Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Administrasjon, styring og fellesutgifter

Kommunen sin administrasjon og styring skal "legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunale fellesinteresser innenfor rammena av det nasjonale felleskap" (Kommunelovens § 1). 

I Klepp er administrasjonen organisert med rådmann, assisterande rådmann, økonomisjef, personal- og organisasjonssjef i sentraladministrasjonen, samt tre tenesteområder med kommunalsjefer, virksomhetsleiarar og avdelingsleiarar.  

Viktige vedtak
Viktige vedtak i 2018 Saksframlegg Protokoll
Organisering barn og unge  KSAK 61/18 KSAK 61/18
NAV - Klepp og Time Samanslåing KSAK 17/18 KSAK 17/18

  

Status på mål i økonomiplanen
Mål
Målsetting Indikator Resultat 2018 Mål 2018 Mål innen 2021
Digitalisering Andel elektroniske fakturaer frå leverandørar (Visma) 82 % 70 % 98 %
Det har vore arbeida målretta i 2018 med oppfølging av leverandører for å få dei til å levere elektroniske fakturaer.  For leverandørar som ikkje kan levere elektronisk har ein prøvd å leggja om til færre fakturaer. 
Lærlingar Tal per tusen tilsette 1,55 1,9 2
Det var ved utgangen av 2018 30 lærlingar.  Hovudutfordringa, i forhold til å nå målet om 38, er fråfall undervegs i læretida.  Det er økonomisk mogle å ta opp fleire enn 38 ut frå fråfallet, men det har vore vanskeleg å få tak på fleire lærlingar i dei faga kommunen har.  Dette skudast både bustad, manglande utdanning og indivuduelle årsakar.  

 

Godt samspel med dei folkevalde

 • Samspelet mellom administrasjonen og dei folkevalde har fungert godt i 2018.  

Sikre nok rettleiiarar til lærlingar

 • Det har i 2018 vore tilstrekkeleg med rettleiiarar.

Høgt trykk på innføring av nye digitale løysingar i samspel med stat og andre kommunar.

 • Det har vore innført system for digitale sjukemeldinger og integrasjon mot www.altinn.no.
 • Elektronisk fakturautsending vart starta frå slutten av 2018.
 • Fleire system har teke i bruk elektronisk kommunikasjon som SvarUt.
 • Det vart satsa på overgang til Microsoft Office 365.  Dette vil på sikt forenkle samhandlinga internt og med eksterne samarbeidsaktørar.

Auka fokus på fornying, innovasjon og samskaping

 • Det har vorte tilsett prosjektleiar fram til sommaren 2019 for å arbeida med nytt sak-arkivsystem og innbyggjarservice.
 • Det er signert avtale om deltaking i Digi Rogaland. Digi Rogaland er eit samarbeid for å gje innbyggjarar og næringsliv like og betre tenester på tvers av kommunegrensene i Rogaland.

 

Framtidsutsikter
 • Digitalisering av nasjonale standardarder som eksempel www.altinn.no krev tilpassing og strukturering av eigne system og rutinar.
 • Den digitale utviklinga utfordrar eksisterande rutinar, kompetanse og strukturar.  Vi treng:
  • meir og betre digital kompetanse på alle nivå
  • meir og betre omstillingskompetanse
  • meir og betre kompetanse på å ta i bruk digitale verktøy
  • meir og betre kompetanse til realisering av digitale gevinstar
  • betre styringssystem for analysar og styringsdata
 • Ein strammare arbeidsmarknad vil truleg gje utfordringar med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft på enkelte områder.
 • Ny kommunelov frå 2020 krev omarbeiding av reglement og rutinar.
Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2016 Klepp 2017 Klepp 2018 Kostragr. 7 Time
Prioritering Del av samla utgifter. 7,6% 6,5% 6,6% 7,1% 5,8% 4,7%
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg

Enhetskostnadar (pr. innbyggjar)

Politikk 359 387 343 345 314 317
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb
  Kontroll/revisjon 49 62 55 97 49 63
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb
  Administrasjon 3349 3054 3203 3812 3572 2417
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb
  Administrasjonslokaler 210 231 136 280 393 559
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)
  Fellesutgifter 79 230 212 100 173 401
Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb
Rangeringer Kommunebarometeret 127 30        
Kommunebarometeret er utarbeida av Kommunal rapport.  Den rangerer kommunane sitt tenestetilbod på ulike områder basert på 10 ulikt vekta kriterier på kvart av områda.  Kommunane er rangert med 1 som beste kommune og nedover.  
Teoretisk innsparingspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr. 7 Time
 Adm, styring og fellesutgifter (mill kr) -3,3 -10,3 -0,4 11,7
Teoretisk innsparingspotensiale er utrekna ved å samanlika eigne kostnadar til tenesta og samalikna den med andre kommunar.  Det er samla netto kostnadar som er samanlikna korrigert for ulikt behov og folketal slik at tala kan samanliknast.  Positivt tal viser innsparingspotensiale og negative tal vis at ein driv rimeligare.  Talet er vist i millionar.  Innsparingspotensiale inneheld både omfang av tenester som gis og om like tenester vert drevne meir eller mindre effektivt.  Indikatoren gjer ikkje eit svar på årsaka til forskjellane, det må nærare analysar gje svar på.

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2017 Rekneskap 2018 Vedteke budsjett 2018 Justert budsjett 2018 Avvik 2018
Sentraladministrasjonen 40110 39615 38904 39929 -314
Barn og unge 4497 1606 5922 1274 332
Helse og velferd 6909 5729 8535 10851 -5122
Lokal utvikling 3363 2932 2861 3049 -117
VAR 1518 1622 0 0 1622
Sum budsjettposter 56397 51503 56222 55103 -3600
Avskrivingar, fordelingar mm 7654 10503      
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 64051 62006