Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

GEBYR - RENOVASJON, AVFALL OG SLAM 2016

Kommunal renovasjonsforskrift ble vedtatt av kommunestyret 26. mars 2007 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og endringslov av 11. april 2003 nr 23. Den kommunale renovasjonsforskriften fastsetter regler bl.a. for beregning av gebyr for innhenting av avfall og slam.

Vurdering:
Privat renovatør henter inn avfall og slam fra private eiendommer og husholdninger. Innhentet avfall og slam går til Interkommunalt vann-, avløp- og renovasjonsverk, IVAR, sine ulike mottakssystem.

Avfall
Den kommunale avfallsordningen er basert på at innhenting av restavfallet skal gebyrlegges. Restavfall, papir, våtorganisk avfall og plast går til egne mottaksordninger. I tillegg gjelder gebyret salg og bytte av beholdere.

Systemet med nedgravde containere er relativt nytt. Mellom kommunene er det derfor et visst sprik mellom hva som kreves i gebyr. I Klepp er dette 65 % av standard gebyr (120 l).

Det ble ikke gjort endring i de kommunale gebyrsatsene i 2014. Med bakgrunn i dette og at det er et underskudd på tjenesten i 2013 og 2014, samt at prognosene for 2015 tilsier et underskudd på 500 000,- tilrår rådmannen en prisøkning på 8 %, med avrunding til nærmeste hele krone.

Årsgebyr renovasjon

Selvkostområde renovasjon 2013 2014 progn. 2015 budsj. 2016
Indirekte kostnader 73140 100221 110000 120000
Direkte kostnader  14305457 15363348 15195000 15350000
Kalkulatoriske avskrivinger        
Kalkulatoriske renter/inntekt(-) -30428 -15273 20000 30000
Sum kostnad 14348169 15448296 15325000 15500000
Gebyrinntekter 13761108 14094774 14805000 15770000
Årets resultat -587061 -1353522 -520000 270000
UB selvkostfond/fremførbart underskudd (-) 569904 -783619 -1303619 -1033619
Prisutvikling IVAR 2013 2014 2015 budsj. 2016
Restavfall 1020 1050 1075 1095
Våtorganisk 1200 1230 1220 1250
Endring restavfall % 3,0 % 2,9 % 2,4 % 1,9 %
Endring våtorganisk % 0 % 2,5 % -0,8 % 2,5 %
Gebyr Klepp 2013 2014 2015 budsj. 2016
Gebyrsats beholder 120 l 1926 1926 1993 2152
Endring beholder 120 l % -7,0 % 0 % 3,5 % 8,0 %
Endring beholder 120 l (kr) -146 0 67 159

 

Renovasjonsgebyr 2014 2015 2016 inkl mva
120 l 1 926,00 1 993,00 2 152,00 2 690,00
240 l 2 894,00 2 995,00 3 235,00 4 043,75
660 l 7 292,00 7 547,00 8 151,00 10 188,75
Nedgravd container 1 328,00 1 328,00 1 434,00 1792,5
Container 4,0 m³ 37 520,00 39 868,00 43 057,00 53 821,25
Container 8,0 m³ 56 600,00 58 581,00 63 268,00 79 085,00
Hytte 1 392,00 1 440,00 1 555,00 1 943,75
Bytte av beholder 304,00 312,00 337,00 421,25
Salg av 240 l plastbeholder 292,00 302,00 326,00 407,50
Salg av 80 l bleiedunk 240,00 248,00 268,00 335,00

 I tillegg beregnes gebyr for ekstratømming. 

 

Slam

Gebyr for slam er basert på tømming hvert andre år. Behov ut over dette betales etter egne gebyrsatser. Det samme gjelder der renovatøren varsler og møter opp, uten at slamavskiller er gjort klar for tømming.

Septikslam kjøres til IVARs anlegg på Mekjarvik. I sak 39/11 vedtok hovudutvalet en tilskuddsordning for separate avløpsanlegg for å stimulere til oppgradering av eldre og forurensende avløpsanlegg. For jordrenseanlegg er dette begrenset oppad til kr 20 000 og kr 30 000 for minirenseanlegg. Det er ønskelig å øke satsingen for redusere forurensningen fra private avløpsanlegg. Fra 2014 ble tilskuddsordningen derfor utvidet til også å gjelde de som har privat avløpsanlegg i nedslagsfeltet til en sårbar resipient, og som ønsker å knytte til offentlig avløpsledning. Etter søknad kan det nå gis et tilskudd begrenset oppad til kr 25 000.

Ordningen forutsetter finansiering over slamfondet. Ved utgangen av 2014 var fondet på ca kr 320 000. En ønsker å ha minimum 100 000 på dette fondet med tanke på å stimulere til oppgradering av eldre anlegg som ikke tilfredsstiller rensekravene.

Leverandør av slamtjenesten i kommunen indeksregulerte sine kontraktspriser i 2014. På grunn av periodiseringer har vi etterslep på denne gebyrøkningen frem til andre termin 2015. I tillegg ble det ikke foretatt justering av slamgebyret fra 2014 til 2015. Med dette som bakgrunn er det et underskudd på tjenesten. For å hente inn igjen dette underskuddet, samt å holde fondet på nemnte nivå, er det behov for å øke gebyrsatsen for slam med 15 %, med avrunding til nærmeste hel krone.

 

Slamgebyr 2014 2015 2016 inkl mva
Tank 1-4 m³ 580,00 624,00 718,00 897,50
Tank 4-8 m³ 1 021,00 1 098,00 1 263,00 1 578,75
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1 053,00 1 132,00 1 302,00 1 627,50
Pr m³ over 8 m³ 133,00 143,00 164,00 205,00
Tømming utenom rute, 1-4 m³   1 725,00 1 854,00 2 132,00 2 665,00
Tømming utenom rute, større enn 4 m³  1 010,00 2 161,00 2 485,00 3 106,25
Fremmøte 258,00 277,00 319,00 398,75

 

 

Selvkostområde slam 2013 2014 progn. 2015 budsj. 2016
Indirekte kostnader 23900 25000 26000 27000
Direkte kostnader  487321 556431 684000 583000
Kalkulatoriske avskrivinger        
Kalkulatoriske renter/inntekt(-) -9420 -8836 -7000 0
Sum kostnad 501801 572595 703000 610000
Gebyrinntekter 473315 562851 510000 610000
Årets resultat -28486 -9744 -193000 0
UB selvkostfond/fremførbart underskudd (-) 329701 319957 126957 126957

 

GJELDENDE GEBYRER RENOVASJON 2015

GJELDENDE GEBYRER SLAM 2015