Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Plan, kulturminne, natur og nærmiljø

Målgruppa for desse tenestene er innbyggjarar og nærlingsliv.
Tenestene skal levere tilbod etter lov om Plan og bygningslova, Matrikkellova, Lov om produktkontroll, NaturmangfaldslovaForurensningslovaVassforskrifta, Kulturminnelova og Friluftslova
Tenestene er organisert under Hovudutval for lokal utvikling og Tenesteområde for lokal utvikling.

 

Viktige vedtak
Viktige vedtak i 2018 Saksframlegg Protokoll
Sluttbehandling detaljregulering gang- og sykkelveg fv. 507 Orre – Hå grense KSAK 2/18 KSAK 2/18
Sluttbehandling detaljregulering rundkøyring Solavegen - Jærhagen KSAK 3/18 KSAK 3/18
Sluttbehandling detaljregulering Kleppevarden vest BK 18 KSAK 4/18 KSAK 4/18
Sluttbehandling detaljregulering Kverneland næringspark - sentrumsformål KSAK 15/18 KSAK 15/18
Kommunedelplan- fysisk aktivitet 2018-2029 KSAK 18/18 KSAK 18/18
Lokalisering av barnebustad, avlastningsbustad og bufellesskap for unge KSAK 28/18 KSAK 28/18
Sluttbehandling detaljregulering Orstad felt B1 KSAK 47/18 KSAK 47/18
Sluttbehandling detaljregulering Industrivegen 1B-1C, Klepp stasjon KSAK 60/18 KSAK 60/18
Prinsippavklaring utbyggingspakke Jæren KSAK 65/18 KSAK 65/18
Sluttbehandling detaljregulering for industriområde Tine SA, Klepp stasjon KSAK 75/18 KSAK 75/18
Sluttbehandling detaljregulering for Kornvegen 56, Kleppe KSAK 87/18 KSAK 87/18
Parkeringsstrategi Kleppe sentrum - prinsippavklaringar FSAK 60/18 FSAK 60/18
Tilsynsstrategi byggesak 2019 HLU 100/18 HLU 100/18

 

Kommuneplanen sine mål
 • Alle skal bu trygt og ha gode møteplasser.
 • Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.
 • Fleire enn før går eller syklar til skule og barnehage.

 

Status på mål i økonomiplanen 
Mål
Beskrivelse av mål Indikator Resultat 2018 Mål for 2018 Mål innen 2021
Opprusta leikeplassar Antal 2 4 16
Mål om opprusting av lekeplassar ikkje nådd på grunn av manglande økonomiske ressursar. Det vil bli lagt fram ei sak til politisk behandling med prinsipp for forvaltning av leikeplassar og nærmiljøanlegg i 2019.
Utarbeida skjøteselsplanar Antal 3 4 16

 

God service gjennom høg kompetanse.

 • Det er oppretta eit eige fagområde for grønt og landskap. Dette gir auka fokus og gjennomføring innanfor feltet.

Ta i bruk digitalt byggesaksarkiv.

 • Delar av byggesaks-, landbruks- og oppmålingsarkivet vart digitalisert i 2018. Kommunen har fått fortløpande tilgang til materialet som er scanna. Dette har bidratt til forenkling.

Ivareta offentlege interesser under behandling av private utbyggingsplanar.

 • I 2018 vart 8 reguleringsplanar sluttbehandla. Kommunen har tett dialog med utbyggjarar for å sikra offentlege interesser. Det er eit godt tverrfagleg arbeid på dette feltet.

Trygge og attraktive leikeplassar/lokale møtepunkt.

 • Krav til nye opparbeida leikeplassar vert stilt ut frå felles norm for utomhusanlegg. Dette sikrar kvalitet. For eksisterande leikeplasser gjer manglande økonomi at fleire av desse forfell og i verste fall må nedleggjast på grunn av feil på utstyr og likande.

Redusera tap av naturmangfald.

 • Naturmangfaldet i Klepp utanfor verneområda er knytt til kulturlandskapet udyrka mark og restareal. Nydyrking og anna omdisponering av slike areal vil redusera leveområda for plante- og dyreartar. I 2018 var 53,5 daa nydyrka.

Fortetting i eksisterande bustadområde og god arealutnyttting med god bukvalitet.

 • Fortettingsveiledaren vert lagt til grunn for å sikra kvalitet og gode buforhold i fortettingssaker. Det har i 2018 særleg vore fortetting i Kleppe sentrum og Verdalen. Ved fortetting av meir enn 3 bustader vert det gjennomført regulering.

Fleire folk i Kleppe sentrum i leik og fritid.

 • Aktivitetsparken og utviding av Kleppeloen inkludert akebakke har vore utgreia og planlagt i 2018. Dette held fram i 2019.

Ivareta barna sine kvardagsbehov i planarbeid.

 • Det vart gjennomført barnetråkkregistrering i alle 5 og 9. klassar i Klepp kommune i 2018. Registreringane vert nytta i arbeidet med kommunal planlegging, som for eksempel reguleringsplanar, kommuneplanar og trafikksikringsplanar.

 

Framtidsutsikter
 • Ventar framleis høg aktivitet knytt til arealplanarbeid og utvikling av nærmiljø og bumiljø
 • Vurdering av framtidig utbyggingsareal opp imot vekst i folketal og nytt jordvernmål
 • Avklaringar knytt til vidare sentrumsutvikling; kommunehus, kyrkje og idrettshall
 • Revisjon av reigonalplan Jæren vil gje føringar for framtidig utvikling innanfor areal og transport
 • Gjennomføra klima- og miljøtiltak i samsvar med revidert plan
 • Utarbeide forvaltningsplan for Figgjovassdraget og følgje opp med tiltak
 • Innføring av nytt saksbehandlingssystem for byggesaksbehandling
 • Innføring av nytt forvaltning, drift og vedlikehaldssystem for leikeplassar og grøntområde
 • Verdikartlegging av friluftsområde
 • Utrede prinsipper for drift og oppgradering av kommunale leikeplassar
 • Utarbeide planstrategi for 2020-2023
 • Avklare utbyggingspakke Jæren
 • Vurdere innkjøp av nytt oppmålingsutstyr
 • Implementere nytt saksbehandlingssystem for byggesaker
 • Årsplan for lokal utvikling 2019 gir ein oversikt over konkrete planar og oppgåver det kommande året

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Prioritering Plansaksbehandling 95 86 100 217 168 189
  Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbyggar
  Rekreasjon i tettsteder 282 264 271 110 560 395
  Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbyggar
Enhetskostnader/ produktivitet Saksbehandlingstid for byggesaker 3 uker frist 13 15 19 18 17 13
  Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdagar
  Saksbehandlingstid for byggesaker 12 uker frist 39 32 68 36 34 18
  Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist. Kalenderdagar
Rangeringer Kommunebarometeret 120 181        
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Plan, kulturminner, natur og nærmiljø (mill kr) 3,2 0,5 -8,4 -2,8

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Lokal utvikling 8438 9646 8031 9056 590
Sum budsjettposter 8438 9646 8031 9056 590
Avskrivingar, fordelingar mm. 1205 1257      
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 9644 10902