Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

GEBYR - VANN OG AVLØP 2016

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, vedtatt av kommunestyret 22. mars 2010, sak 14/10, fastsetter regler for beregning av og innkreving av tilknytningsgebyr og årsgebyr for vann og avløp.

Vurdering:
Klepp kommune kjøper drikkevann fra, og leverer avløpsvann og renovasjonsfraksjoner til Interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk, IVAR.

Gebyrendring gjøres med hjemmel i § 5 i kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyret ble økt i 2010 og mer tilpasset de reelle kostnadene med ordningen. Så lenge prinsippet om at høy gebyrsats kun gjelder for fremføring av stikkledning til en avstand av 10 m fra nærmeste bygning som skal tilknyttes, er det ikke behov for å endre gebyrsatsene ut over lønns- og prisstigning, ca 3,0 %, avrundet til nærmeste hel krone.

Tilknytningsgebyr vann 2014 2015 2016 inkl mva
Lav sats  3 950,00 4 088,00 4 211,00 5 263,75
Høy sats, inkl avgifter (kun av lav sats) 20 158,00 21 594,00 22 242,00 27 802,50

 

Tilknytningsgebyr avløp 2014 2015 2016 inkl mva
Lav sats  6 136,00 6 350,00 6 541,00 8 176,25
Høy sats, inkl avgifter (kun av lav sats) 26 411,00 27 335,00 28 155,00 35 193,75

 

Årsgebyr
Årsgebyrene beregnes etter reglene i § 8 i kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, og skal bl.a. baseres på én fast og én variabel del. Den faste delen er abonnementsdelen og inkluderer leie av vannmåler. Avløpet baseres på målt vannforbruk, og avløpsabonnementer skal derfor også svare for leie av vannmåler. Den variable delen er basert på målt forbruk.

Beregningsgrunnlaget er videre basert på priser fra IVAR og kostnadene med utskifting og oppgradering av ledningsnettet som kommunedelplanene Vann inn og Vann ut legger opp til.

Årsgebyr vann

Selvkostområde vann 2013 2014 progn. 2015 budsj. 2016
Indirekte kostnader 122380 175442 180000 190000
Direkte kostnader 10727562 17386737 14320000 15290000
Kalkulatoriske avskrivinger 374793 387243 400000 430000
Kalkulatoriske renter 529928 360380 440000 350000
Sum kostnad 11754663 18309802 15340000 16260000
Gebyrinntekter 15379129 16048886 17800000 16870000
Årets resultat 3624466 -2260916 2460000 610000
UB selvkostfond/fremførbart underskudd (-) 357169 -1903748 556252 1166252
Prisutvikling IVAR m/anslag for 2016 2013 2014 2015 budsj. 2016
Vann variabel pris pr m³ 1,22 1,32 1,29 1,40
Vann fastledd pr innb 121 123 122 129
Endring variabel pris % 0 % 8,2 % -2,3 % 8,5 %
Endring fastledd % 0 % 1,7 % -0,8 % 5,7 %
Vanngebyr Klepp 2013 2014 2015 budsj. 2016
Vannpris pr m³ 5,52 5,8 5,8 6,03
Abonnement 550 550 600 650
Årspris for gjennomsnittlig bolig * 1 378 1 420 1 470 1 555
Gjennomsnittlig bolig er beregnet ut fra årlig forbruk på 150 m³
Endring vannpris % 10,4 % 5,1 % 0 % 4,0 %
Endring gjennomsnittlig bolig % 3,8 % 3,1 % 3,6 % 5,8 %
Endring gjennomsnittlig bolig kr 50 42 50 85

 

Prognosen for 2015 basert på tal til og med august viser overskudd på tjenesten i størrelsesorden 2 500 000,-

IVAR skal de nærmeste årene utføre store investeringer på vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. Dette medfører at IVAR justerer opp sine gebyr på salg av vann til kommunene. Dette medfører også at Klepp kommune må øke årsgebyret for vann.

