Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Kommunehelse

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Innbyggarane i kommunen
 • Loven sitt føremål:
  Kommunehelselova §1-1
 • Kommunen sitt overordna mål:
  Vi gir helsetenester med vekt på tidleg innsats og førebygging, brukarmedverknad, satsing på familie og nettverk, samhandling og nye arbeidsmåtar.

 

Status
 • Utgiftsbehovet i kommunehelse er 92,4 % mens ressursbruk er 85,7 %.
 • Ved helsestasjonen er det tilsett fysioterapeut knytta til barn og unge. Midlane til stillinga kjem frå helsedirektoratet og må søkast om årleg.
 • Klepp, Time, Hå og Sandnes utgreier mulighet for samarbeid om ei berekraftig og framtidig legevaktordning.
 • Foreløpig ca. 350 ledige fastlegeplassar i 2018.
 • Interkomunalt samarbeid om lågterskeltilbud til rusavhengige over 18 år på Funkishuset i Sandnes.  

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Avtalte årsverk helsesøster pr. 10.000 innbygg. 0-5 år 60,6 79,3 81,1 54,5
  Avtalte årsverk jordmor pr. 10.000 innbygg. 0-5 år 12,5 12,7 15,7

8,8

  Avtalte årsverk fysioterapeutar pr 10 000 innbygj. 6,3 8,6 6,7

7,2

  Avtalte legeårsverk per 10 000 innbygj 10,7 9,8 9,8 11,1
Prioritering Netto driftsutgifter til førebygging helsestasjon og skulehelsetj pr. innbygg. 0-5 år 8007 9175 9376 6157
  Netto driftsutg til førebyggande arbeid, helse pr innbygger 149 180 75 214
Dekningsgrad Del barn med fullført helseundersøking innan 8 leveuker  94,2 % 100,9 % 102 % 104,6 %
  Del barn med fullført helseundersøking ved 2- års alder 94,2 % 97,1 % 94,3 % 98,8 %
Enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutg kommunehelse 1781 1974 2115 3387
  Brukerbetaling for kommunale tjenester 241 95  252  7188 
Rangeringer Kommunebarometeret - Tjenestens rangering siste rapport 2018 192 234 198 218
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Kommunehelse 1,8 -1,6 -6,0 1,8

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Helse og velferd 39810 42124 30839 30839 30839 30839
Barn og unge 0 0 11852 11852 11852 11852
Lokal utvikling 926 0 0 0 0 0
SUM 40737 42124 42691 42691 42691 42691
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Folkehelseprofilen i Klepp viser at den sosiale ulikskapen aukar i befolkninga.
 • Store mørketal når det gjeld overgrep og vald i familiar.
 • Utvikla tenestetilbod og samarbeidsformer på tvers av einingar.
 • Implementera nye retningsliner for helsestasjons- og skulehelsetenesta.
 • Fråfall frå skule/opplæring.
 • Sikra alle ungdommar ei trygg og meiningsfull fritid.
 • Ved innføring av nye retningsliner for utskriving av barselkvinner og barn frå SuS må kommunen samarbeida med omliggande kommunar for å tilby gode tenester.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Tal på tilsette med opplæring i inviterande samtaleteknikk                                15                 10                     10
Andel som ikke treng tenester etter kvardagsrehabilitering Statistikk                           54% 60% 60%
Deltakarar på førebyggande seminar 75+ Frammøte                              110 120 150
Auka fysioterapi årsverk pr 10 000 innbygj. Funksj 241 Tal på årsverk                             6,3 6,8

 8,6

 

Kvalitative mål
 • Styrka rehabiliteringstilbod
 • Legevakta er organisert i tråd med lov og forskrift
 • Sikra alle barn og unge same tilbod når det gjeld førebygging av psykisk uhelse.
 • Større grad av samhandling på tvers i tenesteområdet barn og unge.
 • Auka kunnskapen til tilsette slik at dei tidleg kan oppdaga personar som er utsette for vald i nære relasjonar.
 • Fleire unge som fullfører vidaregåande opplæring eller får jobb.
 • Utvikla møteplassar for ungdom.
 • Devold rapporten, Helse og velferd mot 2025  og Satsing, prioriteringar og utfordringar i helse og velferd 2019.

 

Virkemiddel
 • Omgjera to årsverk frå pleie og omsorg til rehabilitering
 • Legga til rette for ei berekraftig og framtidsretta legevakt ut frå politisk vedtak.
 • Samarbeida med kommunane på Jæren om utvikling av tilbod innan psykisk helse- og rustenester.
 • Systematisera arbeidet med førebygging av psykisk uhelse blant barn og unge.
 • Etablera samhandlingsrutinar med Alternativ til vold (ATV) for å gje hjelp til offer for, og utøvarar av, vald i nære relasjonar.
 • Felles kompetansebygging på tvers av einingar.
 • Støtte og hjelp til ungdom for å bidra til fullførng av skulegang.
 • Vurdera oppretting av ungdomsråd.