Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Kultur og idrett

Målgruppe

Alle innbyggjarar. Særleg vekt på barn og unge, samt tilrettelegging innan område med særlege behov for innsats.

 

Lova sitt formål
 • Kulturlova: å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.
 • Biblioteklova: Folkebibliotekane skal fremme opplysning, utdanning og annan kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og være en uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt. Legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
 • Opplæringslova: § 13-6.Musikk- og kulturskoletilbod Alle kommunar skal åleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.

 

Kommunale mål
 • Kultur- og fritidstilbod med breidde og kvalitet. Gode tilgjengelege møteplassar. Høg deltaking. 
 • Gi tilpassa opplæring innan musikk- og kulturfag til alle barn og unge som ønsker det i Klepp kommune. Kulturskulen skal vera eit ressurssenter i kommunen.

 

Viktige vedtak
Viktige vedtak Saksframlegg Protokoll
Meiråpent bibliotek LU 88/17 LU 88/17
Evaluering og oppretting av stilling som idrettskonsulent LU 45/17 LU 45/17
"Vraket på Orre" - vedtak om opptak FSAK 6/17 FSAK 6/17
Vedtak om støtte til Eurosurf, EM i surfing på Borestranda FSAK 37/17 FSAK 37/17
Klepp frivilligsentral - vedtak om utarbeiding av nye kommunale retningslinjer LU 89/17 LU 89/17
Støtte til 4H landsleir i 2018 FSAK 73/17 FSAK 73/17

 

Målsettingar
Målsettingar Indikator Resultat 2017 Mål 2017 Mål innan 2020
Auka oppslutning i
frivillige lag og organisasjonar, særleg blant barn og unge
Medlemstal frå
søknad om driftstilskot
8367 medlemmar/deltakarar i kultur- og fritids-organisasjonar i 2017. Dette er ein
auke på 3,5% i forhold til 2016
Auke, men ikkje taltesta. Sjå kommentar lenger nede. Totalt 9700
Auka mangfald og tal på
kvalitetsarrangement
Kommunale tal Auke i antall og
mangfold av arrangement og aktiviteter på bibliotek og frivilligsentral
Sjå kommentar lenger nede. 20
 Auke i elevtal kulturskule Del av elevar i skulealder
i kulturskular av alderen 6-15 år

14,2%.

402 elevplassar (389 i alderen 6-15 år). Det har vore ein stor auke i korpsa, som korpsa må dekkje inn instruksjon til sjølv.

 12,5% 15%

 

Kvalitative målsettingar

Auka deltaking i organisert aktivitet og på arrangement blant befolkningsgrupper som elles deltar lite. 

 • 8367 medlemmer/ deltakere i kultur- og fritids-organisasjoner i 2017. Dette utgjer ei auke på 3,5% i forhold til 2016.
 • Talet på lag og foreiningar som har søkt om driftstilskot var 73, mot 75 året før, men ei så lita reduksjon kan vera tilfeldig og bør ikkje tilleggast vekt. Auke i medlemstal viser at aktiviteten innanfor dei aktuelle laga har auka.
 • Det er svært god oppslutning blant innvandrarar på arrangmenet i regi av frivilligsentralen og på andre arrangement, men det var noko svak deltaking under verdenslandsbyen Klepp hausten 2017.
 • Det er god og jevn oppslutning om tilrettelagt aktivitet og ferieturer blant personer med nedsett funksjonsevne.

Kulturskulen sitt tilbod er mangfaldig og i samsvar med etterspurnad. Auka variasjon når det gjeld opplæringstilbod. Ressurssenter for barn og unge innan kunst og kulturfag. Kvalitetsundervisning tilpassa kvar einskild elev.

 • Harpe er etablert som nytt tilbod med to elevar. Det er finansiert via "Instrumenter i fokus".
 • Kulturskulen er eit ressurssenter for barn og unge og driv kvalitetsundervisning på dei ulike tilboda.

Auka mangfald og tal på kvalitetsarrangement.

 • Det har vore god oppslutning om etablerte arrangement og arrangmenentskonsept.
 • God deltakelse på enkelte prosjekt i regi av «Folkepulsen», som vi gir tilskot til.
 • Mykje merksemd og gode publikumstal under EUROSURF – EM i surfing på Bore.
 • Det har elles vore løyvt tilskot til 2 andre større idrettsarrangmenet, 2 kyrkjekonsertar og 3 konsertprosjekt. I tillegg har det vore gitt støtte til arrangement i tilknytning til «Rachel Carson prisen» og «Blått Flagg»-opning. Det har vore 2 arrangement knytt til «Vraket på Orre».
 • Tal på arrangement i biblioteket er aukande.
 • Me arrangerte i 2017 for første gong skulemeisterskap i swing for alle 8-klassingane i kommunen.
 • Frivilligsentralen har blitt utvida med 10 nye aktiviteter/ tiltak/ ordninger i løpet av 2017.
 • Arbeid for endring/ omlegging av tilbod på Axis har starta opp.

