Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
 • Language

Barnehage

Formål

Barnehagelova - § 1 Formål:

 

Målgruppe

Barn i førskulealder i Klepp kommune

 

Kommunale mål

Tidleg oppdaging og tidleg hjelp for barn og elevar

 • Samhandla tverrfagleg og tverretatleg for å oppdaga hjelpebehov hos barn og elevar og å setja inn tiltak tidlegast råd.
 • Omlegging til meir intensiv spesialundervisning og hyppig evaluering.
 • Prioritera ressursar på tidleg opplæring, særleg for barn/unge med minoritetsspråkleg bakgrunn.

 

Viktige vedtak i Hovudutval for skule og barnehage
Viktige vedtak i hovudutval for skule og barnehage Saksframlegg Protokoll
Marte Meo- satsingsområde i Kleppbarnehagen  SB 4/17  SB 4/17
IKT-plan for barnehagane og skulane 2018-2021  SB 35/17  SB 35/17
Barnetal - konsekvensar for årsverk i kommunale barnehagar  SB 37/17  SB 37/17

 

Målsetting
Målsetting Indikator Resultat 2017 Mål 2017 Mål innan 2020
Auke den formelle kompetansen for personalet i barnehagane

Del barnehagelærarar

34,7 % 

40 %

50 %

Det har ikkje vore mogleg å få tilsett barnehagelærarar i kortare og lengre vikariat. Ein reknar med at dette vil betra seg i 2018.

Halda fram med høg dekningsgrad

Dekningsgrad 1-5 år

Dekningsgrad minoritetsspråklege barn 1-5 år

92,1 %

78,2 %

93,5%

85 %

95 %

95 %

Dekningsgraden har gått litt med, dette skuldast truleg høgare arbeidsledighet. Det er likevel bra at dekningsgraden for minioritetsspråklege barn har auka.

 

 

Kvalitative målsettingar

Tidleg innsats

 • Kompetansen for dei tilsette i fagteamet for barn med spesielle behov er auka. Dette gjeld særleg vaksenrolla og læringsmiljøet gjennom kompetanseheving og rettleiing gjennom satsinga på Marte Meo.

Meir læring for alle

 • Ny nasjonal rammeplan for innhaldet i barnehagane blei gjort gjeldande frå august 2017. Den nye rammeplanen gjev klare føringar på korleis læring skal skje i barnehagen, at danning, leik og læring heng saman. Barnehagane er godt i gang med implementeringa av den nye planen.

 

Verkemiddel

Vidareføra ei stipendordning for å motivera personalet i barnehagane til å ta barnehagelærarutdanning.

 • I 2017 var 6 studentar ferdige med barnehagelærarstudiet. Framover blir 16 studentar  ferdige i tida 2018 – 2021, og bind seg til å arbeida i Klepp kommune. Dette, saman med eksterne søkjarar, gjer at målet om 50% barnehagelærarar vil vera mogleg å nå. 

Legge til rette for at dei som er i stillingar, kan ta fagbrev som barne og ungdomsarbeidarar.

 • I 2017 har Jærkommunane saman med Sola fått eksterne midlar til å utdanna fagarbeidarar. Frå Klepp har mellom 30 og 40 assistentar teke fagbrev som barne- og ungdomsarbeidarar med denne ordninga. Denne ordninga held fram i 2018.

Saman med helsestasjonen kontakta dei familiane med minoritetsspråklege barn som ikkje nyttar barnehage.

 • Dette verkemiddelet har ikkje vore nytta i 2017.

Auka ressursar til å gje barn med ekstra behov hjelp innanfor alle utviklingsområder, samstundes sikra at alle får god omsorg.

 • Det vart gjort vedtak i 2017 om å auka ressursane til dette med 1 stilling.

Etaten sin kompetanseplan som inneheld ei vidare satsing på «Være sammen» og «Marte Meo»

 • Ein stor del av tid og ressursar til kompetanseheving har gått til vidare opplæring i Marte Meo. Denne satsinga er i samsvar med vaksenrolla som det er gitt føringar for i ny rammeplan. «Være sammen» er implementert.

