Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Vatn, avløp og renovasjon

Målgruppa for desse tenestene er abonnentar til kommunale tenester innan vatn, avlaup og renovasjon.
Tenestene skal levere tilbod etter Plan- og bygningsloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og Forurensingsloven.
Tenestene er organisert under Hovedutval for lokal utvikling og Tenesteområde for lokal utvikling.

 

Viktige vedtak
Viktige vedtak i 2018 Saksframlegg Protokoll
Hovedplan vatn, avløp og vassmiljø 2019-2028 KSAK 82/18 KSAK 82/18
Renovasjon - innsamling og transport av hushaldningsavfall KSAK 6/18 KSAK 6/18

 

Kommuneplanen sine mål
 • Eit velfungerande ledningsnett som sikrer abonnentene nok drikkevatn av godkjent kvalitet, sikker handtering av avlaupsvatn til godkjent renseløysing og system for å handtera regnvatn og grunnvatn slik at det ikkje gjer skade på private og offentlege eigedomar og installasjonar. 
 • Eit velfungerande system for innsamling av avfall som sikrer god materialgjenbruk og hindrer forsøpling og ressursar på avvege.

 

Status på mål i økonomiplanen  
Mål
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål for 2018 Mål innen 2021
Låg lekkasjeprosent på vatn. Måling 21,6% Under 10% Under 10%
På grunn av feil målemetode er det tidligere år registrer for lav lekkasjeprosent/svinn av drikkevann på ledningsnettet i Klepp. Hovedplanen har justert målsetting om 15%.
Leidningsbrot skal ikkje føra til avbrot i forsyninga av vatn. Antal persontimar (pt)

2530
1200

4500 pt pr år og 1500 pt planlagt 4500 pt pr år og 1500 pt planlagt
Vassleidningsnettet skal ha god materialkvalitet. Utskifting 2 % pr år.  ca 1 km 4,2 km 4,3 km

ca 1000 m er skiftet ut. Målsettingen om 2% årlig utskifting er for høg ihht. tilråding i hovedplanen og må justeres til teoretisk nivå i hovedplanen på 0,55% til neste år.

HMS-tiltak på avlaupspumpe-stasjonar. Bygge om pumpe-stasjonar. 2 2 6

 

Førebygging mot flaum

 • Analysearbeid for Kleppekrossen fullført. Tiltak basert på dette lagt inn i vedtatt hovedplan.

Legga til rette for henting av grovavfall

 • Eiga sak i 2017 vedtok utvidet åpningstid på Sele. Det vert ikkje lagt til rette for henting av grovavfall hjå abonnentane.

Betre oversyn over olje- og fettavskiljarar

 • Kartlegging av oljeutskiljarar er utført. Dette vert lagt inn i driftsverktøy og det blir etablert nye drifts- og tilsynsrutiner våren 2019.

Sanering av kommunale pumpestasjonar

 • Planen er 2 stk per år og det er gjennomført i 2018.

 

Framtidsutsikter

 Vatn:

 • Budsjett og tiltaksplanar må tilrettelegga for årleg fornying av 2% av ledningsnettet.
 • Utskifting av vannmålarar til digitale vil bidra til betre oversikt over forbruk hjå abonnentane.
 • IVAR sin nye hovudvassleidning vil styrka forsyningstryggleiken i Klepp
 • Mattilsynet har auka fokus på beredskap dei komande åra.
 • Hovedplanen legg opp til å styrka forsyning og brannberedskap i heile kommunen.

Avlaup:

 • Det er for stor grad av innlekking av framandvatn i avlaupsnettet. Dette medfører unødige driftsutgifter og utfordringar. Dette vert eit prioritert satsningsområde og må synleggjerast i budsjett og tiltaksplanar for utskifting av eldre leidningsnett.
 • Kloakkering i spredt busetnad vert satsningsområde dei komande åra. Dette som eit ledd i å betra vasskvaliteten i Salteånå og Orrevassdraget.
 • Rehabilitering av pumpestasjonar og spylig av nettet vert viktige driftstiltak.