Utgreia behov og program for eit sentralt kulturbygg i Klepp

 • Det er arbeidd med behov i samband med lokale, romrprogram og verksemd i nytt kommunehus.
 • Det blei gjennomført ein idedugnad for lag og organsiasjonar knytt til utforming av kommunehus/ kulturlokale våren 2017.

Gjera Klepphistoria kjent

 • Planar for oppstart kulturminneplan
 • Planar og førebuningar for skilting av 20 ulike kulturminne i Klepp
 • Diverse foredrag og mediemerksemd omkring «vraket på Orre»

Auka tilgjengelighet og bruk av lokale til kultur og fritidsføremål

 • Planar for innføring av «meråpent bibliotek» er underveis, men planlagt opning har blitt utsett til 2018 pga tekniske problem/ leverandør.
 • Betre digitale løysningar for tilskotssøknader.
 • Tilrettelagt gode lag- og foreiningslokale ved Tu skule.

 

Tal på brukarar 2014 2015 2016 2017
Tal på utlån bibliotek 118089 112499 94753 99034
Besøkstal bibliotek 65500 67695 68626 69600
Utlån pr innbyggjar 6,5 6,0 5,0 5,2
Tal innbyggjarar bibliotek pr årsverk   3794 3780 3843
Tal barnearrangement 7 9 15 35
Tal arrangement for vaksne   9 12 21
Frivilligsentral - Tal på
aktivitetar/ prosjekt
40 40 40 50
Tal på frivillige - frivilligsentral 275 300  400 430
Tilrettelagt fritid – brukartal 172  172 172 97
Personar med tilskot ledsagar ferietur 58 56 59 69
Medlemskap idrett 4564 4468 4510  5229
Medlemskap musikk 297 351 347 355
Medlemskap lagsarbeid 3007 2623 3232 2783
Tal på arrangement den
kulturelle spaserstokken
27 19 20 17
Tal på frivillige lag som får tilskot 73 32 75 73
Tilskot til frivillige lag, snitt per lag 68466 149188 68525 72630
Tal på selde billettar
off.bading Klepphallen
35717 33987 33593 36976

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2015 Klepp 2016 Klepp 2017 Kostragr.7 Time
Kvalitet Besøk i folkebibliotek per innbyggar 3,6 3,6 - 3,8 - -
  Utlån alle medier frå folkebibliotek per innbyggar 5,9 3,6 - - - -
  Årleg totalt besøk i kommunalt drivne fritidssenter per 1000 innb. 6-20 år 1424 1333 1199 - 1041 1678
Prioritering Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbyggar i kroner 1499 1497 1668 1642 1992 1978
  Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbyggar 6-18 år 1351 1176 906 971 1605 1162
  Netto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per. innb. 6-15 år 1613 1996 1819 2239 2459 2153
Dekningsgrad Del av elevar i skulealder i kulturskular av alderen 6-15 år 10,2% 12% 13,2% 13,8% 16,1% 12,5%
Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter til bibliotek (f370) per innbyggar 253 264 267 275 378 314
  Korr. brutto driftsutg. til komm. musikk- og kulturskular, per brukar 18394 19262 16817 17444 18405 19027
Rangeringer Kommunebarometeret 233 216        
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Kultur og idrett (mill kr) 5,3 0,5 -6,2 -6,0

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Skule og barnehage 5465 5139 5108 5771 -632
Helse og velferd 485 592 916 930 -338
Lokal utvikling 15321 14983 15408 15328 -345
Avskrivingar, fordelingar mm 881 25 0 0 25
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 22152 20739 21432 22029 -1291

 

Framtidsutsikter
 • Vera med på utforming av innhald og romprogram m.m i nytt kommunehus/ kulturlokaler
 • Bibliotekutvikling: Meirope bibliotek, utlånsautomatar, digitaliseringsprosjekt, arrangementsutvikling m.m.
 • Bidra i samband med utvikling av «meiropne hallar/ kommunale idrettsanlegg
 • Endringsarbeid Axis mtp tilbod og arrangmentstypar
 • Kulturminneplan - utarbeiding
 • Kulturplan - utarbeiding
 • Bidra i utviklingen av «Norges råeste aktivitetspark»
 • Endring – organisasjonsmodell Frivilligsentralen.
 • Bidra i samband med utarbeiding av Frivillighetsplan/ plattform for Klepp kommune