Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Investeringar - skjema 2B

 

Investeringar, prosjekt 2018 Reb frå 2017 Reb til 2019 2019 2020 2021 2022
Investeringer fellesområde   
IKT 2400 236 -2100 4000 4000 4000 4000
Årleg investering i fornying av IKT utstyr
IKT-folkevalde       300      
Fornying av IKT utstyr i samband med ny valperiode. 
Eigenkapitaltilskot KLP 3600     3700 3800 3900 4000
Eigenkapitaltilskot er ein del av utgiftane knytta til pensjonsordningane i KLP.  KLP er eit gjennsidig eigd selskap. Som følgje av vekst tilsette og auka løn og pensjonsforpliktingar må også eigenskapitalen aukast.
Kommunehus/kirke 500     500 500 500 35000
Det er lagt inn planmiddel i planperioden.  Det er planlagt vedtak om riving eller ombygging av rådhuset og nye investeringskalkylar vårend 2019.  Investeringsbeslutning er planlagt i samband med den saka. fFamdrift og finansiering vert avklart i økonomiplanen 2020-2023.
Investeringer barn og unge      
IKT- skule og barnehage 6320     1700 2200 3300 3300
Viser til saka om innføring av læringsbrett.
Uteområde barnehager og skuler 2000 924   2000 2000 2000 2000
Vidareføring av løyving for tilrettelegging og opprusting av uteområda på skulane
Påbygg Bore skule 106000 2619 40000 0      
Byggjeprosjektet er godt i gang og skulen skal stå klar til skulestart 2019. Skulen får nye klasserom, aula, kantine og lærerrom.
Bore skule - inventar       4000      
Bore skule - uteareal       3000      
Bore skule - idrettshall 30000 9067 38000   8000    
Idrettshallen blir revet vinteren 2018/2019 og ny skal stå klar 1.1.2020.
Bore skule - idrettshall, inventar         2300    
Vardheia ungdomsskule 2800 1922   22000 66000 13400  
Prosjektutvikling er starta på Vardheia ungdomsskule med plass til 450 elevar. Byggestart er planlagt  sommaren 2019.  Prosjektet vert gjennomført av Time kommune.  Klepp kommune skal dekkje halvdelen av kostnadane etter mva-kompensasjon og andre tilskot/refusjonar.   Tala viser Klepp sin del av samla kostnad i tråd med framdrift i prosjektet.  Siste året er budsjettert med tilbakebetaling frå Time kommune i samband med utbetaling av tilskot/refusjonar.  Skulen skal stå klar til sommaren 2021.  Det vert og vist til sak 45/18.
Idrettshaller Vardheia 400     7400 21000 -8400  
I samband med bygging av Vardheia skule er det lagt opp til bygging av felles idrettshall og turnhall.  Tala er for Klepp sin del av hallane.  Det vert laga eigen avtale.
Kleppe skule påbygg       17000 18400    
Kleppe skule skal utvidast med ny aula, kantine og språkstasjon.  Prosjektering igangsett hausten 2018, lokala er planlagt ferdig til skulestart 2020.
Kleppe skule - inventar         2000    
"Kleppelunden" skule - bygg       1100 20000 120000 45000
Regulering av tomta er sett i gong, og er venta vedtatt sommaren 2019. Programmering av ein ny barneskule 1-7  med 350  elevar og tilhøyrande gymhall pågår parallet med reguleringa. Barneskulen er planlagt klar til skuleåret 2022/23.  Kalkylane er oppdatert med nye kalkyletal samt påslag for prisstiging og uforutsett.  Enkelte element i kalkyla vert lagt frem til drøfting i økonomiutvalet. 
"Kleppelunden" - uteområde           161 28000
"Kleppelunden" - parkering           625 8000
"Kleppelunden" skule - tomt       12000      
Det vert no lagt inn kostandar til tomt.
"Kleppelunden" barneskule -   Gymhall           16850 414
"Klepplunden" skule - Inventar             8400
"Kleppelunden" skule - inventar   Gymhall             1150
Investeringer helse og velferd      
Foreldreinitiativ 7500   3500 2500 16900 7000  
Byggetrinn 1.er planlagt med seks leilighetar på 65 m2.  Fellesareal og personalbase er berekna til 10-12 leilighetar med 140 m2. Dette fordi det er planlagt byggd seks nye leilighetar i 2024, som bør knyttas til denne driftseininga.  Kalkyla er oppdatert i samsvar med vedtatt lokalisering, framdrift, tilskot frå Husbanken og anslått salgspris på leilighetane.  Det er på driftssida lagt fram oppdaterte anslag på drift av tenestane i bustadane.  Rådmannen kjem attende til sak om modell for organisering og drift av leilighetane.
