Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Finansieringsplan investeringar - skjema 2A

Skjema 2A - Investeringar Finansiering handlingsplan
Alle beløp i 1000 kr. 2018 Reb. til 2019 2019 2020 2021 2022
Investeringar i anleggsmidler 228743 139530 149410 251025 241586 204314
Viser til kommentarar til de enkelte investeringane
Utlån og forskutteringar            
Utlån Husbankmidler 25000 0 25000 25000 25000 25000
Det er lagt opp til samme utlån av startlån som i tidlegare planperiode, 25 millionar pr. år.  Renter og avdrag på desse låna vert i hovedsak dekka av mottekne avdrag og renter frå lånetakarane.
Kjøp av aksjar og andelar 3600 0 3700 3800 3900 4000
Avdrag på lån 9600 0 9600 11100 12600 12300
Avdrag på utlånte husbankmidler
Dekning tidligare års udekka meirforbruk 0 0 0 0 0 0
Avsetningar 5000 0 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 271943 139530 187710 290925 283086 245614
Samla finansieringsbehov av postane over.
             
Finansiert slik:            
Bruk av lån            
          Ordinært låneopptak  -111315 -99978 -94472 -172924 -138743 -140225
Lånefinansiering av ordinære investeringar (inkludert kjøp av kommunale bustader og lånefinansiering av anlegg i VAR-sektoren)
          Lån til videreutlån/Startlån -25000 0 -25000 -25000 -25000 -25000
Lån i Husbanken til vidarelån. Sjå og utlån Husbankmidler lengre oppe
Sal av anleggsmidler -24014 0 0 0 -8000 0
Forventa sal av bustader foreldreinitiativet.
Tilskot til investeringar -12436 -2800 -1640 -10800 -30530 -4330
Forventa tilskot til investeringane i 2B. I hovudsak tilskot frå Husbanken til kjøp av bustader.
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar            
          Avdrag på videreutlån/Startlån -9600 0 -9600 -11100 -12600 -12300
Mottekne avdrag frå utlån av Startlån. Motsvarer posten for avdragsbetaling lengre oppe.
          Avdrag frå Lyse  -4229 0 -4229 -4229 -4229 -4229
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
          Avdrag frå Klepp Energi  -667 0 -667 -667 -667 -667
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale
          Overføringer med krav om motytelse -800 -10000 0 0 0 0
Anleggsbidrag
Momskomp. Investeringer -29674 -26752 -17102 -28305 -42817 -36363
Forventa kompensasjon på investeringane med mva-kompensasjon i oversikt 2B
Andre inntekter 0 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -217735 -139530 -152710 -253025 -262586 -223114
Sum av finansieringspostane med innbetaling til kommunen.
Overført frå driftsrekneskapet -36208 0 -35000 -37900 -20500 -22500
Middel overført frå driftsbudsjettet (netto driftsresultat) til å finansiere investeringar.
Bruk av tidlegare års udisponert overskot 0 0 0 0 0 0
Bruk av avsetningar -18000 0 0 0 0 0
Sum finansiering -271943 -139530 -187710 -290925 -283086 -245614
Udekka/udisponert 0 0 0 0 0 0
Udekka/udisponert skal vera i 0 for å ha balanse mellom inntekter, utgifter og finansiering av investeringane.