Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kommunale bustader

Målgruppa for tenesta er personar som er vanskeligstilte i bustadmarkeden på grunn av helsemessige-, sosiale-, eller økonomiske forhold.
Tenesta skal levere tilbod etter  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 Boliger til vanskeligstilte.
Tenesta er organisert under Hovudutval for lokal utvikling, Hovedutval for helse og velferd, Tenesteområde for lokal utvikling og Tenesteområde for helse og velferd.

 

Viktige vedtak
Viktige vedtak i 2018 Saksframlegg Protokoll
Bustadsosial handlingsplan 2018-2021 KSAK 64/18 KSAK 64/18

 

Kommuneplanen sine mål

«Det skal vera tilstrekkeleg med bustader til vanskelegstilte» (Bustadsosial handlingsplan – tiltaksdel 2015 - 2017, delmål 3).

 

Status på mål i økonomiplanen
Mål
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål for 2018 Mål innen 2021
Auka andel bustader med universell utforming (rullestoltilpasset) Kostra 44% 45% 50%

 

Bedre samsvar mellom bustadbehov og bustadportefølje.

  • Kommunen har pr. 31.12.18 ikkje venteliste for kommunale bustader.
  • I løpet av 2018 er det avslutta 7 innleigekontrakter, ein einebustad er seld og det er gjort avtale om sal av 3 bueiningar til. Alderspensjonatet er under avvikling. Kommunen overtok 4 nye basetilknytta bueiningar.
  • Per 31.12.2018 var det 19 ledige bustader, mot 12 i fjor.

 

Framtidsutsikter
  • Det er løpande evaluering av behov for kjøp og sal av bustader og  reforhandling av avtalar på innleigde bustader. Overskot frå sal av bustader vert avsett til nytt fond for kjøp av bustader og nytta i samband med kjøp av andre bustadar. Det er for 2019 ikkje ein eigen post i handlingsplanen for kjøp av nye bustader.
  • Reduserte leigeinntekter grunna tomme bustader, bortfall av leigeinntekter grunna avvikling av alderspensjonatet og sal av bustader.
  • Behovet for bustader for flyktningar vil truleg auke grunna anmodning frå staten om å ta imot 20 flyktningar i 2019 mot 10 i 2018.
  • Det vert jobba med å utgreie lokal «Leige til eige – modell»

 

Tal på bustader
Tal på bustader 2016 2017 2018
Kommunale bustader 255 259 248
Kommunalt eide bustader 225 228 224
-hvorav bebodd 213 218 209
Innleide bustader 30 31 24
-hvorav bebodd 25 29 20

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Kvalitet Tilgjengelege for rullestolbrukarar 44% 43% 44% 58% 33% 20%
  Andel kommunale bustader tilgjengelege for rullestolbrukarar
Prioritering Investeringsutgifter til bustadføremål 3505 331 2010 1421 574 1033
  Brutto investeringsutgifter til bustadføremål per innbyggar i kroner
Dekningsgrad Kommunalt disponerte bustader 13 13 13 15 13 14
  Kommunalt disponerte bustader per 1000 innb.
  Kommunalt eigde bustader 88% 88% 90% 74% 97% 100%
  Kommunalt eigde bustader som andel av totalt antall kommunalt disp. bustader
Enhetskostnader/ produktivitet Kommunalt disponert bustad 60122 60656 65835 54018 71540 40790
  Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bustad
Teoretisk innsparingspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Kommunale bustader (mill kr) 3,4 -0,1 -0,4 3,8

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Helse og velferd 207 595 478 500 95
Lokal utvikling -8833 -8225 -12649 -10417 2192
Sum budsjettposter -8626 -7630 -12171 -9917 2287
Avskrivingar, fordelingar mm. 5873 6673      
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar. Budsjett 1,4 mill er netto renter for start/etableringslån
SUM -2753 -957