Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Kultur og idrett

Målgruppa for tenestene er alle innbyggjarar, med særleg vekt på barn og unge, samt tilrettelegging innan område med særlege behov for innsats.
Tenestene skal levere tilbod etter Kulturlova, Biblioteklova og Opplæringslova (§ 13-6.Musikk- og kulturskoletilbod).
Tenestene er organisert under Hovedutval for lokal utvikling, Hovudutval for barn og unge, Tenesteområde for lokal utvikling og Tenesteområde for barn og unge.

 

Viktige vedtak
Viktige vedtak i 2018 Saksframlegg Protokoll
Nye retningslinjer for Klepp frivilligsentral KSAK 20/18 KSAK 20/18
Tilskot - nybygg Klepp bedehus KSAK 43/18 KSAK 43/18

 

Kommuneplanen sine mål 
 • Kultur- og fritidstilboda har breidde og kvalitet.
 • Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar.
 • Rekruttera godt og ha magne frivillige samarbeispartnarar.
 • Oppvekstvilkåra til barn og unge i kommunen er gode.

 

Status på mål i økonomiplanen
Mål
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål for 2018 Mål innen 2021
Auka oppslutning i frivillige lag og organisasjonar, særleg blant barn og unge Statistikk og medlemstal i søknad om driftstilskot Idrett 5838 Idrett 5900  
Musikk 386 Musikk 375  
Andre 2433 Andre 2790  
Totalt 8657 Totalt 9065 Totalt 9700
Auka mangfald og tal på kvalitetsarrangement Komunale tal Sjå kommentar under

5% Fleire arrangement 8% større arrangments-mangfald

20%
Auke i elevtal kulturskule Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 12,9 %

13,5%

15%

 

Auka deltaking i organisert aktivitet og på arrangement blant befolkningsgrupper som elles deltar lite.

 • Prosjektet “Treffpunktet” ved frivilligsentralen når innbyggjarar med kognitiv svikt. Kommunalt tilskot til Folkepulsen har gitt ca. 25 personar høve til å delta i fast tilrettelagt idrettsleg aktivitet. 

Kulturskulen sitt tilbod er mangfaldig og i samsvar med etterspurnad. Auka variasjon når det gjeld opplæringstilbod. Kvalitetsundervisning tilpassa kvar einskild elev.

 • Elevtalet i kulturskulen har vore stabilt. Skuleåret 2018/19 er det 420 elevar. Kvalitet er kulturskulen si hovudsatsing, som betyr at opplæringa blir tilpassa kvar elev.

Auka mangfald og tal på kvalitetsarrangement.

 • Talet på arrangement i biblioteket har auka med nær 300% (frå 56 til 161) og Frivilligsentralen har auka med 10 ulike tilbod/aktivitetar i løpet av året (frå 50 til 60). Faste arrangementskonsept er på nokolunde same nivå  som 2017.

Utgreia behov og program for eit sentralt kulturbygg i Kleppe.

 • Avdelingen har utarbeidd beskrivelse av areal, romprogram og fasiliteter, som vurderes i arbeidsgruppa for nytt kommunehus og vil bli omhandlet i kulturplanen.

Gjera Klepphistoria kjent og kulturminner tilgjengeleg.

 • Kulturhistoriske skilt som har blitt utplassert i heile kommunen. Filmen om forliset av “Kristina” har hatt framsyning og det har vore arbeidd med digitalisering av historisk biletarkiv.

Gjennomføra arrangement: Kleppeloen ("Sommarkultur"), Verdenslandsbyen Klepp, fullmånekonsertar, UKM m.m.

 • Samtlige arrangement har vore gjennomførte etter planen.

Auka tilgjengelighet og bruk av lokale til kultur og fritidsføremål.

 • Det er samla sett god kapasitet når det gjeld lokaler til kulturføremål, men kvaliteten på lokala spriker. Bruksfrekvensen ved Fredheim, som ligg sentrumsnært er svært høg, medan den er relativt låg ved Tu gamle skule, som ligg mindre sentralt.

