Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Kyrkje, gravplassar og trussamfunn

Formål og målgruppe
 • Målgruppa:
  Alle innbyggjarar i kommunen som tilhøyrer den norske kyrkja eller andre trussamfunn, og alle som vert gravlagt i kommunen og deira næraste.
 • Kommunens økonomiske ansvar:
  • Kirkelovens § 15:
   "Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd:
   a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,
   b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,
   c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig leder av kirkelig fellesråd,
   d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,
   e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,
   f) utgifter til kontorhold for prester"
  • Lov om trudomssamfunn og ymist anna §19
   "Alle trudomssamfunn som får rikstilskot, kan kvart år krevja tilsvarande tilskot frå kommunar der det bur nokon som høyrer til trudomssamfunnet. Dette tilskotet vert utrekna med grunnlag i dei budsjetterte utlegg kommunen har til Den norske kyrkja."

 

Status

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Døypte i prosent av antal fødde 76,5 % 60,3 % 49,2 % 65,7 %
  Konfirmerte i prosent av 15 åringar 91,2 % 61,2 % 53,7 % 72,1 %
  Medlemmer i trussamfunn utanfor Kyrkja 11,6 % 10,3 % 9,2 % 8,4 %
Prioritering Netto driftsutg. kyrkje og trussamfunn i % av totale netto driftsutg. 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,3 %
  Netto driftsutg. kyrkje pr. innbyggar 503 512 536 649
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Kirke 0,8 0,1 -0,5 -2,4

 

Organisering
 • Kyrkjeleg fellesråd er organisert som eige rettsubjekt utanfor kommunen.
 • Tilskot til andre trussamfunn vert forvalta av sentraladministrasjonen.
 • Gravplassane vert forvalta av kyrkjeleg fellesråd.  Praktisk drift vert utført av kommunen i samsvar med tenesteytingsavtalen.

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Kyrkje, gravplassar og trussamfunn 9677 11948 12318 12272 12272 12272
Ramme 2019:
Tilskot kyrkjeleg fellesråd 8.821
Kyrkjegarder 2.117
Tilskot andre trussamfunn 1.380
Sentraladministrasjonen 1105 0 0 0 0 0
SUM 10781 11948 12318 12272 12272 12272
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Framdrift ny kyrkje på Kleppe.
 • Avklara kyrkjegard på Orstad.
 • Tilskot til kyrkja. 

 

Kvalitative mål
 • Ny kyrkjegard på Kleppe.
 • Avklara kyrkjegard på Orstad.
 • Avklara når ny kyrkje på Kleppe skal stå klar, kommunens tilskot og finansieringsløysing.  Er planlagt investeringsbeslutning våren 2019.

 

Betalingssatsar Pris
Festeavgift 2016 120 pr. år pr. grav
Festeavgift 2017 180 pr. år pr. grav
Festeavgift 2019 200 pr. år pr. grav