Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Samferdsel

Målgruppa for tenesta er brukarar av kommunale vegar.
Tenesta skal levere tilbod etter Veglov og Vegtrafikkloven
Tenesta er organisert under Hovedutval for lokal utvikling og Tenesteområde for lokal utvikling.

 

Viktige vedtak
Viktige vedtak i 2018 Saksframlegg Protokoll
Kommunale vegar - Vegstandard og nivå av vedlikehald HLU 59/18 HLU 59/18

 

Kommuneplanen sine mål

Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid.

 

Status på mål i økonomiplanen
Mål
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål for 2018 Mål innen 2021
Fleire brukar sykkel til jobb og fritid. Punkt for automatisk telling. 0 Etablera 1 tellepunkt.  
Det vert ikkje etablert tellepunkt i kommunal regi. Statens vegvesen etablerer eit tellepunkt i Klepp som Klepp kommune kan hente ut statistkk fra og bruke i sykkelfremmende arbeid.

 

Betre oversyn over det kommunale vegnettet.

 • Programvare for vegforvaltning (RoSy BASE) etablert. Denne gir betre oversikt over vegelement, nivå på drift og behov for  vedlikehald

Betre og meir energieffektive veglys.  

 • Gjennom prosjekt for LED-gatelys skifter Klepp energi ut gammel kvikksølvarmatur i samtlige kommunale gatelysmaster i løpet av 2019 og 2020. Dette vil gi betydelig økonomisk gevinst i reduserte strømutgifter og positivt klimarekneskap

 

Framtidsutsikter
 • Uforming og politisk behandling av bompengepakke for Jæren
 • Investere i miljøpakkar som følge av bompengepakken og utsikta auka trafikk på sidevegar
 • Oppstart av planlegging av dobbeltspor på Jærbanen, under føresetnad av at kommunane sitt initativ om forskottering av midlar blir motteke
 • Utvikling av infrastruktur i samsvar med valgt trasè for E39
 • Vedlikehald av kommunale bruer bør ha prioritet dei komande åra
 • Mogleg endring drift  i kilometer kommunale vegar og tilhøyrande konsekvenser for vedlikehald og drift som følgje av nedklassifiseirng av fylkesvegar
 • Finna rett nivå på drift av det kommunale vegnettet og få tilstrekkelig me driftsmidler til å halda kvaliteten på forsvarleg nivå
 • Det må og utarbeidast hovudplan veg, der driftsbiten er eit kapittel, og nye vegar og ei bevisst haldning til kva som kan vera kommunale vegar og fylkesvegar er eit anna. Dete for å førebu ei eventuell nedklassifisering av fylkesvegnettet

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Kvalitet Vegar og gater utan fast dekke 22,5% 10,8% 10,8% 30,9% 0,0% 1,3%
  Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke
Av kulturminnehensyn har ikkje Postvegen fast dekke, som dreg opp talet for Klepp.
Dekningsgrad Gang- og sykkelveg 19 19 19 14 13 26
  Gang- og sykkelveg i km som er eit kommunalt ansvar pr. 10 000 innb
Enhetskostnader/ produktivitet Kommunal veg og gate 63912 78637 65794 93640 102344 47090
  Bto. dr.utg. ekskl. avskrivingar i kr pr. km kommunal veg og gate
  Gatebelysning 709 854 767 708 608 882
  Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt, kommunal veg og gate
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time

Samferdsel (mill kr) 3,0 -1,7 -3,7 -1,5

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Sentraladministrasjonen 0 500 500 500 0
Lokal utvikling 6417 6777 5891 5891 886
Sum budsjettposter 6417 7277 6391 6391 886
Avskrivingar, fordelingar mm 8974 9360      
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 15392 16637