsett til hovudutvala sine disposisjonsfond, og samla mindreforbruk som har blitt avsett til sentralt disposisjonsfond. 

Det ligg inne noko bruk av disposisjonsfonda i 2018 og i planperioden 2019-2022.  Truleg blir bruken noko større som følgje av at hovudutvala og avdelingane sin bruk av fonda ikkje alltid er innarbeida i budsjettforslaget, men vert fremja som eigne sakar seinare.

Disposisjonsfonda i Klepp er ved utgangen av 2017 høgare enn i dei andre kommunane.


Bevilgningsoppsett drift - skjema 1A og 1B

Skjema 1A R 2017 VB 2018 P 2018 2019 2020 2021 2022
Skatt på inntekt og formue -526351 -537000 -540064 -552068 -560459 -569097 -578280
Viser til eiga omtale 
Rammetilskot -435078 -447000 -448635 -480373 -481603 -480696 -481684
Viser til eiga omtale under statsbudsjett  
Språkdeling 0 -2500 -3800 -2500 -2500 -2500 -2500
Fylkemannen tildeler skjønnsmiddel som delvis kompensasjon for gruppedeleing i skulane. Inngår i rammetilskotet.  Er i planperioden vist som eige anslag.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1293  -1000 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200
Andre tilskot              
Tilskot flyktningar -36339 0 0 0 0 0 0
Rentekompensasjon -2927 -3000 -2300 -2900 -3200 -3600 -3800
Diverse inntekter -84 -580 0 0 0 0 0
Sum frie disponible inntekter -1002072 -991080 -995999 -1039041 -1048962 -1057093 -1067464
Renteinntekter            
Ordinære renteinntekter -5770 -3500 -4500 -4800 -5300 -5800 -6200
Rentetinntekter på plasseringar.
Rentinnt. lån  Klepp energi AS -1057 -1000 -1200 -1213 -1260 -1298 -1320
Rente av ansvarleg lån til Klepp energi AS. Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. lån Lyse energi AS -2637 -2300 -2500 -2516 -2512 -2478 -2404
Rente av ansvarleg lån til Lyse energi AS. Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1871 -1800 -1800 -2000 -2000 -2000 -2000
Renteinntekter frå utlån av formidlingslån frå Husbanken og dekker renteutgiftane på innlåne frå Husbanken.
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -1651 -2892 -2000 -4016 -5102 -6254 -7331
Kalkulerte renteinntekter på gebyr på sjølvkostområda, primært vatn og avløp. Skal dekkja lånekostnader til desse områda.
Utbytte Klepp energi AS -8000 -8000 -8000 -9000 -9000 -9000 -10000
Utbytte i samsvar med avtalt plan.
Utbytte Lyse energi AS -20299 -21100 -21100 -23300 -25400 -26400 -27500
Utbytte i samsvar med avtalt plan.
Gevinst finansielle instrumenter -545 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter            
Ordinærer renteutgifter 14403 14690 14700 18825 25687 29969 34361
Renteutgifter på ordinære lån. Nye lån ikkje rekna inn.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2391 2900 2900 3500 4200 5200 5800
Renteutgifter til formidlingslån frå Husbanken. Nye lån ikkje rekna inn.
Tap finansielle instrumenter 220 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 64505 64091 64091 70432 76360 81148 85985
 Avdrag på ordinære lån. Avdrag nye lån ikkje innarbeida.
Netto finansinnt./utgifter 39689 41089 40591 45912 55673 63087 69392
Til ubundne avsetningar            
Avsett flyktningefond (overføres etater) 36339 0 0 0 0 0 0
Avsett forsikringsfond 100 100 100 100 100 100 100
Avsett disposisjonsfondet 18773 0 5900 2000 2000 2000 2000
Til bundne avsetningar 3 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -17865 0 -16600 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfondet -2600 0 0 0 0 0 0
Netto avsetningar 34749 100 -10600 2100 2100 2100 2100
Overført til investeringar 5176 19000 35600 35000 37900 20500 22500
Seniortiltak 599 1200 600 600 600 600 600
AFP 62-65 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Bruk av pensjonspremiefond KLP -14833 0 -19400 0 0 0 0
Tidlegare års premieavvik 10856 12399 10900 12758 14732 16440 15712
Årets premieavvik -3724 -15600 -17400 -14291 -14085 -13867 -13867
Diverse utgifter 904 800 0 0 0 0 0
Rest lønnsfordeling forrige år 0 4150 0 3500 3500 3500 3500
Tilleggsbevilgning 0 300 0 300 300 300 300
Lønsreserve inneværende år 0 17850 3600 22500 22500 22500 22500
Sum diverse -1023 43099 16900 63367 68447 52973 54245
Til fordeling drift -928657 -906792 -949108 -927662 -922742 -938932 -941728
Middel til fordeling på rammane.  Skal være lik linja under når budsjettet er saldert.    
Som fordelt til drift (frå skjema 1B) 912082 906792 939348 927662 922742 938932 941728
Meir-/mindreforbruk -16574 0 -9760 0 0 0 0
Skal vera 0 når budsjettet er saldert.  Negativt fortegn betyr mindreforbruk/disponible middel.
               
Skjema 1B R 2017 VB 2018 P 2018 2019 2020 2021 2022
Sentraladministrasjonen 47903 46953 47900 47020 45622 45972 45222
Tenesteområde barn og unge 433896 426892 440500 478443 475876 475876 475876
Tenesterområde helse og velferd 332196 331460 346800 292157 291930 304130 304130
Tenesteområde lokal utvikling 88410 89539 92200 97724 97042 100682 104228
Kyrkje, gravplassar og trussamfunn 9677 11948 11948 12318 12272 12272 12272
VAR 0 0 0 0 0 0 0
Sum fordelt 912082 906792 939348 927662 922742 938932 941728


  Ramme sentraladministrasjonen

  Sentraladministrasjonen R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
  Administrasjon, styring og fellesutgifter 40110 39688 38979 37581 38431 37681
  Sosiale tenester 4208 5032 4953 4953 4953 4953
  Lærlingar
  Næring 2116 2689 2588 2588 2588 2588
  Samferdsel 0 500 500 500 0 0
  Kyrkje 1105 0 0 0 0 0
  Anna 364 0 0 0 0 0
  SUM 47903 47909 47020 45622 45972 45222


  Ramme tenesteområde barn og unge

  Barn og unge R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
  Administrasjon, styring og fellesutgifter 4497 1187 9018 6526 6526 6526
  Bygningsdrift 3406 2953 3183 3108 3108 3108
  Barnehage 171840 179421 174925 174925 174925 174925
  Grunnskule 238282 251189 245057 245057 245057 245057
  Barnevern 0 0 29004 29004 29004 29004
  Kommunehelse 0 0 11852 11852 11852 11852
  Kultur og idrett 5139 5792 5404 5404 5404 5404
  Anna 10732          
  Årets mindreforbruk avsett fond
  SUM 433896 440542 478443 475876 475876 475876


  Ramme tenesteområde helse og velferd

  Helse og velferd R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
  Administrasjon, styring og fellesutgifter 6909 10761 11376 11149 23349 23349
  Kommunehelse 39810 42124 30839 30839 30839 30839
  Pleie og omsorg 222573 228435 218161 218161 218161 218161
  Sosiale tenester 31584 55379 48446 48446 48446 48446
  Barnevern 28520 30484 1089 1089 1089 1089
  Kommunale bustader 207 500 534 534 534 534
  Bygningsdrift 2890 2019 480 480 480 480
  Kultur og idrett 592 1856 0 0 0 0
  Aktivitetstilbod barn og unge, barnevernstenesta
  Barnehage 25 0 0 0 0 0
  Grunnskule 153 0 0 0 0 0
  Anna -1068 -24761 -18768 -18768 -18768 -18768
  Årets mindreforbruk avsatt fond. Bruk av flyktningefond.
  SUM 332196 346797 292157 291930 304130 304130


  Ramme tenesteområde lokal utvikling

  Lokal utvikling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
  Administrasjon, styring og fellesutgifter 3363 3012 3059 2422 2422 2422
  Bygningsdrift 45608 56362 59192 59667 61677 64937
  Kultur og idrett 14983 14932 15369 15369 15369 15369
  Kommunale bustader -8833 -12649 -10027 -10027 -10027 -10027
  Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 8438 8365 4569 4569 4569 4569
  Næring 2259 2424 2371 2371 2371 2371
  Samferdsel 6417 5891 7760 5660 5660 5896
  Brann og ulykkesvern 8045 10049 12074 13654 15234 15234
  Pleie og omsorg 4417 3224 3357 3357 3407 3457
  Kommunehelse 926 0 0 0 0 0
  Barnevern 240 0 0 0 0 0
  Sosiale tenester 367 0 0 0 0 0
  Grunnskule 229 0 0 0 0 0
  Anna 1951 634 0 0 0 0
  Årets mindreforbruk avsett fond
  SUM 88410 92244 97724 97042 100682 104228


  VAR

  VAR R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
  Administrasjon, styring og fellesutgifter 1518 0 0 0 0 0
  Vatn, avløp og renovasjon -2189 0 -1769 -1769 -1769 -1769
  Anna 671 0 1769 1769 1769 1769
  Kalkulatoriske renter
  SUM 0 0 0 0 0 0


  Ramme kyrkje, kyrkjegarder og trussamfunn

  Kyrkje R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
  Kyrkje 9677 11948 12318 12272 12272 12272
  Ramme 2019:
  Tilskot kyrkjeleg fellesråd 8.821
  Kyrkjegarder 2.117
  Tilskot andre trussamfunn 1.380


Driftstiltak

 

Driftstiltak (beløp i 1000 kr) 2019 2020 2021 2022
Reduksjon administrative årsverk, omdisponering kommunikasjonsrådgiver 0 -400 -400 -400
Det er lagt opp til innsparing av 1 årsverk som følgje av samordning av administrative oppgåver frå 2018.  Kommunikasjonsrådgjevar skal ha ansvar for innbyggerservice/servicetorg og alle digitale kommunikasjonplatformar mellom kommunen og innbyggjare.  Internt i organisasjonen vil stillinga ha webredaktøroppgaver og frigjere oppgåver som delvis er lagt til enkeltpersoner utan et heilskapleg ansvar.
Val 850   750  
Avvikling av val i samsvar med kommunestyrets vedtak.
Tilskott busstilbud     -500 -500
Klepp kommune har i samarbeid med Kolumbus fått etablert eit vesentleg forbetra busstilbud mellom Klepp stasjon og Verdalen.  Klepp sin del av finansieringa av dette er 500.000 årleg i tilskot til Kolumbus i åra 2018 til 2020.  Tilskotet fell bort i frå 2021 og vert difor trekt ut av ramma i frå 2021.
Innsparing 0,5 % årlig   -5500 -5500 -5500
Generell innsparing i samsvar med vedteken plan. I denne ligger mellom anna innsparing i samband med nedlegging Vasshus skule.
DigiRogaland - medlemskap 250 250 250 250
Økning kirke som vedtatt 100 100 100 100
Videreført som i vedtatt plan 2018-2021.
Sum fellesområder og kyrkje 1200 -5550 -5300 -6050
Auka andel barnehagelærarar 600 1200 1200 1200
Kommunestyret har vedteke at 50 % av dei tilsette skal være pedagogar.  I tala er det lagt til grunn at andelen vert 45 % i 2019 og 50 % frå 2020.  Vi har nokre pedagogar på dispensasjon og det er usikkert kor stor del ein klarar rekruttera/utdanne.  Faktisk tal vert rapportert i årsmeldinga.  Pr 1/12-2017 var andelen på 32,9 %.
Husleige og reinhald Bore bedehus   -100 -100 -100
Bortfall leige midlertidige lokal når skulen på Bore står klar.
Reduksjon barnehage -500 -1100 -1100 -1100
Reduksjon som følge av redusert barnetal.
Tidlig innsats skole 850 850 850 850
Det vart av regjeringa lagt inn 200 millionar i dei frie midla til kommunane i 2019 som kompensasjon for auka utgifter i samand med ny norm for elevar pr. lærar.  I forlik mellom regjeringa og Krf er desse midla overført til øyremerka tilskott.  Det er uavklart kor mykje Klepp får tildelt av denne posten.  Det er difor reservert 850.000,- på disposisjonsfond til eventuell dekking  av dette fram til dette vert avklart.
Sum barn og unge 950 850 850 850
Ta i bruk nye sykehjemsplasser   3850 7700 7700
Ein legg opp til å åpna 8 nye institusjonplasser i sambane med auka tal på eldre. Samla kostand er rekna til om lag 8 millionar.  Deler av dette er planlagt dekke ved omleggingar i omsorgstenestane.  4 av plassane er tenkt i samarbeid med Time kommune.
Drift nytt bukolektiv/foreldreinitiativ     8350 8350
Bygging av nytt bukollektiv/foreldreinititativ er venta stå ferdig i 2021.  Det er lagt inn middel til løn og drift av tenestane i bustadane når bustadane er solgt og brukarane er flytta inn.  Bemanninga er netto auke i drifta.  Det er planlagt overført nokre årsverk i frå barnebudstad i samband med flytting av brukarar.
Reduksjon Helse og velferd -2000 -4000 -4000 -4000
Overordna analysar frå KS, SDØE, Kommunal og moderniseringsdepartementet og  ressursanalyse (devold rapporten),presentert for kommunestyret, økonomiutvalet og hovudutval, vis rom for endringar og frigjering av ressursar innen helse og velferd. Reduksjonane må sjåast saman med dei andre tiltaka i Helse og velferd,Satsing, prioriteringar og utfordringar i helse og velferd 2019
Ny bruker helse og rus 1000 1000 1000 1000
Det vert tilført 1 million til helse og velferd som kompensasjon for deler av meirutgifter i helse og rus.
Takstoppgjør allmenleger 350 350 350 350
 Regjeringa har lagt inn middel til kompensasjon for auka kostnader som følgje av ny avtale med legane.
Utskrivningsklare pasienter i Psykiatri 640 640 640 640
Det skal innførast betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar i psykisk helsevern og TSB (Tverrfagleg Spesialisert
Behandling av ruslidingar) i 2019. Det blir derfor føreslått å flytta 185 mill. kr frå regionale helseføretak til kommuneramma. Når kommunane får plikt til å betala for utskrivingsklare pasientar også frå desse fagområda, blir psykisk helse og rus likestilt med somatikk. Forskrifta blir endra slik at betalingsplikta vil gjelda for opphaldskommunen.  Talet er Klepp sin del av dette som tilførast helse og velferd.
Opptrappingsplan RUS 570 570 570 570
Det blir føreslått 281 mill. kr til opptrappingsplan for rusfeltet. Av dette 200 mill. kr gjennom styrking av kommunanes
frie inntekter og 81 mill. kr gjennom ein tverrdepartemental oppfølging av opptrappingsplanen.  Talet er Klepp sin del av dette som tilførast helse og velferd.
Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering 280 280 280 280

Regjeringa føreslår 100 mill. kroner til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som ein del av kommunanes frie inntekter. Med dette så har Regjeringa følgt opp målsetjinga om 300 mill. kr i stimuleringsmidlar til opptrappingsplanen i perioden 2017-2019.  Talet er klepp sin del av dette som tilførast helse og velferd.

