Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt investeringar

Hovedoversikt investeringar
Inntekter R 2014 VB 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019
Salg av driftsmidler og fast eiendom 2176 0 0 0 0 15000
Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse 6665 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 32638 23740 7360 10040 13240 26240
Statlige overføringer 6738 13740 13300 10500 5300 5300
Andre overføringer 1156 1500 0 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0 0
Sum inntekter 49373 38980 20660 20540 18540 46540
Utgifter      
Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 155968 159560 129000 92200 111200 196200
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 120 0 0 0 0 0
Overføringer 33565 15220 7400 13000 1000 2000
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 0
Sum utgifter 189653 174780 136400 105200 112200 198200
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån 15258 6443 6443 6701 6686 6686
Utlån 11990 25000 25000 25000 25000 25000
Kjøp av aksjer og andeler 2026 2400 2600 2700 2800 3000
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 11484 0 0 0 0 0
Sum finansieringstransaksjoner 40758 33843 34043 34401 34486 34686
Finansieringsbehov 181038 169643 149783 119061 128146 186346
Dekket slik:      
Bruk av lån 149513 143037 121144 97364 112164 174764
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 20479 11339 11339 11597 11582 11582
Overført fra driftsregnskapet 495 800 17300 10100 4400 0
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 762 8281 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 6186 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 9789 0 0 0 0 0
Sum finansiering 181038 169643 149783 119061 128146 186346
Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0