Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Administrasjon, styring og fellesutgifter

Formål og målgruppe
 • Formålet:
  "er å legge forholda til rette for eit funksjonsdyktig folkestyre, og for ein rasjonell og effektiv forvaltning av dei kommunale fellesinteresser innafor ramma av det nasjonale fellesskap og med sikte på ei berekraftig utvikling. Kommunen skal også leggja til rette for ei tillitskapande forvaltning som byggjer på ein høg etisk standard". (Kommunelovens § 1)
 • Målgruppe:
  innbyggjarar, tilsette, folkevalde, samarbeidspartnarar, kundar og leverandørar. 

  

Status
 • Godt samarbeid mellom folkevalde og tilsette.
 • Tilsette og leiarar får stadig betre tekniske hjelpemiddel. Dette gjer det muleg å automatisera tidkrevjande manuelle operasjonar knytt til skjema og rutinar.
 • Det vert arbeid aktivt for å auke bruk av E-faktura og liknande elektroniske tenester aukar i takt med at løysingane vert tilgjengelege frå leverandørar av systema.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp Kostragr.7 Time
Prioritering Netto driftsutg. adm. og styring i % av total.  6,5%  7,0%  5,9% 5,6%
Enhetskostnadar Brutto driftsutg. politisk styring pr, innb. 387 383 333 333
  Brutto driftsutg. kontroll/revisjon pr, innb. 62 102 42 71
  Brutto driftsutg. adm. pr, innb. 3054 3668 3115 2746
  Brutto driftsutg. adm.lokaler. pr, innb. 231 380 179 573
  Brutto driftsutg. fellesutgifter pr. innb. 230 102 194 387
Rangeringer Kommunebarometeret - Kommunen samla siste rapport 2018 30 119 67 154
Teoretisk innsparingspotensial (mill kr) samanlikna med (Negativt tal betyr Klepp har lågare kostnader) Beste kvartil K.gr.7 Gj.snitt K.gr 7 Time
Adm, styring og fellesutgifter -1,3 -5,5 2,2 4,0

  

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling R2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022
Sentraladministrasjonen 40110 39688 38979 37581 38431 37681
Barn og unge 4497 1187 9018 6526 6526 6526
Helse og velferd 6909 10761 11376 11149 23349 23349
Lokal utvikling 3363 3012 3059 2422 2422 2422
VAR 1518 0 0 0 0 0
SUM 56397 54648 62432 57678 70728 69978
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.

 

Utfordringar
 • Auka utviklingsfokuset og kompetansen, samstundes med at ein sikrar god og forsvarleg drift.
 • Realisering av digitale gevinstar.
  • Meir effektive og tilgjengelege tenester.
  • Ressursbesparing og kvalitetsheving ved bruk av digitale verktøy.
  • Integrering av fagsystem mot sak-arkiv og elektronisk dokumentflyt.
  • Ta i bruk ny løysing for sak-arkiv frå 2020 og redusere ressursbrukent til dette på sikt.
  • Følgje opp digitaliseringsplanen og nasjonale satsingar.
 • Behov for samordning av data og analysar av tilgjengelege styringsdata.
 • Betre service og kommunikajonen mot innbyggjarane.

 

Mål
Mål Indikator Forrige resultat Mål for 2019 Mål innen 2022
Digitalisering Andel elektroniske fakturaer frå leverandørar (Visma)  52,4 %  85 % 98 % 
Lærlingar  antal pr. tusen tilsette  1,7 pr. tusen 1,9 pr. tusen  2 pr. tusen 

 

Kvalitative mål
 • Godt samspel med dei folkevalde.
 • Sikra nok rettleiiarar lærlinger.
 • Høgt trykk på innføring av ny digitale løysingar i samspel med stat og andre kommunar.
 • Auka fokus på fornying, innovasjon og samskaping.
 • Innbyggjarane ha lett tilgang til informasjon om kommunens tenester.

 

Virkemiddel
 • Ryddige og avklarte forhold mellom politikarar og tilsette.
 • Effektiv bruk av IKT system og realisering av gevinstar.
 • Godt sampel med tilsette og tillitsvalde.
 • Kompetente leiarar og tilsette.
 • Utvikla betre digital kompetanse.

 

Større omdisponeringar innen ramma
 • Ingen vesentlege omdisponeringar innan ramma.
 • Frafall av lærlinger i løpet av året har redusert behovet for midler til det sammanlikna med tidlegare vedteke styrking.  Vert fråfallet redusert må ein vurdere styring av dette i budsjettet igjen.