Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bevilgningsoppsett drift (1A og 1B)

Oversiktene viser inntekter (-) og utgifter for driftssiden av budsjettet fordelt på fellesposter (1A) og budsjettrammen (1B).

Bevilgningsoppsett drift (1A og 1B)
Skjema 1A R 2014 VB 2015 P 2015 2016 2017 2018 2019
Skatt på inntekt og formue -490,7 -516,0 -507 -546 -547 -549 -557
Viser til eigen oversikt med analyse og oversikt over skatteutvikling og anslag.
Rammetilskot -376,8 -392,2 -393,5 -389 -386 -385 -386
Viser til prognosar på utvikling i folketal for grunnlag for tilskotet. Endringa frå 2016 til dei påfølgande åra skuldast i hovedsak bortfall av veksttilskotet som er utrekna til 4,5 millionar i 2015 og 3,5 millionar i 2016.
Språkdeling       -3 -3 -3 -3
Språkdeling inngår i skjønnsdelen av rammetilskotet tilbake i tid.  For budsjettåra er det anslått kva fylkesmannen vil tildela til våren.
Skatt på eigedom              
Andre skattar              
Sal frikraft (Klepp energi AS) -1,1 -1,3 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1
Klepp kommune har ein liten rettighet på frikraft som siste åra har vore omlag 1,1 millionar.
Andre tilskot              
Tilskot flyktningar -18,2 -17,0 -19,3 -21,3 -20,8 -19,3 -14,1
Integreringstilskotet for flyktningar er utrekna ut frå kor mange flyktningar Klepp har teke imot, og kor mange det er vedteke å ta imot. Tilskotet er ikkje endra i statsbudsjettet for 2016, men regjeringa har varsla eiga sak seinare i haust i samband med "flyktningekrisa".  Tilskotet vert avsett til flyktningefond (sjå eigen post lenger ned), og vert tilført etatane i samsvar med bruk av ressursar til flyktningane dei første 5 åra etter integrering.  Posten bør vurderast overført til tjenesteområde helse og velferd i 2016 når ny organisering av flyktningetenesta er på plass.
Rentekompensasjon -3,9 -4,7 -4 -3,9 -3,5 -3,4 -3,8
Klepp mottek rentekompensasjon gjennom fleire ordningar til skulebygg, omsorgsbustader og kyrkjer.  Den eldste ordninga frå 1997 utgår i 2017.
Diverse inntekter -0,6 0 0        
Det er avsett 300.000,- til reserverte tilleggsløyvingar.  Dette er same nivå som tidlegare år.
Sum frie disponible inntekter -891,3 -931,2 -924,9 -964,3 -961,4 -960,8 -965,0
Renteinntekter              
Ordinære renteinntekter -6,7 -3,8 -3,6 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2
Renteinntekter på innskot i bank, plasseringar og liknande.  Er nedjustert i perioden som følje av lågare rentenivå.
Rentinnt. lån Klepp energi AS -5,3 -1,5 -1,5 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
Det er budsjettert med renteavkastning i samsvar med avtale og lågare rentenivå.
Renteinnt. lån Lyse energi AS   -3,7 -3,7 -2,6 -2,5 -2,6 -2,7
Det er budsjettert med renteavkastning i samsvar med avtale og lågare rentenivå.
Renteinnt. Etableringslån/Startlån -2,3 -2,8 -1,7 -2,5 -2,4 -2,3 -2,3
Det er budsjettert med forventa rentebetaling på utlånte midler i samsvar med eksisterande og forventa utlån i perioden, samt lågare rentenivå.
Kalk.renter og avskrivninger (VA) -2,5 -2,8 -1,9 -2,1 -2,1 -2,1 -2,1
I samband med fastsetting av betalingssatsane for VA vert det utrekna kalkulatoriske renter til dekning av kommunen sine lånerenter i samsvar med gjeldande reglar.
Utbytte Klepp energi AS -7 -8,0 -8 -8,0 -8,0 -8,0 -8,0
Det er budsjettert med utbytte i samsvar med tidligere vedtak.
Utbytte Lyse energi AS -16,2 -16,1 -18,3 -17,8 -18,2 -21,1 -23,3
Det er budsjettert med utbytte på 420 millionar samla for 2016, men opptrapping vidare i perioden.
Gevinst finansielle instrument -1,9            
Renteutgifter              
Ordinærer renteutgifter 22,8 22,4 19 16,7 15,3 17,1 21,3
Renteutgifter på eksisterande lån fell som følgje av nedgang i marknadsrenta, utløp av fastrenteavtalar, og endra samansetning av låneportefølja.  Viser og til oversikt over renteutviklinga.
Renteutg. Etableringslån/Startlån 3,2 2,6 2,8 2,9 2,7 2,4 2,5
Renteutgifter til lån frå Husbanken til vidareutlån.  Må sjåast saman med renteinntekta lengre opp i oversikta.
Tap finansielle instrumenter              
Avdrag på lån 54,4 61,1 55,4 58,6 62,5 66,1 71,7
Avdragsutgifter på eksisterande lånegjeld.  Nedbetaling i samsvar med vedtatte planar.
Netto finansinnt./utgifter 38,5 47,7 38,5 42,0 44,1 46,2 53,8
Til ubundne avsetningar              
Avsett flyktningefond (overføres etater) 18,2 17,0 19,3 21,3 20,8 19,3 14,1
Viser til kommentarar kring tilskot til flyktningar.
Avsett forsikringsfond 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Det vert avsett 0,1 million som tidlegare til eigenandeler i samband med forsikringsskadar.
Avsett disposisjonsfondet 0,2 1,3 1,3 0 0 0 0
Det er ikkje budsjettert med avsetningar til disposisjonsfondet i perioden.
Til bundne avsetningar 0,1            
Bruk av tidlegare mindreforbruk              
Bruk av ubundne avsetningar              
Bruk av dispfond pensjon -1 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne avsetningar              
Netto avsetningar 17,6 18,4 20,7 21,4 20,9 19,4 14,2
Overført til investeringar 0 0,8 0,8 17,3 10,1 4,4
Ubrukte midlar/driftsresultat kan overførast til investeringsrekneskapet for å redusera låneopptak og framtidige rente- og avdragsutgifter.
Seniortiltak 1,9 1 2 2,0 2,0 2,0 2,0
Posten til seniortiltak er auka i samsvar med faktiske utgifter.
AFP 62-65 4 4,2 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0
Uttaket av AFP på delen som vert dekt direkte av kommunen er litt lågare enn dei siste åra.
Bruk av premiefond i KLP -10 -1,5 0        
Det er ikkje lagt opp til direkte bruk av premiefondet i KLP i perioden.  Det er budsjettert med ein flat pensjonssats på 16 % for kvart av åra, og dersom lønnsoppgjøra og G-oppgjøra vert dyrere enn anslått kan dette dekkast av premiefondet i staden for å auke pensjonspremien desse åra.
Tidlegare års premieavvik 3,6 6,5 6,2 8,3 11,4 14,8 18,5
Utgiftane for å dekke tidlegarer års premieavvik aukar for kvart år som følgje av at ein tidlegare har inntektsført premieavviket. Premieavvik fram til 2009 vert dekka over 15 år, frå 201-2013 over 10 år, og frå 2014 over 7 år. 
Årets premieavvik -18,4 -12,2 -13,7 -25,6 -25,6 -25,6 -25,6
Årets premie, kostnad og premieavvik er utrekna ut frå prognosar frå KLP og SPK i september.  Pensjonspremien innarbeida i etatanes rammer er på 16 % for KLP i alle åra, og premieavviket er utrekna ut frå det. Forutsetningane for utrekningane til SPK og KLP vil verta endra i planperioden, og ein må og i åra som kjem vente positive og negative avvik.
Diverse utgifter -0,2 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0
Det er avsett 300.000,- til reservete tilleggsløyvinger.  Dette er same nivå som tidlegare år.
Rest lønnsfordeling 2015 0 15,0 2,2 3 3 3 3
Lønnsreserve til fordeling av ikkje fordelte resultat av lønnsforhandlingane i 2015. Vert fordelt ut på etatane/tjenesteområde i januar.
Rest lønnsreserve 2014   14,0          
Lønsreserve 2016   0 0 16 16 16 16
Det er sett av lønnsreserve for eit oppgjer på 2,7 % frå 1. mai neste år. Lønsveksten er i samsvar med regjeringa sitt anslag og kompensasjon i deflatoren (løns- og priskompensasjon).  Vert fordelt ut på etatane når lønsoppgjøret er gjennomført.
Sum diverse -19,1 28,1 1,3 25,3 21,2 18,9 17,9
               
