Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Pleie og omsorg

Formål og målgruppe
 • Målgruppe: 
  Personar med fysisk og psykisk funkjsonssvikt eller sjukdom som gjer at dei treng helsehjelp.
 • Loven sitt formål:
 • Kommunehelselova §1-1Kommunehelselova
 • Kommunen sitt overordna mål: 
  Vi samarbeider med innbyggarane om eit meiningsfullt kvardagsliv. Vi gjer det gjennom dialog, trening og støtte, og med utgangspunkt i ønskene og ressursane deira.

 

Status
 • Erfaringskonsulent er tilsett i fast stilling i psykisk helse og rustenesta.
 • Tenesteytinga er i utvikling frå individuelt baserte tenester til meir kurs og gruppetilbod.
 • Stillingane i tenestekontoret er på plass.
 • Nye tenestekriterier er under utprøving.
 • Effektivisering av tenesteområda har fortsatt fokus.
 • Press på institusjonsplassar gjer at vi ikkje klarer  å ta imot utskrivingsklare pasientar frå  spesialisthelsetenesten.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel plassar i brukertilpassa einerom m/eget bad/wc 100% 81% 95,8% 100%
  Helsefagarbeider avtalte årsverkper 10 000 innbygere (årsverk) 26,41 28,93 34,99 40,37
Prioritering Nettodriftsutgifter pleie og omsorg per innbygj 67 år og over 113517 101372 128633 128641
  Nettodriftsutgifter pr innbygj i kroner, pleie og omsorg 12230 15202 14948 14947
Dekningsgrad Andel beboere på institusjon under 67 år 22,8% 14,8% 10,1% 18%
  Andel hjemmetj mottakere med omfattende bistandsbehov 0 år og oppover 29,8%

57,4%

21,4% 46,6%
Enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutg pr mottakarar av heimetenester( i kr ) 298915 243800 290 183 270467
  Korrigerte brutto driftsutg, institusjon pr kommunalplass 1360818 1134387 1299515 1220750
Rangeringar Kommunebarometeret - Tenesta si rangering siste rapport 2018 50 220 126 153
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Pleie og omsorg 39,2 29,2 -31,8 9,4

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Helse og velferd 222573 228435 218161 218161 218161 218161
Lokal utvikling 4417 3224 3357 3357 3407 3457
SUM 226991 231659 221518 221518 221568 221618
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Auka behov for kjøp av eksterne behandlingstilbod i rustenesta.
 • Brukarstyrt personleg assistanse (BPA), gir utfordringar i forhold til å rekruttera og behalda arbeidstakarar, samt kompetanse og kontinuitet.
 • Nye IKT- løysingar stiller krav til kompetanse og tenesteinnovasjon.
 • Det trengs fleire dag- og aktivitetssenterplassar, og med utvida opningstider
 • Auka behov for avlasting/bustad for yngre psykisk utviklingshemma/fysisk funksjonshemma.
 • Manglande arbeidstilbod til personar med utviklingshemming
 • Sterk vekst i aldersgruppa 80 år og eldre.
 • Gruppe av personar med demensdiagnose aukar, det er lagt inn midlar til nye institusjonsplasser fra 2020.
 • Oppgåveforskyving frå spesialisthelsetenesta til kommunen stiller auka krav

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Kommunen tek imot fleire utskrivingsklare pasientar frå spesialisthelsetenesten første dag. Statistikk 79 liggedøgn 50 25
Andel innbygjarar 80 år og over som er bebuarar på institusjon Kostra statistikk 11,5 % 11% 11%
Andel innbygjarar 80 år og over som brukar hjemmetjenester Kostra statistikk 28% 26% 25%
Tal på sjekklister frå fastlege til
heimetenesten
Statistikk 120 120 

Tal på brukar som har primærkontakt i heimetenesta

Statistikk

95%

95%

Tal på ufaglærte som får fagbrev i heimetenesta Statistikk

 2

4

Tal på ufaglærte som får fagbrev i institusjon   -

2

4

Tal på tilsette som har fått kompetanse innan velferdsteknologi
-heimetenesta
-institusjon

