Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Brann og ulykkesvern

Målgruppe

Alle innbyggjarar i kommunen

 

Lova sitt formål

Lov om brann og eksplosjonsvern har følgjande føremålsparagraf: "Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser"

 

Kvalitative målsettingar

RBR IKS har som føremål å dekka alle kommunen sine plikter, oppgåver og behov i medhald av brann- og eksplosjonsvernloven, herunder:

 • ulykkes- og katastrofesituasjonar som brann, redning, drukning, akutt forureining og urban redning samt nødalarmtenester (110)
 • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 • aktivt arbeide med forebyggande tiltak mot brann og ulykker
 • aktivt søkje å selja tenester knytta til forebyggande og beredskapsrelaterte tenester

 Samarbeidet med Rogaland brann og Redning IKS om desse oppgåvene fungerer godt.

 

Andre kommentarer
 • "Trygg hjemme" - Samarbeidsavtale mellom Klepp kommune og Rogaland brann og redning IKS om felles brannforebyggjande tiltak for heimbuande risikoutsette grupper, inngått 3. mai 2017. Statistikk viser at ca. 50 % av dei som omkjem i brann mottek helse og omsorgstenester. Kommunen kartlegg brukarar, iverkset nødvendige førebyggjade tiltak og gjev kompetanseheving til helse- og omsorgspersonell. 
 • Årleg blir det utarbeida handlingsplanar for skade- og ulykkesførebygging i samband med Trygge lokalsamfunn-arbeidet.
 • Årsrapport for Rogaland brann og redning IKS er tilgjengeleg her:  
 • Direkte synkronisering med Klepp kommune sitt gebyrsystem er utført og fungerer.

 

Tal på brukarar
Tal på brukarar 2014 2015 2016 2017
Antall bygningsbranner 6 2 8 12
Antall A-objekter med tilsyn i løpet av året 60 61 14 5
A-objekter: bygninger til opphald for eit større antall mennesker der brann kan medføre meir enn alminneleg fare for tap av menneskeliv
Antall piper i alt 5027 4905 5064 5064
Antall piper feiet - 3074 - -

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2015 Klepp 2016 Klepp 2017 Kostragr.7 Time
Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) 292 298 304 451 264 237
Prioritering Netto driftsutgifter pr innb. 313 318 419 620 391 516
  Antall utrykningar til brannar og andre utrykningar pr 1000 innb 1,3 - - - - -
  Antall bygningsbrannar pr 1000 innb 0,11 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Brann og ulykkesvern (mill kr) -2,0 -3,9 0,5 -1,9

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Lokal utvikling 6060 8045 8281 8281 -236
SUM 6060 8045 8281 8281 -236

 

Framtidsutsikter
 • Klepp kommune er i gang med eit arbeid for å bli resertifisert som "Trygge lokalsamfunn". Målet er å arbeida systematisk for å skapa tryggleik for innbyggjarane.
 • Klepp kommune har eigen forskrift mot brenning i småomnar. Denne må handhevast og følgjast opp med saksbehandling.
 • Det er budsjettert ein vesentleg auke i budsjettet til Rogaland brann og redning IKS dei komande åra. Auken i kostnader skuldast fleire forhold. Det eine er ei justering av brøken for kostnadsfordeling for å få samsvar mellom innbyggjartal og fordelinga av kostnader. Dei andre forholda skuldast investeringar i nye brannstasjonar mellom anna på Sandnes og Bryne.  I 2017 opna ny dagkassernert brannstasjon på Bryne.