I tillegg har kommunen behov for å investere i rehabilitering av eldre ledningsnett for å holde utskiftingstakten som kommunedelplanen for vann legger opp til når det gjelder kvalitet og leveringssikkerhet. Til dette formålet må kommunen bruke 3-4 mill kroner pr år.

Nasjonale retningslinjer tilsier utskifting av 1,2 % av vannledningene årlig for å hold en utskiftningstakt på 100 år på ledningsnettet. 100 år tilsvarer antatt levetid på et ledningsnett for at det skal tilfredsstille krav til sikkerhet, kvalitet og leveranse. Klepp kommune har 20 mil med vannledninger, noe som tilsier at en skal skifte ut 2400m vannledning årlig. Med en grøftepris på 4-5000 kr/m tilsier dette et årlig investeringsbehov på ca 10 mill. kr. Årsaken til at kommunedelplanen legger opp til lavere utskiftningstakt enn dette er at ledningsnettet i Klepp er relativt nytt sammenlignet med landsgjennomsnittet. Men i framtida vil også Klepp ha behov for utskiftningstakt i denne størrelsesorden.

For å tilpasse seg gebyrøkning fra IVAR og behov for rehabilitering må vanngebyret pr m³ økes med 4,0 %, med avrunding til nærmeste hel krone og fastleddet økes fra kr 600,- til kr 650,-. Tilsvarende legger IVAR opp til en økning av sitt vanngebyr på 8,5% i 2016. Årsaken til at Klepp kommune ikke har behov for tilsvarende økning, er det nevnte overskuddet i 2015. Leie av ekstra måler holdes uforandret.

Årsgebyr vann 2014 2015 2016 inkl mva
Abonnement (inkl vannmålerleie) 550,00 600,00 650,00 812,50
Pris pr m³ 5,80 5,80 6,03 7,54
Leie av ekstra måler 320,00 320,00 320,00 400,00


Årsgebyr avløp

Selvkostområde avløp 2013 2014 progn. 2015 budsj. 2016
Indirekte kostnader 122380 175442 180000 190000
Direkte kostnader 13745511 14910059 16380000 16650000
Kalkulatoriske avskrivinger 860281 871756 900000 900000
Kalkulatoriske renter 1224126 821658 830000 610000
Sum kostnad 15952298 16778915 18290000 18350000
Gebyrinntekter 15184606 15129202 17750000 18800000
Årets resultat -767692 -1649713 -540000 450000
UB selvkostfond/fremførbart underskudd (-) -299118 -1948831 -2488831 -2038831
Prisutvikling IVAR m/anslag for 2016 2013 2014 2015 budsj. 2016
Avløp variabel pris pr m³ 1,63 1,83 1,99 2,05
Avløp fastledd pr innb 181 205 227 228
Endring variabel pris % 10,9 % 12,3 % 8,7 % 3,0 %
Endring fastledd % 10,4 % 13,3 % 10,6 % 0,4 %
Avløpsgebyr Klepp 2013 2014 2015 budsj. 2016
Avløpspris pr m³ 8,8 9,46 10,18 11,71
Abonnement 500 500 600 650
Årspris for gjennomsnittlig bolig * 1 820 1 919 2 127 2 407
Gjennomsnittlig bolig er beregnet ut fra årlig forbruk på 150 m³
Endring avløpspris % 4,8 % 7,5 % 7,6 % 15,0 %
Endring gjennomsnittlig bolig % 3,4 % 5,5 % 10,8 % 13,1 %
Endring gjennomsnittlig bolig kr 60 99 208 280

 

IVAR skal de nærmeste årene utføre store investeringer på sine avløpsrenseanlegg og ledningsnett. Dette medfører at IVAR justerer opp sine gebyr for mottak av avløpsvann fra kommunene.

I tillegg har kommunen behov for å investere i rehabilitering av eldre ledningsnett  for å holde utskiftingstakten som kommunedelplanen for avløp legger opp til når det gjelder kvalitet og leveringssikkerhet. Til dette formålet må kommunen bruke 3-4 mill kroner pr år.