Statistikk

27

30

3

40

9

Andel brukarar som har elektronisk medisineringsstøtte Statistikk 20%

25%

Tal på frivillige i tenestane Statistikk 105 115

125

 

Kvalitative mål
 • Fokus på meistring, rehabilitering, habilitering og førebyggande tiltak.
 • Redusera kostnadar pr brukar i pleie og omsorgstenestene
 • Få fleire personar med mild og kortvarig psykisk liding og rusproblematikk, til å leva "normale" liv utan hjelp / med mindre hjelp frå kommunen.
 • Innbyggarane skal bu lengst muleg heime.
 • Etablera avdeling for demente med behov for forsterka skjermingsplassar i samarbeid med Time kommune.
 • Fleire tilrettelagde arbeidsplassar.
 • Ta i bruk fleire velferdsteknologiske løysingar, for at fleire skal kunna bu lenger heime.
 • Devold rapporten, Helse og velferd mot 2025,og Satsing, prioriteringar og utfordringar i helse og velferd 2019.

 

Virkemiddel
 • Tilbod om meistringskurs «Tankens kraft».
 • Ta i bruk arbeidsmetodar som er mindre kostnadskrevande.
 • Kurs i depresjon og belastningsmestring.(KID, KIB og assistert sjølvhjelp)
 • Plan for bruk av institusjonsplassar
 • Samarbeida med Time kommune om å etablera forsterka avdeling
 • Dagseminar for 75-åringar
 • Kjøpa fleire plassar ved Jæren Industripartner evt. etablera arbeidsplassar i kommunen.
 • Brukardrivne aktivitetstilbod.
 • Nytta tenestedesign som metode ved endring og utvikling av tenester.
 • Ta i bruk fleire velferdsteknologiske løysingar som feks elektronisk medisineringstøtte, e-lås, logistikkprogram (Spider) i heimetenesta og ulike former for digitale tilsyn.

 

Betalingssatsar
Heimehjelp/praktisk bistand og opplæring/brukarstyrt personleg assistent
Praktisk bistand Intill 2G 2G - 3G 3G-4G 4G-5G 5G-6G Over 6G
Betalingstak/månad 200 1813 2092 2432 3056 3625
Inntil 2g blir regulert av stat. Resterande ein auke på 1,6 %
Pris pr. time 200 295 320 362 427 427
Inntil 2g blir regulert av stat. Resterande ein auke på 1,6 %

Samla inntekt i husstanden er lagt til grunn for betaling

Leige av mobil trygghetsalarm

kr 341,- pr mnd

Leige av analog trygghetsalarm

kr 296,- pr mnd

Mat for leigetakarar på pensjonatet

tørrmat, middag og dessert kr 4 362,- pr mnd

Matombringing, middag og dessert levert heim           

kr 115,- pr måltid

Vask av privattøy på Kleppheimen kr 274,- pr månad
Dagopphald
Dagtilbod frå aktivitetssenter, inkl frukost og middag      kr 148
Dagtilbod frå aktivitetssenter, inkl frukost, middag og skyss kr 183
Dagtilbod frå dagsenter for personar med utviklingshemming kr 396 pr mnd
Ferietur med personal for personar med utviklingshemming kr 402 pr døgn
Treningsbustad pr døgn kr 52
Kortidsopphald/rehabiliteringsopphald Kr 155,- pr døgn inntil 60 døgn pr kalenderår. 
Kortidsopphald/rehabiliteringsopphald Over 60 døgn pr kalenderår som for langtidsopphald i bustad/institusjon med heildøgns omsorgstenester.
Kortidsopphald/rehabiliteringsopphald Dag eller natt opphald kr 80,-
Satsane på kortids-/rehabiliteringsopphald er stalege og blir oppdaterte når nye satsar kjem på nyåret.