Sum helse og velferd 840 2690 14890 14890
Brannvern - økt andel Rogaland brann og redning 1890 3470 5050 5050
Anslag oppdatert med tal frå eierforslag og ajourført eierbrøk 2019-22.  Sjå tekstdelen for nærare opplysningar.
Drift/asfalt veger, gang og sykkestiar 2000      
Middel i 2019 til ta inn noko av etterslep på kommunale vegar.
Sum lokal utvikling 3890 3470 5050 5050
Driftskonsekvenser investeringer -100 400 2560 6106
Sum driftstiltak totalt 6780 1860 18050 20846


Finansieringsplan investeringar - skjema 2A

Skjema 2A - Investeringar Finansiering handlingsplan
Alle beløp i 1000 kr. 2018 Reb. til 2019 2019 2020 2021 2022
Investeringar i anleggsmidler 228743 139530 149410 251025 241586 204314
Viser til kommentarar til de enkelte investeringane
Utlån og forskutteringar            
Utlån Husbankmidler 25000 0 25000 25000 25000 25000
Det er lagt opp til samme utlån av startlån som i tidlegare planperiode, 25 millionar pr. år.  Renter og avdrag på desse låna vert i hovedsak dekka av mottekne avdrag og renter frå lånetakarane.
Kjøp av aksjar og andelar 3600 0 3700 3800 3900 4000
Avdrag på lån 9600 0 9600 11100 12600 12300
Avdrag på utlånte husbankmidler
Dekning tidligare års udekka meirforbruk 0 0 0 0 0 0
Avsetningar 5000 0 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 271943 139530 187710 290925 283086 245614
Samla finansieringsbehov av postane over.
             
Finansiert slik:            
Bruk av lån            
          Ordinært låneopptak  -111315 -99978 -94472 -172924 -138743 -140225
Lånefinansiering av ordinære investeringar (inkludert kjøp av kommunale bustader og lånefinansiering av anlegg i VAR-sektoren)
          Lån til videreutlån/Startlån -25000 0 -25000 -25000 -25000 -25000
Lån i Husbanken til vidarelån. Sjå og utlån Husbankmidler lengre oppe
Sal av anleggsmidler -24014 0 0 0 -8000 0
Forventa sal av bustader foreldreinitiativet.
Tilskot til investeringar -12436 -2800 -1640 -10800 -30530 -4330
Forventa tilskot til investeringane i 2B. I hovudsak tilskot frå Husbanken til kjøp av bustader.
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar            
          Avdrag på videreutlån/Startlån -9600 0 -9600 -11100 -12600 -12300
Mottekne avdrag frå utlån av Startlån. Motsvarer posten for avdragsbetaling lengre oppe.
          Avdrag frå Lyse  -4229 0 -4229 -4229 -4229 -4229
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
          Avdrag frå Klepp Energi  -667 0 -667 -667 -667 -667
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
          Overføringer med krav om motytelse -800 -10000 0 0 0 0
Anleggsbidrag
Momskomp. Investeringer -29674 -26752 -17102 -28305 -42817 -36363
Forventa kompensasjon på investeringane med mva-kompensasjon i oversikt 2B
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -217735 -139530 -152710 -253025 -262586 -223114
Sum av finansieringspostane med innbetaling til kommunen.
Overført frå driftsrekneskapet -36208 0 -35000 -37900 -20500 -22500
Middel overført frå driftsbudsjettet (netto driftsresultat) til å finansiere investeringar.
Bruk av tidlegare års udisponert overskot 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetningar -18000 0 0 0 0 0
Sum finansiering -271943 -139530 -187710 -290925 -283086 -245614
Udekka/udisponert 0 0 0 0 0 0
Udekka/udisponert skal vera i 0 for å ha balanse mellom inntekter, utgifter og finansiering av investeringane.


Investeringar - skjema 2B

 

Investeringar, prosjekt 2018 Reb frå 2017 Reb til 2019 2019 2020 2021 2022
Investeringer fellesområde   
IKT 2400 236 -2100 4000 4000 4000 4000
Årleg investering i fornying av IKT utstyr
IKT-folkevalde       300      
Fornying av IKT utstyr i samband med ny valperiode. 
Eigenkapitaltilskot KLP 3600     3700 3800 3900 4000
Eigenkapitaltilskot er ein del av utgiftane knytta til pensjonsordningane i KLP.  KLP er eit gjennsidig eigd selskap. Som følgje av vekst tilsette og auka løn og pensjonsforpliktingar må også eigenskapitalen aukast.
Kommunehus/kirke 500     500 500 500 35000
Det er lagt inn planmiddel i planperioden.  Det er planlagt vedtak om riving eller ombygging av rådhuset og nye investeringskalkylar vårend 2019.  Investeringsbeslutning er planlagt i samband med den saka. fFamdrift og finansiering vert avklart i økonomiplanen 2020-2023.
Investeringer barn og unge      
IKT- skule og barnehage 6320     1700 2200 3300 3300
Viser til saka om innføring av læringsbrett.
Uteområde barnehager og skuler 2000 924   2000 2000 2000 2000
Vidareføring av løyving for tilrettelegging og opprusting av uteområda på skulane
Påbygg Bore skule 106000 2619 40000 0      
Byggjeprosjektet er godt i gang og skulen skal stå klar til skulestart 2019. Skulen får nye klasserom, aula, kantine og lærerrom.
Bore skule - inventar       4000      
Bore skule - uteareal       3000      
Bore skule - idrettshall 30000 9067 38000   8000    
Idrettshallen blir revet vinteren 2018/2019 og ny skal stå klar 1.1.2020.
Bore skule - idrettshall, inventar         2300    
Vardheia ungdomsskule 2800 1922   22000 66000 13400  
Prosjektutvikling er starta på Vardheia ungdomsskule med plass til 450 elevar. Byggestart er planlagt  sommaren 2019.  Prosjektet vert gjennomført av Time kommune.  Klepp kommune skal dekkje halvdelen av kostnadane etter mva-kompensasjon og andre tilskot/refusjonar.   Tala viser Klepp sin del av samla kostnad i tråd med framdrift i prosjektet.  Siste året er budsjettert med tilbakebetaling frå Time kommune i samband med utbetaling av tilskot/refusjonar.  Skulen skal stå klar til sommaren 2021.  Det vert og vist til sak 45/18.
Idrettshaller Vardheia 400     7400 21000 -8400  
I samband med bygging av Vardheia skule er det lagt opp til bygging av felles idrettshall og turnhall.  Tala er for Klepp sin del av hallane.  Det vert laga eigen avtale.
Kleppe skule påbygg       17000 18400    
Kleppe skule skal utvidast med ny aula, kantine og språkstasjon.  Prosjektering igangsett hausten 2018, lokala er planlagt ferdig til skulestart 2020.
Kleppe skule - inventar         2000    
"Kleppelunden" skule - bygg       1100 20000 120000 45000
Regulering av tomta er sett i gong, og er venta vedtatt sommaren 2019. Programmering av ein ny barneskule 1-7  med 350  elevar og tilhøyrande gymhall pågår parallet med reguleringa. Barneskulen er planlagt klar til skuleåret 2022/23.  Kalkylane er oppdatert med nye kalkyletal samt påslag for prisstiging og uforutsett.  Enkelte element i kalkyla vert lagt frem til drøfting i økonomiutvalet. 
"Kleppelunden" - uteområde           161 28000
"Kleppelunden" - parkering           625 8000
"Kleppelunden" skule - tomt       12000      
Det vert no lagt inn kostandar til tomt.
"Kleppelunden" barneskule -   Gymhall           16850 414
"Klepplunden" skule - Inventar             8400
"Kleppelunden" skule - inventar   Gymhall             1150
Investeringer helse og velferd      
Foreldreinitiativ 7500   3500 2500 16900 7000  
Byggetrinn 1.er planlagt med seks leilighetar på 65 m2.  Fellesareal og personalbase er berekna til 10-12 leilighetar med 140 m2. Dette fordi det er planlagt byggd seks nye leilighetar i 2024, som bør knyttas til denne driftseininga.  Kalkyla er oppdatert i samsvar med vedtatt lokalisering, framdrift, tilskot frå Husbanken og anslått salgspris på leilighetane.  Det er på driftssida lagt fram oppdaterte anslag på drift av tenestane i bustadane.  Rådmannen kjem attende til sak om modell for organisering og drift av leilighetane.
Barne og avlastningsbustad   320   8000 25100 8000  
Barne og avlastningsbustaden er planlagt med seks avlastningbustader på 65 m2 , to barnebustader på 65 m2 og ei treningsleilighet på 60 m2 og med felles baseområder 80m2.  Kalkyla er oppdatert i samsvar med vedtatt lokalisering, framdrift, og tilskot frå Husbanken.
Foreldreinitiativ- inventar           1100  
Klargjøring tomt Olav Hålandsveg       4000 3800    
Tomta i Olav Hålandsveg må klargjerast samla for bygging av foreldreinitiativ og barne og avlastningsbustad.  Deler av opparbeidingskostnadane ligg utafor dei prosjekta og må dekkast av kommunen.
Solskjerming Bokollektivet       160      
Investeringer lokal utvikling      
Fellespost egne bygg (tidligare skulane) 2300 3703 3700 2300 2300 2300 2300
Fellesposten vert brukt til uteområde, søppelhandtering, brann og klimatiltak.
Trafikksikring 1500 850   500 500 500 500
Viareført årleg løyving til diverse trafikksikkringstiltak.  
Diverse grunnerverv 20000 2150   1500 1500 1500 1500
Rammeløyving som blir nytta i samråd med Kommunestyret.
LED Gatelys 3000     3000      
Kommunestyret har i sak 9/16 vedteke overgang til LED-lys.
Veglys 400 -294   400 400 400 400
Trafikksikkehetstiltak.  Prioriteres i traffikksikringsplanen
Maskinkjøp LU 2100 -233   600 600 600 600
Det er lagt inn middel til årleg fornying av bilar og maskinar
Leikeplassar - utstyr 1000 680   1000 1000 1000 1000
Nasjonale krav til leikeplasser gjer at Klepp nå er i gang med å fjerna utstyr på er lang rekke leikeplassar.  Det er ønkeleg å kunne erstatte dette på dei viktigaste/mest bruke leikeplassane.
Klimaplan/ENØK 4631   2900 1000 1000 1000 1000
Middel vert nytte i samsvar med vedteken klima- og miljøplan
Gang og sykkelsti Lalandsvegen 15000 1306 8000 17750 17500    
Trinn 1 og 2 gjennomføres i samsvar med vedtak i sak 46/18 med restfinansiering i 2019.  Det er lagt inn 17,5 mill i 2020 til finansiering av trinn 3.
Støytiltak fv. 505 Orstad 5500   4500 1500      
Gjeld støyskjerm langs Fv. 505 (Kvernelandsvegen) frå krysset med Fv 261 (Engelsvollvegen) og nordover langs bebyggelsen på Orstad. Bustadane langs vegen er frå 1960 og -70-talet, og ligg utsett til for støy. Dei som bur i området har klaga på støyen gjennom mange år. Det er sikra privat bidrag på 2 mill kr til delfinansiering av støyskjemen. Samla kostnader er rekna til 7 mill kr.
Folkehelsehall Kleppe inkl. tomt 200       1000 40000 40000
Det vert avsett middel til ny folkehelsehall på Kleppe.  Lokalisering, ansvar og utbygging og finansieringer ikkje avklart
Gravplass Kleppe 25269   24500        
Gravplass Orstad       200      
Det er avsett middel til planleggjing av gravplass ved kyrkja på Frøyland-Orstad.
Isbane Jærhagen 4800   4760        
Turistveg Jæren - Informasjonstavler       250      
Informasjonstavler som vedtatt i formannskapet i sak 50/18.  Omfattar informasjonstavler langs kysten i Hå og Klepp.  Ventes montert første halvår 2019.  Utgiftane gjeld tavlane i Klepp.
Veg Boreringen/Sporafjell 23500 2876 6000        
Prosjekt frå kommunedelplan fysisk aktivitet o.l.       8750 12025 4750 750
VA-prosjekt     5700 21000 21000 21000 21000
SUM TOTALT 270520 26126 139460 153110 254825 245486 208814


  Investeringar fysisk aktivitet

  Prosjektnavn 2018 Reb frå 2017 Reb til 2019 2019 2020 2021 2022
  Prosjekt frå kommunedelplan for fysisk aktivitet
  Aktivitetspark       5500 8500 1000  
  Ytre turveg Kleppe sentrum og skilting       200 100    
  Klatrepark Frøylandsvatnet       1500      
  Gapahukar       300      
  Turstiar/friluftsliv 250     250 250 250 250
  Turveg Figgjoelva øst (Orstad)         2000 2300  
  Sammenhengande turveinett: Frøylandsvatnet - gamle Orstad bru - Vagle         500 500  
  Sammenhengande turveinett: Bryne/Kåsen - Orre           500 500
  Oppgrad. delområde Kleppeloen       600      
  Hundeluftingsområde           200  
  Sammenhengende turvegnett Kleppe-Bore         100    
  Sammenhengende turvegnett Kleppe sør-Postvegen-Frøylandsvatnet         100    
  Benker i uterom       400      
  Toalett Gunnarsberget         475    


  Investeringar VA

  Prosjektnavn 2018 Reb frå 2017 Reb til 2019 2019 2020 2021 2022
  Nye VA- prosjekt 3030 12 5700        
  Kloakering Salte-Skeie-Vik       2000 3000 3000 2000
  Flomdam Kleppestemmen             4000
  Kloakering Roslandsånå-Pollestad       4000      
  Nye VA-ledninger Tjøtta       1500      
  Nye overvannsledninger Riskjell       4000      
  Oppdimensjonering VA Grøvå – Frøylandsvatnet       3000 6000 3000  
  Oppdimensjonere Kvernbekken       1700 5000 9000 9000
  Oppdimensjonere VL Nordsjøvegen Hå-Bore       3700 5000 5000 5000
  Utskifting vannmålere       1100 2000 1000 1000


Administrasjon, styring og fellesutgifter

Formål og målgruppe
 • Formålet:
  "er å legge forholda til rette for eit funksjonsdyktig folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteresser innafor ramma av det nasjonale fellesskap og med sikte på ei berekraftig utvikling. Kommunen skal også leggja til rette for ei tillitskapande forvaltning som byggjer på ein høg etisk standard". (Kommunelovens § 1)
 • Målgruppe:
  innbyggjarar, tilsette, folkevalde, samarbeidspartnarar, kundar og leverandørar. 