Barnehagane sine utviklingsplanar som byggjer på den overordna «Plan for kvalitetsutvikling 2016-19», barnehagane sine ståstadsanalyser, foreldreundersøkingar og samtalar med barna.

 • Det er i 2017 starta opp eit arbeid med revidering av planarbeidet for å tilpasse det til ny rammeplan.

 

Andre kommentarar
 • I 2017 har barnehagane gjennomført Utdanningsdirektoratet si foreldreundersøking:
Foreldre-undersøkinga 2017 Svar prosent Relasjon mellom barn og vaksne Trivsel til barnet Informasjon Utviklinga til barnet Med- verknad Tilvenning og skulestart Tilfredsheit
Kommunale barnehagar 77 % 4,6 4,7 4,0 4,6 4,2 4,4 4,5
Kommunale og private 71,3 % 4,6 4,8 4,1 4,6 4,3 4,4 4,5
Nasjonalt 69,9 % 4,5 4,7 4,2 4,6 4,2 4,5 4,5

Det er positivt at svarprosenten er så høg. Barnehagane går gjennom sine resultat og set inn tiltak der det er naudsynt.

 • Lesetrøkk: Barnehagane og skulane har starta ein felles prosess for å analysera arbeidet med lesing. Hausten 2017 gjorde kvar barnehage ein eigenanalyse av praksis innanfor språkarbeid og lesing. Analysen vil vere utgangspunkt for vidare satsing i den enkelte barnehage. 

 

Tal på barn i barnehage
Tal på barn i barnehage 2015 2016 2017
Barn i barnehagane i Klepp  1317 1283 1268

 

 

Nøkkeltal
Nøkkeltal Klepp 2015 Klepp 2016 Klepp 2017 Kostragr.7 Time
Kvalitet Del tilsette med barnehageutdanning 31,1 34,4 33,9  33,9  32,4  32,1 
  Del tilsette med bhg. utd. kommunale 32,8 34 34,7  35,1  33,2 
  Del tilsette med bhg. utd. private 27,5 35,3 32,4  29,5  27,5 
Dekningsgrad  Del barn 1-5 år med barnehageplass 92,8 92,8 92,1  91,6  89,5  83,5 
  Del minoritetsspr. barn i barneh. i forhold til innvandrarbarn 1-5 år 73,2 77,7 78,2  76,3  74,9  72,5 
Einingskostnader Korr. brutto driftsutgifter i kr pr. barn i komm. bhg. 161554 175928 184161  184716 194280  173996
  Korr. brutto driftsutgifter i kr pr. barn i komm. bhg. per korr. opph.time (kr) 54 58 61  60 64 60
Rangeringar Kommunebarometeret 377 372        
Teoretisk innsparinspotensiale samanlikna med Beste kvartil Kostragr.7 Gj.snitt Kostragr. 7 Time
 Barnehage (mill kr) 10,4 0,7 0,2 13,0

 

 

Budsjettfordeling
Budsjettfordeling Rekneskap 2016 Rekneskap 2017 Vedteke budsjett 2017 Justert budsjett 2017 Avvik 2017
Skule og barnehage 169943 171840 173896 177965 -6125
Helse og velferd 55 25 0 0 25
Avskrivingar, fordelingar mm. 893 723 0 0 723
Avskrivningskostnader er ført felles for heile kommunen og blir ikkje budsjettert, men vert rekna med i nøkkeltal og indikatorar.
SUM 170891 172589 173896 177965 -5377

 

Framtidsutsikter
 • Barnetalet har dei siste åra gått ned. Prognosane syner at i 2024 vil ein ha behov for nye barnehageplassar.
 • Dei siste åra har barnehagelova blitt endra fleire gonger slik at stadig yngre barn har fått rett til barnehageplass. Det er venta at denne retten blir ytterlegare utvida framover.
 • Staten gjennomfører endringar i pedagognorma frå 1.8.2018. Norma går for barn i aldaren 0-3 år frå 9 barn til 7 barn pr. pedagog. For barn over 3 år går norma frå 18 barn til 14 barn pr. pedagog. 
 • Med auka krav til kompetanse og auka barnetal vil og behovet for fleire barnehagelærarar og fagarbeidarar halda fram.
 • Implementering av ny rammeplan vil vera sentralt i åra framover.