Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Kommunale bustader

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Personar som er vanskeligstilte i bustadmarkeden på grunn av helsemessige-, sosiale-, eller økonomiske forhold
 • Loven sitt føremål: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 Boliger til vanskeligstilte:
  "Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker."
 • Kommunale mål:
  «Det skal vera tilstrekkeleg og eigna bustader til vanskelegstilte» (Bustadsosial handlingsplan 2018 - 2021, delmål 4).

 

Status 31.12.2017 20.09.2018
Kommunalt eide bustader 228 233
2019: Alderspensjonat 12 enheter tas ut av bruk.
-Hvorav bustader ubebodd 10 38

2018:
Alderspensjonatet 6 av 12 ledig
Kleppetunet 3 av 32 ledig
Andre bustader 29 ledig (noen under oppussing, 2 reservert)
I tillegg kjem 3 av 5 plassar ledige i bufellesskap.

Innleide bustader og bufellesskap 31 28
2018: 5 av 28 leigeforhold er oppsagt
-Hvorav bustader ubebodd 2 7
2018: I tillegg kjem 5 av 13 plassar ledige i  bufellesskap 

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel kommunale bustader tilgjengelege for rullestolbrukarar 43 % 57 % 30 % 19 %
Prioritering Brutto investeringsutgifter til bustadføremål per innbyggar i kroner 331 1534 2002 2839
Dekningsgrad Kommunalt disponerte bustader per 1000 innb. 13 16 14 15
  Kommunalt eigde bustader som andel av totalt antall kommunalt disp. bustader 88% 74% 94% 95%
Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bustad 60656 51317 74908 40149
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Kommunale boliger 1,3 -2,4 -3,8 1,7

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Lokal utvikling -8833 -12649 -10027 -10027 -10027 -10027
Helse og velferd 207 500 534 534 534 534
SUM -8626 -12149 -9493 -9493 -9493 -9493
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Usikkerhet angåande behov for bustader til flyktningar.
 • Usikker utvikling i bustadmarknaden (konjunkturavhengig). Frå hausten 2015 har både bustadprisane og leigeprisane i Klepp vore til dels betydelig lågare enn dei siste åra, og det er fleire privateigde bustader for leige enn tidligere. Dette har ført til at nokre av dei som har budd i kommunale bustader, særlig flyktningar, har flytta ut. Færre enn tidlegare søkjer om kommunal bustad.
 • Bebuarane sine behov samsvarar ikkje med bustadporteføljen sin tilstand og lokalisering.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Auka andel bustader med universell utforming (rullestoltilpasset) Kostra 43% 45% 50%

 

Kvalitative mål
 • Betre samsvar mellom bustadbehov og bustadportefølje.

 

Virkemiddel
 • Etablere effektiv ordning for kjøp og salg av boliger som sikrer at kommunen til enhver tid har de boligene det er behov for
 • Tett samarbeid med boligkontoret i forhold til oppdatert kartlegging av nåværende og framtidig boligbehov/boligtyper.
 • Gjennomgang av Fredtunområdet for å vurdera bustadtypar i forhold til målgrupper.

 

Betalingssatsar

Husleigene i kommunale bustader er budsjettert med ein auke på 1,6 % gjeldande frå 01.05.2019.
Økonomiutvalet har bedt om ei sak der konsekvensane av å auke dei kommunale husleigene til marknadsnivå vurderast, inkludert konsekvensane for bustøtte og investeringar.