Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Barnehage

Målgruppa for desse tenestene er barna og foreldra deira. Tenesta skal levere tilbod etter Barnehagelova. I Klepp er hovudansvaret for barnehagane lagt til Hovudutval for barn og unge, og Tenesteområdet barn og unge.  

  

Viktige vedtak
Viktige vedtak i 2018 Saksframlegg Protokoll
Barnehagebruksplan 2018-2025 KSAK 81/18 KSAK 81/18
Plan for kvalitetsutvikling - barnehage 2018-2020 SB 20/18 SB 20/18
Drifts- og ressursanalyse - barn og unge KSAK 72/18 KSAK 72/18
Oppvekstplan 2018 - 2026 SB 22/18 SB 22/18
Ny modell for organisering av spesialundervisning - Tidleg innsats KSAK 38/18 KSAK 38/18

 

Kommuneplanen sine mål

Tidleg oppdaging og tidleg hjelp for barn og elevar

 • Samhandla tverrfagleg og tverretatleg for å oppdaga hjelpebehov hos barn og elevar og å setja inn tiltak tidlegast råd.
 • Omlegging til meir intensiv spesialundervisning og hyppig evaluering.
 • Prioritera ressursar på tidleg opplæring, særleg for barn/unge med minoritetsspråkleg bakgrunn.

 

Status på mål i økonomiplanen
Målsetting
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål 2018 Mål innan 2021
Auke den formelle kompetansen for personalet i barnehagane

Del barnehagelærarar

 41,6 % 

40 %

50 %

 

Del barne- og ungdomsarbeidarar

26,4 %

30 %

50 %

Halda fram med høg dekningsgrad

Dekningsgrad 1-5 år

Dekningsgrad minoritetsspråklege barn 1-5 år

92 % 

79,4 %

93,5%

85 %

95 %

95 %

 

 Tidleg innsats

 • Fagteamet blei frå august 2018 organisatorisk lagt til Sørhellet barnehage, for å få til eit meir heilskapleg arbeid med feltet
 • Kompetanseheving og rettleiing gjennom satsinga på Marte Meo til ytterlegare 8 barnehagar.  
 • To barnehagar deltek i det nasjonale prosjektet: "Inkluderande barnehage- og skulemiljø" saman med to skular. 
 • Barnehagane har saman med fagteamet, PPT, helsestasjonen og barnevernet starta arbeidet med ein ny modell for tidleg innsats.

Meir læring for alle

 • Ny kompetanse og kvalitetsplan for barnehagane 2018-2020.
 • Lesetrøkk i skular og barnehagar, der språk og lesing er hovudsatsinga 
 • Starta implementera av IKT-plan for barnehagane og skulane 2018-2021.

  

Framtidsutsikter
 • Tilpassa kapasitet til endringar i barnetalet. 
 • Barnehagebruksplan 2021, med særleg fokus på dimensjonering og behov. 
 • Rekruttera fleire barnehagelærarar for å nå målet om 50% barnehagelærarar. 
 • Fortsetja fagleg satsing med implementering av kvalitetsplanen.  

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr.7 Time
Kvalitet Tilsette barnehagelærarar 35,8 % 34,8 % 40,4 %  37,2 %  40 %  33,2 % 
Grunnbemanning barnehagelærarar (både private og kommunale barnehagar)
  Tilsette barnehagelærarar, kommunale barnehagar 36,1 % 37,1 % 41,6 %  38,4 %  44 %  32 % 
Av grunnbemanninga    
  Tilsette barne- og ungdomsfagarbeidar, kommunale barnehagar 26 % 25,9 % 26,4 %  27,3 %  26,4 %  30,2 % 
Av grunnbemanninga    
Dekningsgrad  Barn med barnehageplass 92,8 % 92,1 % 92 %  91,9 %  89,7 %  83,9 % 
Del barn 1-5 år med barnehageplass
  Minoritetsspråklege barn  80 % 80,4 % 79,4 %  85,2 %  78,9 %  79,2 % 
Del minoritetsspråklege barn i barnehage i forhold til innvandrarbarn 1-5 år      
Einings-kostnader Driftsutgifter per barn  133089 135023  142146  144966 144912   128534
Netto driftsutgifter per innbyggar 1-5 år i kroner
  Driftsutgifter per barn per opphaldstime  58  61  66  65 65   62
Korrigerte brutto driftsutgifter i kr per barn i kommunale barnehagar per korrigerte opphaldstime (kr)      
Rangeringar Kommunebarometeret 372 357        
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr. 7 Time
 Barnehage (mill kr) 8,5 -2,3 1,6 11,6

 

Tal på barn i barnehage
Tal på barn i barnehage 2016 2017 2018
Barn i barnehagane i Klepp  1283 1268 1243

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Barn og unge 171840 176878 170160 179637 -2759
Helse og velferd 25 7 0 0 7
Sum budsjettposter 171865 176885 170160 179637 -2752
Avskrivingar, fordelingar mm. 723 766      
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 172589 177651