Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Økonomiutvalet sitt mandat til rådmannen

Økonomiutvaleg gjorde følgjande vedtak i møte den 11. juni 2018

Omforent oppsummering og bestilling fra økonomiutvalet til rådmannen fram til oktober 2018:

1. Synliggjøre langsiktig behov og tilpasninger som følge av endringer i:

 •  Demografi
 •  Statlege satsingar
 •  Andre utfordringer


2. Vise realistiske innsparingsmuligheter

 • Mulige inntektsøkninger
 • Effektiviseringer
 • Reduserte lovpålagte tjenester
 • Strukturelle grep

3. Realistisk budsjettering og fremdriftsplan på investeringer ink. oppdaterte kalyler på tidlegee vedtatte investeringar


4. Syne alternativ saldering innan ramma av kommuneplanens økonomiske målsettingar


5. Fastsettelse av rammene

 • Baseres på vedtatte rammer for 201
 • Justeres for lønn og prisvekst
 • Reduseres med 0,5 % årlig i brutto ramme
 • Rådmann får fullmakt til å justere rammene i samsvar med administrative endringer

Økonomiutvalet ønskjer følgjande orienteringar/utgreiingar:

 1. Orientering om kommunen sin kapasitet og evne til å gjennomføre dei planlagde byggjeprosjekta. Og ein oversikt over muligheiter for å evt gjera kommunen i stand til det.
 2. Oversikt over bustadmassen med tanke på sal frå den eldste/dårlegaste enden, kjøpe meir «rette bustader» for framtidig behov.
 3. Sak om status på innføring av digitale hjelpemiddel.
 4. Demens: Oversikt over framtidig behov og utvikling innan demensomsorg. Oversikt over kompetanse på dei ulike gruppene demente. Synleggjere framtidig behov for dagplasser og ein plan for opptrapping av dagplasser.
 5. Vegstandard – status for vegvedlikehald og etterslep på dette.
 6. Barnevern – status overgang barn/vaksen, behov for treningsbustader sett i samanheng med saken «ledige lokale» og bustadsosial handlingsplan.
 7. Administrasjonen blir bedt om å arrangera synfaring til Sandnes legevakt for kommunestyret, før arbeidet med økonomiplanen starter i haust