Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Bygningsdrift

Målgruppa for tenesten er alle innbyggjarar og tilsette i kommunen.
Tenesten skal levere tilbod etter Forskrift om miljøretta helsevern § 7: "Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe."
Tenesten er i hovudsak organisert under hovedutval for lokal utvikling og tenesteområde for lokal utvikling.

 

Status på mål i økonomiplanen
Mål
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål for 2018 Mål innen 2021
Redusert energiforbruk  Energibruk kWh/m2 160 kWh/m2 150 kWh/m2 140 kWh/m2

 

Føremålstenlege lokale for dei som skal nytte lokala.

  • Det pågår ein tverrfagleg prosess for å kartleggje framtidige behov for lokaler, på grunnlag av endra bruk.

Oppretthalde den bygningsmessige standarden.

  • Programvare for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling (FamacWEB) er tatt i bruk slik at ein har betre oversikt over dokumentasjon, avtalar og bygningsstatus.
  • Spesielle vedlikehaldstiltak (planlagt vedlikehald) er gjennomført i tråd med prioriteringane etter den årlege vedlikehaldsrunden.
  • Fleire skular og barnehagar har fått ei betydeleg standardheving på sine uteområde.
  • Det er arbeida vidare med å etablera gode innsamlings- og gjenvinningsordningar for avfall ved kommunale eigedommar/bygg.

 

Framtidsutsikter
  • Det skal utarbeidas strategi for bygningsvedlikehaldet
  • Høge energikostnader per kWh gjev utfordringar for driftsbudsjettet

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Prioritering Kommunal eigedomsforvalting 7,9% 8,8% 8,5% 8,8% 8,3% 9,4%
  Netto driftsutgifter til kommunal eigedomsforvalting, i prosent av samla netto driftsutgifter
Dekningsgrad Areal formålsbygg 4,7 4,3 4,3 4,3 4,2 4,8
  Samlea areal på formålsbygga i kvadratmeter per innbyggar
Enhetskostnader/ produktivitet Driftsaktivitetar i eigedomsforvalting 466 542 544 609 549 569
  Utgifter til driftsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter
  Energikostnader 92 106 118 130 118 124
  Herav energikostnader for kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter
  Reinhaldsaktivitetar 123 153 162 166 217 199
  Herav utgifter til reinhaldsaktivitetar i kommunal eigedomsforvalting per kvadratmeter
  Vedlikehaldsaktivitetar 90 142 81 75 55 59
  Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadrateter

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Barn og unge 3406 3358 2483 2953 405
Helse og velferd 2890 2704 331 2019 685
Lokal utvikling 45608 50092 54342 52393 -2301
Sum budsjettposter 51904 56153 57156 57365 -1212
Avskrivingar, fordelingar mm. 33236 30117      
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 85140 86270