Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Brann og ulykkesvern

Tenesta skal levere tilbod etter Brann- og eksplosjonsvernloven til alle i kommunen.
Tenesta er organisert under Hovedutval for lokal utvikling og Tenesteområde for lokal utvikling.  Det meste av ansvaret for drifta av tenesta er overført til Rogaland brann og redning IKS lokalisert med hovedkontor på Sandnes.

 

Viktige vedtak
Viktige vedtak i 2018 Saksframlegg Protokoll
Selskapskontroll Rogaland brann og redning IKS KSAK 70/18 KSAK 70/18

 

Kommuneplanen sine mål

Alle skal bu trygt og ha gode møteplassar

 

Status på mål i økonomiplanen

RBR IKS har som føremål å dekka alle kommunen sine plikter, oppgåver og behov i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven, herunder:

  • ulykkes- og katastrofesituasjonar som brann, redning, drukning, akutt forureining og urban redning samt nødalarmtenester (110)
  • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • aktivt arbeide med forebyggande tiltak mot brann og ulykker
  • aktivt søke å selja tenester knytta til forebyggande og beredskapsrelaterte tenester 
 • Samarbeidet med Rogaland brann og redning IKS om desse oppgåvene fungerer godt.

 

Framtidsutsikter
 • Det er budsjettert ein vesentleg auke i budsjettet til Rogaland brann og redning IKS dei komande åra. Auken i kostnader skuldast justering av brøken for kostnadsfordeling for å få samsvar mellom innbyggjartal og fordelinga av kostnader. I tillegg stig kostnadane som følgje av bygging og rehabilitering av brannstasjonar.
 • Rogaland brann og redning IKS er i samtaler med Finnøy, Strand og Hjelmeland om å innlemma dei i IKS-et.  Det vert lagt fram sak i 2019 om dette, samt konsekvensane av kommunesamanslåingane  Stavanger-Rennesøy-Finnøy og Sandnes-Forsand.
 • Vurdering av plassering av ny brannstasjon for Klepp må fylgja arbeidet med nytt rådhus, der brannstasjonen er lokalisert i dag.  De må sjåast saman med brannstasjonen på Bryne og eventuell framtidig lokalisering på Tu.
 • Klepp kommune er resertifisert som "Trygge lokalsamfunn". Målet er å arbeida systematisk for å skapa tryggleik for innbyggjarane.
 • Klepp kommune har eigen forskrift mot brenning i småomnar. Denne må handhevast og følgjast opp med saksbehandling.

 

Tal på brukarar
Tal på brukarar 2015 2016 2017 2018
Antall bygningsbranner 2 8 12 13
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året 61 14 5 23
A-objekter: bygninger til opphald for eit større antall mennesker der brann kan medføre meir enn alminneleg fare for tap av menneskeliv
Antall piper i alt 4905 5064 5064 5188
Antall piper feiet 3074 - - -

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Kvalitet Årsgebyr feiing 298 304 304 396 288 237
  Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1)
Prioritering Brann og ulykkesvern 318 418 517 659 478 511
  Netto driftsutgifter pr innb.
  Antall utrykningar - 10,3 13,3 16,5 12,0 11,6
  Antall utrykningar til brannar og andre utrykningar pr 1000 innb
  Antall bygningsbrannar 0,4 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5
  Antall bygningsbrannar pr 1000 innb
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Brann og ulykkesvern (mill kr) -1,1 -2,7 0,8 0,1

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Barn og unge 0 2 0 0 2
Helse og velferd 0 3 0 0 3
Lokal utvikling 8045 9994 10049 10049 -55
Sum budsjettposter 8045 9999 10049 10049 -50
Avskrivingar, fordelingar mm 0 0      
SUM 8045 9999