Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Nøkkeltal Lokal utvikling

Innbyggjarar og brukarar Etat for lokal utvikling 2014
Innbyggjarar og brukarar Klepp Time
Tal på utlån bibliotek 120993 86430 173749
Samanlikning med bibliotekutlån i Hå er problematisk fordi tala i Hå og omfattar skulebibliotek
Tal på utlån pr innbyggjar 6,5 - -
Tal på utlån pr årsverk tilsette bibliotek 24199 - -
Tal på  besøk bibliotek 65500 97001 176984
Samanlikning besøkstal er problematisk fordi Time og har lokalar til utleige i biblioteket, mens slike lokale ikkje ligg i biblioteket i Klepp
Tal på aktivitetar frivilligsentral 40 - 20
Ikkje samanliknbare data for Time 2014
Tal på frivillige 275 70 110
Brukarar tilrettelagt fritid 172 - -
Tal på dei som fekk tilskot ferietur funksjonshemma 58 15 -
Ordning manglar i Hå
Medlemskap idrett 4564 - 5963
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
Medlemskap musikk 297 - -
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
Medlemskap lagsarbeid 3007 - 2925
Basert på medlems/-deltakartal oppgitt i søknadar om driftstilskot - blir oppsummert kvart andre år.
Tal på nye bustader tatt i bruk 141 223 224
Tal på rammetillatingar byggesak 130 201 135
Tal på igangsettingstillatingar bygg 152 183 172
Tal på søknadar om produksjonstilskot 630 423 923
Stadlege kontrollar ifm produksjonstilskot 31 27 48
Tal på søknadar om regionalt miljøprogram 50 118 166
Tal på arrangement den kulturelle spaserstokken 27 - -
Talet på arrangement seier ingenting om storleik på arrangement, kvalitet eller oppslutning.
Barnearrangement biblioteket 7 - -
Tal på selde billettar off.bading Klepphallen 35575 - -

 

Økonomiske indikatorar Etat for lokal utvikling 2014
Indikator Klepp Time Kostragr.7 
Dekkingsgrad og kvalitet:        
Tal på innbyggjarar i kommunen 18741 18306 18528 -
Dekar jordbruksareal i drift 75175 78788 119177 -
Dyrka/dyrkbar jord omdisponert (da) 489 10 39 -
Nydyrking (da) 49 232 472 -
Samla areal kommunale bygg pr innbyggjar kvm 4,2 4,6 5 4,2
Kommunale bustader pr 1000 innb. 13 11 15 15
Prosent avslag søknad kom.bustad 27 % 32 % 38 % 27 %
Besøk i bibliotek pr innbyggjar 3,5 5,3 9,3 3,6
Tal på innb. pr biblioteksårsverk 3748 2692 2007  3283
Tal på frivillige lag som får tilskot 73 21 41 -
Produktivitet og prioritering:        
Korr.brutto dr.utg landbruk 1000 kr 2663 2956 1862 -
Energikostnader pr kvm 97 102 100 101
Brutto dr.utg pr komm.bustad 54405 83124 37267 39312
Nto dr.utg bibliotek pr innbyggjar 258 317 275 247
Prosent utg. bibliotek av totale utg 0,5 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 
Tilskot til frivillige lag, pr. lag 68466 175381 221756 44805
Årsgebyr avfall 120 liter u/mva 1993 1720 1980 2377
Årsgebyr vatn (årleg forbruk 150 m³) u/mva 1470 1800 1182 2767
Årsgebyr avløp (årleg forbruk 150 m³) u/mva 2127 3100 2810 4147
Br.dr.utg til fysisk planlegging pr innb. 479 759 507 693
Nto dr.utg til komm.eigedomsforvaltn pr innbygg 3576 4483 3706 4028
Nto dr.utg til komm.eiedomsforvaltn i % av totale nto dr.utg 7,6 % 9,3 % 8,1 % 8,5 %
Korr.brutto dr.utg eigedomsforvaltning pr kvm 876 958 763 903
Km turvegar, stiar og løyper i kommunen 20 48 80 226

 

Medarbeidarar Etat for lokal utvikling
Indikator  2011 2012 2013 2014
Tal på årsverk 113,3 99,7 103,5 109,5
Tal på tilsette 122 115 119 127
Tal på lærlingar        0
Sjukefråvær 5,5% 6,6% 6,4% 7,5%