  

Status
 • Godt samarbeid mellom folkevalde og tilsette.
 • Tilsette og leiarar får stadig betre tekniske hjelpemiddel. Dette gjer det muleg å automatisera tidkrevjande manuelle operasjonar knytt til skjema og rutinar.
 • Det vert arbeid aktivt for å auke bruk av E-faktura og liknande elektroniske tenester aukar i takt med at løysingane vert tilgjengelege frå leverandørar av systema.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutg. adm. og styring i % av total.  6,5%  7,0%  5,9% 5,6%
Enhetskostnadar Brutto driftsutg. politisk styring pr, innb. 387 383 333 333
  Brutto driftsutg. kontroll/revisjon pr, innb. 62 102 42 71
  Brutto driftsutg. adm. pr, innb. 3054 3668 3115 2746
  Brutto driftsutg. adm.lokaler. pr, innb. 231 380 179 573
  Brutto driftsutg. fellesutgifter pr. innb. 230 102 194 387
Rangeringer Kommunebarometeret - Kommunen samla siste rapport 2018 30 119 67 154
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr.7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Adm, styring og fellesutgifter -1,3 -5,5 2,2 4,0

  

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Sentraladministrasjonen 40110 39688 38979 37581 38431 37681
Barn og unge 4497 1187 9018 6526 6526 6526
Helse og velferd 6909 10761 11376 11149 23349 23349
Lokal utvikling 3363 3012 3059 2422 2422 2422
VAR 1518 0 0 0 0 0
SUM 56397 54648 62432 57678 70728 69978
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Auka utviklingsfokuset og kompetansen, samstundes med at ein sikrar god og forsvarleg drift.
 • Realisering av digitale gevinstar.
  • Meir effektive og tilgjengelege tenester.
  • Ressursbesparing og kvalitetsheving ved bruk av digitale verktøy.
  • Integrering av fagsystem mot sak-arkiv og elektronisk dokumentflyt.
  • Ta i bruk ny løysing for sak-arkiv frå 2020 og redusere ressursbrukent til dette på sikt.
  • Følgje opp digitaliseringsplanen og nasjonale satsingar.
 • Behov for samordning av data og analysar av tilgjengelege styringsdata.
 • Betre service og kommunikajonen mot innbyggjarane.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Digitalisering Andel elektroniske fakturaer frå leverandørar (Visma)  52,4 %  85 % 98 % 
Lærlingar  antal pr. tusen tilsette  1,7 pr. tusen 1,9 pr. tusen  2 pr. tusen 

 

Kvalitative mål
 • Godt samspel med dei folkevalde.
 • Sikra nok rettleiiarar lærlinger.
 • Høgt trykk på innføring av ny digitale løysingar i samspel med stat og andre kommunar.
 • Auka fokus på fornying, innovasjon og samskaping.
 • Innbyggjarane ha lett tilgang til informasjon om kommunens tenester.

 

Virkemiddel
 • Ryddige og avklarte forhold mellom politikarar og tilsette.
 • Effektiv bruk av IKT system og realisering av gevinstar.
 • Godt sampel med tilsette og tillitsvalde.
 • Kompetente leiarar og tilsette.
 • Utvikla betre digital kompetanse.

 

Større omdisponeringar innen ramma
 • Ingen vesentlege omdisponeringar innan ramma.
 • Frafall av lærlinger i løpet av året har redusert behovet for midler til det sammanlikna med tidlegare vedteke styrking.  Vert fråfallet redusert må ein vurdere styring av dette i budsjettet igjen. 


Barnehage

Formål og målgruppe
 • Målgruppa:
  Barn i førskulealder i Klepp kommune
 • Føremål i barnehagelova (Lov om barnehager):
  § 1. Formål
 • Kommunale mål
  Tidleg oppdaging og tidleg hjelp for barn og elevar
  • Samhandla tverrfagleg og tverretatleg for å oppdaga hjelpebehov hos barn og elevar og å setja inn tiltak tidlegast råd.
  • Omlegging til meir intensiv spesialundervisning og hyppig evaluering.
  • Prioritera ressursar på tidleg opplæring, særleg for barn/unge med minoritetsspråkleg bakgrunn.

 

Status
 • Verkemidla for å få fleire barnehagelærarar har hatt effekt. Ny pedagognorm vart innført frå august 2018 og det har derfor vore behov for fleire barnehagelærarar. Det er barnehagelærarar i dei fleste stillingane, og nokre barnehagar ligg over minstenorma og nærmar seg 50 % dekning. Det vil vere behov for fleire barnehagelærarar og behov for ytterlegare satsing på utdanning av eigne tilsette for å nå målet om 50 % dekning.
 • 18,5 stillingar i barnehagane er øyremerka spesialpedagogisk hjelp og anna ekstra hjelp barn i barnehagealder har behov for.
 • Klepp kommune har ei stilling som er prioritert til språkopplæring for barn med minoritetsspråkleg bakgrunn. Denne stillinga er finansiert av staten.

 

Tal på barn i barnehage
Tal på barn i barnehage 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Barn i barnehagane i Klepp  1268 1226 1215 1219 1215 1222
 

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Del barnehagelærarar i % av grunnbemanninga 32,9 % 34,9 % 33,6 % 30,9 %
  Del tilsette med barnehagelærearutdanning i kommunale barnehagar 34,7 %   35,1 % 33,2 %
  Del tilsette barne og ungdomsarbeidarar i kommunale barnehagar 19,5 %   20 % 24,3 %
Prioritering Netto driftsutgifter per innbyggar 1-5 år 135023 136827 137449 120843
Dekningsgrad Del barn 1-5 år med barnehageplass 92,2 % 91,6 % 89,5 % 83,5 %
  Del minoritetsspr.barn i barneh. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 80,1 % 81,5 % 75,7 % 72,8 %
Einingskostnader

Korr. brutto driftsutgifter i kr pr. barn i komm.
bhg. per korr. opph.time (kr)

61 60 64 60
Rangeringar

Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2018

357 292 384 420

Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader)

Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time

Barnehage

10,4 0,7 0,2 13,0

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Barn og unge 171840 179421 174925 174925 174925 174925
Helse og velferd 25 0 0 0 0 0
SUM 171865 179421 174925 174925 174925 174925

Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Til ei kvar tid ha nok kvalifisert personale.
 • Tilpassa kapasitet til endringar i barnetalet.
 • Vidareutvikla eit spesialpedagogisk tilbod i kommunen sine barnehagar og skular.
 • Tidleg innsats.
 • Leggja om PPT si teneste og fagteamet sin innsats mot barnehagane til meir direkte rettleiing.

 

Mål
Mål Indikator Siste resultat Mål for 2019 Mål innan 2022
Auke den formelle kompetansen for personalet i barnehagane Del barnehagelærarar  34,7 %  45 %  50 %
  Del barne- og ungdomsarbeidarar (evt. anna relevant utdanning)  19,5 %  30 %  50 %
Halda fram med høg dekningsgrad Dekningsgrad 1-5 år  92,1 %  93,5 %  95 %
  Dekningsgrad minoirtetsspråklege barn 1-5 år  80,1 %  85 %  95 %

 

Kvalitative mål
 • Tidleg innsats
 •  Meir læring for alle
  • Livskompetanse og danning
  • Leik
  • Undring, utforsking og magi
  • Språk

 

Virkemiddel
 • Legge til rette for at dei som er i stillingar, kan ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, barnehagelærarutdanning og relevant vidareutdanning.
 • Etaten sin kompetanseplan som inneheld ei vidare satsing på språk og autoritative vaksne.
 • Implementera «Plan for kvalitetsutvikling 2018-2020»
 • Barnehagane sine utviklingsplanar som bygger på ny rammeplan og den overordna reviderte planen for kvalitetsutvikling, barnehagane sine ståstadsanalysar, foreldreundersøkingar og samtalar med barna.
 • Auka trøkk på språk og leseglede saman med foreldra.

 

Betalingssatsar barnehage
Betalingssatsar Sats pr. mnd. pr. 01.08.2018 Sats pr. mnd. frå 01.01.2019
Opphald    
5 dagar pr. veke 3201  makspris

Makspris blir vedtatt av Stortinget. Forslaget i Statsbudsjettet er kr 2.990,- pr mnd (11 mnd) frå 1.1.2019 og kr 3.040,- pr mnd (11 mnd) frå 1.8.2019.
For barnehageopphald betaler ein 10 månader, juli og august er betalingsfrie.
Nasjonal makspris 2018 er 2.910 kr/mnd ved 11 mnd betaling. Klepp brukar 3.201 kr/mnd og 10 mnd betaling.
Klepp kommune følger dei nasjonalt vedtekne moderasjonsordningane.

4 dagar pr. veke 2737  85,5 % av makspris
Prisen på delte plassar er %vis høgare, pga. høgare kostnader ved delte plassar.
3 dagar pr. veke 2260  70,6 % av makspris
2 dagar pr. veke 1780  55,6 % av makspris
Matpengar    
5 dagar pr. veke 315 320
4 dagar pr. veke 252 256
3 dagar pr. veke 189 192
2 dagar pr. veke 126 128


Grunnskule

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Elevane i skulen og deira føresette 
 • Føremål i Opplæringslova:
  § 1-1. Formålet med opplæringa
 • Kommunale mål:
  Bidra til å utvikla kunnskapsnysgjerrige og kreative barn:
  • Ha hovudfokus på læringa og utviklinga til barn og elevar i barnehagane og skulane.
  • Framleis vektlegga dei grunnleggande kunnskapane, med særleg vekt på leseopplæringa.
  • Framleis ha tydeleg handling og aksjon i forhold til godt læringsmiljø og mobbing og mobbesaker.

 

Status
 • Klepp og Jærskulen har to hovudmål: å betra læringsresultata og få betre rekruttering. Utviklingsområda og måla er konkretiserte i skulane sine utviklingsplanar. Måla for Jærskulen skal evaluerast våren 2019.
 • Den årlege elevundersøkinga til Utdanningsdirektoratet viser at elevar i all hovudsak trivst godt i Kleppskulen. 
 • Klepp ligg blant toppkommunane i Rogaland  også i år i forhold til å satsa på «Kompetanse for kvalitet». Forventinga er at dette over tid vil syna att på elevane si læring. 
 • Det er behov for betre spesialpedagogisk kompetanse til psykisk utviklingshemma elevar. Orstad læringssenter har fått overført to stillingar frå skulane til å gje opplæring og rettleiing på skulane.
 • Jærskulen følger opp, og Klepp er også med, på staten si satsing på godt og trygt læringsmiljø og arbeid mot mobbing. Nytt system på skulane sine nettsider gjer det enkelt å melda frå om mobbing. 
 • Det er tilført midlar frå staten til 11 lærarstillingar for 1. - 4. klasse til tidleg hjelp i norsk og matematikk frå skuleåret 2017/18. Det er vidareført i 2018/2019. 
 • Omorganisering av spesialundervisninga er i gang, jfr. vedtak i kommunestyret og  Devoldrapporten. Målet er betre  tilpassa opplæring og intensiv undervisning. Opplæringslova § 1.4. - Tidleg innsats på 1. til 4. trinn vart endra 1.8. 
 • Alle elevar og tilsette har fått læringsbrett og impelemnteringa har vore ei god. Motivasjonen for læring er betre, og ein ser at elevar som har slite med skrivevanskar og spesielle behov, lykkast betre.
 • Lesetrøkk-prosjektet er godt i gang, og foreldre er med og gir innspel til korleis ein kan få tips til motivasjon og oppfølging av barna i heimen. Arbeid med tiltak blir vidareført i 2019.
 • Jærskulen og Kleppskulen har starta ein prosess rundt nye læreplanar og fagfornyinga. Nye læreplanar vil vera klare for elevane hausten 2020.
 • Klepp kommune si lærardekning ligg innanfor den nye lærarnorma frå 1.8.18.

 

Tal på elevar i skulen
Tal på elevar 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Elevar i skulen 2706 2744 2787 2812 2828 2825

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Lærartettleik ordinær undervisning, 1.-10. tr. (elev pr. lærar) 14,8 17,4  17,7 15,2
Den nye lærarnorma tek utgangspukt i "Lærartettleik ordinær undervisning"
  Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 1.-10. trinn 12,5 14,2  14,2 12,8 
  Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 1.-4. trinn 11,7 13,6  13,9 12,8
  Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 5.-7. trinn 12,4 13,7  13,4 13,6
  Lærartettleik, inkl. spes.ped og særsk.norsk 8.-10. trinn  13,7 15,5  15,7 11,7
  Lærartettleik viser tal berre for off. skular        
Einingskostnader Korr. brutto driftsutg. skulesektor (202,215,222,223), pr. elev 117358 118260 108688 117694
Rangeringar Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2018 167 190 92 284
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Grunnskule 11,5 -20,7 6,7 0,4

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Barn og unge 238282 251189 245057 245057 245057 245057
Helse og velferd 153 0 0 0 0 0
Lokal utvikling 229 0 0 0 0 0
SUM 238663 251189 245057 245057 245057 245057
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Gje betre tilpassa opplæring og intensiv opplæring 1. – 4. trinn.
 • Vidareutvikla eit spesialpedagogisk tilbod i kommunen sine barnehagar og skular.
 • Skapa eit trygt og godt læringsmiljø for alle elevar i Kleppskulen.
 • Heva resultata i lesing for kvar elev.
 • Utvikla arbeidslivsfag på ungdomsskulane.

