Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Kommunale bustader

Målgruppe

Personar som er vanskeligstilte i bustadmarkeden på grunn av helsemessige-, sosiale-, eller økonomiske forhold

 

Lova sitt formål

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7 Boliger til vanskeligstilte: 
"Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker."

 

Kommunale mål

«Det skal vera tilstrekkeleg med bustader til vanskelegstilte» (Bustadsosial handlingsplan – tiltaksdel 2015 - 2017, delmål 3).

 

Målsetting
Målsetting Indikator Resultat 2017 Mål 2017 Mål innen 2020
Auka andel bustader med universell utforming    43,5%  45 % 50 % 

 

Kvalitative målsettingar

Bedre samsvar mellom bustadbehov og bustadportefølje.

  • I samsvar med bustadsosial handlingsplan er det kjøpt ein såkalla rusfri bustad. Det er også etablert to modulbygg i samsvar med bustadsosial handlingsplan.

 

Andre kommentarer
  • Bustadkontoret starta opp 1. september 2017. Arbeidet med startlån, tilskot til tilpassning og den direkte kontakten med bebuarane i kommunale bustader vert no organisert frå eitt kontor.
  • Lågare prisar på leigemarknaden har redusert ventelistene for kommunale bustader, ført til raskare gjennomstrømning og redusert behovet for kjøp/innleige av nye bustader.
  • I 2017 har det ikkje vore behov for å kjøpe nye bustadar til flyktningar. Årsaka er auka gjennomstrømning som har gjort at ein har fått frigjort tilstrekkeleg med bustader.

 

Tal på bustader
Tal på bustader 2016 2017
Kommunale bustader 255 259
Kommunalt eide bustader 225 228
-hvorav bebodd 213 218
Innleide bustader 30 31
-hvorav bebodd 25 29

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2015 Klepp 2016 Klepp 2017 Kostragr.7 Time
Kvalitet Andel kommunale bustader tilgjengelege for rullestolbrukarar 43% 44% 43% 57% 30% 19%
Prioritering Brutto investeringsutgifter til bustadføremål per innbyggar i kroner 717 3505 331 1534 2002 2839
Dekningsgrad Kommunalt disponerte bustader per 1000 innb. 13 13 13 16 14 15
  Kommunalt eigde bustader som andel av totalt antall kommunalt disp. bustader 88% 88% 88% 74% 94% 95%
Enhetskostnader/ produktivitet Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bustad 73314 60122 60656 51317 74908 40149
Teoretisk innsparingspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Kommunale bustader (mill kr) 1,3 -2,6 -3,8 1,7

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Helse og velferd 197 207 200 280 -73
Lokal utvikling -8530 -8833 -12075 -12075 3242 
Avskrivingar, fordelingar mm. 6418 5873 1400 1400 4473
Avskrivingskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar. Budsjett 1,4 mill er netto renter for start/etableringslån
SUM -1914 2753 -10475 -10395 7642

 

Framtidsutsikter
  • Arbeidet med revisjon av bustadsosial handlingsplan er i gang. Formålet er mellom anna å få kartlagt framtidige behov og vurdert om bustadportefølja er i samsvar med dette.
  • Det blir lagt opp til løpande evaluering av behovet for kjøp og sal av bustader og for reforhandling av avtalar på leigde bustader.
  • Behovet for bustader for flyktningar er venta å bli redusert grunna anmodning frå staten om å ta imot 10 flyktningar i 2018 mot 40 i 2017.