Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Organisasjonen Klepp

Organisasjonsendring

Organisasjonen Klepp kommune har endra seg i fleire rundar dei siste året. Frå hausten 2018 trer verksemdsområdet «Oppvekst» i det nye tenesteområde Barn og unge i kraft. Dette vil bidra til å styrke tenestene til barn og unge i kommunen gjennom ei samordning av og felles leiing for tenester som tidlegare har vært delt mellom tenesteområda Skule og barnehage og Helse og velferd.
Med dette grepet vil det også være etablert eit formelt verksemdsleiar nivå i alle dei tre tenesteområde. Rådmannen er av den oppfatning at desse grepa mellom anna vil kunne bidra til å tydeleggjere ansvar på sentrale områder av tenestetilbodet og samtidig gje både meir effektiv drift og betre leiarstøtte.

 

Årsverk og tal på tilsette 2014-2017
Årsverk og tilsette 2014 2015 2016 2017
Antall aktive årsverk pr 31.12 (fast og midlertidig) 1036 1100 1169 1179
Antall ansatte 31.12 (inkl vikarer) 1522 1585 1611 1613
Antall fast ansatte 1335 1397 1434 1456
Antall ansatte kvinner fast 1129 1176 1208 1223
Antall ansatte menn fast 206 221 226 233
Andel ansatte kvinner fast 84,6 % 84,2 % 84,2 % 84,0 %
Andel ansatte menn fast 15,4 % 15,8 % 15,8 % 16,0 %
Antall kvinner i leiande stillinger 42 47 51 55
Antall menn i leiande stillinger 18 22 22 22
Årsverk Sentraladministrasjonen (fast og midl) 24,8 28,6 29,5 30,1
Ansatte Sentraladministrasjonen (fast og midl) 32 34 35 36
Årsverk Skule og barnehage (fast og midl.) 536,3 566,6 605,8 614,2
Ansatte Skule og barnehage (fast og midl.) 631 670 715 719
Årsverk Helse og velferd (fast og midl.) 364,4 393,5 420,5 421,2
Ansatte Helse og velferd (fast og midl.) 580 605 632 634
Årsverk Lokal utvikling (fast og midl.) 111 111,5 113,5 113,6
Ansatte Lokal utvikling (fast og midl.) 129 131 134 134

 

Heiltid og deltid

KS, Fagforbundet, Delta og NSF har på sentralt hold gått saman om «det store heiltidsløftet». For 2019 er det eit siktemål for både administrasjonen og fagforeiningane i Klepp å redusere omfanget av deltidsstillingar i kommunen ytterlegare. Slik tabellen synar har andelen deltidstilsette gått ned med nokre desimalar kvart år dei fire siste åra. Forhåpentlegvis vil eit særskilt fokus på dette i 2019 bidra til å fortsette denne trenden og samstundes auka tempoet i den.

Fordeling heiltid/deltid
Fordeling heltid/deltid 2014 2015 2016 2017
Antall ansatte i deltidsstillingar fast 616 631 629 620
Antall kvinner i deltidsstillingar fast 569 580 580 569
Antall menn i deltidsstillingar fast 47 51 49 51
Andel tilsette i deltidsstillingar (fast og midl.) 46,3 % 45,5 % 44,8 % 43,5 %
Andel kvinner i deltidsstillingar (fast og midl.) 50,7 % 49,7 % 48,7 % 47,3 %
Andel menn i deltidsstillingar (fast og midl.) 22,9 % 23,0 % 23,9 % 23,4 %
Kvinners andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 92,2 % 92,0 % 91,5 % 91,5 %
Menns andel av deltidsstillingar (fast og midl.) 7,8 % 8,0 % 8,5 % 8,5 %

 

Sjukefråvær

Det er viktig å få redusert sjukefråværet av omsyn til både økonomi og kvaliteten på tenestene. Dette omhandlar både å etablere gode og lett tilgjengelege rutinar, trygge leiarane i regelverk og forventningar i oppfølginga av einskilde sjukemelde, samt tydeleggjere ansvaret til dei tilsette for å bidra til å gjere sjukefråværet så kort som mogleg.
I løpet av 2018 har det vært et fokus på å forbetre og tydeleggjera rutinar og forventningar knytt til sjukefråværsarbeidet. En del av dette har vært digitalisering av både eigenmeldingar og oppfølgingskrav samt fleire interne kurs. Dette arbeidet fortsett i 2019 med mellom anna digitalisering av sjukemeldingar og auka fokus på IA.

Sjukefråvær
Sjukefråvær 2014 2015 2016 2017
Sjukefråvær heile kommunen 6,9% 6,9% 7,2% 7,2%
Sentraladministrasjonen 2,9% 2,2% 3,8% 2,6%
Skule og barnehage 6,1% 7,2% 6,8% 7,2%
Helse og velferd 7,5% 7,1% 8,5% 7,5%
Lokal utvikling 7,5% 5,5% 5,9% 6,7%

 

Lærlingar

Det vert arbeida godt med å nå målet om 2 lærlingar per tusen. I tillegg til dei ordinære lærlingane har kommunen inngått ein avtale knytt til satsinga «Menn i helse» og tek inn 3 vaksne lærlingar i 2019.

Lærlingar
Lærlingar 2014 2015 2016 2017
Tal på lærlingar totalt i kommunen 32 32 34 35
Sentraladministrasjonen 1 2 2 1
Skule og barnehage 15 14 13 14
Helse og velferd 16 16 19 20
Lokal utvikling 0 0 0 0
Tal på lærlingar pr 1000 innb  1,7 1,7 1,8 1,8

 

Tal på tilsette (seniorar) fordelt i aldersgrupper
Tal på tilsette (seniorar) fordelt på aldersgrupper Menn Kvinner
60-61 år 12 55
62-64 år 21 43
65-67 år 7 14
over 67 2 6