Auka deltaking i frivillig arbeid.

 • Medlemstala i frivillige kultur- og fritidsorganisasjonar viser auke med 3,5% frå 2017. (290 personar). Talet på registrerte frivillige i frivilligsentralen har auka med 7%.  (30 personar). Den første frivilligprisen i Klepp kommune blei tildelt i 2018 og har mellom anna som føremål å inspirera og å skapa merksemd om frivillig arbeid.

 

Framtidsutsikter
 • Nytt kommunehus med kulturlokaler.
 • Vidareutvikle omfang, mangfold og kvalitet når det gjeld arrangementstilbod og anna aktivitet i bilbioteket.
 • Digitalisering av tenester for utleige, søknader m.m.
 • Endre tilbod, arrangementstypar og opningstider på Axis.
 • Vedta ny Kulturminneplan
 • Vedta Kulturplan
 • Utvikling av samarbeid og samhandling mellom kommunen og frivilligheita.
 • Inkludering av flyktningar i frivillige organisasjonar
 • Inkludering av barn frå låginntektsfamiliar i fritidsaktivitet.

 

Tal på brukarar 2015 2016 2017 2018
Tal på utlån bibliotek 112499 94753 99034 104409
Besøkstal bibliotek 67695 68626 69600 75250
Utlån pr innbyggjar 6,0 5,0 5,2 5,4
Tal innbyggjarar bibliotek pr årsverk 3794 3780 3843 3864
Tal barnearrangement 9 15 35 90
Tal arrangement for vaksne 9 12 21 71
Frivilligsentral - Tal på
aktivitetar/ prosjekt
40 40 50 60
Tal på frivillige - frivilligsentral 300  400 430 460
Tilrettelagt fritid – brukartal 172 172 97 98
Personar med tilskot ledsagar ferietur 56 59 69 59
Medlemskap idrett 4468 4510  5229 5838
Medlemskap musikk 351 347 355 387
Medlemskap lagsarbeid 2623 3232 2783 2635
Tal på arrangement den
kulturelle spaserstokken
19 20 17 17
Tal på frivillige lag som får tilskot 32 75 73 76
Tilskot til frivillige lag, snitt per lag 149188 68525 72630 64270
Tal på selde billettar
off.bading Klepphallen
33987 33593 36976 32568

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Kvalitet Besøk i folkebibliotek 3,6 3,6 - - - -
  Besøk i folkebibliotek per innbyggar
  Utlån frå folkebibliotek 3,6 3,6 - - - -
  Utlån alle medier frå folkebibliotek per innbyggar
  Besøk i kommunalt drivne fritidssenter 1333 1199 1439 - 1695 1534
  Årleg totalt besøk i kommunalt drivne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år
Prioritering Kultursektor 1497 1668 1594 1733 2060 2140
  Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggar i kroner
  Aktivitetstilbud barn og unge 1176 906 787 930 1357 1240
  Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbyggar 6-18 år
  Komm. musikk- og kulturskular 1996 1819 1897 2374 2388 2071
  Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per. innb. 6-15 år
Dekningsgrad Del av elevar i kulturskular 12% 13,0% 12,9% 15,9% 16,7% 14,2%
  Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år
Enhetskostnader/ produktivitet Bibliotek 264 267 250 370 318 287
  Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbyggar
  Komm. musikk- og kulturskular 19262 16817 18284 18313 19621 18774
  Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per brukar
Rangeringer Kommunebarometeret 216 264        
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Kultur og idrett (mill kr) 4,5 -2,5 -9,0 -10,5

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Barn og unge 5139 5487 5822 5642 -155
Helse og velferd 592 1418 1810 1866 -449
Lokal utvikling 14983 14811 15628 15007 -196
Sum budsjettposter 20714 21716 23260 22515 -799
Avskrivingar, fordelingar mm 25 -1354      
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 20739 20362