Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Budsjettramme og endringar, etat for skule og barnehage
Budsjettramme 2016 2017 2018 2019
Vedteken budsjettramme 401430 401430 401430 401430
Løns- og pensjonskompensasjon 14327 14327 14327 14327
Prisjusteringar 1232 1232 1232 1232
Interne omfordelingar -602 -602 -602 -602
Nasjonale oppgåveendringar        
Tidlegare vedteke endringstiltak        
Endringstiltak økonomiutval 2245 2558 3308 4058
Sum ramme 418632 418945 419695 420445

 

Vesentlege endringar 

Barnehage:   
Utviding av Orre barnehage  3
Avsett reserve  1,35
Red. tilskot til private barnehagar pga. nedgang i barnetal i private barnehagar  2
   
Vaksenopplæring:  
Auka utgifter til enkeltelevar og Bryne kompetansesenter 1,2

 

 Tiltak som det ikkje er funne midlar til: 

  • Styrka tilbodet til born med ulike hjelpebehov som skulane etterspør
 
  • Stilling for å arbeida med opplegg for arbeidslivskunnskap (jfr. sak i Hovudutval for skule og barnhage 28.52015) Saka er ikkje behandla i Time kommune. Kommunalsjefen vil tilrå at midlar blir tatt av disposisjonsfondet ved eventuell oppstart frå 1.8.2016.
 
  • Tid til leiing i avdelingane. Leiarane melder at oppgåvene ikkje står i samsvar med tida dei har til rådvelde.