Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift
Driftsinntekter R 2014 VB 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019
Brukerbetalinger 47940 50022 49750 49750 49750 49750
Andre salgs- og leieinntekter 82725 84224 91988 91988 91988 91988
Overføringer med krav til motytelse 160147 144124 136924 136954 136899 136954
Rammetilskudd 376847 393300 392000 389000 388000 389000
Andre statlige overføringer 26286 26016 30000 26870 25301 20454
Andre overføringer 5582 4433 4857 5006 5074 5074
Skatt på inntekt og formue 490669 507000 546000 547000 549000 557000
Eiendomsskatt 0 0 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 1190197 1209119 1251519 1246568 1246012 1250220
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter 623151 653785 654721 655210 654921 655229
Sosiale utgifter 168115 177983 177912 181092 184458 188178
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 130976 124616 133931 130609 130261 130609
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 155132 154696 156589 158089 159589 161089
Overføringer 79858 75162 86530 85357 85652 86307
Avskrivninger 50658 0 0 0 0 0
Fordelte utgifter -24863 -21988 -21714 -21714 -21714 -21714
Sum driftsutgifter 1183026 1164254 1187969 1188643 1193167 1199698
Brutto driftsresultat 7170 44865 63550 57925 52845 50522
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte 38765 38055 34200 34400 37300 39700
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 665 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter 39431 38055 34200 34400 37300 39700
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger 25818 24958 19703 18065 19496 23575
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 152 0 0 0 0 0
Avdrag på lån 54428 55377 58603 62516 66105 71703
Utlån 0 0 0 0 0 0
Sum eksterne finansutgifter 80398 80335 78306 80581 85601 95278
Resultat eksterne finanstransaksjoner -40968 -42280 -44106 -46181 -48301 -55578
Motpost avskrivninger 50658 0 0 0 0 0
Netto driftsresultat 16860 2585 19444 11744 4544 -5056
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 28565 17885 22490 22490 22490 22490
Bruk av bundne fond 4369 1444 0 0 0 0
Sum bruk av avsetninger 32933 19329 22490 22490 22490 22490
Overført til investeringsregnskapet 495 800 17300 10100 4400 0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 299 0 800 800 800 800
Avsatt til disposisjonsfond 43443 21024 23234 22734 21234 16034
Avsatt til bundne fond 5312 90 600 600 600 600
Sum avsetninger 49549 21914 41934 34234 27034 17434
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 244 0 0 0 0 0