 

Mål
Mål Indikator Siste resultat Mål for 2019 Mål innan 2022
Grunnskulepoeng  Karakter alle faga  40,6  41,0  41,5
Snitt for landet er 41,8
Eksamen norsk  Karakter i hovudmål  3,4  3,6  3,7
Snitt for landet er 3,5
Eksamen matematikk  Karakter eksamen  3,6  3,7  3,8
Snitt for landet er 3,6
Ingen aktivitetsplanar  0 aktivitetsplanar  36  20  0
Frå 1.8.2017 tok ny § 9A til å gjelda. Dersom eleven ikkje har eit trygt skulemiljø, kan han/ho eller foreldra seia ifrå/klaga. Skulane har då handlingsplikt inna 1 veke.

 

Kvalitative mål
 • Styrka det faglege fokuset for å auka læringsutbytet til elevane.
 • Gje læring og meistring til kvar elev ut frå sine føresetnader.

 

Virkemiddel
 • Ekstra oppfølgingsmøte frå skuleeigar med skular som kunne hatt betre resultat.
 • Jærskulesamarbeidet og nettverka mellom skuleleiarar og lærarar.
 • Skulane sine eigne analysar og utviklingsplanar.
 • Sterk satsing på «Kompetanse for kvalitet».
 • Styrka det tverrfaglege samarbeidet kring barn og unge som har læringsutfordringar.

 

Betalingssatsar SFO
Betalingssatsar SFO Sats pr. mnd. pr. 01.08.2018 Sats pr. mnd. frå 01.08.2019
Opphald    
5 dagar pr. veke 2865 2935
3 dagar pr. veke 1740 1785
Tillegg morgontilbod 365 375
Matpengar 220/135 225/135
For SFO betaler ein 11 månader, juli er betalingsfri.


Barnevern

Formål og målgruppe
 • Målgruppe
  Lova rettar seg mot alle barn under 18 år som bur og oppheld seg i kommunen.
  Dersom barnet har mottatt tiltak før fylte 18 år og samtykker til vidare hjelp, kan tiltak videreførast inntil fylte 23 år.
 • Føremål i lov om barnevernstenester §1-1:
  Å sikra at barn og unge som lever under forhold som kan skada helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
 • Kommunen sitt overordna mål for tenesta
  Vi gir tenester med vekt på tidleg innsats og førebygging, identifiserer og avdekker omsorgssvikt og åtferdsvanskar, for å avhjelpa dei vanskane som barn/familiar står i. Vi skal saman med andre gi gode og samordna tenester.

 

Status
 • Stor arbeidsmengd på saksbehandlarane i barnevernet. Frå 1.8.2018 blei barnevernet styrka med 2 stillingar.
 • Ressursar tilsvarande 2,33 stilling er overført til ei felles tiltaksavdeling for Klepp, Hå og Time, drive av Time kommune. 

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månader 18 % 10 % 4 % 7 %
  Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17 år 3,3 4,1 3,4 3,4
Prioritering

Netto driftsutgifter pr. innbyggar 0-17 år 

6074 8715 7168 7223
 

Del netto driftsutgifter til saksbehandling 

28,6 % 30,1 %  31,8 % 22,1 %
Dekningsgrad Del av barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-17 år 2,4 % 3,1 % 2,8 % 2,8 %
 

Del barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år

4,4 % - 4,6 % 4,6 %
Einingskostnader Brutto driftsutg per barn som er plassert av barnevernet (funksj 252) 331721 398760 340921 308783
  Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (251) 60252 31830 33051 45079
Rangeringar Kommunebarometeret - Tjenesten si rangering, siste rapport 2018 169 131 55 83
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Barnevern 0,6 -4,3 -7,1 0,8

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Barn og unge 0 0 29004 29004 29004 29004
Helse og velferd 28520 30484 1089 1089 1089 1089
Lokal utvikling 240 0 0 0 0 0
SUM 28759 30484 30093 30093 30093 30093
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Sikra ein rett terskel for å melda saker til barnevernet.
 • Sikra barn sin medverknad i saker som angår dei.
 • Sikra at barnet sin familie eller nettverk blir vurdert som fosterheim.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innan 2021
Halda meldingsfristar Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering 100 % 100 % 100 %
Halda fristar i undersøkingssaker Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering    91 % 95 %  100 % 
Alle barn skal ha aktive tiltaksplanar  Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering   78 % 85 %  100 %
Alle fosterbarn skal ha oppfølging i tråd med myndighetskrav  Rapportering til Fylkesmannen. Eiga rapportering    90 % 95 %  100 % 

 

Kvalitative mål
 • Alle barn over 7 år skal ha høve til å uttala seg i eiga sak.
 • Trekka brukarerfaringar inn i utvikling av tenesta.
 • Barneverntenesta skal jobba aktivt for å auka bruk av familieråd som metode.
 • Etablera gode, tverrfaglege tiltakskjeder i kommunen.

 

Virkemiddel
 • Styrka kompetanse i høve til samtalar med barn.
 • Brukarundersøking.
 • Sikra kompetanse i bruk av metoden familieråd.
 • Barnevernet skal jobba aktivt ut mot skular og barnehagar for å senka terskelen i høve til å melda saker til barnevernstenesta.

  


Kommunehelse

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Innbyggarane i kommunen
 • Loven sitt føremål:
  Kommunehelselova §1-1
 • Kommunen sitt overordna mål:
  Vi gir helsetenester med vekt på tidleg innsats og førebygging, brukarmedverknad, satsing på familie og nettverk, samhandling og nye arbeidsmåtar.

 

Status
 • Utgiftsbehovet i kommunehelse er 92,4 % mens ressursbruk er 85,7 %.
 • Ved helsestasjonen er det tilsett fysioterapeut knytta til barn og unge. Midlane til stillinga kjem frå helsedirektoratet og må søkast om årleg.
 • Klepp, Time, Hå og Sandnes utgreier mulighet for samarbeid om ei berekraftig og framtidig legevaktordning.
 • Foreløpig ca. 350 ledige fastlegeplassar i 2018.
 • Interkomunalt samarbeid om lågterskeltilbud til rusavhengige over 18 år på Funkishuset i Sandnes.  

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Avtalte årsverk helsesøster pr. 10.000 innbygg. 0-5 år 60,6 79,3 81,1 54,5
  Avtalte årsverk jordmor pr. 10.000 innbygg. 0-5 år 12,5 12,7 15,7

8,8

  Avtalte årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbygj. 6,3 8,6 6,7

7,2

  Avtalte legeårsverk per 10 000 innbygj 10,7 9,8 9,8 11,1
Prioritering Netto driftsutgifter til førebygging helsestasjon og skulehelsetj pr. innbygg. 0-5 år 8007 9175 9376 6157
  Netto driftsutg til førebyggande arbeid, helse pr innbygger 149 180 75 214
Dekningsgrad Del barn med fullført helseundersøking innan 8 leveuker  94,2 % 100,9 % 102 % 104,6 %
  Del barn med fullført helseundersøking ved 2- års alder 94,2 % 97,1 % 94,3 % 98,8 %
Enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutg kommunehelse 1781 1974 2115 3387
  Brukerbetaling for kommunale tjenester 241 95  252  7188 
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2018 192 234 198 218
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Kommunehelse 1,8 -1,6 -6,0 1,8

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Helse og velferd 39810 42124 30839 30839 30839 30839
Barn og unge 0 0 11852 11852 11852 11852
Lokal utvikling 926 0 0 0 0 0
SUM 40737 42124 42691 42691 42691 42691
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Folkehelseprofilen i Klepp viser at den sosiale ulikskapen aukar i befolkninga.
 • Store mørketal når det gjeld overgrep og vald i familiar.
 • Utvikla tenestetilbod og samarbeidsformer på tvers av einingar.
 • Implementera nye retningsliner for helsestasjons- og skulehelsetenesta.
 • Fråfall frå skule/opplæring.
 • Sikra alle ungdommar ei trygg og meiningsfull fritid.
 • Ved innføring av nye retningsliner for utskriving av barselkvinner og barn frå SuS må kommunen samarbeida med omliggande kommunar for å tilby gode tenester.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Tal på tilsette med opplæring i inviterande samtaleteknikk                                15                 10                     10
Andel som ikke treng tenester etter kvardagsrehabilitering Statistikk                           54% 60% 60%
Deltakarar på førebyggande seminar 75+ Frammøte                              110 120 150
Auka fysioterapi årsverk pr 10 000 innbygj. Funksj 241 Tal på årsverk                             6,3 6,8

 8,6

 

Kvalitative mål
 • Styrka rehabiliteringstilbod
 • Legevakta er organisert i tråd med lov og forskrift
 • Sikra alle barn og unge same tilbod når det gjeld førebygging av psykisk uhelse.
 • Større grad av samhandling på tvers i tenesteområdet barn og unge.
 • Auka kunnskapen til tilsette slik at dei tidleg kan oppdaga personar som er utsette for vald i nære relasjonar.
 • Fleire unge som fullfører vidaregåande opplæring eller får jobb.
 • Utvikla møteplassar for ungdom.
 • Devold rapporten, Helse og velferd mot 2025  og Satsing, prioriteringar og utfordringar i helse og velferd 2019.

 

Virkemiddel
 • Omgjera to årsverk frå pleie og omsorg til rehabilitering
 • Legga til rette for ei berekraftig og framtidsretta legevakt ut frå politisk vedtak.
 • Samarbeida med kommunane på Jæren om utvikling av tilbod innan psykisk helse- og rustenester.
 • Systematisera arbeidet med førebygging av psykisk uhelse blant barn og unge.
 • Etablera samhandlingsrutinar med Alternativ til vold (ATV) for å gje hjelp til offer for, og utøvarar av, vald i nære relasjonar.
 • Felles kompetansebygging på tvers av einingar.
 • Støtte og hjelp til ungdom for å bidra til fullførng av skulegang.
 • Vurdera oppretting av ungdomsråd.


Pleie og omsorg

Formål og målgruppe
 • Målgruppe: 
  Personar med fysisk og psykisk funkjsonssvikt eller sjukdom som gjer at dei treng helsehjelp.
 • Loven sitt formål:
 • Kommunehelselova §1-1Kommunehelselova
 • Kommunen sitt overordna mål: 
  Vi samarbeider med innbyggarane om eit meiningsfullt kvardagsliv. Vi gjer det gjennom dialog, trening og støtte, og med utgangspunkt i ønskene og ressursane deira.

 

Status
 • Erfaringskonsulent er tilsett i fast stilling i psykisk helse og rustenesta.
 • Tenesteytinga er i utvikling frå individuelt baserte tenester til meir kurs og gruppetilbod.
 • Stillingane i tenestekontoret er på plass.
 • Nye tenestekriterier er under utprøving.
 • Effektivisering av tenesteområda har fortsatt fokus.
 • Press på institusjonsplassar gjer at vi ikkje klarer  å ta imot utskrivingsklare pasientar frå  spesialisthelsetenesten.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel plassar i brukertilpassa einerom m/eget bad/wc 100% 81% 95,8% 100%
  Helsefagarbeider avtalte årsverkper 10 000 innbygere (årsverk) 26,41 28,93 34,99 40,37
Prioritering Nettodriftsutgifter pleie og omsorg per innbygj 67 år og over 113517 101372 128633 128641
  Nettodriftsutgifter pr innbygj i kroner, pleie og omsorg 12230 15202 14948 14947
Dekningsgrad Andel beboere på institusjon under 67 år 22,8% 14,8% 10,1% 18%
  Andel hjemmetj mottakere med omfattende bistandsbehov 0 år og oppover 29,8%

57,4%

21,4% 46,6%
Enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutg pr mottakarar av heimetenester( i kr ) 298915 243800 290 183 270467
  Korrigerte brutto driftsutg, institusjon pr kommunalplass 1360818 1134387 1299515 1220750
Rangeringar Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2018 50 220 126 153
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Pleie og omsorg 39,2 29,2 -31,8 9,4

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Helse og velferd 222573 228435 218161 218161 218161 218161
Lokal utvikling 4417 3224 3357 3357 3407 3457
SUM 226991 231659 221518 221518 221568 221618
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Auka behov for kjøp av eksterne behandlingstilbod i rustenesta.
 • Brukarstyrt personleg assistanse (BPA), gir utfordringar i forhold til å rekruttera og behalda arbeidstakarar, samt kompetanse og kontinuitet.
 • Nye IKT- løysingar stiller krav til kompetanse og tenesteinnovasjon.
 • Det trengs fleire dag- og aktivitetssenterplassar, og med utvida opningstider
 • Auka behov for avlasting/bustad for yngre psykisk utviklingshemma/fysisk funksjonshemma.
 • Manglande arbeidstilbod til personar med utviklingshemming
 • Sterk vekst i aldersgruppa 80 år og eldre.
 • Gruppe av personar med demensdiagnose aukar, det er lagt inn midlar til nye institusjonsplasser fra 2020.
 • Oppgåveforskyving frå spesialisthelsetenesta til kommunen stiller auka krav

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Kommunen tek imot fleire utskrivingsklare pasientar frå spesialisthelsetenesten første dag. Statistikk 79 liggedøgn 50 25
Andel innbygjarar 80 år og over som er bebuarar på institusjon Kostra statistikk 11,5 % 11% 11%
Andel innbygjarar 80 år og over som brukar hjemmetjenester Kostra statistikk 28% 26% 25%
Tal på sjekklister frå fastlege til
heimetenesten
Statistikk 120 120 

Tal på brukar som har primærkontakt i heimetenesta

Statistikk

95%

95%

Tal på ufaglærte som får fagbrev i heimetenesta Statistikk

 2

4

Tal på ufaglærte som får fagbrev i institusjon   -

2

4

Tal på tilsette som har fått kompetanse innan velferdsteknologi
-heimetenesta
-institusjon

Statistikk

27

30

3

40

9

Andel brukarar som har elektronisk medisineringsstøtte Statistikk 20%

25%

Tal på frivillige i tenestane Statistikk 105 115

125

 

Kvalitative mål
 • Fokus på meistring, rehabilitering, habilitering og førebyggande tiltak.
 • Redusera kostnadar pr brukar i pleie og omsorgstenestene
 • Få fleire personar med mild og kortvarig psykisk liding og rusproblematikk, til å leva "normale" liv utan hjelp / med mindre hjelp frå kommunen.
 • Innbyggarane skal bu lengst muleg heime.
 • Etablera avdeling for demente med behov for forsterka skjermingsplassar i samarbeid med Time kommune.
 • Fleire tilrettelagde arbeidsplassar.
 • Ta i bruk fleire velferdsteknologiske løysingar, for at fleire skal kunna bu lenger heime.
 • Devold rapporten, Helse og velferd mot 2025,og Satsing, prioriteringar og utfordringar i helse og velferd 2019.

