Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bevilgningsoppsett drift - skjema 1A og 1B

Skjema 1A R 2017 VB 2018 P 2018 2019 2020 2021 2022
Skatt på inntekt og formue -526351 -537000 -540064 -552068 -560459 -569097 -578280
Viser til eiga omtale 
Rammetilskot -435078 -447000 -448635 -480373 -481603 -480696 -481684
Viser til eiga omtale under statsbudsjett  
Språkdeling 0 -2500 -3800 -2500 -2500 -2500 -2500
Fylkemannen tildeler skjønnsmiddel som delvis kompensasjon for gruppedeleing i skulane. Inngår i rammetilskotet.  Er i planperioden vist som eige anslag.
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1293  -1000 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200
Andre tilskot              
Tilskot flyktningar -36339 0 0 0 0 0 0
Rentekompensasjon -2927 -3000 -2300 -2900 -3200 -3600 -3800
Diverse inntekter -84 -580 0 0 0 0 0
Sum frie disponible inntekter -1002072 -991080 -995999 -1039041 -1048962 -1057093 -1067464
Renteinntekter            
Ordinære renteinntekter -5770 -3500 -4500 -4800 -5300 -5800 -6200
Rentetinntekter på plasseringar.
Rentinnt. lån  Klepp energi AS -1057 -1000 -1200 -1213 -1260 -1298 -1320
Rente av ansvarleg lån til Klepp energi AS. Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. lån Lyse energi AS -2637 -2300 -2500 -2516 -2512 -2478 -2404
Rente av ansvarleg lån til Lyse energi AS. Vert forenta med 3 månaders nibor + 2 %
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -1871 -1800 -1800 -2000 -2000 -2000 -2000
Renteinntekter frå utlån av formidlingslån frå Husbanken og dekker renteutgiftane på innlåne frå Husbanken.
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -1651 -2892 -2000 -4016 -5102 -6254 -7331
Kalkulerte renteinntekter på gebyr på sjølvkostområda, primært vatn og avløp. Skal dekkja lånekostnader til desse områda.
Utbytte Klepp energi AS -8000 -8000 -8000 -9000 -9000 -9000 -10000
Utbytte i samsvar med avtalt plan.
Utbytte Lyse energi AS -20299 -21100 -21100 -23300 -25400 -26400 -27500
Utbytte i samsvar med avtalt plan.
Gevinst finansielle instrumenter -545 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter            
Ordinærer renteutgifter 14403 14690 14700 18825 25687 29969 34361
Renteutgifter på ordinære lån. Nye lån ikkje rekna inn.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 2391 2900 2900 3500 4200 5200 5800
Renteutgifter til formidlingslån frå Husbanken. Nye lån ikkje rekna inn.
Tap finansielle instrumenter 220 0 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 64505 64091 64091 70432 76360 81148 85985
 Avdrag på ordinære lån. Avdrag nye lån ikkje innarbeida.
Netto finansinnt./utgifter 39689 41089 40591 45912 55673 63087 69392
Til ubundne avsetningar            
Avsett flyktningefond (overføres etater) 36339 0 0 0 0 0 0
Avsett forsikringsfond 100 100 100 100 100 100 100
Avsett disposisjonsfondet 18773 0 5900 2000 2000 2000 2000
Til bundne avsetningar 3 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidlegare mindreforbruk -17865 0 -16600 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfondet -2600 0 0 0 0 0 0
Netto avsetningar 34749 100 -10600 2100 2100 2100 2100
Overført til investeringar 5176 19000 35600 35000 37900 20500 22500
Seniortiltak 599 1200 600 600 600 600 600
AFP 62-65 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Bruk av pensjonspremiefond KLP -14833 0 -19400 0 0 0 0
Tidlegare års premieavvik 10856 12399 10900 12758 14732 16440 15712
Årets premieavvik -3724 -15600 -17400 -14291 -14085 -13867 -13867
Diverse utgifter 904 800 0 0 0 0 0
Rest lønnsfordeling forrige år 0 4150 0 3500 3500 3500 3500
Tilleggsbevilgning 0 300 0 300 300 300 300
Lønsreserve inneværende år 0 17850 3600 22500 22500 22500 22500
Sum diverse -1023 43099 16900 63367 68447 52973 54245
Til fordeling drift -928657 -906792 -949108 -927662 -922742 -938932 -941728
Middel til fordeling på rammane.  Skal være lik linja under når budsjettet er saldert.    
Som fordelt til drift (frå skjema 1B) 912082 906792 939348 927662 922742 938932 941728
Meir-/mindreforbruk -16574 0 -9760 0 0 0 0
Skal vera 0 når budsjettet er saldert.  Negativt fortegn betyr mindreforbruk/disponible middel.
               
Skjema 1B R 2017 VB 2018 P 2018 2019 2020 2021 2022
Sentraladministrasjonen 47903 46953 47900 47020 45622 45972 45222
Tenesteområde barn og unge 433896 426892 440500 478443 475876 475876 475876
Tenesterområde helse og velferd 332196 331460 346800 292157 291930 304130 304130
Tenesteområde lokal utvikling 88410 89539 92200 97724 97042 100682 104228
Kyrkje, gravplassar og trussamfunn 9677 11948 11948 12318 12272 12272 12272
VAR 0 0 0 0 0 0 0
Sum fordelt 912082 906792 939348 927662 922742 938932 941728