Sentralbord: 51 42 98 00 / epost

Facebook Facebook  

Eg treng råd
  • Language

Økonomisk oversikt drift

For kommentarer sjå budsjettskjema 1A og 1B.

Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2017 Reg. budsjett 2017 Oppr.budsjett 2017 Regnskap 2016
Driftsinntekter        
Brukerbetalinger 52680454 53956000 51646000 51431389
Andre salgs- og leieinntekter 94738221 94159000 94496000 91089076
Overføringer med krav til motytelse 196815506 150057398 142108000 196228594
Rammetilskudd 435077710 432057000 416457000 414436767
Andre statlige overføringer 47422274 37740000 38353000 41787184
Andre overføringer 3990205 5087000 4877000 7368418
Skatt på inntekt og formue 526351385 521000000 540000000 534018270
Eiendomsskatt 0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 1357075756 1294056398 1287937000 1336359697
Driftsutgifter        
Lønnsutgifter 713394564 697611290 682791000 696326394
Sosiale utgifter 190257851 189969012 184442000 181324491
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 152245216 147120416 137998000 137929578
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 166821037 168678610 167954000 164506307
Overføringer 71393032 67024625 81065000 69310648
Avskrivninger 66781358 0 0 64046731
Fordelte utgifter -9427310 -22516000 -22416000 -14898985
Sum driftsutgifter 1351465747 1247887953 1231834000 1298545165
Brutto driftsresultat 5610009 46168445 56103000 37814532
Finansinntekter        
Renteinntekter og utbytte 39634606 37900000 37800000 36894831
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 544964 0 0 387459
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0
Sum eksterne finansinntekter 40179570 37900000 37800000 37282290
Finansutgifter        
Renteutgifter og låneomkostninger 16794024 20584000 20584000 19952881
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 219990 0 0 192467
Avdrag på lån 64505000 64505000 67005000 58451777
Utlån 0 0 0 -8800
Sum eksterne finansutgifter 81519013 85089000 87589000 78588325
Resultat eksterne finanstransaksjoner -41339443 -47189000 -49789000 -41306036
Motpost avskrivninger 66781358 0 0 64046731
Netto driftsresultat 31051923 -1020555 6314000 60555227
Interne finanstransaksjoner        
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 17865379 17865000 0 18168578
Bruk av disposisjonsfond 38478117 32191285 26200000 27936836
Bruk av bundne fond 18475005 6055400 1468000 4239817
Sum bruk av avsetninger 74818500 56111685 27668000 50345232
Overført til investeringsregnskapet 7890967 7653010 4162000 17472203
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 441000 441000 0
Avsatt til disposisjonsfond 70144890 46160000 29340000 58677723
Avsatt til bundne fond 11260162 837120 39000 16885154
Sum avsetninger 89296019 55091130 33982000 93035080
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 16574405 0 0 17865379