 

Virkemiddel
 • Tilbod om meistringskurs «Tankens kraft».
 • Ta i bruk arbeidsmetodar som er mindre kostnadskrevande.
 • Kurs i depresjon og belastningsmestring.(KID, KIB og assistert sjølvhjelp)
 • Plan for bruk av institusjonsplassar
 • Samarbeida med Time kommune om å etablera forsterka avdeling
 • Dagseminar for 75-åringar
 • Kjøpa fleire plassar ved Jæren Industripartner evt. etablera arbeidsplassar i kommunen.
 • Brukardrivne aktivitetstilbod.
 • Nytta tenestedesign som metode ved endring og utvikling av tenester.
 • Ta i bruk fleire velferdsteknologiske løysingar som feks elektronisk medisineringstøtte, e-lås, logistikkprogram (Spider) i heimetenesta og ulike former for digitale tilsyn.

 

Betalingssatsar
Heimehjelp/praktisk bistand og opplæring/brukarstyrt personleg assistent
Praktisk bistand Intill 2G 2G - 3G 3G-4G 4G-5G 5G-6G Over 6G
Betalingstak/månad 200 1813 2092 2432 3056 3625
Inntil 2g blir regulert av stat. Resterande ein auke på 1,6 %
Pris pr. time 200 295 320 362 427 427
Inntil 2g blir regulert av stat. Resterande ein auke på 1,6 %

Samla inntekt i husstanden er lagt til grunn for betaling

Leige av mobil trygghetsalarm

kr 341,- pr mnd

Leige av analog trygghetsalarm

kr 296,- pr mnd

Mat for leigetakarar på pensjonatet

tørrmat, middag og dessert kr 4 362,- pr mnd

Matombringing, middag og dessert levert heim           

kr 115,- pr måltid

Vask av privattøy på Kleppheimen kr 274,- pr månad
Dagopphald
Dagtilbod frå aktivitetssenter, inkl frukost og middag      kr 148
Dagtilbod frå aktivitetssenter, inkl frukost, middag og skyss kr 183
Dagtilbod frå dagsenter for personar med utviklingshemming kr 396 pr mnd
Ferietur med personal for personar med utviklingshemming kr 402 pr døgn
Treningsbustad pr døgn kr 52
Kortidsopphald/rehabiliteringsopphald Kr 155,- pr døgn inntil 60 døgn pr kalenderår. 
Kortidsopphald/rehabiliteringsopphald Over 60 døgn pr kalenderår som for langtidsopphald i bustad/institusjon med heildøgns omsorgstenester.
Kortidsopphald/rehabiliteringsopphald Dag eller natt opphald kr 80,-
Satsane på kortids-/rehabiliteringsopphald er stalege og blir oppdaterte når nye satsar kjem på nyåret.

 


Sosiale tenester

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Alle vaksne innbyggarar i kommunen og barna deira. Alle flyktninga som kjem til kommunen gjennom avtale med IMDi og familiegjenforeiningar. 
 • Loven sitt formål:
 • Lov om sosiale tjenester i NAV §1
 • Introduksjonslova
 • Kommunen sitt overorda mål:
 • Finna gode tiltak knytt til innføring av lovfesta aktivitetsplikt for vaksne under 25 år.
 • Tilby arbeidsledige oppfølging, og gjennomføra tiltak for å gjera overgangen til nytt arbeid kortast muleg.

 

Status
 • Flyktningetenesta har utvida introduksjonsprogrammet og tilbyr fulltidsprogram til alle deltakarar.
 • Flyktningtenesta er i rute med å nå årets mål; å busetta 40 personar, pluss familiegjenforeining.
 • «Klepp modellen» for aktivitetsplikt har fungert i eitt år. 80 unge vaksne har vore gjennom programmet, og overgangen til arbeid og utdanning er god. Talet på brukarar i målgruppa er redusert frå 2016. 
 • Arbeidsløysa har gått ned og mange har kome tilbake i arbeid. Talet på personar som mottar arbeidsavklaringspengar, og uføre har gått opp.
 • Bustadkontoret er flytta til Sirkelen, og lagt under verksemda inngangen.
 • Oppbygging av ei rusteneste er godt i gang med Pluss 16 som hovudsakleg jobbar mot aldersgruppa 16-35 år, og samarbeider tett med NAV med fokus på aktivitet og arbeid.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Årsverk av personar med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggjer (helse og sosial) 3,9 1,9 1,8

3,4

  Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmånad for alle mottakere av sosialhjelp iløpet av rapporteringsåret. 9088 - 7644 8446
Prioritering Nettodriftsutgifter til sosialtenesta pr innbygj 20-66 år 4692 4376 4778 4382
  Netto driftsutgifter til råd, rettleing og sos.foreb arb pr innb 20-66 år 1346 1110 921 524
Dekningsgrad Andelen sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar i alderen 20-66 år 3,3% 3,5% 3,8% 3,4%
  Andel sosialhjelpsmottakarar 18-24 år, av innbyg 18-24 år 5,4% 5,6% 5,4% 5,5%
Enhetskostnader Brutto driftsutgifter til øk. sosialhjelp pr mottaker 46132 43340 49505 52631
  Korr.Bto.dr.utg. (243) tilbud til personer med rusproblemer 3973 - 4101 3579
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2018 239 210 352 366
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Sosiale tjenester   11,1 1,4 9,1

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Helse og velferd 31584 55379 48446 48446 48446 48446
Sentraladministrasjonen 4208 5032 4953 4953 4953 4953
Lokal utvikling 367 0 0 0 0 0
SUM 36159 60411 53399 53399 53399 53399
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Ein relativt stor del av dei som mottar sosialhjelp har gjort det over lengre tid, og står eit godt stykke unna arbeid.
 • Relativt høge fråfallstal frå vidaregåande skule.
 • Relativt få flyktningar går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet.
 • Usikkerhet knytt til kor mange flyktningar som skal busettast framover. 
 • Kommunen manglar eit tilstrekkeleg ettervernstilbod.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Redusera andel under 25 år som mottek sosialhjelp Statistikk             5,4 %          4,5%            4,0 %
Andel flyktningar over i arbeid eller utdanning ved avslutning av introduksjonsprogrammet Statistikk              39 %          50 %            65 % 
Personar som gjennomfører kvalifiseringsprogrammet (snitt pr mnd) Intern statistikk                -           30 %            70 % 

 

Kvalitative mål

 

Virkemiddel
 • Vidareutvikla kommunen sitt introduksjonsprogram.
 • Delta i prosjekt Ny Start og forskingsprosjekt innan rusvern
 • Styrka ettervern i rustenesta
 • Styrka og vidareutvikla den kommunale aktivitetsplikta.
 • Vidareutvikla NAV si samhandling med andre kommunale tenester og næringslivet.
 • Effektivisera saksbehandlinga og vri ressursar over mot oppfølging.

 

 

Større omdisponeringar innen ramma


Kultur og idrett

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Alle innbyggjarar. Særleg vekt på barn og unge, samt tilrettelegging innan område med særlege behov for innsats.
 • Lovens formål
  • Kulturlova: å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.
  • Biblioteklova: Folkebibliotekene skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
  • Opplæringslova: § 13-6.Musikk- og kulturskoletilbod
   Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.
 • Kommunale mål:
  • Kultur- og fritidstilboda har breidde og kvalitet.
  • Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar.
  • Rekruttera godt og ha mange frivillige samarbeispartnarar.
  • Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen skal vere gode.

 

Status
 • Meirope bibliotek er innført i 2018
 • Idrettskonsulent 50% gjort fast frå og med 2018
 • Vekst i aktivitet og tal på frivillige ved frivilligsentralen.
 • Nye retningslinjer frivilligsentralen er vedtatt.
 • Generelt god oppslutning om kulturarrangement.
 • Tilskot til Folkepulsen blir videreført.
 • God oppslutning om kulturskulen. Kulturskulen har om lag 430 elevar. 80 av desse er korpselevar. Ventelista er nå nede i  55 elevar. 

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Besøk i folkebibliotek per innbyggar 3,6 3,8 5,0 6,0
  Utlån alle medier frå folkebibliotek per innbyggar 3,6 2,8 3,3 5,8
  Årleg totalt besøk i kommunalt drivne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år 1199 - 1041 1678
Prioritering Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggar i kroner 1668 1642 1992 1978
  Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbyggar 6-18 år 906 971 1650 1162
  Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per. innb. 6-15 år 1819 2239 2459 2153
Dekningsgrad Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 13,2 13,8 16,1 12,5
Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbyggar 267 275 378 314
  Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per brukar 16817 17444 18405 19027
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2018 (Område kultur) 264 293 139 65
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Kultur og idrett 5,2 0,3 -6,2 -6,0

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Lokal utvikling 14983 14932 15369 15369 15369 15369
Barn og unge 5139 5792 5404 5404 5404 5404
Helse og velferd 592 1856 0 0 0 0
SUM 20714 22580 20773 20773 20773 20773
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Klepp manglar eit eigna bygg til kulturføremål i sentrum. Dette må sjåast i samanheng med auka/endra behov for dei fleste kommunale kulturverksemdene. I arbeidet med nytt kommunehus må det finnast løysingar på desse utfordringane.
 • Talet på medlemmer i idretten er lågare enn i nabokommunar, særleg blant ungdom.
 • Rekruttera og behalda barn og unge i kor, korps og musikkaktivitet.
 • Vidareutvikla frivilligsentralen.
 • Auka bruk av meirope bibliotek og utvikling av biblioteket som arena for debatt, arrangement og rettleeing i tråd med intensjonar og mål i ny biblioteklov.
 • Finne ei optimal løysing for nytt kommunehus, som sikrer gode kår for kulturarbeidet som sikrar mangfald, kvalitet og deltaking.
 • Nyanlegg lagsarbeid blir for 2019 auka med kr 100.000 på grunn av tilskot til nybygg Kleppe bedehus. Dette tilskotet må aukas i åra fremover for å kunne nedbetale tilskot på 4 mill over 10 år. Nyanlegg idrett blir tilsvarende redusert.
 • Frå 2020 betaler ein ikkje lengre husleige til Orstadhuset. Midlane på kr 500.000 blir frigjort nytta til utbetaling nyanlegg lagsarbeid og nyanlegg idrett.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Auka oppslutning i frivillige lag og organisasjonar, særleg blant barn og unge Medlemstal i søknad om driftstilskot - Idrett 5229 5900  
Medlemstal i søknad om driftstilskot - Musikk 355 375  
Medlemstal i søknad om driftstilskot - Andre 2783 2480  
Medlemstal i søknad om driftstilskot - Totalt 8367 8755 9700
Auke i elevtal kulturskule Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 13,2 %

14 %

15 %

 

Kvalitative mål
 • Auka deltaking i organisert aktivitet og på arrangement blant befolkningsgrupper som elles deltar lite.
 • Kulturskulen sitt tilbod er mangfaldig og i samsvar med etterspurnad. Auka variasjon når det gjeld opplæringstilbod. Kvalitetsundervisning tilpassa kvar einskild elev.
 • Auka mangfald og tal på kvalitetsarrangement.
 • Bidra i planlegging og utforming av kulturdelen av det nye kommunehuset og aktivitetspark
 • Gjennomføra arrangement: Kleppeloen ("Sommarkultur"), fullmånekonsertar, UKM mm.
 • Auka tilgjengelighet og bruk av lokale til kultur og fritidsføremål.
 • Betra systemet for utlån av friluftsutstyr
 • Auka deltaking i frivillig arbeid.
 • Utvikling av biblioteket som møteplass og arena for variert aktivitet og arrangement.

 

Virkemiddel
 • Støtte til prosjektsamarbeid Folkepulsen blir vidareført i 2019.
 • Prosjekt for å styrka opplæring i og rekruttering til skulekorps.
 • Elev/føresatteundersøkingar ved kulturskulen.
 • Meirope bibliotek. Satsing på digitalisering, arrangements- og aktivitetsutvikling.
 • Oppretthalda tilskotsordningar
 • Utvikla større kulturarrangement
 • Innføring av frivilligpris
 • Utvikla kvalitet og aktivitetsbredde på ungdomskultursenteret Axis.
 • Gjennomføra ny Ungdataundersøkiing i 2019. Vurdera resultat og aktivitet knytt til fritidsaktivitet.
 • Vurdere bruk av digital bookingsystem for lokaler - Aktiv kommune.

 

Betalingssatsar    
Symjehallen (Klepphallen) 2018 2019
Barn 30 30
Vaksne 55 55
Klippekort barn (18 klipp) 400 400
Klippekort vaksne (10 klipp) 440 450
Kulturskule Sats pr. semester pr. 01.08.2018 Sats pr. semester frå 01.08.2019
Instrumentopplæring/song (einetimar) 1690 1730
Gruppeopplæring (dans, kunstfag, drama) 1510 1550
Instrumentleige og materialutgift kunstfag 345 355


Kommunale bustader

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Personar som er vanskeligstilte i bustadmarkeden på grunn av helsemessige-, sosiale-, eller økonomiske forhold
 • Loven sitt føremål: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 Boliger til vanskeligstilte:
  "Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker."
 • Kommunale mål:
  «Det skal vera tilstrekkeleg og eigna bustader til vanskelegstilte» (Bustadsosial handlingsplan 2018 - 2021, delmål 4).

 

Status 31.12.2017 20.09.2018
Kommunalt eide bustader 228 233
2019: Alderspensjonat 12 enheter tas ut av bruk.
-Hvorav bustader ubebodd 10 38

2018:
Alderspensjonatet 6 av 12 ledig
Kleppetunet 3 av 32 ledig
Andre bustader 29 ledig (noen under oppussing, 2 reservert)
I tillegg kjem 3 av 5 plassar ledige i bufellesskap.

Innleide bustader og bufellesskap 31 28
2018: 5 av 28 leigeforhold er oppsagt
-Hvorav bustader ubebodd 2 7
2018: I tillegg kjem 5 av 13 plassar ledige i  bufellesskap 

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel kommunale bustader tilgjengelege for rullestolbrukarar 43 % 57 % 30 % 19 %
Prioritering Brutto investeringsutgifter til bustadføremål per innbyggar i kroner 331 1534 2002 2839
Dekningsgrad Kommunalt disponerte bustader per 1000 innb. 13 16 14 15
  Kommunalt eigde bustader som andel av totalt antall kommunalt disp. bustader 88% 74% 94% 95%
Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bustad 60656 51317 74908 40149
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Kommunale boliger 1,3 -2,4 -3,8 1,7

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Lokal utvikling -8833 -12649 -10027 -10027 -10027 -10027
Helse og velferd 207 500 534 534 534 534
SUM -8626 -12149 -9493 -9493 -9493 -9493
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Usikkerhet angåande behov for bustader til flyktningar.
 • Usikker utvikling i bustadmarknaden (konjunkturavhengig). Frå hausten 2015 har både bustadprisane og leigeprisane i Klepp vore til dels betydelig lågare enn dei siste åra, og det er fleire privateigde bustader for leige enn tidligere. Dette har ført til at nokre av dei som har budd i kommunale bustader, særlig flyktningar, har flytta ut. Færre enn tidlegare søkjer om kommunal bustad.
 • Bebuarane sine behov samsvarar ikkje med bustadporteføljen sin tilstand og lokalisering.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Auka andel bustader med universell utforming (rullestoltilpasset) Kostra 43% 45% 50%

 

Kvalitative mål
 • Betre samsvar mellom bustadbehov og bustadportefølje.

