Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Samferdsel

Målgruppe

Brukarar av kommunale vegar.

 

Lova sitt formål

Lovverk: Veglov og Vegtrafikkloven Veglova § 1 a. Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med.

 

Kommunale mål

Fleire enn før går eller syklar til skule og arbeid.

 

Viktige vedtak
Viktige vedtak Saksframlegg Protokoll
Trafikksikkerhetsplan KSAK 42/17 KSAK 42/17
Bompengereformen - overdragelse av aksjer i Nord-Jæren bompengeselskap KSAK 76/17 KSAK 76/17

 

Målsetting
Målsetting Indikator Resultat 2017 Mål 2017 Mål innen 2020
Fleire brukar sykkel til jobb og fritid Punkt for automatisk
telling
 0  1 1
Tellepunkt vart ikkje etablert i 2017, men er planlagt etablert i 2018.

 

Kvalitative målsettingar

Betre oversyn over det kommunale vegnettet.

  • Nødvendig programvare kjøpt inn og registrering utført

Betre og meir energieffektive veglys.  

  • Utskifting er i trå med planlagt framdrift og vil bli fullført i 2018.

 

Andre kommentarar
  • Driftsweb med tilhøyrande løysing der innbyggjarane kan melda inn feil knytt til veg, vatn og avløp vart tatt i bruk hausten 2018. Den har forenkla arbeidsprosessar og gitt auka servicegrad til innbyggjarane.
  • Det ligg inne budsjettmidlar til og planar for bygging av fleire viktige gang og sykkelvegar dei komande åra. Dette er eit viktig tiltak for å auka antall gåande og syklande. Det er imidlertid utfordrande å få desse prosjekta utført på grunn av at mange interesser og partar skal ivaretakast.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2015 Klepp 2016 Klepp 2017 Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel kommunale vegar og gater utan fast dekke 26% 22,5% 10,8% 29,7% -1,7% 2,6%
  Av kulturminnehensyn har ikkje Postvegen fast dekke, som dreg opp talet for Klepp.
Dekningsgrad Gang- og sykkelveg i km som er eit kommunalt ansvar pr. 10 000 innb 18 19 19 17 13 25
Enhetskostnader/ produktivitet Bto. dr.utg. ekskl. avskrivingar i kr pr. km kommunal veg og gate 73067 63912 87667 107169 101117 57786
  Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. lyspunkt, kommunal veg og gate 920 709 854 664 627 778
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time

Samferdsel (mill kr)   -1,3 0,6 0,2

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Lokal utvikling 5259 6417 5837 5847 570
Avskrivingar, fordelingar mm 7893 8974 0 0 8974
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 13153 15392 5837 5847 9545

 

Framtidsutsikter
  • Uforming og politisk behandling av bompengepakke for Jæren
  • Oppstart av planlegging av dobbeltspor på Jærbanen, under føresetnad av at kommunane sitt initativ om forskottering av midlar blir motteke
  • Utvikling av infrastruktur i samsvar med valgt trasè for E39
  • Vedlikehald av kommunale bruer bør ha prioritet dei komande åra
  • Mogleg endring drift  i kilometer kommunale vegar og tilhøyrande konsekvenser for vedlikehald og drift som følgje av nedklassifiseirng av fylkesvegar