Barne og avlastningsbustad   320   8000 25100 8000  
Barne og avlastningsbustaden er planlagt med seks avlastningbustader på 65 m2 , to barnebustader på 65 m2 og ei treningsleilighet på 60 m2 og med felles baseområder 80m2.  Kalkyla er oppdatert i samsvar med vedtatt lokalisering, framdrift, og tilskot frå Husbanken.
Foreldreinitiativ- inventar           1100  
Klargjøring tomt Olav Hålandsveg       4000 3800    
Tomta i Olav Hålandsveg må klargjerast samla for bygging av foreldreinitiativ og barne og avlastningsbustad.  Deler av opparbeidingskostnadane ligg utafor dei prosjekta og må dekkast av kommunen.
Solskjerming Bokollektivet       160      
Investeringer lokal utvikling      
Fellespost egne bygg (tidligare skulane) 2300 3703 3700 2300 2300 2300 2300
Fellesposten vert brukt til uteområde, søppelhandtering, brann og klimatiltak.
Trafikksikring 1500 850   500 500 500 500
Viareført årleg løyving til diverse trafikksikkringstiltak.  
Diverse grunnerverv 20000 2150   1500 1500 1500 1500
Rammeløyving som blir nytta i samråd med Kommunestyret.
LED Gatelys 3000     3000      
Kommunestyret har i sak 9/16 vedteke overgang til LED-lys.
Veglys 400 -294   400 400 400 400
Trafikksikkehetstiltak.  Prioriteres i traffikksikringsplanen
Maskinkjøp LU 2100 -233   600 600 600 600
Det er lagt inn middel til årleg fornying av bilar og maskinar
Leikeplassar - utstyr 1000 680   1000 1000 1000 1000
Nasjonale krav til leikeplasser gjer at Klepp nå er i gang med å fjerna utstyr på er lang rekke leikeplassar.  Det er ønkeleg å kunne erstatte dette på dei viktigaste/mest bruke leikeplassane.
Klimaplan/ENØK 4631   2900 1000 1000 1000 1000
Middel vert nytte i samsvar med vedteken klima- og miljøplan
Gang og sykkelsti Lalandsvegen 15000 1306 8000 17750 17500    
Trinn 1 og 2 gjennomføres i samsvar med vedtak i sak 46/18 med restfinansiering i 2019.  Det er lagt inn 17,5 mill i 2020 til finansiering av trinn 3.
Støytiltak fv. 505 Orstad 5500   4500 1500      
Gjeld støyskjerm langs Fv. 505 (Kvernelandsvegen) frå krysset med Fv 261 (Engelsvollvegen) og nordover langs bebyggelsen på Orstad. Bustadane langs vegen er frå 1960 og -70-talet, og ligg utsett til for støy. Dei som bur i området har klaga på støyen gjennom mange år. Det er sikra privat bidrag på 2 mill kr til delfinansiering av støyskjemen. Samla kostnader er rekna til 7 mill kr.
Folkehelsehall Kleppe inkl. tomt 200       1000 40000 40000
Det vert avsett middel til ny folkehelsehall på Kleppe.  Lokalisering, ansvar og utbygging og finansieringer ikkje avklart
Gravplass Kleppe 25269   24500        
Gravplass Orstad       200      
Det er avsett middel til planleggjing av gravplass ved kyrkja på Frøyland-Orstad.
Isbane Jærhagen 4800   4760        
Turistveg Jæren - Informasjonstavler       250      
Informasjonstavler som vedtatt i formannskapet i sak 50/18.  Omfattar informasjonstavler langs kysten i Hå og Klepp.  Ventes montert første halvår 2019.  Utgiftane gjeld tavlane i Klepp.
Veg Boreringen/Sporafjell 23500 2876 6000        
Prosjekt frå kommunedelplan fysisk aktivitet o.l.       8750 12025 4750 750
VA-prosjekt     5700 21000 21000 21000 21000
SUM TOTALT 270520 26126 139460 153110 254825 245486 208814