 

Virkemiddel
 • Etablere effektiv ordning for kjøp og salg av boliger som sikrer at kommunen til enhver tid har de boligene det er behov for
 • Tett samarbeid med boligkontoret i forhold til oppdatert kartlegging av nåværende og framtidig boligbehov/boligtyper.
 • Gjennomgang av Fredtunområdet for å vurdera bustadtypar i forhold til målgrupper.

 

Betalingssatsar

Husleigene i kommunale bustader er budsjettert med ein auke på 1,6 % gjeldande frå 01.05.2019.
Økonomiutvalet har bedt om ei sak der konsekvensane av å auke dei kommunale husleigene til marknadsnivå vurderast, inkludert konsekvensane for bustøtte og investeringar.


Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Formål og målgruppe
 • Loven sitt føremål
 • Kommunale målettingar:
  • Alle skal bu trygt og ha gode møteplasser.
  • Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.
  • Fleire enn før går eller syklar til skule og barnehage.

 

Status
 • Kommuneplan – ajour – sist revidert i 2014.
 • Planstrategi skal reviderast i 2019.
 • Starta regulering av barne- og avlastningsbustad.
 • Starta områderegulering av kommunehus, kyrkje og aktivitetspark og detaljregulering av skule ved Kleppelunden og Jærvegen sør i Kleppe sentrum.
 • Figgjovassdraget er i klar miljømessig betring. Orrevassdraget har betra seg, men er framleis på eit uakseptabelt nivå. Kystvatnet har god kvalitet.
 • Naturmangfaldet og kulturminna er under press i kommunen.
 • Kommunedelplan for fysisk aktivitet blei vedteken i 2018. Tiltaksliste er innarbeida i investeringsplan.
 • Revisjon av klimaplan pågår.
 • Revisjon av kulturminneplan pågår.
 • Arbeid med parkeringsstrategi for Kleppe sentrum er starta opp.
 • Arbeid med å få oversikt over tilstand, behovet for oppgradering og rett driftsnivå for kommunale lekeplasser
 • Arbeid med å få oversikt over tilstand, behov for skjøtselplanar og grad av skjøtsel for kommunale friområder

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbyggar 86 182 245 149
  Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbyggar 264 113 543 380
Enhetskostnader/ produktivitet Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdagar 34 42 32 31
  Gjennomsnittleg saksbeh.tid byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager 16 20 19 20
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2018 (Område saksbehandling) 181 236 184 229
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø 1,0 -1,1 -11,1 -4,4

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Lokal utvikling 8438 8365 4569 4569 4569 4569
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Sikre ei god samfunnsplanlegging når veksten er lågare enn før. Det kan krevja eit anna engasjement frå kommunen for å sikre gode løysingar.
 • Ha framdrift på overordna transportplanlegging – dobbeltspor og vegprosjekt.
 • God planlegging og styring av utviklinga av Kleppe sentrum.
 • Aukande mengde krevjande klagesaker og reduserte gebyrinntekter.
 • Skapa attraktive leikeplassar og finna rett nivå på skjøtsel av friområda.
 • Nå miljømål for vasskvalitet i Orre- og Figgjovassdraget
 • Manglande planar for skjøtsel av friområda.
 • Overgang til kjemikaliefri ugrasbekjempelse på offentlege areal.
 • Synleggjere kulturminna i kommunen.
 • Redusera utslepp av klimagassar.
 • Ivareta klimaomsyn i planar og byggeprosjekt.
 • Systematisk arbeid med tilsyn skal etablerast innanfor gjeldande ressursar.
 • Krevjande fortettingssaker

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Opprusta leikeplassar Antal  3 4  16
Utarbeida skjøteselsplanar Antal  - 4  16

 

Kvalitative mål
 • God service gjennom høg kompetanse.
 • Ta i bruk digitalt byggesaksarkiv og gjera tilgjengeleg for innbyggjarane.
 • Ivareta offentlege interesser under behandling av private utbyggingsplanar.
 • Trygge og attraktive leikeplassar/lokale møtepunkt.
 • Gjera Klepphistoria kjent og kulturminner tilgjengeleg.
 • Redusera tap av naturmangfald.
 • God økologisk tilstand i vassdraga.
 • Fortetting med god bukvalitet i eksisterande bustadområde.
 • Fleire folk i Kleppe sentrum i leik og fritid.
 • Ivareta barna sine kvardagsbehov i planarbeid.
 • Etablera ein aktivitetspark i sentrum som er attraktiv for heile kommunen.
 • Redusere klimagassutslepp.

 

Virkemiddel
 • Praktisere tverrfagleg samarbeid om planoppgåvene.
 • Ha høg kompetanse på samfunnsplanlegging.
 • Leggja til rette for brei medverknad i planarbeid.
 • Arbeida med reduksjon i næringstilførslar til vassdraga frå avlaup, industri og landbruk.
 • Arbeida med frivillige miljøtiltak i landbruket.
 • Oppretthalde høg kompetanse gjennom eigenproduksjon av planar og tenester.
 • Sikra god planlegging gjennom revidert planstrategi.
 • Skilting, framkomoelighet og marknadsføring av kulturminner.

 

 

Betalingssatsar

Forskrift om gebyrregulativ byggjesak 2019 
Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova 2019
Gebyrsatsar Plan 2019


Vatn, avløp og renovasjon

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Abonnentar til kommunale tenester innan vatn, avlaup og renovasjon.
 • Lovverk:
  Plan- og bygningsloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og Forurensingsloven.
  Formålsparagrafen i forureningslova lyder:
  "Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse."
 • Kommunale mål:
  • Eit velfungerande ledningsnett som sikrer abonnentene tilfredsstillande brannvannsdekning, nok drikkevatn av godkjent kvalitet, sikker handtering av avlaupsvatn til godkjent renseløysing og system for å handtera regnvatn og grunnvatn slik at det ikkje gjer skade på private og offentlege eigedomar og installasjonar. 
  • Eit velfungerande system for innsamling av avfall som sikrer god materialgjenbruk og hindrer forsøpling og ressursar på avvege.

 

Status
 • 213 km vassleidningar, 168 km spillvassleidningar og 103 km overvassleidningar. 50 større avlaupspumpestasjonar.
 • Samla for VAR-området har Klepp blant dei lågaste gebyra i landet. For vatn kjem Klepp kommune ut blant dei beste i landet når det gjeld kvalitet og leveringstryggleik. På avlaupsida trekk IVAR sitt mekaniske reinseanlegg på Bore kommunen noko ned på kvalitetsrangeringa. På sikt vil dette bli ombygd til eit fullverdig reinseanlegg.
 • Returpunkt for mottak av glas og metall er etablert i alle tettstadane. For desse fraksjonane har sorteringsgraden og gjenvinningsgraden blitt betre. 
 • Det er utført omfattande analysearbeid for Kleppekrossen med omsyn på overvatn og flaum. Arbeidet syner at det må gjerast betydelege investeringar i overvannsnettet for å møta klimautfordringane og kunne handtera 200 års nedbøren. Tilsvarande analyse er under utarbeiding for områdene Orstad og Klepp Stasjon.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet  Vatn - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 1,1 2,4 4,5 2,6
Nye berekningar tyder på at vannlekkasje i Klepp 2017 var på 2,04 m3 pr m pr år
  Renovasjon - Hushaldningsavfall per innbyggar (kommune) 368 439 371 372
  E.coli: Andel innbyggarar tilknytta kommunalt 
vassverk med tilfredsstillende prøveresultat
100% - 100% 100%
Dekningsgrad Vatn - Andel av befolkninga som er tilknytta privat eller kommunalt vassverk 97,8% - 96,0% 87,1%
  Vatn - Andel av hushaldningsabonnentene som har installert vassmålar 98% - 75% 99%
Enhetskostnader Vatn - Årsgebyr for vassforsyning (gjeld 2018) 1875 2120 1856 1359
  Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesta (gjeld 2018) 3123 4586 3000 3003
  Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesta (gjeld 2018) 2372 2507 2152 1980
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2018 33 141 5 72

 

Budsjett VANN R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Gebyrinntekt 17258 17444 20762 21636 22865 23149
Gebyrgrunnlag 17755 22766 20762 21636 22365 23149
Overskot/underskot (-) -497 -5322 0 0 500 0
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) 5576 254 254 254 754 754
      
Budsjett AVLØP R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Gebyrinntekt 18205 22624 27619 29261 30129 30886
Gebyrgrunnlag 22357 28365 26119 27761 28629 29386
Overskot/underskot (-) -4153 -5741 1500 1500 1500 1500
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) -1185 -6926 -5426 -3926 -2426 -926
      
Budsjett SLAM R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Gebyrinntekt 625 650 477 477 477 477
Gebyrgrunnlag 504 588 477 477 477 477
Overskot/underskot (-) 121 62 0 0 0 0
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) 212 274 274 274 274 274
      
Budsjett RENOVASJON R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Gebyrinntekt 16912 17638 18510 17660 17660 17660
Gebyrgrunnlag 16322 16594 17660 17660 17660 17660
Overskot/underskot (-) 590 1044 850 0 0 0
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) -1607 -563 287 287 287 287

  

Utfordringar
 • Det er litt låg brannvannsdekning og forsyningssikkerhet i deler av kommunen. I tillegg er det litt for høg lekkasje på vannettet og deler av vannettet består av eldre asbestleidningar.
 • På avløp er det litt for høg innlekking av framandvatn i avløpsnettet. I tillegg er det over 700 private renseanlegg av usikker kvalitet. Desse bidreg negativt til vassmiljøet i vassdraga.
 • Tiltak for å betra status innanfor VA området er belyste i hovedplan vatn, avløp og vassmiljø, som vert lagd fram til behandling i hovedutvalg LU i møte 23.oktober. Tiltaka i denne planen vil verta innarbeida i økonomiplan og budsjett for den komande perioden.
 • Tilpassa vannledningsnettet til IVAR sin nye planlagte hovedledning.
 • Auka satsing på å hente inn etterslep på vedlikehald VA, samt styrke vassforsyninga og ta høgde for flaum/klimaendringar medfører ei relativt kraftig auke i investeringsnivået i komande periode. Dette medfører og ei større auke i kommunale gebyr. Ei auke i gebyr frå IVAR IKS medverkar og til dette.
 • Innan renovasjon legg ein opp til å imøtekoma endringar som følgje av at IVAR etablerer nytt sorteringsanlegg og mottak av biologisk avfall.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Låg lekkasjeprosent på vatn. Måling 17,5% Under 15% Under 15%
Vassleidningsnettet skal ha god materialkvalitet. Utskifting 0,55% pr år. 3,2 km 1,1 km 1,1 km
HMS-tiltak på avlaupspumpe-stasjonar. Bygge om pumpe-stasjonar. 2 2 2 årleg
Redusere fremmedvann i avløpsnettet Egne og IVAR sine målinger. 50% 50% 35%
Avlaupsledningsnettet skal ha god materialkvalitet Utskifting 0,6% pr år 1,2 km 1,0 km 1,0 km

 

Kvalitative mål
 • Førebygging mot flaum.
 • Betre oversyn over olje- og fettavskiljarar.
 • Sanering av kommunale pumpestasjonar.
 • Ha lovpålagt overvåking av planalgte overløp på spillvannsnettet
 • Sanering av asbestledningar
 • Redusere lekkasjeprosenten på vann og spillvansledningar.
 • Gjennomføre tiltak i henhold til hovedplan vann, avløp og vassmiljø.

 

Virkemiddel
 • Modellering av overvannsnettet og beskriva tiltak mot flaum.
 • Etablera database for olje- og fettutskiljarar og rutinar for tilsyn/kontroll.
 • Etablere måling av planlagte overløp på spillvannsnettet.
 • Følgje opp mål og tiltak i hovedplan for vann, avløp og vassmiljø.

 

Betalingssatsar
Frå 2018 til 2019 aukar årsgebyra for vatn variabel del med 20% og fast del med 15%, for renovasjon aukar det med 4 %, for avlaup aukar fast del med 20 % og variabel del med 15 %. Gebyret for slamtømming etter rute reduserast med 20%.
Tilknytningsgebyr vatn
2018 2019 inkl mva
Låg sats  4390 4460 5575
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 23186 23557 24672
Tilknytningsgebyr avløp 2018 2019 inkl mva
Låg sats  6819 6928 8660
Høg sats, inkl avgifter (kun av låg sats) 29349 29818 31550
Årsgebyr vatn 2018 2019 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 650 750 875
Pris pr m³ 6,03 7,24 9,05
Leige av ekstra målar 320 320 400
Årsgebyr avlaup 2018 2019 inkl mva
Abonnement (inkl vassmålerleige) 1000 1200 1500
Pris pr m³ 14,15 16,27 20,34
Frådrag for pumpe -2000 -2000 -2500
Avlaupseining (stipulert 250 m³) 3804 4375 5469
Gebyr for manglande målaravlesing 2018 2019 inkl mva
Gebyr for manglende målaravlesing 1500 1500 1875
Gebyr for tapt vassmåler 1500 1500 1875
Renovasjonsgebyr
2018 2019 inkl mva
120 liter 2372 2467 3084
240 liter 3566 3708 4635
660 liter 8986 9345 11682
Nedgravd container 1580 1643 2054
Container 4,0 m³ 47466 49365 61706
Container 8,0 m³ 69747 72537 90671
Hytte 1714 1783 2228
Bytte av beholdar 371 386 482
Salg av 240 l plastbeholdar 359 373 467
Salg av 80 l bleiedunk 296 308 385
Slamgebyr 2018 2019 inkl mva
Tank 1-4 m³ 806 645 806
Tank 4-8 m³ 1417 1134 1417
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1461 1169 1461
Pr m³ over 8 m³ 184 147 184
Tømming utanom rute, 1-4 m³   2392 2392 2990
Tømming utanom rute, større enn 4 m³  2789 2789 3486
Frammøte 358 358 448


Bygningsdrift

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Alle innbyggarar og tilsatte i kommunen
 • Lova sitt formål:
  Forskrift om miljøretta helsevern § 7: "Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe."
  I paragrafane 7–10 finst mellom anna bestemmelsar om:
  -tilfredsstillande inneklima.
  -lydforhold og belysning
  -forsvarleg reinhold med hygienisk tilfredsstillande metoder
  -forbygging av skader og ulykker
  -forebygging av smittsomme sjukdomar

 

Status
 • Bygningsdrift blir i denne samanhengen definert som drift av kommunen sin bygningsmasse unntatt kommunale boliger, dvs administrasjonsbygg, skular, barnehagar, Klepphallen og institusjonslokale.
 • Bygningsmasse på om lag 100.000 m2
 • Reinhald av om lag 57.000 m2

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvalting, i prosent av samla netto driftsutgifter 8,8% 8,9% 8,4% 9,0%
Dekningsgrad Samlea areal på formålsbygga i kvadratmeter per innbyggar 4,3 4,3 4,2 4,7
Enhetskostnader/ produktivitet Utgifter til driftsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 542 546 543 587
  Herav energikostnader for kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 106 113 104 119
  Herav utgifter til reinhaldsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 153 156 219 191
  Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 140 78 56 56
  Fratrukket statleg sysselsettingstilskot i 2018 var talet 65 kr/kvm i Klepp:
Til samanlikning var talet 99,7 kr for landet utan Oslo.

