Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Vatn, avløp og renovasjon

Målgruppe

Brukarar av kommunale tenester innan vatn, avlaup og renovasjon.

 

Lova sitt føremål

Plan- og bygningsloven, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og Forurensingsloven.

 • Formålsparagrafen i forureningslova lyder: "Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse."

 

Kommunale mål

Gode innsamlings- og gjenvinningsordningar for avfall. 

 

Viktige vedtak
Viktige vedtak Saksframlegg Protokoll
Avtale mellom Klepp kommune og IVAR IKS om etaberling av reservevannforsyning til Time kommune gjennom Klepp kommune KSAK 66/17 KSAK 66/17
Revidert standard abonnementsvilkår for vann og avløp KSAK 54/17 KSAK 54/17

 

Målsetting
Målsetting Indikator Resultat 2017 Mål 2017 Mål innen 2020
Låg lekasjeprosent på vatn Måling  12% Under 10% Under 10%
Målsettinga er svært ambisiøs og vil bli justert i samband med hovedplan for vann og avløp. Eksepelvis har Hå og Time kommune mellom 15-20 %.
Leidningsbrot skal ikkje føra til avbrot i forsyninga av vatn Antal persontimar (pt) 4730 pt ikkje planlagt og
1200 pt planlagt
4500
pt pr år og 1500 pt planlagt
4500
pt pr år og 1500 pt planlagt
I 2017 har det vore fleire ledningsbrot enn tidlegare år. Noko heng saman med omfattande vegarbeid på fylkesvegar.
Vassleidningsnettet skal ha god materialkvalitet Utskifting 2 % pr år 3,16 km 4,3 km 4,3 km
På grunn av at vassledningsnettet i Klepp er av nyare dato (40% er lagt etter år 2000) kan målsetjinga om 2% årleg utskifting reduserast til 1,5% for ei komande åra.
HMS-tiltak på avlaupspumpestasjonar Renoverta avlaupspumpestasjonar 2 2 6

 

Kvalitative målsettingar

Førebygging mot flaum

 • Det er gjort eit omfattande kartleggingsarbeid. Tiltaksplan blir ferdig våren 2018.

Legge til rette for henting av grovavfall

 • Målet er endra etter politisk vedtak i lokal utvikling 18.10.16. Utvida opningstid på Sæle er utført. 

Betre oversyn over olje- og fettavskiljarar

 • Registrering er utført.

 

Andre kommentarar
 • Leverandøren for innsamling og transport av hushaldningsavfall i kommunen (Reno Norden) gjekk konkurs i september 2017. For å sikra fortsatt drift og nødvendige tenester for innbyggjarane, blei det umiddelbart gjennomført ei hasteanskaffing i samarbeid med Hå kommune. Kontrakt blei inngått med Brødrene Håland AS for perioden 29.09.2017-31.08.2018. Ny permanent løysing må på plass i god tid før midlertidig kontrakt går ut.

 

Tal på brukarar
Tal på brukarar 2014 2015 2016 2017
Abonnentar vatn 6015 6198 6592 6689

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2015 Klepp 2016 Klepp 2017 Kostragr.7 Time
Kvalitet Vatn - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m3/m/år) 1,6 1,1 1,1 2,4 4,5 2,6
  Renovasjon - Hushaldningsavfall per innbyggar (kommune) 401 388 380 439 383 385
  E.coli: Andel innbyggarar tilknytta kommunalt vassverk med tilfredsstillende prøveresultat 100% 100% 100% - 100% 100%
Dekningsgrad Vatn - Andel av befolkninga som er tilknytta privat eller kommunalt vassverk 75,4% 75,1% 97,8% - 96,0% 87,1%
  Klepp har hatt feil rapporteringspraksis og nye rutinar er innarbeidde frå 2017.  
  Vatn - Andel av husaoldningsabonnentene som har installert vassmålar 99% 97% 98% - 75% 99%
Enhetskostnader Vatn - Årsgebyr for vassforsyning (gjeld rapporteringsåret+1 1631 1590 1874 3042 1856 1327
  Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2525 2552 3122 4502 3000 2887
  Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesta (gjeld rapporteringsåret+1) 2259 2290 2372 - 2152 1980
Rangeringer Kommunebarometeret 3 59        

