Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Finansieringsplan investeringar (2A)

Oppstillinga viser finansiering av investeringene i 2B

Finansieringsplan investeringar (2A)
Skjema 2A - Investeringar Finansiering handlingsplan 
Alle beløp i 1000 kr. 2016 2017 2018 2019
Investeringar i anleggsmidler 139000 107900 115000 201200
Viser til kommentarar til de enkelte investeringane
Utlån og forskutteringar        
Utlån Husbankmidler 25000 25000 25000 25000
Det er lagt opp til samme utlån av startlån som i tidigare planperiode, 25 millionar pr. år.  Renter og avdrag på desse låna vert i hovedsak dekka av motekne avdrag og renter frå lånetakarane.
Avdrag på lån 6443 6701 6686 6686
Avdrag på utlånte husbankmidler
Dekning tidligere års udekka meirforbruk        
Avsetningar        
Årets finansieringsbehov 170443 139601 146686 232886
Samla finansieringsbehov av postane over.
         
Finansiert slik:        
Bruk av lån        
Husbanklån bustader -33200 -34000 -26200 -21200
Husbankfinansiering til kjøp av kommunale bustader
Ordinært låneopptak  -54944 -30364 -52964 -120564
Lånefinansiering av ordinære investeringar
Lån til VAR -8000 -8000 -8000 -8000
Lånefinansiering av anlegg VAR-sektoreren.  Avdrag og renter vert i hovedsak dekka via gebyrinntektane.
Lån til videreutlån/Startlån -25000 -25000 -25000 -25000
Lån i Husbanken til viderelån. Se og Utlån Husbankmildler lengre oppe.
Sal av anleggsmidlar       -15000
Forvanta sal av tomter eller tomteområder mot slutten av perioden. Konkrete områder vært vurdert i samband med rullering av planen.
Tilskot til investeringar -13300 -10500 -5300 -5300
Forventa tilskot til investeringane i 2B. I hovedsak tilskot frå Husbanken til kjøp av bustader.
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar        
Avdrag på vidareutlån/Startlån -6443 -6701 -6686 -6686
Mottekne avdrag frå utlån av Startlån. Motsvarer posten for avdragsbetaling lengre oppe.
Avdrag frå Lyse  -4229 -4229 -4229 -4229
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale.
Avdrag frå Klepp Energi  -667 -667 -667 -667
Avdrag på ansvarleg lån i samsvar med låneavtale.
Momskomp. Investeringar -7320 -10040 -13240 -26240
Forventa kompensasjon på investeringane med mva-kompensasjon i oversikt 2B.
Andre inntekter        
Sum ekstern finansiering -153143 -129501 -142286 -232886
Sum av finansieringspostane med innbetaling til kommunen.
Overført frå driftsrekneskapet  -17300 -10100 -4400  
Middel overført frå driftsbudsjettet (netto driftsresultat) til å finansiere investeringar. Fell ut over i perioden som følgje av at netto driftsresultat vert redusert.
Bruk av tidlegere års udisponert overskot        
Bruk av avsetningar        
Udekka/udisponert 0 0 0 0
Udekka/udisponert skal vera i 0 for å ha balanse mellom inntekter, utgifter og finansiering av investeringane.