Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Budsjettramme og endringar

Budsjettramme og endringar, tenesteområdet helse og velferd
Budsjettramme 2016 2017 2018 2019
Vedteken budsjettramme 306364 306364 306364 306364
Løns- og pensjonskompensasjon 6311 6311 6311 6311
Prisjusteringar -219 -219 -219 -219
Interne omfordelingar -896 -896 -896 -896
Nasjonale oppgåveendringar        
Tidlegare vedteke endringstiltak -530 -530 -530 -530
Endringstiltak økonomiutval 7155 7255 6355 6355
Sum ramme 318185 318285 317385 317385

 

 

Tiltak innenfor etatens ramme 2016 2017 2018 2019
Innsparingar heimetenesta -2400 -2400 -2400 -2400
Årsverk sekretær -300 -300 -300 -300
Barnevern aukt ramme 2200 2200 2200 2200
Flyktningetenesta -1000 -1000 -1000 -1000
Ulike mindre omprioriteringere nye tiltak 2400 2400 2400 2400
Ulike mindre omprioriteringere -2400 -2400 -2400 -2400

 

driftsutgifter til barnevern

Ressursbruken i barnevernet i Klepp er ca 30% under landsgjennomsnittet.

 

Kommentarar til tiltak innanfor tenesteområdet sin ramme

 • Barnevern
  I rekneskapet har fleire avdelingar eit mindreforbruk, mens barnevern skilar seg ut med eit meirforbruk på ca 2 mill.
  Kostratal viser at  Klepp kommune har satt av mindre ressursar til barnevern.(sjå eigen tabell over) Barnevern har dei siste åra hatt større overskridingar i rekneskapet.
  Med dette som utgangspunkt er det  frå administrasjonen, prioritert  å styrke barnevern  ved hjelp av omprioriteringar internt i tenesteområdet.
  Barnevern er derfor tilført kr 2,2mill
 • Leasingbilar, heimetenesta
  I henhold til strategiplan, Taktskifte, baserer vi oss på å styrke  heimetenestane, og har også implementert kvardagsrehabilitering som ein ordinær teneste.
  Dette har auka behovet for leasingbiler, og vi har derfor omprioritert midlar innan ramma for å dekkje opp ein årleg kostnad på disse på kr 150 000,- .
 • Ergoterapeut
  Med same begrunnelse som i punkt overfor, styrkar vi ergoterapitenesta med 0,4 årsverk. Ergoterapeutar skaffar hjelpemidlar  og er med å tilretteleggje heim, slik at innbyggjarar med behov for dette skal kunne bu trygt i eigne heim