Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Status og utfordringar

NAV

 • NAV Klepp har som hovedutfordring å finne gode og gjennomførbare tiltak knyttet til innføring av lovfesta aktivitetsplikt. Aktivitetsplikt (Viktigste målgruppe vil vere unge voksne under 25 år)
 • NAV klepp skal ha høgt fokus på å tilby arbeidslause tilstrekkeleg oppfølging og gjennomføre  tiltak for å gjere overgangen til nytt arbeid kortast mogleg.
 • Flyktningtenesten er frå 01.09.15 lagt under ansvarsområdet til NAV leiar. Det er oppretta ein ny stilling som leiar for tenesta og lagt til rette for eit meir målretta arbeid med mottak og integrering.
 • Talet på flyktningar skal auke med 12 pr år. Det gir nye utfordringar til flyktningtenesten.

Barn og helse

 • Nødnett er teke i bruk på legevakta. Det skal letta kommunikasjonen mellom dei ulike nødetatane. Det er komet ein  ny akuttforskrift som stiller aukte krav til kvalitet og kompetanse i legevakta. Akuttforskrifta
 • Rusprosjekta går inn i siste fase. Erfaringar og nye arbeidsmetoder frå rusprosjekt skal nå implementeres i ordinær drift..
 • Det skal utarbeidast ein strategiplan retta mot barn og unge si psykiske helse.

Inngangen

 • Det er forventningar om å få pasientar raskt heim og mange trenger i den forbindelse både hjelpemidlar og tilrettelegging av heimen.
 • Tenestelinken skal etablerast i januar 2016. Det krevast god planlegging på korleis dette skal  bemannast og korleis ressursar skal overførast dit.

Institusjon

 • Det er framleis vanskelig å rekruttere nok sjukepleiarar til ledige stillingar.
 • Medisinske kostnader i institusjon auker stadig pga behandling av meir komplekse sjukdoms tilstandar til pasientar.
 • Flere pasienter har store utfordringer ifht rus og psykiatri det er krevjande når desse  opptar korttidsplasser.

 Miljøtenesta

 • Det er behov for å skifte det analoge alarm systemet i to av våre boligar.  Dette har ein kostnadsramme på ca kr 500 000.
 • Miljøtenesta er ei verksemd som er i stadig utvikling. Det er vekst i antal brukarar med hjelpebehov i form av  nødvendig helsehjelp og tilrettelagt miljøtiltak.
 • Generelt er ressurs situasjonen ei utfordring når behovet for miljøtenesta aukar, men ved hjelp av samhandling, tidleg innsats og velferdsteknologi, satsar ein på å kunne gje fagleg gode tenester i framtida.

Heimetenesta

 • Heimesjukepleien gjer tenestar til personar med kompliserte sjukdoms tilstandar med behov for døgnkontinuelig tilsyn. Dette gjerast ved hjelp av eigne team. Rekruttering og behalde ansatte i teama er ein utfordring.
 • Vi har fleire brukarar med samansatte behov som blir værande på korttidsplassar. Dette får  konsekvenser for heimesjukepleia når ein ikkje får plass til brukarar med behov for kortidsplassar

Barne og avlastningsbustad

 • Denne ble flytta frå Kleppestemmen til 1.etg, Sirkelen, vår/sommar 2014. Planen om å byggje ny avlastningsbustad ble derfor flytta fram i tid. Det ble frå hovudutvalet bedt om ein årlig tilbakemelding ift drift og kapasitet. Pr dags dato fungerar drifta i Sirkelen greit. Etter kartlegging av framtidige behov vil det være behov for ny bustad med større kapasitet frå og med 2019. 

Regjeringa sitt forslag

Helsestasjon og skulehelse

 • Vil frå regjeringa sitt forslag få tilført kr1 268 000.
 • Oppvekstgruppa med kommunalsjef for helse og velferd og kommunalsjef for skule og barnehage vil i novembermøtet vurdere og prioritere korleis denne ressursen skal anvendes.

 Psykisk helse og rus 

 • Vil frå regjeringa sitt forslag få tilført kr 1 414 000
 • Tenesteområdet vil vurdere korleis disse ressursane best kan brukast opp mot eldre rusmisbrukarar som har behov for døgnopphald i institusjon.