Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Brann og ulykkesvern

Formål og målgruppe
 • Målguppe:
  • Alle innbyggjarar i kommunen.
 • Lov om brann og eksplosjonsvern har følgande føremålsparagraf:
  "Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser"
 • Kommunale mål:
  • Alle skal bu trygt.

 

Status
 • RBR driv brannstasjon på Kleppe med deltidsmannskap i 4 vaktlag.
 • Frå 2017 er Time brannstasjon etablert med dagkasernert mannskap. I tillegg er det døgnkasernert mannskap på hovudbrannstasjonen i Sandnes.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 304 451 264 237
Prioritering Netto driftsutgifter pr innb. 418 621 390 516
  Antall utrykningar til brannar og andre utrykningar pr 1000 innb 10,3 14,7 11,0 9,9
  Antall bustadsbrannar pr 1000 innb 0,26 0,3 0,16 0,21
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr 7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Brann og ulykkesvern -2,0  -3,9 0,5 -1,9

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Lokal utvikling 8045 10049 12074 13654 15234 15234
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Auke i tilskotet til Rogaland brann og redning IKS. 
 • Ny hovedbrannsasjon blei tatt i bruk 1.4.2017. Leigeutgiftene for stasjonen på Bryne for dagkassernering er auka. Ny løsying i Gjesdal medfører også auka utgifter.
 • Driftsbudsjettet til brannvesnet vert auka med 7,2 %, tilsvarande 12,3 mill. kroner.
 • Frå og med 1.1.2022 skal eigarbrøken vera heilt i samsvar med kor stor del folketalet i kvar kommune utgjer. For å unngå for store endringar for den enkelte kommune skal dette fasast inn over 5 år. For Klepp kommune utgjer dette 1,49 mill. kroner av den samla auken på 1,88 mill. kroner frå 2017 til 2018.

 

Kvalitative mål
 • RBR IKS har som føremål å dekka alle kommunen sine plikter, oppgåver og behov i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven, herunder:
  • ulykkes- og katastrofesituasjonar som brann, redning, drukning, akutt forureining og urban redning samt nødalarmtenester (110)
  • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • aktivt arbeide med forebyggande tiltak mot brann og ulykker
  • aktivt søke å selja tenester knytta til forebyggande og beredskapsrelaterte tenester 
Felles budsjettkommentar frå eigarkommunane

Styret har foreslått til representantskapet en økning i tilskuddet fra eierkommunene fra kr 253,3 mill til kr 271,1 mill i 2019, Av økningen på 17,7 mill gjelder 0,376 mill. miljørettet helsevern og 0,865 mill 110-sentralen. Husleie til eierkommunene økes med kr 5,6 mill knyttet til nye stasjoner på Ålgård og Finnøy samt leien i SASIRO. Øvrig økning gjelder lønnsoppgjør, stillinger/drift i beredskap samt økte avskrivninger som følge av ca 20 mill i investeringer i materiell og utstyr 2020 og totalt kr 69 mill i perioden. Økningen i feiervesenet finansieres ved bruk av selvkostfond i 2019 og 2020, men fra 2021 er økningen 1,3 mill. Fra november 2022 er innarbeidet i styrets forslag foreløpig estimat på kr 10,7 mill som følge av to nye stasjoner i Stavanger jf. brannstasjonsstrukturen som eierkommunene har vedtatt. Samlet økningen i tilskuddet fra 2018 til 2019 utgjør i styrets forslag 7 prosent.

Rådmennene har samarbeidet om løsning på mulig tilskuddsnivå og foreslår en samlet økning på kr. 13,6 mill (5,1 prosent). Husleie for ny stasjon Finnøy er justert med virkning fra 1.8.19, leie på kr 3 mill for lokaler i SASIRO med kr 3 mill i 2019 finansieres av opptjent fri egenkapital. Styrets forslag om at hele avtalekonseptet revurders ila 2019 tiltres. Leien må være direkte knyttet til de lokaler/anlegg som selskapet faktisk leier, videre fremleie til kommunale enheter er ikke en oppgave for selskapet.
ASet avvikles ila 2018 og driften av SASIRO vil fra 2019 være en avdeling i selskapet. Restrukturering  er formålstjenlig og muliggjør spissing av senteret og dets funksjoner slik det er forutsatt. Resultatene må en komme tilbake til i neste økonomiplan. Med foreslått økning i tilskuddet på kr 13,6 mill. tilligger det styret å foreta de endelige prioriteringer. Tilskuddet for 2019 skal fordeles etter justert eierbrøk ihht. vedtatt overgangsperiode på 5 år for å komme over på folketallsgrunnlag.

I løpet av høsten vil det bli fremlagt sak til endelig godkjenning av opptak Strand, Hjelmeland og event. Forsand kommuner som nye deltakere i selskapet fra 01.01.2019. Konsekvensen er at det tilføres økte utgifter med disse kommunene sine budsjett, men også justering av eierbrøk tilsvarende. Arbeidet så langt tyder på at eierbrøken for nåværende eiere reduseres med ca 8 prosent.

 

Betalingssatsar 2017 2018 2019 inkl mva
Feie- og tilsynsgebyr 298,00 304,00 304,00 380,00