  

Sjølvkost VANN Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Gebyrinntekt 16347543 17257799 16870000 16870000 387799
Gebyrgrunnlag 12896574 17755041 17180000 17180000 575041
Overskot/underskot (-) 3450970 -497242 -310000 -310000 -187242
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) 6073423 5576181      
Rapport frå Sintef utført i 2009 på ledningsnettet i Klepp og tilrådingar frå Norsk vann på 2% årleg utskifting la opp til ei auka sanering av vannledninger allereie frå 2009. Manglande kapasitet til å utføre prosjekt har medført at ein ikkje har kome skikkeleg i gang med dette før i 2015.
Sjølvkostfond Vatn 5,6 mill pr 2017 er planlagt oppbrukt i 2020.
      
Sjølvkost AVLØP Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Gebyrinntekt 17435607 18204614 17695000 17695000 509614
Gebyrgrunnlag
14638436 22357232 18853000 18853000 3504232
Kostnader til sanering blei om lag 4 mill høgare enn planlagt. Dette skuldast at ein ved sanering har funne at tilstøytande ledningsnett også måtte sanerast samtidig for å hindre fremtidige driftsproblem.
Overskot/underskot (-) 2797171 -4152618 -1158000 -1158000 -2994618
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) 2968067 -1184551      
Årets underskot og planlagt underskot i 2018 er forventa nedbetalt innan 2023. Årets underskot medførar truleg høgare gebyr enn planlagt frå 2019.
      
Sjølvkost SLAM Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Gebyrinntekt 615165 625019 638000 638000 -12981
Gebyrgrunnlag 562222 504240 599000 599000 -94760
Overskot/underskot (-) 52943 120778 39000 39000 81778
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) 90722 211500      
      
Sjølvkost RENOVASJON Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Gebyrinntekt 16239341 16912174 16640000 16640000 272174
Gebyrgrunnlag 16901108 16322453 16199000 16199000 123453
Overskot/underskot (-) -661766 589721 441000 441000 148721
Sjølvkostfond/fremførbart underskot (-) -2196884 -1607163      
Overskot 0,59 mill i 2017 blei omtrent som planlagt. Fremførbart underskot er planlagt nedbetalt i 2019.

 

Framtidsutsikter

Vatn:

 • Budsjett og tiltaksplanar må tilrettelegga for årleg fornying av 2% av ledningsnettet.
 • Utskifting av vannmålarar til digitale vil bidra til betre oversikt over forbruk hjå abonnentane.
 • IVAR sin nye hovudvassleidning vil styrka forsyningstryggleiken i Klepp
 • Mattilsynet har auka fokus på beredskap dei komande åra.

Avlaup:

 • Det er for stor grad av innlekking av framandvatn i avlaupsnettet. Dette medfører unødige driftsutgifter og utfordringar. Dette vert eit prioritert satsningsområde og må synleggjerast i budsjett og tiltaksplanar for utskifting av eldre leidningsnett.
 • Kloakkering i spredt busetnad vert og eit satsningsområde dei komande åra. Dette som eit ledd i å betra vasskvaliteten i Salteånå og Orrevassdraget

Overvatn:

 • Tiltaksplanar for dei tre tettstadane Kleppe, Klepp st. og Orstad er utarbeida. Utfordringa vert å setja av nok budsjettmidlar og ressursar til gjennomføring.
 • Interne saksbehandlingsrutiner må sikrast slik at omsyn til flaumsoner vert teke omsyn til i planarbeid og byggesaksbehandling.

Renovasjon:

 • Renovasjon vil i 2018 bli lyst ut på nytt anbod saman med Hå kommune.
 • Endra mottakspunkt for avfall. Bioavfall vert no levert til biogassanegget på Grødaland og innan årsskiftet 2018/2019 vil truleg innsamling av plast føregå i lag med restavfallet i og med at IVAR sitt nye sorteringsanlegg skal ta hand om utsorteringa av plast frå avfallet.