Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Betalingssatsar

Nye gebyrsatsar og betalingsregulativ kjem ikkje som eiga sak som tidlegare, men vert innarbeidde direkte i budsjett- og handlingsplanen. Rådmannen tilrår:

 • Gebyr for byggesaker blir auka med 10 % i gjennomsnitt
 • Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova blir auka med ca. 4 %, men det blir samstundes innført rabatt ved deling av fleire tilgrensande tomter som blir rekvirert samla.
 • Tilknytingsgebyra for vatn og avløp blir auka med 3 %
 • Årsgebyr for vatn blir auka med ca. 6 % for ein bustad med vannforbruk 150 m³.
 • Årsgebyr for avløp blir auka med ca. 13 % for ein bustad med vannforbruk 150 m³.
 • Årsgebyr for renovasjon blir auka med ca. 8 %.
 • Årsgebyr for slam blir auka med 15 %.
 • Gebyr for feiing og tilsyn blir auka med ca 4 %.
 • Gebyr for behandling av private reguleringsplanar auker med ca 4 %.
 • Husleige kommunale bustadar blir auka med 3 % i gjennomsnitt.

 

Kommunale gebyr vatn og avløp 2016

Tilknytningsgebyr vann 2014 2015 2016 inkl mva
Lav sats  3 950,00 4 088,00 4 211,00 5 263,75
Høy sats, inkl avgifter (kun av lav sats) 20 158,00 21 594,00 22 242,00 27 802,50
Tilknytningsgebyr avløp        
Lav sats  6 136,00 6 350,00 6 541,00 8 176,25
Høy sats, inkl avgifter (kun av lav sats) 26 411,00 27 335,00 28 155,00 35 193,75
Årsgebyr vann        
Abonnement (inkl vannmålerleie) 550,00 600,00 650,00 812,50
Pris pr m³ 5,80 5,80 6,03 7,54
Leie av ekstra måler 320,00 320,00 320,00 400,00
Årsgebyr avløp        
Abonnement (inkl vannmålerleie) 500,00 600,00 650,00 812,50
Pris pr m³ 9,46 10,18 11,71 14,64
Fradrag for pumpe -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 500,00
Avløpsenhet (stipulert 250 m³)  365,00 2 602,50 2 927,50 3 659,37
Gebyr for manglende måleravlesning        
Måleravlesning utført av kommunen 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 875,00

 

Budsjett og vurdering for kommunale gebyr vatn og avløp 2016

 

 

Kommunale gebyr renovasjon, avfall og slam 2016

Renovasjonsgebyr 2014 2015 2016 inkl mva
120 liter 1 926,00 1 993,00 2 152,00 2 690,00
240 liter 2 894,00 2 995,00 3 235,00 4 043,75
660 liter 7 292,00 7 547,00 8 151,00 10 188,75
Nedgravd container 1 328,00 1 328,00 1 434,00 1 792,50
Container 4,0 m³ 37 520,00 39 868,00 43 057,00 53 821,25
Container 8,0 m³ 56 600,00 58 581,00 63 268,00 79 085,00
Hytte 1 392,00 1 440,00 1 555,00 1 943,75
Bytte av beholder 304,00 312,00 337,00 421,25
Salg av 240 l plastbeholder 292,00 302,00 326,00 407,50
Salg av 80 l bleiedunk 240,00 248,00 268,00 335,00
Slamgebyr        
Tank 1-4 m³ 580,00 624,00 718,00 897,50
Tank 4-8 m³ 1 021,00 1 098,00  1 263,00 1 578,75
Tank over 8 m³ (+ pr m³ over 8 m³) 1 053,00 1 132,00 1 302,00 1 627,50
Pr m³ over 8 m³ 133,00 143,00 164,00 205,00
Tømming utenom rute, 1-4 m³   1 725,00 1 854,00 2 132,00 2 665,00
Tømming utenom rute, større enn 4 m³  1 010,00 2 161,00 2 485,00 3 106,25
Fremmøte 258,00 277,00 319,00 398,75

 

Budsjett og vurdering for kommunale gebyr renovasjon, avfall og slam 2016

 

 

Gebyr for byggesak

Gebyr for forvaltningsoppgåver etter matrikkellova

Gebyr for feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn 2014 2015 2016 inkl mva
Feie- og tilsynsgebyr 246,00 280,00 292,00 365,00

Feiing og tilsyn med piper og eldstadar blir utført av Rogaland brann og redning.

Gebyret for feiing og tilsyn i Klepp er basert på sjølvkostprinsippet. Prisen er i 2015 kr. 280 pr pipe.

Rogaland brann og redning reknar med om lag vanleg løns- og prisauke på feiertenesten i 2016.

Klepp har i liten grad rekna inn påslag for vårt arbeid med å administrera feiertenesten. For å dekke inn prisauke og litt påslag blir det tilrådd at feiegebyret blir auka med 12 kr pr pipe til 292 kr.

Tilråding:

"For å dekke utgiftene til brannvesenet og eigne administrasjonsutgifter, blir gebyr for feiing og tilsyn auka frå kr 280 til kr 292 ekskl mva."

 

Gebyr for plansaker