Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Investeringar

Tabellane under viser status prosjekta ved utgangen av 2017. 

Løyvingane til prosjekta vert vurdert i vedtatt budsjett og vert justert i samband med rebudsjettering av ubrukte midlar om våren og i samband med 2. tertialrapport om hausten.  Det vert ikkje rebudsjettert ubrukte løyvingar på prosjekt som er å sjå på som avslutta. Som følge av at garantiperioden er 5 år etter avslutta prosjekt, kan det koma mindre tilleggsutgiftar i samband med etterarbeid etter at prosjekta er avslutta. 

Budsjett vart i 2017 justert i høve til: K.sak 26/17 REBUDSJETTERING 2017 og K.sak 47/17 TERTIALRAPPORT 2-2017, og vedtak i enkeltsakar.

Avslutta investeringsprosjekt

Prosjektnamn Rekneskap 2017  Just.budsj. 2017  Ved.budsjett 2017  Rekneskap totalt  Kost.ramme 
Telefoni/IP/kabling 43 62 0 5631 5650
Bil IKT 131 0 0 131  
Bilen vart kjøpt ved utløp av leasingperioden.  Finansiert av sentraladministrasjonen sitt disposisjonsfond.
Tu skule nybygg 37 0 0 155984 156000
Engelsvoll skule inventar 2015 49 42 0 2007 2000
Horpestad skule  rehab. 150 0 0 150  
Engelsvoll skule 20 0 0 55012 55000
Bil Eirik Raudesenteret 172 0 0 172  
Bilen vart kjøpt ut ved utløp av leasingperioden.  Finansiert av skule og barnehage si driftsramme.
Bil skule & barnehage 270 0 0 270  
Bilen vart kjøpt ut ved utløp av leasingperioden.  Finansiert av skule og barnehage si driftsramme.
Lokaler flyktningetenesten Tu 479 500 0 479 500
Turveg Kleppelunden 1449 0 0 1449  
Bil frivilligsentralen 105 0 0 105  
Bil kjøpt av frivilligsentralen.  Finansiert av middel frå driftsbudsjettet.
El-biler 801 823 0 978 1000
Det vart kjøpt 4 eUp elektriske biler til heimetenestene.  I tillegg vart det leaset 5 bilar av same type for å vurdrere erfaringane med kjøp kontra leasing.  Elbilane har fungert godt.
Kontor og lager Rognevegen 2017 2000 2000 2000 2000 2000
I tillegg til kostnadene her er det og belasta utgiftar nedanfor på VAR områda, og 2,1 mill dekkja av statleg sysselsettingstilskot på driftsrekneskapen i 2016.  For bakgrunn til saken vert det vist til LU-sak 26/2016.
Lys tursti Frøylandsvatnet 613 73 0 4740 4200 
SUM 6317 3500 2000    

 

Pågåande investeringsprosjekt

Investeringsprosjekt som pågår er anten tidsavgrensa prosjekt som ikkje er ferdige, eller løpande løyvingar til investeringar. Ubrukte løyvingar vert i hovudsak rebudsjettert i eiga sak til kommunestyret.  For tidsavgrensa prosjekt er kostnadsramma og total rekneskap vist.

Prosjektnamn Rekneskap 2017  Just.budsj. 2017  Ved.budsjett 2017  Rekneskap totalt  Kost.ramme 
IT/EDB 3497 3733 4000    
Ombygging Rådhuset 626 507 1000 5385 5300
Omsorgsbustader 1878 2214 7000 18661 42000
Det vart satt opp 2 modulbustader.
Flyktningebustader 0 20000 20000    
Det vart ikkje behov for å kjøpe nye flyktningbustader i 2017.  Årsaka er betre tilgang på bustader i privatmarknaden og aktivt arbeid for å redusere leige/butid i kommunale bustader.
Sal eigedom Parkvegen 384 370 0 414 400
Utgiftar i samband med sal av eigendom i Parkvegen.  Inntekta frå salet vart flytta frå 2017 til 2018 i 2. tertialrapport.
Diverse tomtekjøp 700 2850 2500    
Klepp kommune kjøpte areala på Tinghaug.
IT/EDB undervisning 11242 8450 4200    
Prosjektet er fullfinansiert med middel frå drift/fond til etat for skule og barnehage.  For meir opplysningar om prosjektet vert det vist til sak SB 37/16.  
Fellespost skulane 0 3703 3300    
Fellesposten vert disponert på prosjekta under (UU-tiltak og inneklima/brannsikring) etter eigne planar og prioriteringar.  Udisponerte middel i året vert rebudsjettert til 2018).
UU-tiltak skulane 388 390 0    
Inneklima/brannsikring skular 229 230 0    
Påbygg Bore skule 3098 5717 20000 3382 113000
Framdrifta på Bore skule er forsenka i forhold til budsjettert framdrift.  Anbud er innhentet og søknad om rammetillating er sendt. Kostnadsramme for skule, uteanlegg og idrettshall er auka til 164 mill i F.sak 71/17. Kostnadsramme er fordelt med ca 102 mill til skule inkl. riving, uteanlegg 11 mill og idrettshall inkl riving 51 mill.
Bore u - idrettshall 933 10000 10000 933 51000
Vardheia ungdomsskule 3363 1441 1200 18322 105000
Time kommune har ansvar for prosjektet.  Tala gjeld for Klepp sin del av prosjektet.  Klepp sin del av prosjektet vart i sak KST 06/17 endra frå 4/9 delar til 5/10.  Time har fakturert for endringa i 2017 og det er difor brukt noko meir enn budsjettert.  Endelege planar og kalkylar vert lagt fram våren 2018.
Uteområder skule 1480 2404 2000    
Orstad skule/grendehus - utbedr. 661 1683 1000 2462 3500
Soveskur barnehager 69 999 900 371 1900
Boligsosial handlingsplan 3692 3000 3000    
Det vart kjøpt 2 bustadar i 2017.
Avlastnings- og barnebustad 0 320 0 807 1140
Turstier/friluftsliv 0 421 200    
Borestranda p-plass og toalett 54 50 5000 54 5000
Oppgrad. leikeplasser 1320 2000 2000    
Isbane Jærhagen 2017 0 0 4800 0 4800
Planlagt flytting er utsett.  Tomt ikkje avklart.  Vart flytta frå 2017 til 2018 i 2. tertialrapport.
Maskinkjøp teknisk 992 759 600    
Klimaplan/Enøk 0 0 3000    
Trafikksikring 400 1250 400    
Sentrumsutvikling 519 1005 3500    
Det er brukt middel i samband med utredninga av sentrum/kommunehus til skisser og prosjektstyring.  
Gatelys 1083 789 300    
Turveg Figgjoelva 0 0 1000 0 2500
Gang- sykkelveg Lalandsvegen 933 2239 17000 1694 18000
Veg utbyggingsavtale Sporafjell 1124 4000 12000 1124 27500
Riving Tu skule 53 125 2000 53 2000
Støyskjerm fv 505 Orstadvegen 37 0 0 37 5500
Klepp gravplass - opparbeiding 70 70 25500 2283 27500
SUM 38825 80719 157400    

