Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Betalingsatsar

Heimehjelp/praktisk bistand og opplæring/brukarstyrt personleg assistent

Praktisk bistand Intill 2G 2G - 3G 3G-4G 4G-5G 5G-6G Over 6G
Betalingstak/månad 186 1700 1962 2281 2863

3399

Inntil 2g regulerast av stat. Resterande ei auke på 3 %
Pris pr. time 276  276 300 340 400 400
2G-3G har ein auke på 3 % , resterande ei auke i timepris i forhold til inntekt.

Samla inntekt i husstanden er lagt til grunn for betaling

Trygghetsalarm

 • Leige av mobil trygghetsalarm kr 320,- pr mnd
 • Leige av analog trygghetsalarm kr 277,- pr mnd

Mat for leigetakere på pensjonatet

 • Tørrmat,middag og dessert kr 4 090,- pr mnd

Matombringing

 • Middag og dessert levert heim kr 108,- pr måltid

Vaskeriteneste

 • Vask av privattøy på Kleppheimen kr 257,- pr måned

Dagopphold

 • Dagtilbod fråaktivitetssenter, inkl frokost og middag                kr 139,-
 • Dagtilbod fråaktivitetssenter, inkl frokost, middag og skyss     kr 171,-
 • Dagtilbod frå dagsenter for personar med utviklingshemming  kr 372,- pr mnd
 • Ferietur med personal for personar med utviklingshemming     kr 378,- pr døgn

Kortidsopphald/rehabiliteringsopphald

 • Kr 147,- pr døgn inntil 60 døgn pr kalenderår. 
 • Over 60 døgn pr kalenderår som for langtidsopphald i bolig/institusjon med heildøgns omsorgstenester.
 • Dag eller natt opphald kr 77,-
  Disse satsane er stalege og blir oppdatert når nye satsar kjem på nyåret.