Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Næring

Målgruppa for denne tenesta er næringsdrivande, sysseltsette og innbyggjarar i Klepp kommune samt framtidige generasjonar som er påverka av arealbruken i kommunen.
Tenesta er organisert under Hovedutval for lokal utvikling, Tenesteområde for lokal utvikling og Formannskapet, Sentraladministrasjonen.

Viktige vedtak
Viktige vedtak i 2018 Saksframlegg Protokoll
Konsesjonsprisar landbrukseigedomar KSAK 73/18 KSAK 73/18

 

Kommuneplanen sine mål
 •  Produksjon av matvarer frå landbruket i Klepp skal auka.

 

Status på mål i økonomiplanen
Mål
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål for 2018 Mål innen 2021
Alle søknader som skal vidare til Landbruksdirektoratet skal behandlast og vidaresendast av kommunen innan oppsette fristar. Tal saker som er ubehandla over frist 0 0 0

 

God kontakt med næringsdrivande, næringsforening, Greater Stavanger og andre organisasjonar som er viktige for å utvikla eit variert og godt næringsliv og høg sysselsetting.

 • Næringssjefen deltok i avtalte møter med Klepp næringsforening, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Region Stavanger og Greater Stavanger gjennom året.
 • Det blei gjennomført 7 bedriftsbesøk i 2018 der politisk og administrativ leiing møter enkeltverksemder i Klepp.
 • Det blei i 2018 starta opp eit 3-årig reiselivsprosjekt i eit samarbeid mellom Hå, Time og Klepp med sikte på å styrke reiselivet som næring på Jæren.
 • Det vert lagt opp til to årlege møter med dei tre bondelaga i Klepp, og samarbeid elles etter behov.

Redusera forvaltningsmessige feil og feil saks- og søknadsbehandling etter lov- og regelverk.

 • Det blir arbeida målretta for å unngå feil i saks- og søknadsbehandling.

Sikra at saksbehandlingsfristar vert etterlevd.

 • I 2018 kom det inn 42 avlingsskadesøknader. Det var stort sprik i utbetalingane til den enkelte. Totalt vart det utbetalt i overkant av 8 mill. kroner. Dette arbeidet kom i tillegg til ordinært arbeid.

 

Framtidsutsikter
 • Etablering av ny verksemd på Orstad og på Kleppe (Jærhagen) tilseier vekst i talet på arbeidsplassar i kommunen i 2018/2019.
 • Eit attraktivt sentrum vil vera av stor betydning både for busetjings- og næringsattraktiviteten i åra som kjem.
 • Landbruksnæringa investerer framleis i nye bygg og tilleggsjord, andel leigejord er høg og ein ventar nokre bruksrasjonaliseringar. Tilleggsjord er ofte tidlegare leigejord.
 • Det er framleis nasjonalt og lokalt forkus på spreiearealproblematikken.
 • Vedtak om avvikling av pelsdyrnæring vil få konsekvensar for bønder i Klepp.
 • Erfaringar frå dei siste åra gir auka merksemd knytt til at klimatiske forhold gir utfordringar og konsekvensar for den enkelte produsent.

 

Tal på brukarar
Tal på brukarar 2015 2016 2017 2018 Time 2018 Hå 2018
Tal på søknader om produksjonstilskot 629 575 293 293 247 434
Produksjonstilskotssystemet er lagt om i 2017. Dermed får vi fram kor mange føretak som har søkt om produksjonstilskot uavhengig om dei har søkt 1 eller 2 gonger. Dei fleste har søkt 2 gonger, der alle søknadane er behandla begge gonger, altså i juni og november. Nokre føretak har reigstrert ytterlegare opplysningar innan 10. januar. Det har gitt ei 3. behandling for enkelte søknader.
Stadlege kontrollar i fbm. produksjonstilskot 30 31 29 29 24 44
Tal på søknader om regionalt miljøprogram 56 48 50 59 117 205

 

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Prioritering Tilrettelegging og bistand næringslivet 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1%
  Netto driftsutg. til tilrettelegging og bistand næringslivet i % av totalt.
  Landbruksforvaltning 144 144 142 118 108 213
  Netto driftsutg. til landbruksforvaltning pr 1000 innb
NæringsNM Rangering Nærings NM (NHO) 23 35        
I NHOs Nærings-NM, som er ei årleg rangering av næringslivet i kommunane utarbeida av Telemarksforskning, viser at Klepp næringsliv har gjort det bra i ei årrekke. I 2016 blei Klepp kåra som nummer 18 av alle kommunar i Noreg (basert på 2015-tal). Neste år blei Klepp nr 23.
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Næringsforv. og konsesjonskraft (mill kr) 1,7 0,8 -1,2 -1,2

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Sentraladministrasjonen 2116 2788 2609 2708 80
Lokal utvikling 2259 2198 2261 2483 -285
Sum budsjettposter 4375 4986 4870 5191 -205
Avskrivingar, fordelingar mm. -29530 -30902      
Omfattar i hovudsak frikraft og utbytte frå kraftselskap
SUM -25155 -25915