 

VAR-prosjekt

Prosjektnamn Rekneskap 2017  Just.budsj. 2017  Ved.budsjett 2017 
Nye VA-prosjekt 0 12299 24900

Forsenkelse i to prosjekt medførte mindreforbruk på investeringar i 2017. Sjå kommentar for
Vannledning Særheim - Grøva
Flomsikring Kleppekanalen

Rognevegen 1 5214 5220 0
VAR-området sin del av utviding og tilpassing av lokala i Rognevegen 1, sjå LU-sak 26/2016. Diverse tilleggsarbeid, utstyr og inventar ga merikostnad utover planlagt budsjett 3,8 mill eks. mva.  Meirkostnad er finansiert ved bruk av investeringsramma til nye VA-prosjekt.
Vannledning Særheim-Grøva 350 350 0
Dette prosjektet kan ikkje utførast før gang og sykkelveg Lalandsvegen blir bygd. Den prosessen har dratt ut og følgeleg har også vassleidningen blitt forsenket. Den er kalkulert til 5 mill, og blir utført mesteparten i 2018
VA Postvegen nord 134 140 0
Kloakering Damsgård - Friestad 120 120 0
Flomsikring Kleppekanalen 853 860 0
Dette prosjektet, som består av to nye bruer over Kleppekanalen, pluss ein breiddeutviding, heng tett saman med utbyggingen av Jærhagen. Av omsyn til framdrift på nybygget og dei tekniske anlegga rundt nybygget til Jærhagen har det vore hensiktsmessig å utsetje brubygginga og kanalarbeidet til arbeidet på innsida er tilnærma ferdigstilt. Det har med logistikk på byggeplass osv. Dei to bruene og kanalarbidet er kalkulert til 6,5 mill. Desse blir utført førsommaren 2018.
Kloakering Sveinsvoll 2334 2340 0
Offentleg avløp til 25 husstander på Sveinsvoll. Siste del av nedslagsfelt Skas-Heigre kanalen som har vore eit satsingsområde for fylket sine miljømyndigheter over fleire år. Arbeidet blei ferdigstilt vinteren 2018 og sluttfaktura kjem i første halvdel av 2018.
Flomsikring Klepp st 375 380 0
Flomsikring Orstad 163 170 0
Kloakering Skeie - Vik 572 580 0
Omlegging avløp Kleppe bedehus 13 20 0
Kjøp fra konkursbo RenoNorden 250 250 0
SUM 10377 22729 24900

 

Avtalar om justeringsrett

Kommunestyret har i samband med enkelte utbyggingsavtalar inngått avtalar om justeringsrett for MVA.  Avtalane gir kommunen rett til å krevje tilbake meirverdiavgift og kompensasjon for meirverdiavgift i ein periode på 10 år med 1/10 kvart år.  Ein del av det kommunen mottek vert overført til utbyggjarane i samsvar med inngåtte avtalar.  Oversikten under viser utgiftsdelen av avtalane.

Prosjektnamn Rekneskap 2017  Just.budsj. 2017  Ved.budsjett 2017 
Just.avtale Kleppestemmen, Block Watne -35 0 0
Justeringsrett Ørnatua/Hebra eiendom AS 2866 0 0
Justeringsrett Ørnatua 505 1000 0
Kleppestemmen Trin 2 justeringsrett 66 0 0
SUM 3403 1000 0