Det er også et underskudd på tjenesten fra 2013 og 2014 (Ref. tabellen over). I tillegg viser prognosene for 2015 et underskudd på 500 000. For å dekke inn dette underskuddet må Klepp kommune øke gebyrsatsen for avløp for 2016. For å unngå en for kraftig gebyrøkning i 2016, har en valgt å redusere utskifting av avløpsledninger i 2016 til 2 mill. kroner mot anbefalt 3-4 mill kroner.

Nasjonale retningslinjer tilsier utskifting av 1 % av avløpsledningene årlig for å hold en utskiftningstakt på 100 år på ledningsnettet. 100 år tilsvarer antatt levetid på et ledningsnett for at det skal tilfredsstille krav til sikkerhet, kvalitet og leveranse. Klepp kommune har 26 mil med avløpsledninger ( fordelt på spill og overvann), noe som tilsier at en skal skifte ut 2600m avløpsledninger  årlig. Med en grøftepris på 3-4000 kr/m tilsier dette et årlig investeringsbehov på ca 8 mill. kr. Årsaken til at kommunedelplanen legger opp til lavere utskiftningstakt enn dette er at ledningsnettet i Klepp er relativt nytt sammenlignet med landsgjennomsnittet. Men i framtida vil også Klepp ha behov for utskiftningstakt i denne størrelsesorden.

For å tilpasse seg gebyrøkning fra IVAR, for å dekke inn tidligere års underskudd på tjenesten samt dekke behov for rehabilitering i henhold til kommunedelplanen må avløpsgebyret økes med 15 % pr m³, med avrunding til nærmeste hel krone og fastleddet økes fra kr 600,- til kr 650,-. Tilsvarende legger IVAR opp til en økning av sitt avløpsgebyr på 3 % i 2016. Årsaken til at Klepp kommune har behov for en større økning på avløpsgebyret enn IVAR, er for å dekke inn det ovennevnte underskuddet.

Private avløpspumper

Etter reglene i § 10 i de kommunale forskriftene, skal eiendommer som har pumpe få sitt avløpsgebyr redusert etter en fast sats som refusjon/kompensasjon for utgifter til drift og vedlikehold. Det fremmes ikke forslag om endring.

Stipulert forbruk

I følge § 8.2 i kommunal forskrift skal beregning av vanngebyret være basert på målt forbruk.

Det er fortsatt en del abonnenter som ikke har installert vannmåler. For at disse ikke skal belaste fellesskapet er det stipulerte forbruket satt til 350 m³ pr år. Dette gjelder både vann og avløp. Foreløpig legges det ikke frem forslag om å øke dette ytterligere. De som har fått midlertidig fritak for installasjon av vannmåler betaler for 250 m³ pr år.

Alle gårdsbruk har installert vannmålere. For gårdsbruk som er tilknyttet avløp, er avløpet stipulert til 250 m³ pr enhet og år, jf tabellen. Dette dekker den reelle situasjonen og bør derfor ikke endres.   

Årsgebyr avløp 2014 2015 2016 inkl mva
Abonnement (inkl vannmålerleie) 500,00 600,00 650,00 812,50
Pris pr m³ 9,46 10,18 11,71 14,64
Fradrag for pumpe -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 500,00
Avløpsenhet (stipulert 250 m³) 2 365,00 2 602,50 2 927,50 3 659,37

 

Manglende måleravlesning

Fra 2010 ble det innført et gebyr på kr 1500 eks mva for de som ikke gir inn opplysninger om målerstand. Gebyret dekker kommunens utgifter til avlesing etter at eier er gitt varsel. Det foreslås ingen økning i dette gebyret. 

Gebyr for manglende måleravlesning 2014 2015 2016 inkl mva
Måleravlesning utført av kommunen 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 875,00

 

GJELDENDE GEBYRER VANN OG AVLØP 2015