Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Sosiale tenester

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Alle vaksne innbyggarar i kommunen og barna deira. Alle flyktninga som kjem til kommunen gjennom avtale med IMDi og familiegjenforeiningar. 
 • Loven sitt formål:
 • Lov om sosiale tjenester i NAV §1
 • Introduksjonslova
 • Kommunen sitt overorda mål:
 • Finna gode tiltak knytt til innføring av lovfesta aktivitetsplikt for vaksne under 25 år.
 • Tilby arbeidsledige oppfølging, og gjennomføra tiltak for å gjera overgangen til nytt arbeid kortast muleg.

 

Status
 • Flyktningetenesta har utvida introduksjonsprogrammet og tilbyr fulltidsprogram til alle deltakarar.
 • Flyktningtenesta er i rute med å nå årets mål; å busetta 40 personar, pluss familiegjenforeining.
 • «Klepp modellen» for aktivitetsplikt har fungert i eitt år. 80 unge vaksne har vore gjennom programmet, og overgangen til arbeid og utdanning er god. Talet på brukarar i målgruppa er redusert frå 2016. 
 • Arbeidsløysa har gått ned og mange har kome tilbake i arbeid. Talet på personar som mottar arbeidsavklaringspengar, og uføre har gått opp.
 • Bustadkontoret er flytta til Sirkelen, og lagt under verksemda inngangen.
 • Oppbygging av ei rusteneste er godt i gang med Pluss 16 som hovudsakleg jobbar mot aldersgruppa 16-35 år, og samarbeider tett med NAV med fokus på aktivitet og arbeid.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Årsverk av personar med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggjer (helse og sosial) 3,9 1,9 1,8

3,4

  Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmånad for alle mottakere av sosialhjelp iløpet av rapporteringsåret. 9088 - 7644 8446
Prioritering Nettodriftsutgifter til sosialtenesta pr innbygj 20-66 år 4692 4376 4778 4382
  Netto driftsutgifter til råd, rettleing og sos.foreb arb pr innb 20-66 år 1346 1110 921 524
Dekningsgrad Andelen sosialhjelpsmottakarar i forhold til innbyggjarar i alderen 20-66 år 3,3% 3,5% 3,8% 3,4%
  Andel sosialhjelpsmottakarar 18-24 år, av innbyg 18-24 år 5,4% 5,6% 5,4% 5,5%
Enhetskostnader Brutto driftsutgifter til øk. sosialhjelp pr mottaker 46132 43340 49505 52631
  Korr.Bto.dr.utg. (243) tilbud til personer med rusproblemer 3973 - 4101 3579
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenesta si rangering siste rapport 2018 239 210 352 366
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Sosiale tjenester   11,1 1,4 9,1

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Helse og velferd 31584 55379 48446 48446 48446 48446
Sentraladministrasjonen 4208 5032 4953 4953 4953 4953
Lokal utvikling 367 0 0 0 0 0
SUM 36159 60411 53399 53399 53399 53399
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Ein relativt stor del av dei som mottar sosialhjelp har gjort det over lengre tid, og står eit godt stykke unna arbeid.
 • Relativt høge fråfallstal frå vidaregåande skule.
 • Relativt få flyktningar går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogrammet.
 • Usikkerhet knytt til kor mange flyktningar som skal busettast framover. 
 • Kommunen manglar eit tilstrekkeleg ettervernstilbod.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Redusera andel under 25 år som mottek sosialhjelp Statistikk             5,4 %          4,5%            4,0 %
Andel flyktningar over i arbeid eller utdanning ved avslutning av introduksjonsprogrammet Statistikk              39 %          50 %            65 % 
Personar som gjennomfører kvalifiseringsprogrammet (snitt pr mnd) Intern statistikk                -           30 %            70 % 

 

Kvalitative mål

 

Virkemiddel
 • Vidareutvikla kommunen sitt introduksjonsprogram.
 • Delta i prosjekt Ny Start og forskingsprosjekt innan rusvern
 • Styrka ettervern i rustenesta
 • Styrka og vidareutvikla den kommunale aktivitetsplikta.
 • Vidareutvikla NAV si samhandling med andre kommunale tenester og næringslivet.
 • Effektivisera saksbehandlinga og vri ressursar over mot oppfølging.

 

 

Større omdisponeringar innen ramma