Overvatn:

 • Flomanalyse for Kleppekrossen med tilhøyrande tiltaksliste er utarbeida. Om lag 2/3 av tiltaka er innarbeida i hovedplanen for den komande tiårs perioden.
 • Tilsvarande analyse er under arbeid for Klepp Stasjon og Orstad.
 • Interne saksbehandlingsrutiner må sikrast slik at  flaumsoner vert teke omsyn til i planarbeid og byggesaksbehandling.
 • Det vert utfordrande å finansiera alle overvannstiltaka innanfor gjeldande gebyrnivå.

Renovasjon:

 • I løpet av 2019 vil ordninga med plast i restavfalet verta innført. Dette er tilpassa IVAR sitt sorteringsanlegg.
 • I det komande året vil det bli lagt til rette for innsamling av glass og metallemballasje hos abonnentene og gradvis utfasing av dei ubetente miljøstasjonane.

 

Tal på brukarar
Tal på brukarar 2014 2015 2016 2017 2018
Abonnentar vatn 6015 6198 6592 6689 6838

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Kvalitet Vasslekkasje vassleidningar 1,1 1,1 1,3 2,4 4,4 2,4
  Vatn - Estimert vasslekkasje per meter leidning per år (m3/m/år)
  Hushaldningsavfall 388 382  360 - 360 360
  Renovasjon - Hushaldningsavfall per innbyggar (kommune)
  Vatn utan E.coli 100% 100% 100% - 100% 100%
  E.coli: Andel innbyggarar tilknytta kommunalt vassverk med tilfredsstillende prøveresultat
Dekningsgrad Tilknytta privat eller kommunalt vassverk 75,1% 97,8% 97,1% - 96,1% 86,9%
  Vatn - Andel av befolkninga som er tilknytta privat eller kommunalt vassverk
Klepp har hatt feil rapporteringspraksis og nye rutinar er innarbeidde frå 2017. 
  Har vassmålar 97% 98% 98% - 91% 99%
  Vatn - Andel av hushaldningsabonnentane som har installert vassmålar
Enhetskostnader Årsgebyr for vassforsyning 1590 1875 2156 2890 2232 1555
  Vatn - Årsgebyr for vassforsyning (gjeld rapporteringsåret+1)
  Årsgebyr for avløpstjenesta 2552 3123 3641 4389 - 3213
  Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1)
  Årsgebyr for avfallstjenesta 2290 2372 2467 2300 2080 2451
  Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1)
Rangeringer Kommunebarometeret 59 33        

  

Sjølvkost VANN Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Gebyrinntekt 17257799 16471072 17444000 17444000 -972928
Gebyrgrunnlag 17755041 20734020 22766000 22766000 -2031980
Overskot/underskot (-) -497242 -4262948 -5322000 -5322000 1059052
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) 5576181 1313232      
      
Sjølvkost AVLØP Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Gebyrinntekt 18204614 23081927 22624000 22624000 457927
Gebyrgrunnlag 22357232 22753988 28365000 28365000 -5611012
Overskot/underskot (-) -4152618 327939 -5741000 -5741000 6068939
Resultatavvik på grunn av forsinka oppstart av sanering planlagt i 2018. Planlagt sanering blir gjennomført og framdrift hentast inn igjen i 2019.
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) -1184551 -856612      
      
Sjølvkost SLAM Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Gebyrinntekt 625019 723810 650000 650000 73810
Gebyrgrunnlag 504240 423480 588000 588000 -164520
Overskot/underskot (-) 120778 300330 62000 62000 238330
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) 211500 511830      
      
Sjølvkost RENOVASJON Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Gebyrinntekt 16912174 18130930 17638000 17638000 492930
Gebyrgrunnlag 16322453 17709748 16594000 16594000 1115748
Overskot/underskot (-) 589721 421182 1044000 1044000 -622818
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) -1594413 -1173230