Til fordeling drift/rammene -854,3 -837,1 -864,4 -875,7 -875,3 -876,3 -879,1
               
Som fordelt i rammene (frå skjema 1B) 853,9 837,1 846,9 875,7 875,3 876,3 879,1
Sum fordelt på etatane/tjenesteområdet slik det framgår av siste linje i Skjema 1B nedenfor
Meir-/mindreforbruk -0,4 0,0 -17,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Viser forskjell mellom inntekter og utgifter i driftsbudsjettet.  Skal være i 0,- for å være i balanse i samsvar med kommuneloven. 
               
Skjema 1B R 2014 VB 2015 P 2015 2016 2017 2018 2019
Sentraladministrasjonen 39,3 39,5 42,3 45,3 44,0 43,6 44,2
Viser til kommentarane frå sentraladministrasjonen
Etat for skule og barnehage 405,1 401,4 410,1 418,6 418,9 419,7 420,4
Viser til kommentarane frå skule og barnehage
Tjenesteområde helse og velferd 323,7 306,4 304,7 318,2 318,3 317,4 317,4
Viser til kommentarane frå helse og velferd
Etat for lokal utvikling 77 81,4 81,2 84,4 84,7 86,3 87,8
Viser til kommentarane frå lokal utvikling
Kyrkja 8,8 8,4 8,6 9,1 9,3 9,3 9,3
Viser til delen om Kyrkja
VAR 0 0 0 0 0 0 0
Viser til kommentarer fra lokal utvikling
Sum fordelt 853,9 837,1 846,9 875,7 875,3 876,3 879,1

Alle tal i heile millionar.

R 2014    = Regnskap 2014
VB 2015 = Vedtatt budsjett 2015
P 2015    = Prognose 2015 (som i siste tertialrapport)