Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Sosiale tenester

Målgruppe er alle vaksne innbyggarar i kommunen og barna deira. Alle flyktningar som kjem til kommunen gjennom avtale med IMDi og familiegjenforeiningar. Lov om sosiale tjenester i NAV §1, Introduksjonslova

I Klepp er hovudansvaret for sosiale tenester lagt til hovudutval for helse og velferd, og tenesteområde helse og velferd.

Viktige vedtak i Helse og velferd 2017
Viktige vedtak i sosiale tenester 2018 Saksframlegg Protokoll

Vedtak om busetting av ti flyktningar og familiegjenforeining

HV - 5/18 
 HV - 5/18

Vedtak om samanslåing av NAV Klepp- Time

HV - 11/18

 HV - 11/18

Ny bustadsosial handlingsplan er vedteken

HV - 30/18

 HV - 30/18

Utgreiing av muleg samanslåing av flyktningetenesta i Klepp og Time, samt Bryne kompetansesenter

HV - 40/18

 HV - 40/18

 

Kommuneplanen sine mål
 • Finna gode tiltak knytt til innføring av lovfesta aktivitetsplikt for vaksne under 25 år.
 • Tilby arbeidsledige oppfølging, og gjennomføra tiltak for å gjera overgangen til nytt arbeid kortast muleg.

 

Status på mål i økonomiplanen
Målsetting
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål 2018 Mål innen 2021
Redusera andel under 25 år som mottek sosialhjelp Statistikk 4,7% 5% 4,0%
Andel flyktningar over i arbeid eller utdanning ved avslutning av introduksjonsprogrammet Statistikk 54,2% 25% 65%
Andel flyktningar i eiga eigd/leigd bustad etter 3 år Intern statistikk 42,6% 30% 70%

 

Fleire er i arbeid eller utdanning etter avslutta Introduksjonsprogram.

 • 13 av 24 er i ordinært arbeid eller utdanning etter avslutta program, mens 2 fortset i utdanningsløp mot fagbrev via NAV
 • 8 personar har ulike sysselsettingstiltak via NAV, og bare 1 person står utan adekvate tiltak og har derfor behov for bistand frå NAV.

Fleirtalet av deltakarane i Introduksjonsprogrammet er i eigna språk- og arbeidspraksis.

 • Ved utgang av året var 60% av deltakarane i praksis.

Tilby saumlause og heilskaplege tenester i samhandling med andre kommunale tenester.

 • Flyktningtenesta er organisert slik at informasjon vert formidla raskt mellom kommunale instansar, føresette og deltakarar i introduksjonsprogrammet.
 • Avtalar om arbeidspraksis for deltakarar i introduksjonsprogrammet blir  overførte til tiltak via NAV etter avslutta program.

Styrka og vidareutvikla den kommunale aktivitetsplikta.

 • Klepp og Time kommune samarbeider om aktivitetsplikta.
 • Rekrutteringskontakt hos NAV deltek fast i aktivitetsplikta og bidreg til at fleire går over til ordinært arbeid.

Implementera tilfriskning (recovery) i tenestene – Kva er viktig for meg?

 • Vi arbeider med å implementera tankemåten med mål om å meistra eige liv i størst muleg grad.
 • Erfaringskonsulent er tilsett som fagansvarleg, og i tillegg er det oppretta
 • 0,3 % stilling for person med brukarerfaring på Gnisten.

Bygga opp rustenesta i samsvar med opptrappingsplan frå regjeringa.

 • Prosjekt Ny Start Jæren utgreier korleis Jærkommunane kan gi eit meir tilgjengeleg behandlings- og ettervernstilbod.
 • Vi arbeider for å få meir fleksible, tilgjengelege og ambulante tenester.

Fokus på arbeid og aktivitet og etablering av eit godt ettervern i rustenesta.

 • Det er etablert eige sjølvstendig team i Jærkommunane i Ny start Jæren.
 • Det er arrangert workshop for å etablera eit jobbretta ettervern for peronar som ønsker å forbli rusfrie.

 

Framtidsutsikter
 • Det vil fortsatt vera behov for å styrka og utvikla interkommunale ettervernstenester innanfor rusomsorga.
 • Trass i låg arbeidsløyse vil mange av dei som får tenester frå NAV ha samansette utfordringar og vera eit stykke unna arbeid. 
 • Det blir stadig vanskelegare å koma inn i arbeidsmarknaden utan utdanning/fagbrev.
 • Tal pål flyktningar som kjem er usikre, og det er vanskeleg å dimensjonera tenestene.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Kvalitet Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innbyg 18-66 år 1,5 1,5 1,8 2 3,6

2,7

  Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmånad 9649 9088 8431 7390 7927
Prioritering Utgifter til sosialtenesta pr innbyggjer 20-66 år 4221 4692 4369 4719 5092 5422
Nettodriftsutgifter til sosialtenesta i kroner pr innbyggjer 20-66 år.  (242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, 243 Tilbud til personer med rusproblemer og 281 Økonomisk sosialhjelp),
  Utgifter til råd, rettleing og sos.forebygjende arb pr innbyggjer 20-66 år 1268 1346 1490 1220 1132 1345
Netto driftsutgifter til råd, rettleing og sosialt forebygjende arbeid i kroner pr innbyggjer 20-66 år
Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 56,0 46,6% 43,6% 39,1% 25,2% 29,4%
  Andel sosialhjelpsmottakarar 18-24 år, av innb. 18-24 år 6,4% 5,4% 4,4% 5,1% 5,4% 5,7%
Enhetskostnader Utgifter til kvalifiseringsprogrammet per bruker 176 254 246 119 121 95
Nettodriftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet pr bruker
  Utgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottakar 44547 46132 36607 46994 48770 54958
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr mottakar. (bruttodriftsutgifter/sosialhjelpsmottakere 20-66 år) * 1000.
Rangeringer Kommunebarometeret 280 239        
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Sosiale tjenester (mill kr) 2,7 -3,2 -6,7 -9,2

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Sentraladministrasjonen 4208 4469 4940 5022 -553
Helse og velferd 31584 32040 27059 30770 1270
Lokal utvikling 367 295 0 215 80
Sum budsjettposter 36159 36803 31999 36007 796
Avskrivingar, fordelingar mm. -4220 -4344      
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 31939 32459