  

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Lokal utvikling 45608 56362 59192 59667 61677 64937
Barn og unge 3406 2953 3183 3108 3108 3108
Helse og velferd 2890 2019 480 480 480 480
SUM 51904 61334 62855 63255 65265 68525
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Budsjett for vedlikehald av kommunale bygg er redusert med 1,6 mill fra 2018 til 2019. Dette gir en reduksjon av vedlikehold på 65 kr/m2 i 2017 til anslagsvis 57 kr/m2 i 2019.
 • Manglende politiske vedtak gjeldande institusjonsplasser, skoler og barnehager er en utfordring både i forhold til budsjettering og kort- og langsiktig planlegging.
 • Sørge for kostnadseffektiv drift, vedlikehold og utvikling og av byggingsmassen
 • Varierande temperatur/klima, svingingar i energipriser og auka nettavgifter.
 • Optimalisera drift av tekniske anlegg.
 • Renovasjon – redusera volum. Finna gode løysningar.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Redusert energiforbruk  Energibruk kWh/m2 160 kWh/m2 160 kWh/m2 150 kWh/m2

 

Kvalitative mål
 • Føremålstenlege lokale for dei som skal nytte lokala.
 • Oppretthalde definert bygningsmessig standard.

 

Virkemiddel
 • Ressursar til å driva rutinemessig og førebyggande vedlikehald
 • Utarbeide en eiendoms- og vedlikeholdstrategi
 • Gjennomgang av bygningsmassen med tanke på sambruk, endret bruk og eventuelt salg
 • Implementering av nytt dataprogram beregnet på forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av den kommunale bygningsmassen.

 

Større omdisponeringar innen ramma

 • Kutt i vedlikehald av kommunale bygg på 1,6 mill, fordelt med ca 1 mill på spesielle vedlikehaldstiltak/rehabilitering og 0,6 mill på ordinært vedlikehaldsbudsjett, grunnet bortfall av leigeinntekter, økte energikostnader og generelle innsparingskrav.


Næring

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Næringsdrivande, sysseltsette og innbyggjarar i Klepp kommune samt framtidige generasjonar som er påverka av arealbruken i kommunen.
 • Føremål
  • Føremål i jordlova: Å leggja tilhøva til rette slik at arealressursane kan verta brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.
  • Sikra landbruksjord som grunnlag for eksisterande og auka matproduksjon og samstundes ta vare på natur, miljø og kulturlandskapet.
 • Kommunale mål:
  • Produksjon av matvarer frå landbruket i Klepp skal auka
  • Redusere netto pendling til og frå Klepp

 

Status
 • Uvisse kring sysselsettingsutviklinga og arbeidsinnvandring.
 • Ledighetstala for Klepp har hatt ei positiv utvikling siste året, og arbeidsløysa er nå nede i  2,2 % av arbeidsstyrken ved utgangen av juli 2018.
 • Per 2017 er det registrert ca. 2000 verksemder og cirka 8200 sysselsette i kommunen.
 • Fordeling av arbeidsplassar pr sektor i Klepp

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutg. til tilrettelegging og bistand næringslivet i % av totalt. 0,2%   0,1% 0,3%  0,1% 
  Netto driftsutg. til landbruksforvaltning 144 108 158 148
NæringsNM Rangering Nærings NM 2017 (NHO) 35   51 78
I NHOs Nærings-NM, som er ei årleg rangering av næringslivet i kommunane utarbeida av Telemarksforskning, viser at Klepp næringsliv har gjort det bra i ei årrekke. I 2016 blei Klepp kåra som nummer 18 av alle kommunar i Noreg.
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Næringsforv. og konsesjonskraft 1,8 1,0 -2,1 0,3

  

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Sentraladministrasjonen 2116 2689 2588 2588 2588 2588
Lokal utvikling 2259 2424 2371 2371 2371 2371
SUM 4375 5113 4959 4959 4959 4959
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Aktivitet innafor petroleumsrelaterte næringar har utvikla seg positivt det siste året, men på lengre sikt er det nødvendig at næringslivet i regionen omstiller deler av verksemda til alternative næringar.
 • Kommunen har ein viktig posisjon som den største sysselsettaren i Klepp, og som planmyndigheit og arealforvaltar. Av den grunn har også kommunen ei sentral rolle i utviklinga av det lokale næringslivet.  
 • Saksbehandlingstid i landbruksavdelinga - spesielt i krevjande bruksrasjonaliseringssaker.
 • Avklara korleis næringsarbeidet skal organiserast og prioriterast dei neste åra.
 • Meir digitalisering av søknadsprosessar og saksbehandling innanfor landbrukssektoren krev i ein overgangsperiode opplæring og noko meirarbeid.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 201 Mål innen 2021
Alle søknader som skal vidare til Landbruksdirektoratet skal behandlast og vidaresendast av kommunen innan oppsette fristar. Tal saker som er ubehandla over frist  0 0 0

 

Kvalitative mål
 • God kontakt med næringsdrivande, næringsforening, Greater Stavanger og andre organisasjonar som er viktige for å utvikla eit variert og godt næringsliv og høg sysselsetting.
 • Redusera forvaltningsmessige feil og feil saks- og søknadsbehandling etter lov- og regelverk.
 • Sikra at saksbehandlingsfristar vert etterlevd.
 • Ha fokus på kommunikasjon og klar språkleg framstilling i skriftlege saker for å auka forståinga hjå mottakarane.

 

Virkemiddel
 • Effektive saksbehandlingsrutinar.
 • God kontakt med aktørane i næringslivet.

 

Betalingssatsar
Betalingssatsar 2018 2019
Delingssaker etter jordlova 2000 2000
Konsesjonssaker - adm behandling 1875 2500
Konsesjonssaker - politisk behandling 5000 5000


Brann og ulykkesvern

Formål og målgruppe
 • Målguppe:
  • Alle innbyggjarar i kommunen.
 • Lov om brann og eksplosjonsvern har følgande føremålsparagraf:
  "Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser"
 • Kommunale mål:
  • Alle skal bu trygt.

 

Status
 • RBR driv brannstasjon på Kleppe med deltidsmannskap i 4 vaktlag.
 • Frå 2017 er Time brannstasjon etablert med dagkasernert mannskap. I tillegg er det døgnkasernert mannskap på hovudbrannstasjonen i Sandnes.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 304 451 264 237
Prioritering Netto driftsutgifter pr innb. 418 621 390 516
  Antall utrykningar til brannar og andre utrykningar pr 1000 innb 10,3 14,7 11,0 9,9
  Antall bustadsbrannar pr 1000 innb 0,26 0,3 0,16 0,21
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Brann og ulykkesvern -2,0  -3,9 0,5 -1,9

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Lokal utvikling 8045 10049 12074 13654 15234 15234
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Auke i tilskotet til Rogaland brann og redning IKS. 
 • Ny hovedbrannsasjon blei tatt i bruk 1.4.2017. Leigeutgiftene for stasjonen på Bryne for dagkassernering er auka. Ny løsying i Gjesdal medfører også auka utgifter.
 • Driftsbudsjettet til brannvesnet vert auka med 7,2 %, tilsvarande 12,3 mill. kroner.
 • Frå og med 1.1.2022 skal eigarbrøken vera heilt i samsvar med kor stor del folketalet i kvar kommune utgjer. For å unngå for store endringar for den enkelte kommune skal dette fasast inn over 5 år. For Klepp kommune utgjer dette 1,49 mill. kroner av den samla auken på 1,88 mill. kroner frå 2017 til 2018.

 

Kvalitative mål
 • RBR IKS har som føremål å dekka alle kommunen sine plikter, oppgåver og behov i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven, herunder:
  • ulykkes- og katastrofesituasjonar som brann, redning, drukning, akutt forureining og urban redning samt nødalarmtenester (110)
  • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • aktivt arbeide med forebyggande tiltak mot brann og ulykker
  • aktivt søke å selja tenester knytta til forebyggande og beredskapsrelaterte tenester 
Felles budsjettkommentar frå eigarkommunane

Styret har foreslått til representantskapet en økning i tilskuddet fra eierkommunene fra kr 253,3 mill til kr 271,1 mill i 2019, Av økningen på 17,7 mill gjelder 0,376 mill. miljørettet helsevern og 0,865 mill 110-sentralen. Husleie til eierkommunene økes med kr 5,6 mill knyttet til nye stasjoner på Ålgård og Finnøy samt leien i SASIRO. Øvrig økning gjelder lønnsoppgjør, stillinger/drift i beredskap samt økte avskrivninger som følge av ca 20 mill i investeringer i materiell og utstyr 2020 og totalt kr 69 mill i perioden. Økningen i feiervesenet finansieres ved bruk av selvkostfond i 2019 og 2020, men fra 2021 er økningen 1,3 mill. Fra november 2022 er innarbeidet i styrets forslag foreløpig estimat på kr 10,7 mill som følge av to nye stasjoner i Stavanger jf. brannstasjonsstrukturen som eierkommunene har vedtatt. Samlet økningen i tilskuddet fra 2018 til 2019 utgjør i styrets forslag 7 prosent.

Rådmennene har samarbeidet om løsning på mulig tilskuddsnivå og foreslår en samlet økning på kr. 13,6 mill (5,1 prosent). Husleie for ny stasjon Finnøy er justert med virkning fra 1.8.19, leie på kr 3 mill for lokaler i SASIRO med kr 3 mill i 2019 finansieres av opptjent fri egenkapital. Styrets forslag om at hele avtalekonseptet revurders ila 2019 tiltres. Leien må være direkte knyttet til de lokaler/anlegg som selskapet faktisk leier, videre fremleie til kommunale enheter er ikke en oppgave for selskapet.
ASet avvikles ila 2018 og driften av SASIRO vil fra 2019 være en avdeling i selskapet. Restrukturering  er formålstjenlig og muliggjør spissing av senteret og dets funksjoner slik det er forutsatt. Resultatene må en komme tilbake til i neste økonomiplan. Med foreslått økning i tilskuddet på kr 13,6 mill. tilligger det styret å foreta de endelige prioriteringer. Tilskuddet for 2019 skal fordeles etter justert eierbrøk ihht. vedtatt overgangsperiode på 5 år for å komme over på folketallsgrunnlag.

I løpet av høsten vil det bli fremlagt sak til endelig godkjenning av opptak Strand, Hjelmeland og event. Forsand kommuner som nye deltakere i selskapet fra 01.01.2019. Konsekvensen er at det tilføres økte utgifter med disse kommunene sine budsjett, men også justering av eierbrøk tilsvarende. Arbeidet så langt tyder på at eierbrøken for nåværende eiere reduseres med ca 8 prosent.

 

Betalingssatsar 2017 2018 2019 inkl mva
Feie- og tilsynsgebyr 298,00 304,00 304,00 380,00


Kyrkje, gravplassar og trussamfunn

Formål og målgruppe
 • Målgruppa:
  Alle innbyggjarar i kommunen som tilhøyrer den norske kyrkja eller andre trussamfunn, og alle som vert gravlagt i kommunen og deira næraste.
 • Kommunens økonomiske ansvar:
  • Kirkelovens § 15:
   "Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
   a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
   b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
   c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
   d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
   e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
   f) utgifter til kontorhold for prester"
  • Lov om trudomssamfunn og ymist anna §19
   "Alle trudomssamfunn som får rikstilskot, kan kvart år krevja tilsvarande tilskot frå kommunar der det bur nokon som høyrer til trudomssamfunnet. Dette tilskotet vert utrekna med grunnlag i dei budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kyrkja."

 

Status

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Døypte i prosent av antal fødde 76,5 % 60,3 % 49,2 % 65,7 %
  Konfirmerte i prosent av 15 åringar 91,2 % 61,2 % 53,7 % 72,1 %
  Medlemmer i trussamfunn utanfor Kyrkja 11,6 % 10,3 % 9,2 % 8,4 %
Prioritering Netto driftsutg. kyrkje og trussamfunn i % av totale netto driftsutg. 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,3 %
  Netto driftsutg. kyrkje pr. innbyggar 503 512 536 649
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Kirke 0,8 0,1 -0,5 -2,4

 

Organisering
 • Kyrkjeleg fellesråd er organisert som eige rettsubjekt utanfor kommunen.
 • Tilskot til andre trussamfunn vert forvalta av sentraladministrasjonen.
 • Gravplassane vert forvalta av kyrkjeleg fellesråd.  Praktisk drift vert utført av kommunen i samsvar med tenesteytingsavtalen.

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Kyrkje, gravplassar og trussamfunn 9677 11948 12318 12272 12272 12272
Ramme 2019:
Tilskot kyrkjeleg fellesråd 8.821
Kyrkjegarder 2.117
Tilskot andre trussamfunn 1.380
Sentraladministrasjonen 1105 0 0 0 0 0
SUM 10781 11948 12318 12272 12272 12272
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Framdrift ny kyrkje på Kleppe.
 • Avklara kyrkjegard på Orstad.
 • Tilskot til kyrkja. 

