Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk oversikt investering

For kommentarar sjå budsjettskjama 2A og investeringar.

Økonomisk oversikt - investering Rekneskap 2017 Reg. budsjett 2017 Oppr.budsjett 2017 Rekneskap 2016
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom 85500 0 4000000 4650000
Andre salgsinntekter 0 0 0 4000
Overføringer med krav til motytelse 274364 0 0 234560
Kompensasjon for merverdiavgift 7814250 9413000 24340000 10736668
Statlige overføringer 1462000 10464000 7400000 6629000
Andre overføringer 4363441 2300000 5100000 45012031
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter 13999556 22177000 40840000 67266259
Utgifter        
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 50259441 86644000 149160000 134944401
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 262249
Overføringer 8662654 21304000 35140000 18341142
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 0
Sum utgifter 58922095 107948000 184300000 153547792
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 9763239 14833000 14833000 15786452
Utlån 12049954 25000000 25000000 17426000
Kjøp av aksjer og andeler 2985827 2700000 2700000 2662476
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 1815200
Avsatt til bundne investeringsfond 8487380 0 0 4119423
Sum finansieringstransaksjoner 33286400 42533000 42533000 41809551
Finansieringsbehov 78208940 128304000 185993000 128091083
Dekket slik:        
Bruk av lån 42239876 98290000 162102000 87410121
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån 19129940 19729000 19729000 14349561
Overført fra driftsregnskapet 7890967 5162000 4162000 17472203
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 4681687 4723000 0 2147487
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 6711712
Bruk av ubundne investeringsfond 397047 400000 0 0
Bruk av bundne investeringsfond 3869423 0 0 0
Sum finansiering 78208940 128304000 185993000 128091083
Udekket/udisponert 0 0 0 0