Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Pleie og omsorg

Målgruppe for desse tenestane er personar med fysisk og psykisk funkjsonssvikt eller sjukdom som gjer at dei treng helsehjelp. Tenesta skal levere tilbod etter lov om kommunehelse. Helse- og omsorgstenestelova§1-1

I Klepp er hovudansvaret for pleie og omsorg lagt til hovudutval for helse og velferd, og tenesteområde helse og velferd.

 

Viktige vedtak i helse og velferd 2017
Viktige vedtak i helse og velferd 2018 Saksframlegg Protokoll
Vedtak om lokalisering av barne- og avlastningsbustad  HV - 2/18  HV - 2/18
Vedtak om bufellesskap, foreldreinitiativ  HV - 3/18  HV - 3/18
Vedtak om utgreiing av behov og muligheter for interkommunalt samarbeid  HV - 41/18

 HV - 41/18

 

Kommuneplanen sine mål

Vi samarbeider med innbyggarane om eit meiningsfullt kvardagsliv. Vi gjer det gjennom dialog, trening og støtte, og med utgangspunkt i ønskene og ressursane deira.

 

Status på mål i økonomiplanen
Målsetting
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål 2018 Mål innen 2021
Pasientar frå SUS som kommunen ikkje tar imot innan frist Statistikk  204 liggedøgn 8 liggedøgn 8 liggedøgn
Antall innbyggjarar over 80 år som er på institusjon Kostra   11% 11%
Ei brukarorientert og effektiv teneste, med høg kvalitet og med høg grad av trivsel for dei tilsette. Tal på undersøkingar  Ingen 4,9

5

Nærværsprosent  Visma, Hrm  92,5 % 93,1% 94%

 

Auka samarbeid med frivillige i tenestene.

 • Frivilligkontaktar i tenestene er organisert i nettverk som har samlingar to gonger i året.
 • Verksemdene samarbeider med ulike lag og organisasjonar samt skular og barnehagar. Dette bidreg til sosiale og kulturelle aktivitetar på tvers av generasjonar.

Flest muleg skal bu lengst muleg heime.

 • Konferanse for innbyggarar 75+ er gjennomført med tema livsmeistring.
 • Ny organisering av heimetenesta til personar med demens har gitt auka kompetanse og færre tilsette å forhalda seg til.
 • Det er innført ny modell for systematisk oppfølging, tidleg innsats etter at demensdiagnose er stilt.
 • Kvardagsrehabilitering har utvida tilbodet til nye brukargrupper, personar med kognitiv svik, utviklingshemma og personar med psykiske lidingar.

Institusjonsplassane i kommunen er optimalt utnytta.

 • Nye tenestekriterium som ivaretek rett nivå på tenestene til den enkelt innbyggar er tekne i bruk .
 • Korttidsplassar har i stor grad vorte nytta for personar med behov for langtidsplass.
 • Institusjonane har ikkje kunna teke imot utskrivingsklare pasientar frå SUS innan fristen på grunn av mangel på korttidsplassar.

Unge vaksne med psykisk utviklingshemming/fysisk funksjonshemming ha tilfredsstillande bustad

 • Alle søkarar med bustadbehov har fått tildelt bustad.
 • Etablering av bustadkontor har gitt betre oversikt, planlegging og koordinering.

Plassering og framdrift for barnebustad og avlastningstilbod er klar.

 • Arbeid med planløysingar for barne- og avlastingsbustad er i gang.

Etablera forsterka skjermingsplassar til eldre med psykiske lidingar i kombinasjon med demensdiagnose.

 • Det er oppretta plassar for skjerming i 3. etasje i Kleppheimen.

Etablera fleire tilrettelagde arbeidsplassar.

 • Det er oppretta arbeidsplass i kantina på rådhuset
 • Det er etablert ei gruppe som jobbar for å få til fleire tiltak knytt til kommunale arbeidspraksisplassar, bruk av dagsenter og tilrettelagte arbeidsplassar på Jæren Industripartner

Fagfolk med rett kompetanse i alle stillingar

 • Kompetanseplanar blir utarbeidd årleg.
 • Det er utfordrande å rekruttera verne- og sjukepleiarar spesielt i miljøtenesta og institusjon.

 

Framtidsutsikter
 • I åra som kjem vil demografien endrast. Vi blir fleire eldre og mykje tyder på at behovet for tenester vil auka. Det medfører auka krav til styring, nye arbeidsmåtar og ressursutnytting.
 • Teknologiske løysingar vert tekne i bruk på område kor det kan gi forbetra livskvalitet og/eller vera meir effektivt.
 • Kommunen må rusta seg for å ta fleire oppgåver som blir flytta over frå spesialisthelsetenesta.
 • Det er starta opp planlegging for eit muleg samarbeid med Time kommune om eigna butilbod til personar med demens og store skjermingsbehov, og til eldre med rus- og - eller psykiske lidingar.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Kvalitet Plassar i einerom 100% 100% 94,9% 97,7% 95,8%

100%

Andel plasser i enerom i institusjon for eldre og funksjonshemmede
  Fysioterepitimar pr veke i sjukeheim 0,37 0,34        
Gjennomsnittlig antall timer av fysioterapeut pr. uke pr. beboer i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie.
Prioritering Utgifter per innbyggjer 67 år og over 109488 113517        
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr innbygger 67 år og over.  Indikatoren viser driftskostnadene til pleie og omsorg målt i kroner pr innbygger 67 år og over i kommunen etter at egenbetaling for tjenestene og øremerkete tilskudd fra staten og ev. andre direkte inntekter er trukket fra
  Utgifter pr innbyggjer i kroner, pleie og omsorg 12230 12966        
Nettodriftsutgifter pr innbyggjer i kroner, pleie og omsorg. Funksjonene 234, 253, 254, 255, 256, 261.
Dekningsgrad Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov 71,4% 81,4%        
Langtidsopphald
  Mottakarar av heimetenester pr 1000 innbyggjer 29 30 30

 

   

Mottakarar av heimetenester pr 1000 innbyggjer.  Inkluderer mottakere av praktisk bistand (IPLOS-tjeneste 1,2 og 3), helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie, IPLOS-tjeneste 15), avlastnigns utenfor institusjon (IPLOS-tjeneste 7) eller omsorgslønn(IPLOS-tjeneste 11).

Enhetskostnader Utgifter pr mottakarar av heimetenester 291101 298915        
Korrigerte brutto driftsutg pr mottakarar av heimetenester i kroner. (Korrigerte brutto driftsutgifter funksjon 254 / mottakere av hjemmetjenester)*1000
  Utgifter, institusjon pr kommunalplass 1324466 1360818   1219032 1283175 1325643
Korrigerte brutto driftsutg, institusjon pr kommunalplass = (Korrigerte brutto driftsutgifter,funksjon 253+261/plasser i kommunale institusjoner)*1000.
Rangeringar Kommunebarometeret 120 50        
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7  Gj.snitt Kostragr.7 Time
Pleie og omsorg (mill kr) 38,5 26,0 -33,5 16,0

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Helse og velferd 222573 241618 223959 229517 12101
Lokal utvikling 4417 4225 3125 3862 363
Sum budsjettposter 226991 245843 227084 233379 12464
Avskrivingar, fordelingar mm. 5085 5810      
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 232076 251653