Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Bygningsdrift

Formål og målgruppe
 • Målgruppe:
  Alle innbyggarar og tilsatte i kommunen
 • Lova sitt formål:
  Forskrift om miljøretta helsevern § 7: "Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe."
  I paragrafane 7–10 finst mellom anna bestemmelsar om:
  -tilfredsstillande inneklima.
  -lydforhold og belysning
  -forsvarleg reinhold med hygienisk tilfredsstillande metoder
  -forbygging av skader og ulykker
  -forebygging av smittsomme sjukdomar

 

Status
 • Bygningsdrift blir i denne samanhengen definert som drift av kommunen sin bygningsmasse unntatt kommunale boliger, dvs administrasjonsbygg, skular, barnehagar, Klepphallen og institusjonslokale.
 • Bygningsmasse på om lag 100.000 m2
 • Reinhald av om lag 57.000 m2

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvalting, i prosent av samla netto driftsutgifter 8,8% 8,9% 8,4% 9,0%
Dekningsgrad Samlea areal på formålsbygga i kvadratmeter per innbyggar 4,3 4,3 4,2 4,7
Enhetskostnader/ produktivitet Utgifter til driftsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 542 546 543 587
  Herav energikostnader for kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 106 113 104 119
  Herav utgifter til reinhaldsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter 153 156 219 191
  Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter 140 78 56 56
  Fratrukket statleg sysselsettingstilskot i 2018 var talet 65 kr/kvm i Klepp:
Til samanlikning var talet 99,7 kr for landet utan Oslo.

  

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Lokal utvikling 45608 56362 59192 59667 61677 64937
Barn og unge 3406 2953 3183 3108 3108 3108
Helse og velferd 2890 2019 480 480 480 480
SUM 51904 61334 62855 63255 65265 68525
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Budsjett for vedlikehald av kommunale bygg er redusert med 1,6 mill fra 2018 til 2019. Dette gir en reduksjon av vedlikehold på 65 kr/m2 i 2017 til anslagsvis 57 kr/m2 i 2019.
 • Manglende politiske vedtak gjeldande institusjonsplasser, skoler og barnehager er en utfordring både i forhold til budsjettering og kort- og langsiktig planlegging.
 • Sørge for kostnadseffektiv drift, vedlikehold og utvikling og av byggingsmassen
 • Varierande temperatur/klima, svingingar i energipriser og auka nettavgifter.
 • Optimalisera drift av tekniske anlegg.
 • Renovasjon – redusera volum. Finna gode løysningar.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Redusert energiforbruk  Energibruk kWh/m2 160 kWh/m2 160 kWh/m2 150 kWh/m2

 

Kvalitative mål
 • Føremålstenlege lokale for dei som skal nytte lokala.
 • Oppretthalde definert bygningsmessig standard.

 

Virkemiddel
 • Ressursar til å driva rutinemessig og førebyggande vedlikehald
 • Utarbeide en eiendoms- og vedlikeholdstrategi
 • Gjennomgang av bygningsmassen med tanke på sambruk, endret bruk og eventuelt salg
 • Implementering av nytt dataprogram beregnet på forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av den kommunale bygningsmassen.

 

Større omdisponeringar innen ramma

 • Kutt i vedlikehald av kommunale bygg på 1,6 mill, fordelt med ca 1 mill på spesielle vedlikehaldstiltak/rehabilitering og 0,6 mill på ordinært vedlikehaldsbudsjett, grunnet bortfall av leigeinntekter, økte energikostnader og generelle innsparingskrav.