Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Barnevern

Målgruppe

Lova rettar seg mot alle barn under 18 år som bur og oppheld seg i kommunen. Dersom barnet har motteke tiltak før fylte 18 år og samtykker til vidare hjelp, kan tiltak vidareførast inntil fylte 23 år.

 

Lova sitt formål

Lov om barnevernstenester §1-1

 

Kommunen sitt overordna nål for tenesten

Vi gir tenester med vekt på tidleg innsats og førebygging, identifisera og avdekka omsorgssvikt og atferdsvanskar. Vi skal saman med andre tenester gi gode og samordna tenester.

 

Viktige vedtak i helse og velferd 2017
Viktige vedtak i helse og velferd 2017 Saksframlegg Protokoll
Analyse av barnevernet  31/17
 31/17

 

Målsetting
Målsetting Indikator Resultat 2017 Mål 2017 Mål innen 2020
Halda meldingsfristar Rapportering til fylkesmannen. 

 100%

 100%  100%
Halda fristar i undersøkingssaker Rapportering til fylkesmannen.  95% 100%  100%
Lagt stor vekt på å halda fristar.  
Alle barn skal ha aktive tiltaksplanar Rapportering til fylkesmannen.  80%  100%  100%
Alle fosterbarn skal ha oppfølging i tråd med myndighetskrav Rapportering til fylkesmannen.  88%  100%  100%

 

Kvalitative målsettingar

Alle barn over 7 år skal ha høve til å uttala seg i eiga sak.

 • Barneverntenesten har gjennomført barnesamtalar eller observasjonar i dei fleste undersøkelsessaker, men har ikkje hatt kapasitet til å etablera relasjonar som gir mulighet for barnet til reell medverknad. 

Det skal gjennomførast ei brukarundersøking i tenesta

 • Det er gjennomført ei brukerundersøking blant foreldre/føresette som mottek førebyggande hjelpetiltak. 

Barneverntenesta skal jobba aktivt for å auka bruk av familieråd som metode.

 • Det er gjennomført eitt Familieråd i 2017. Metoden er vurdert i fleire saker, men har ikkje vorte vurdert som eigna.

Barneverntenesta skal jobba aktivt ut mot skular og barnehagar for å senka terskelen i høve til å melda saker til barneverntenesten.

 • Tenesten har delteke aktivt i ulike samarbeidsfora der målet er å få på plass gode samarbeidsstrukturar. Dette arbeidet er ikkje sluttført i 2017, og vert vidareført i 2018

Få på plass gode, tverrfaglege tiltakskjeder i kommunen.

 • Arbeidet med gode, tverrfaglege tiltakskjeder er sett i verk, og vert vidareført i 2018. 

 

Andre kommentarar
 • Barneverntenesten har delteke i KS sitt Effektiviseringsnettverk. Det har resultert i grundig tenesteanalyse som gir grunnlag for å utvikla og forbetra tenesten internt og ut mot brukarar og samarbeidspartnarar.
 • Interkommunal tiltaksavdeling er starta opp saman med Time, og bidreg til auka kvalitet på dei tiltaka det vert gitt tilbod om til barn og deira føresette.

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2015 Klepp 2016 Klepp 2017 Kostragr.7 Time
Kvalitet Del av undersøkingar i barnevern med behandlingstid over tre månader 24% 15% 18% 10% 4% 7%
  Stillingar med fagutdanning i barnevern per 1000 barn 0-17år 2,3 2,5 3,3 4,1 3,4 3,4
Prioritering

Netto driftsutgifter pr. innbyggar 0 – 17 år 

6288 5756 6074 8716 7168 7223
 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling 

18,5% 27,6% 28,6% 29,4% 31,8% 22,1%
Dekningsgrad Del av barn med barnevernstiltak ift. Innbyggjarar 0-17 år 3,7% 3,9% 3,6% 5,1% 4,2% 5,2%
 

Andel barn med meldinger 0-5 år 

3,8% 4,3% 3,2% - 4,3% 3,6%
Enhetskostnader Brutto driftsutg per barn som er plassert av barnevernet (funksj 252) 350667 300596 331721 396892 335594 308783
  Brutto driftsutgifter pr barn som mottar hjelpetiltak 61721 46779 60252 33051 45079
Rangeringer Kommunebarometeret 317 309        
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr.7 Time
Barnevern (mill kr) -5,0 -7,5 -6,9 -6,0

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Helse og velferd 26916 28520 29492 27880 640
Lokal utvikling 217 240 0 0 240
Avskrivingar, fordelingar mm. 97 87 0 0 87
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 27231 28846 29492 27880 966

 

Framtidsutsikter
 • Styrka arbeid med å få på plass gode samarbeidsstukturar med skule og barnehage
 • Styrka kompetansen i saker som handlar om vold og overgrep
 • Styrka kompetansen med omsyn til barnesamtalar
 • Arbeida med å styrka barn sin medverknad
 • Arbeida med barneverntenesten sitt omdøme.
 • Ny barnevernlov er innført frå 01.01.2018 og vil medføra meir arbeid med førebygging i tenesta enn tidlegare.