 

Kvalitative mål
 • Ny kyrkjegard på Kleppe.
 • Avklara kyrkjegard på Orstad.
 • Avklara når ny kyrkje på Kleppe skal stå klar, kommunens tilskot og finansieringsløysing.  Er planlagt investeringsbeslutning våren 2019.

 

Betalingssatsar Pris
Festeavgift 2016 120 pr. år pr. grav
Festeavgift 2017 180 pr. år pr. grav
Festeavgift 2019 200 pr. år pr. grav


Samferdsel

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Brukarar av kommunale vegar.
 • Lovverk:
  Veglov og Vegtrafikkloven
  Veglova § 1 a. Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med.
 • Kommunale mål:
  Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid. 
  Klepp kommune støttar nullvisjonen til statens vegvesen, og trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen byggjer om denne.
  Klepp kommune skal arbeida for å verta ein "trafikksikker kommune".

 

Status
 • Klepp kommune eig og drifter 91,4 km asfaltert veg, 9,6 km grusveg, 37 km gang- og sykkelvegar og 476 offentlege parkeringsplassar.
 • Standarden på desse vegane varierer. Det er gjort registrering og analysearbeid som syner at dagens nivå på vegdrift er litt for låg til å oppretthalda standarden. Dei seinare åra er det også overteke 10% meir vegareal utan tilsvarande auke i driftsmidler.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke 10,8% 29,7% -1,7% 2,6%
  Av kulturminnehensyn har ikkje Postvegen fast dekke, som dreg opp talet for Klepp.
Prioritet Gang- og sykkelveg i km som er eit kommunalt ansvar pr. 10 000 innb 19 17 13 25
Enhetskostnader/ produktivitet Bto. dr.utg. ekskl. avskrivingar i kr pr. km kommunal veg og gate 78637 89329 87925 51909
  Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt, kommunal veg og gate 854 631 627 778
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Samferdsel 3,2  -1,3 0,6 0,2

  

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Lokal utvikling 6417 5891 7760 5660 5660 5896
Sentraladministrasjonen 0 500 500 500 0 0
SUM 6417 6391 8260 6160 5660 5896
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Ha eit hensiktsmessig system for å registrera talet på syklistar.
 • Ha ein trafikktryggleiksplan som er ajour.
 • Skaffa betre dokumentasjon på den fysisk tilstanden på det kommunale vegnettet.
 • Samle vegdata, utfordringar og tiltak på vegnettet i ein hovudplan veg.
 • Driftsmidlar til nye vegelement som overdras vederlagsfritt til kommunen i forbindelse med utbyggingsavtaler.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Fleire brukar sykkel til jobb og fritid. Punkt for automatisk telling. 0 Etablera tellepunkt. Statistikk brukast til å fremme sykling.

 

Kvalitative mål
 • Betre oversyn over tilstanden på det kommunale vegnettet.
 • Oppretthalde definert vegstandard
 • Betre og meir energieffektive veglys.  
 • Oppnå status som "trafikksikker kommune"

 

Virkemiddel
 • Etablera vegdatabase for kommunalt vegnett.
 • Starta arbeidet med hovudplan veg.
 • Analysera vegtilstand og finna optimalt nivå for drift og vedlikehald jmfr LU 59/18
 • Gjeldande trafikktryggleiksplan for perioden 2017-2020
 • Overgang til LED-lys.
 • Barnetråkk kartlegging

 


Lovpålagte oppstillinger (Hovedoversikter)

Hovedoversikt balanse 2017

Hovedoversikt anskaffing og bruk av middel

Hovedoversikt investering

Hovedoversikt drift


  Hovedoversikt balanse 2017

  Oversikt - balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016
  EIENDELER    
  Anleggsmidler 3225131548 3141738743
  Herav:    
  Faste eiendommer og anlegg 1617809916 1630679563
  Utstyr, maskiner og transportmidler 46820319 42538824
  Utlån 228214194 235731123
  Konserninterne langsiktige fordringer 1 1
  Aksjer og andeler 100720265 97734444
  Pensjonsmidler 1231566853 1135054788
  Omløpsmidler 509723774 414840782
  Herav:    
  Kortsiktige fordringer 75913366 74984275
  Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0
  Premieavvik 56035137 63166843
  Aksjer og andeler 3225623 2748839
  Sertifikater 0 0
  Obligasjoner 20368050 22913608
  Derivater 0 0
  Kasse, postgiro, bankinnskudd 354181598 251027216
  SUM EIENDELER 3734855322 3556579525
  EGENKAPITAL OG GJELD    
  Egenkapital 1122828558 1068525649
  Herav:    
  Disposisjonsfond 185042172 158057086
  Bundne driftsfond 24469209 31684052
  Ubundne investeringsfond 7171819 7568866
  Bundne investeringsfond 13675320 9057363
  Regnskapsmessig mindreforbruk 16574405 17865379
  Regnskapsmessig merforbruk 0 0
  Udisponert i inv.regnskap 0 0
  Udekket i inv.regnskap 0 0
  Kapitalkonto 873734486 842131757
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 10973528 10973528
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves -8812381 -8812381
  Langsiktig gjeld 2433604065 2321467875
  Herav:    
  Pensjonsforpliktelser 1482689909 1398871470
  Ihendehaverobligasjonslån 130000000 130000000
  Sertifikatlån 209310000 159910000
  Andre lån 533661745 557153190
  Konsernintern langsiktig gjeld 77942410 75533215
  Kortsiktig gjeld 178422699 166586000
  Herav:    
  Kassekredittlån 0 0
  Annen kortsiktig gjeld 181026416 168719613
  Derivater 0 0
  Konsernintern kortsiktig gjeld -2603716 -2133613
  Premieavvik 0 0
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3734855322 3556579525
  MEMORIAKONTI    
  Memoriakonto 88462534 27340065
  Herav:    
  Ubrukte lånemidler 82206993 21860879
  Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0
  Andre memoriakonti 6255541 5479186
  Motkonto til memoriakontiene -88462534 -27340065

   

  Oversikt - balanse Regnskap 2017 Regnskap 2016
  EIENDELER    
  Anleggsmidler 3225131548 3141738743
  Herav:    
  Faste eiendommer og anlegg 1617809916 1630679563
  Utstyr, maskiner og transportmidler 46820319 42538824
  Utlån 228214194 235731123
  Konserninterne langsiktige fordringer 1 1
  Aksjer og andeler 100720265 97734444
  Pensjonsmidler 1231566853 1135054788
  Omløpsmidler 509723774 414840782
  Herav:    
  Kortsiktige fordringer 75913366 74984275
  Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0
  Premieavvik 56035137 63166843
  Aksjer og andeler 3225623 2748839
  Sertifikater 0 0
  Obligasjoner 20368050 22913608
  Derivater 0 0
  Kasse, postgiro, bankinnskudd 354181598 251027216
  SUM EIENDELER 3734855322 3556579525
  EGENKAPITAL OG GJELD    
  Egenkapital 1122828558 1068525649
  Herav:    
  Disposisjonsfond 185042172 158057086
  Bundne driftsfond 24469209 31684052
  Ubundne investeringsfond 7171819 7568866
  Bundne investeringsfond 13675320 9057363
  Regnskapsmessig mindreforbruk 16574405 17865379
  Regnskapsmessig merforbruk 0 0
  Udisponert i inv.regnskap 0 0
  Udekket i inv.regnskap 0 0
  Kapitalkonto 873734486 842131757
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift 10973528 10973528
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves -8812381 -8812381
  Langsiktig gjeld 2433604065 2321467875
  Herav:    
  Pensjonsforpliktelser 1482689909 1398871470
  Ihendehaverobligasjonslån 130000000 130000000
  Sertifikatlån 209310000 159910000
  Andre lån 533661745 557153190
  Konsernintern langsiktig gjeld 77942410 75533215
  Kortsiktig gjeld 178422699 166586000
  Herav:    
  Kassekredittlån 0 0
  Annen kortsiktig gjeld 181026416 168719613
  Derivater 0 0
  Konsernintern kortsiktig gjeld -2603716 -2133613
  Premieavvik 0 0
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3734855322 3556579525
  MEMORIAKONTI    
  Memoriakonto 88462534 27340065
  Herav:    
  Ubrukte lånemidler 82206993 21860879
  Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0
  Andre memoriakonti 6255541 5479186
  Motkonto til memoriakontiene -88462534 -27340065


  Hovedoversikt anskaffing og bruk av middel

  Anskaffelse og anvendelse av midler R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
  Anskaffelse av midler            
  Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 1357076 1327237 1378338 1389290 1398628 1410021
  Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 14000 109156 18742 39105 81347 40693
  Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 101549 290649 177297 260392 229715 233845
  Sum anskaffelse av midler 1472625 1727042 1574377 1688787 1709690 1684559
  Anvendelse av midler            
  Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1284684 1270451 1263573 1265926 1270149 1269161
  Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 58922 380033 149410 251025 241586 204314
  Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 106318 119881 131557 147149 159318 169447
  Sum anvendelse av midler 1449925 1770365 1544540 1664100 1671053 1642922
  Anskaffelse - anvendelse av midler 22700 -43323 29837 24687 38637 41637
  Endring i ubrukte lånemidler 0 0 0 0 0 0
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0 0 0
  Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0 0 0
  Endring i arbeidskapital 22700 -43323 29837 24687 38637 41637
  Avsetninger og bruk av avsetninger            
  Avsetninger 106467 13358 10090 10090 10090 10090
  Bruk av avsetninger 83767 63490 12161 12161 12161 12161
  Til avsetning senere år 0 0 0 0 0 0
  Netto avsetninger 22700 -50132 -2071 -2071 -2071 -2071
  Int. overføringer og fordelinger            
  Interne inntekter mv 84100 63935 58563 61463 44063 46063
  Interne utgifter mv 84100 63935 58563 61463 44063 46063
  Netto interne overføringer 0 0 0 0 0 0


  Hovedoversikt investering

  Hovedoversikt investering R 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B2021 B2022
  Inntekter            
  Salg av driftsmidler og fast eiendom 86 19014 0 0 8000 0
  Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
  Overføringer med krav til motytelse 274 10800 0 0 0 0
  Kompensasjon for merverdiavgift 7814 58806 17102 28305 42817 36363
  Statlige overføringer 1462 7053 1540 7800 28200 4000
  Andre overføringer 4363 7053 100 3000 2330 330
  Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
  Sum inntekter 14000 109156 18742 39105 81347 40693
  Utgifter            
  Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
  Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
  Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 50259 321534 132308 222720 198769 167951
  Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 0 0 0
  Overføringer 8663 58499 17102 28305 42817 36363
  Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
  Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
  Sum utgifter 58922 380033 149410 251025 241586 204314
  Finanstransaksjoner            
  Avdrag på lån 9763 9600 9600 11100 12600 12300
  Utlån 12050 25000 25000 25000 25000 25000
  Kjøp av aksjer og andeler 2986 3600 3700 3800 3900 4000
  Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
  Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
  Avsatt til bundne investeringsfond 8487 0 0 0 0 0
  Sum finansieringstransaksjoner 33286 38200 38300 39900 41500 41300
  Finansieringsbehov 78209 309077 168968 251820 201739 204921
  Dekket slik:            
  Bruk av lån 42240 238453 119472 197924 163743 165225
  Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
  Mottatte avdrag på utlån 19130 14496 14496 15996 17496 17196
  Overført fra driftsregnskapet 7891 36208 35000 37900 20500 22500
  Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
  Bruk av disposisjonsfond 4682 19920 0 0 0 0
  Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
  Bruk av ubundne investeringsfond 397 0 0 0 0 0
  Bruk av bundne investeringsfond 3869 0 0 0 0 0
  Sum finansiering 78209 309077 168968 251820 201739 204921
  Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0


  Hovedoversikt drift

  Hovedoversikt drift   R 2017   B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022
  Driftsinntekter            
  Brukerbetalinger 52680 54746 53963 53963 53963 53963
  Andre salgs- og leieinntekter 94738 101166 108782 109868 111020 112097
  Overføringer med krav til motytelse 196816 137729 148704 148649 148704 148649
  Rammetilskudd 435078 449500 482873 484103 483196 484184
  Andre statlige overføringer 47422 41434 29368 29668 30068 30268
  Andre overføringer 3990 5662 2580 2580 2580 2580
  Skatt på inntekt og formue 526351 537000 552068 560459 569097 578280
  Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
  Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
  Sum driftsinntekter 1357076 1327237 1378338 1389290 1398628 1410021
  Driftsutgifter            
  Lønnsutgifter 713395 716646 711015 710287 710595 710287
  Sosiale utgifter 190258 191677 197130 199259 201231 200458
  Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 152245 156763 135778 135205 136013 136161
  Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 166821 173138 180727 182307 183887 183887
  Overføringer 71393 66763 94394 89189 102694 105639
  Avskrivninger 66781 0 0 0 0 0
  Fordelte utgifter -9427 -27727 -23563 -23563 -23563 -23563
  Sum driftsutgifter 1351466 1277260 1295481 1292684 1310857 1312869
  Brutto driftsresultat 37815 50004 82857 96606 87771 97152
  Finansinntekter            
  Renteinntekter og utbytte 39635 37700 43329 46472 48476 51424
  Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 545 0 0 0 0 0
  Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0
  Sum eksterne finansinntekter 40180 37700 43329 46472 48476 51424
  Finansutgifter            
  Renteutgifter og låneomkostninger 16794 17590 22825 30889 36670 42162
  Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 220 0 0 0 0 0
  Avdrag på lån 64505 64091 70432 76360 81148 85985
  Utlån 0 0 0 0 0 0
  Sum eksterne finansutgifter 81519 81681 93257 107249 117818 128147
  Resultat eksterne finanstransaksjoner -41339 -43981 -49928 -60777 -69342 -76723
  Motpost avskrivninger 66781 0 0 0 0 0
  Netto driftsresultat 31052 5996 32929 35829 18429 20429
  Interne finanstransaksjoner            
  Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 17865 16574 0 0 0 0
  Bruk av disposisjonsfond 38478 16316 11560 11560 11560 11560
  Bruk av bundne fond 18475 10680 601 601 601 601
  Sum bruk av avsetninger 74819 43570 12161 12161 12161 12161
  Overført til investeringsregnskapet 7891 36208 35000 37900 20500 22500
  Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0 0 0
  Avsatt til disposisjonsfond 70145 13296 10090 10090 10090 10090
  Avsatt til bundne fond 11260 62 0 0 0 0
  Sum avsetninger 89296 49566 45090 47990 30590 32590
  Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 16574 0 0 0 0 0